Kokoo­mus oli Suomen puolueista ensim­mäi­nen, joka aika­naan ryhtyi vahvasti kannat­ta­maan Suomen jäse­nyyttä Euroo­pan unio­nissa. Tänä­kin päivänä Kokoo­mus on Suomen johtava Eurooppa-puolue, joka näkee suoma­lai­suu­den ja euroop­pa­lai­suu­den osana yhtä ja samaa jatku­moa. Meille Suomi on itses­tään selvästi osa Euroop­paa ja vielä laajem­min länsi­maista arvo­yh­tei­söä, johon kuulu­mista EU-jäse­nyys meille käytän­nössä edus­taa. Eurooppa-verkosto on perus­tettu kokoa­maan yhteen kokoo­mus­lai­sia Eurooppa-asioi­den osaa­jia ja aihe­pii­ristä kiin­nos­tu­neita jäse­niä keskus­te­le­maan, kuule­maan, oppi­maan lisää ja tuomaan oman asian­tun­te­muk­sensa osaksi kokoo­mus­lai­sen Eurooppa-poli­tii­kan teke­mistä.

Verkos­toa johtaa kansan­edus­taja Ville Kaunisto yhdessä Janika Taka­ta­lon kanssa. Verkos­ton sihtee­rinä toimii Kokoo­mus­nuor­ten Sami Mati­kai­nen.

Miten verkos­toi­hin liity­tään?

1) Kirjaudu asioin­ti­pal­ve­luun
2) Klik­kaa oikean yläkul­man valik­ko­ku­va­ketta
3) Valitse “Verkos­tot” -> “Muok­kaus”
4) Ruksi halua­masi verkos­tot ja paina alakul­massa olevaa tallen­nus­ku­va­ketta.

Kokoo­muk­sen viimei­sim­piä Eurooppa-linjauk­sia löydät esimer­kiksi viime vuoden EU-vaalioh­jel­masta:

Ohjel­maan

Vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot:

Kansan­edus­taja Ville Kaunisto, puheen­joh­taja
ville.kaunisto@eduskunta.fi

Janika Taka­talo, puheen­joh­taja
janikatakatalo@gmail.com

Sami Mati­kai­nen, sihteeri
matikainensami15@gmail.com

Muut verkos­tot:

Liikenne- ja vies­tintä-poli­tii­kan verkosto

Puolus­tus-poli­tii­kan verkosto

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto

Oikeus- poli­tii­kan verkosto

Digi- ja tule­vai­suus-verkosto

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Toiminta-foorumi

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Yrit­tä­jyys- ja elinkeino­politiikan verkosto

Ulko­po­li­tii­kan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Senio­ri­-foorumi

Työelämä­verkosto