Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Luonto kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Kannat / Kokoo­muk­sen linjaus asevel­vol­li­suu­desta

Kokoo­muk­sen linjaus asevel­vol­li­suu­desta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen linjaus asevel­vol­li­suu­desta

Hyväk­sytty Puolue­hal­li­tuk­sen kokouk­sessa 20.3.2019

Yleistä

Uskot­ta­van reser­vin tuot­tava ylei­nen asevel­vol­li­suus on suoma­lai­nen tapa varmis­taa soti­laal­li­nen maan­puo­lus­tus­kyky. Tehok­kaa­seen ammat­tior­ga­ni­saa­tioon ja riit­tä­vään reser­viin perus­tuva puolus­tus­kyky on paras tapa toteut­taa puolus­tus­voi­mien tehtä­viä, eli koko Suomen soti­laal­lista puolus­ta­mista, muiden viran­omais­ten tuke­mista, kansain­vä­li­sen avun anta­mista ja vastaa­not­ta­mista sekä osal­lis­tu­mista kansain­vä­li­seen krii­sin­hal­lin­taan. Maan­puo­lus­tus on itse­näi­syy­den viime­si­jai­nen takaaja, jonka toimin­ta­ky­vystä Kokoo­mus ei ole valmis jous­ta­maan.

Ylei­nen asevel­vol­li­suus on Suomen puolus­tus­jär­jes­tel­män ydin. Asevel­vol­li­suutta pitää jatku­vasti kehit­tää, jotta sen tehok­kuus, hyväk­syt­tä­vyys ja korkea maan­puo­lus­tus­tahto säily­vät.

Puolus­tus­voi­mat on otta­nut laajoja ja onnis­tu­neita aske­leita palve­luk­sen mielek­kyy­den kehit­tä­mi­sessä, ja tällä tiellä on syytä jatkaa. Asevel­vol­li­suu­den näkö­kul­masta on tarpeel­lista turvata myös puolus­tus­voi­mien riit­tävä rahoi­tus, jotta koulu­tus- ja maas­to­vuo­ro­kausia sekä kertaus­har­joi­tuk­sia on riit­tä­västi.

On ymmär­ret­tävä, että varau­tu­mi­nen ulkoi­siin turval­li­suusuh­kiin on yhä enem­män koko­nais­tur­val­li­suu­den ajat­te­luun perus­tu­vaa. Tämä tarkoit­taa, että perin­teis­ten soti­laal­lis­ten toimin­ta­ky­ky­jen rinnalla yhä suurempi merki­tys on sivii­liyh­teis­kun­nas­sa­kin tarvit­ta­villa kyvyillä.

Kokoo­mus tunnis­taa huolen nykyi­sen asevel­vol­li­suus­jär­jes­tel­män tasa-arvoi­suu­desta. Nais­ten kyky­jen ja poten­ti­aa­lin parempi hyödyn­tä­mi­nen maan­puo­lus­tuk­sessa paran­taisi Suomen puolus­tus­ky­kyä ja olisi eduksi maan­puo­lus­tus­tah­dolle. Kokoo­mus katsoo, että varus­mies­pal­ve­luk­sessa menes­ty­mi­nen ei riipu suku­puo­lesta vaan yksi­löl­li­sistä kyvyistä, moti­vaa­tiosta ja koulu­tuk­sesta.

Kutsun­nat ja nais­ten rooli asevel­vol­li­suu­dessa

Kokoo­mus kannat­taa koko ikäluok­kaa eli sekä miehiä että naisia koske­vien kutsun­to­jen järjes­tä­mistä. Kutsun­to­jen laajen­ta­mi­sen tavoit­teena on, että puolus­tus­voi­mat saavat riit­tä­vät kyvyt käyt­töönsä. Asevel­vol­li­suutta on kehi­tet­tävä tasa-arvoi­sem­paan suun­taan. Tois­tai­seksi kuiten­kin on perus­tel­tua säilyt­tää nais­ten asepal­ve­lus vapaa­eh­toi­sena.

Kutsun­to­jen ensi­si­jai­nen tavoite on maan­puo­lus­tuk­sel­li­nen eli sijoit­taa asevel­vol­li­set ja vapaa­eh­toi­sen asepal­ve­luk­sen suorit­ta­vat oikei­siin palve­lus­paik­koi­hin oike­aan aikaan. Kutsun­to­jen tois­si­jai­sena tavoit­teena on maan­puo­lus­tus­tie­don lisää­mi­nen sekä syrjäy­ty­mi­sen ehkäisy. Kutsun­nat ovat oiva mahdol­li­suus antaa yleis­kuva maan­puo­lus­tuk­sesta, koko­nais­tur­val­li­suu­desta sekä varau­tu­mi­sesta. Kutsun­nat ovat luon­teva yhteys kertoa myös Maan­puo­lus­tus­kou­lu­tusyh­dis­tyk­sen tai Suomen Punai­sen Ristin kaltais­ten toimi­joi­den tarjoa­mista mahdol­li­suuk­sista omaeh­toi­seen osal­lis­tu­mi­seen ja koko­nais­maan­puo­lus­tusta tuke­vien kansa­lais­tai­to­jen kehit­tä­mi­seen ja yllä­pi­toon.

