Oikeus­po­li­tii­kan
verkosto

Oikeus­po­li­tii­kan verkos­tossa käsi­tel­lään kysy­myk­siä, jotka liit­ty­vät erityi­sesti oikeus­mi­nis­te­riön hallin­no­na­lan sekä perus­tus­laki- ja laki­va­lio­kun­nan asioi­hin. Aihei­siin kuulu­vat mm. tuomiois­tuin­lai­tos ja oikeu­den­käyttö, perus- ja ihmi­soi­keu­det, valtio­sään­tö­ky­sy­myk­set sekä krimi­naa­li­po­li­tiikka.

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot:

Kansan­edus­taja Pihla Keto-Huovi­nen, puheen­joh­taja
pihla.keto-huovinen@eduskunta.fi

Jere­mias Nurmela, puheen­joh­taja
jeremias.nurmela@kokoomusopiskelijat.fi

Lenita Ketola, sihteeri
lenita.ketola@gmail.com

Miten verkos­toi­hin liity­tään?

1) Kirjaudu asioin­ti­pal­ve­luun
2) Klik­kaa oikean yläkul­man valik­ko­ku­va­ketta
3) Valitse “Verkos­tot” -> “Muok­kaus”
4) Ruksi halua­masi verkos­tot ja paina alakul­massa olevaa tallen­nus­ku­va­ketta.

Muut verkos­tot:

Liikenne- ja vies­tintä-poli­tii­kan verkosto

Puolus­tus-poli­tii­kan verkosto

Eurooppa-verkosto

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto

Digi- ja tule­vai­suus-verkosto

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Toiminta-foorumi

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Yrit­tä­jyys- ja elinkeino­politiikan verkosto

Ulko-poli­tii­kan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Senio­ri­-foorumi

Työelämä­verkosto

Skip to content