Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Uskomme, että aktii­vi­sena osana länttä, Suomi pärjää parhai­ten kansain­vä­li­sillä aree­noilla

Kokoo­mus oli Suomen puolueista ensim­mäi­nen, joka aika­naan ryhtyi vahvasti kannat­ta­maan Suomen jäse­nyyttä Euroo­pan unio­nissa. Tänä­kin päivänä Kokoo­mus on Suomen johtava Eurooppa-puolue, joka näkee suoma­lai­suu­den ja euroop­pa­lai­suu­den osana yhtä ja samaa jatku­moa. Vahva Euroo­pan unioni tarkoit­taa vahvem­paa itse­näistä Suomea. EU:n kannat­ta­mi­nen ei tarkoita kritii­kit­tö­myyttä. Kokoo­mus haluaa kehit­tää unio­nia parem­maksi. Uskomme, että aktii­vi­sena osana länttä Suomi pärjää parhai­ten kansain­vä­li­sillä aree­noilla.

Euroo­pan unio­nin tulee olla libe­raa­lin demo­kra­tian arvo­jen vahva puoles­ta­pu­huja, joka on kansain­vä­li­sesti yksit­täi­siä jäsen­val­tioi­taan vaikut­ta­vampi. Unio­nin perus­ar­voi­hin kuulu­vat demo­kra­tia, oikeus­val­tio­pe­ri­aate, ihmi­soi­keu­det, tasa-arvo sekä vapaus niin medialle kuin yksi­löille ilmaista kantansa. EU:n pitää olla suuri suurissa ja pieni pienissä asioissa. Suuria asioita, joihin meidän pitää yhdessä keskit­tyä ovat kestävä kasvu, ilmas­ton­muu­tok­sen hillintä, turval­li­suus ja puolus­tus, muut­to­liik­keen hallinta sekä vapaan, sään­tö­pe­rus­tei­sen maail­man­kau­pan puolus­ta­mi­nen.

Eurooppa-verkosto on perus­tettu kokoa­maan yhteen kokoo­mus­lai­sia Eurooppa-asioi­den osaa­jia ja aihe­pii­ristä kiin­nos­tu­neita jäse­niä keskus­te­le­maan, kuule­maan, oppi­maan lisää ja tuomaan oman asian­tun­te­muk­sensa osaksi kokoo­mus­lai­sen Eurooppa-poli­tii­kan teke­mistä. Keskus­te­lua käydään unio­nin eri poli­tii­kan osa-alueista, kuten talous, maahan­muutto, ilmas­ton­muu­tok­sen torjunta sekä ulko- ja turval­li­suus­po­li­tiikka.

Jos toiminta vahvem­man Euroo­pan eteen kiin­nos­taa, niin Eurooppa-verkosto on sinulle oikea paikka!

Verkos­toa johtaa kansan­edus­taja Ville Kaunisto yhdessä Sami Mati­kai­sen kanssa. Verkos­ton sihtee­rinä toimii Maria Yli-Jama.

Näin liityt verkos­toon

Kirjaudu kokoo­mus­foo­ru­miin. Yläva­li­kossa mene kohtaan “Keskus­te­lut” ja avau­tu­vasta pudo­tus­va­li­kosta “Verkos­tot”. Siellä klik­kaa “Valitse verkos­tot”, merkitse oman mielen­kiin­tosi mukai­siin verkos­toi­hin rasti ruutuun ja paina luet­te­lon alareu­nassa olevaa “Tallenna” -nappia. Muuta ei tarvitse tehdä.

Kirjaudu tästä kokoo­mus­foo­ru­miin.

Kokoo­muk­sen viimei­sim­piä Eurooppa-linjauk­sia löydät esimer­kiksi viime vuoden EU-vaalioh­jel­masta:

Ohjel­maan

Vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot:

Kansan­edus­taja Ville Kaunisto, puheen­joh­taja
ville.kaunisto@eduskunta.fi

Sami Mati­kai­nen, puheen­joh­taja
matikainensami15@gmail.com

Maria Yli-Jama, sihteeri
maria.yli-jama@kokoomus.fi

Muut verkos­tot:

Liikenne- ja vies­tintä-poli­tii­kan verkosto

Puolus­tus-poli­tii­kan verkosto

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto

Oikeus- poli­tii­kan verkosto

Digi- ja tule­vai­suus-verkosto

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Toiminta-foorumi

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Yrit­tä­jyys- ja elinkeino­politiikan verkosto

Ulko­po­li­tii­kan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Senio­ri­-foorumi

Työelämä­verkosto

Skip to content