Sisäi­sen
turval­li­suu­den
verkosto

Kokoo­mus­lai­sen arvo­maa­il­man perus­läh­tö­koh­tiin kuuluu, että jokai­sen ihmi­sen on saatava elää rauhassa, ilman pelkoa. Miten Suomea raken­ne­taan vielä nykyis­tä­kin turval­li­sem­maksi? Sisäi­sen turval­li­suu­den verkos­tossa käsi­tel­lään mm. polii­sin ja raja­val­von­nan sekä pelas­tus­toi­men asioita. Keski­tymme pääasiassa sisä­mi­nis­te­riön hallin­no­na­lan asioi­hin, ja edus­kun­nassa meitä lähim­pänä on hallin­to­va­lio­kunta. Myös monen­lai­set uudet turval­li­suus­ky­sy­myk­set ovat mielen­kiin­tomme kohteita.

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkos­ton puheen­joh­ta­jina toimi­vat kansan­edus­taja Jukka Kopra sekä Veli-Pekka Nurmi. Verkos­ton sihteeri on Kimmo Suoniemi.

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot:

Kansan­edus­taja Jukka Kopra, puheen­joh­taja
jukka.kopra@eduskunta.fi

Veli-Pekka Nurmi, puheen­joh­taja
vpnurmi@icloud.com

Kimmo Suoniemi, sihteeri
kimmo.suoniemi@eduskunta.fi

Miten verkos­toi­hin liity­tään?

1) Kirjaudu asioin­ti­pal­ve­luun
2) Klik­kaa oikean yläkul­man valik­ko­ku­va­ketta
3) Valitse “Verkos­tot” -> “Muok­kaus”
4) Ruksi halua­masi verkos­tot ja paina alakul­massa olevaa tallen­nus­ku­va­ketta.

Tutustu verkos­toi­hin tästä: 

Liikenne- ja vies­tintä-poli­tii­kan verkosto

Puolus­tus-poli­tii­kan verkosto

Eurooppa-verkosto

Oikeus- poli­tii­kan verkosto

Digi- ja tule­vai­suus-verkosto

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Toiminta-foorumi

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Yrit­tä­jyys- ja elinkeino­politiikan verkosto

Ulko­po­li­tii­kan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Senio­ri­-foorumi

Työelämä­verkosto

Skip to content