Oikeus­po­li­tii­kan
verkosto

Oikeus­po­li­tii­kan verkos­tossa käsi­tel­lään kysy­myk­siä, jotka liit­ty­vät erityi­sesti oikeus­mi­nis­te­riön hallin­no­na­lan sekä perus­tus­laki- ja laki­va­lio­kun­nan asioi­hin. Aihei­siin kuulu­vat mm. tuomiois­tuin­lai­tos ja oikeu­den­käyttö, perus- ja ihmi­soi­keu­det, valtio­sään­tö­ky­sy­myk­set sekä krimi­naa­li­po­li­tiikka.

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot:

Kansan­edus­taja Pihla Keto-Huovi­nen, puheen­joh­taja
pihla.keto-huovinen@eduskunta.fi

Jere­mias Nurmela, puheen­joh­taja
jeremias.nurmela@kokoomusopiskelijat.fi

Lenita Ketola, sihteeri
lenita.ketola@gmail.com

Näin liityt verkos­toon

Kirjaudu kokoo­muk­sen jäsen­si­vuille, valitse yläpal­kista jäsen- ja yhdis­tys­tie­dot ja sen alta omat jäsen­tie­dot. Paina “muok­kaa” ja vieritä sivua alas, kunnes löydät verkos­tot. Valitse oman mielen­kiin­tosi mukai­set verkos­tot ja tallenna tiedot. Voit myös olla yhtey­dessä verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­hin ja kysyä, mitä sinä voisit antaa verkos­tolle ja mitä verkosto voisi antaa sinulle!

Kirjaudu tästä jäsen­si­vuille

Muut verkos­tot:

Liikenne- ja vies­tintä-poli­tii­kan verkosto

Puolus­tus-poli­tii­kan verkosto

Eurooppa-verkosto

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto

Digi- ja tule­vai­suus-verkosto

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Toiminta-foorumi

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Yrit­tä­jyys- ja elinkeino­politiikan verkosto

Ulko-poli­tii­kan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Senio­ri­-foorumi

Työelämä­verkosto