Kokoo­mus kannat­taa myös syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­se­mi­sen ulot­ta­mista kutsun­toi­hin niin sanot­tuna ikäluok­ka­tar­kas­tuk­sena. Kutsun­to­jen yhtey­dessä jokai­nen nuori kävisi lääkä­rin­tar­kas­tuk­sessa sekä sen lisäksi keskus­te­le­massa esimer­kiksi opinto- tai uraneu­von­nan kanssa. Apua tarvit­se­vat nuoret ohjat­tai­siin kutsun­noista etsi­vän nuori­so­työn tai muiden sovel­tu­vien palve­lu­jen piiriin yksi­löl­li­sen tilan­teen perus­teella. Kutsun­to­jen laajen­ta­mi­sen kustan­nuk­sesta vastaa­vat sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riö sekä kunnat, kuiten­kin täysi­mää­räi­sesti kompen­soi­tuna valtio­no­suus­jär­jes­tel­män kautta.

Maan­puo­lus­tus­vel­vol­li­suus, sivii­li­pal­ve­lus ja kansa­lais­pal­ve­lus

On tarpeen selvit­tää mahdol­li­suu­det kansa­lais­pal­ve­luk­seen, joka toisi maan­puo­lus­tuk­sen osal­lis­tu­mi­sen niiden­kin ulot­tu­ville, jotka eivät asevel­vol­li­suutta suorita. Mahdol­li­nen kansa­lais­pal­ve­lus ei kuiten­kaan korvaa asevel­vol­li­suutta vaan täyden­tää sitä.

Nyky­muo­toi­sesta sivii­li­pal­ve­luk­sesta tulisi pyrkiä luopu­maan ja korvaa­maan se kansa­lais­pal­ve­luk­sella, joka suun­tau­tuisi täysi­mää­räi­sesti koko­nais­tur­val­li­suu­den tarpei­siin. Sivii­li­pal­ve­luk­sen korvaa­vassa kansa­lais­pal­ve­luk­sessa tulisi koulut­taa koko­nais­tur­val­li­suu­den kannalta merkit­tä­viä taitoja, kuten yhteis­kun­nan häiriö­ti­lan­tei­siin ja hybri­di­ti­lan­tei­siin varau­tu­mista sekä muita aseet­to­mia koko­nais­tur­val­li­suu­den kannalta keskei­siä taitoja.

Yksi­lön­va­pautta voi rajoit­taa vain perus­tel­lusta syystä, jollai­nen on muun muassa kansal­li­sen turval­li­suu­den takaava aseel­li­nen maan­puo­lus­tus. Kansa­lais­pal­ve­lusta selvi­tet­täessä on otet­tava huomioon kansan­ta­lou­del­li­set koko­nais­vai­ku­tuk­set ja sisäl­löl­li­nen tarkoi­tuk­sen­mu­kai­suus koko­nais­tur­val­li­suu­den näkö­kul­masta. Tämä on perus­tel­tua siksi­kin, että jokai­selle Suomen kansa­lai­selle on perus­tus­laissa säädetty nime­no­maan maan­puo­lus­tus­vel­vol­li­suus.

Kokoo­mus kannat­taa totaa­li­kiel­täy­ty­jien vapaus­ran­gais­tusta, sillä valtiolla on oltava riit­tä­vän tehok­kaat pakko­kei­not asevel­vol­li­suut­taan suorit­ta­vien riit­tä­vän määrän takaa­mi­seksi. Maan­puo­lus­tus on jokai­sen suoma­lai­sen perus­tus­lain mukai­nen velvol­li­suus, josta ei tule voida kiel­täy­tyä rangais­tuk­setta.

Varus­mies­ten toimeen­tulo

Asevel­vol­li­suu­den suorit­ta­mi­nen ei saa heiken­tää kohtuut­to­masti varus­mies­ten ja vapaa­eh­toista asepal­ve­lusta suorit­ta­vien nais­ten toimeen­tu­loa. Asevel­vol­lis­ten toimeen­tu­lon turvaa­via etuuk­sia on vahvis­tet­tava julki­sen talou­den liik­ku­ma­va­ran salli­missa puit­teissa.

Soti­la­sa­vus­tuk­seen luodaan opin­to­tuen kanssa yhte­näi­set tulo­ra­jat. Soti­la­sa­vus­tusta laajen­ne­taan katta­maan yksi­na­su­van palve­lus­taan suorit­ta­van kohtuul­li­set asumis­ku­lut koko­nai­suu­des­saan. Soti­la­sa­vus­tuk­seen tulee sisäl­lyt­tää muun muassa koti­va­kuu­tuk­sen korvaa­mi­nen.

Asevel­vol­li­suut­taan suorit­ta­vien päivä­ra­hoi­hin tehdään taso­ko­ro­tus. Nyky­malli portait­tain nouse­vasta päivä­ra­hasta on kanna­tet­tava.

Yhden­mu­kais­te­taan ruoka­ra­ha­käy­tän­nöt. Kaikille asevel­vol­li­suut­taan suorit­ta­ville on makset­tava ruoka­ra­haa jokaista loma- ja viikon­lop­pu­va­paa­päi­vää kohden.

Toteu­te­taan selvi­tys suori­te­tun varus­mies­pal­ve­lusa­jan huomioon otta­mi­sesta työelä­ke­kart­tu­massa vastaa­vaan tapaan kuin suori­tettu amma­til­li­nen tai korkea­kou­lu­tut­kinto.

Varus­mies­pal­ve­lus osana elämää

Varus­mies­pal­ve­lus ei ole muusta elämästä irral­li­nen koke­mus, vaan keskei­nen osa sitä suurella osalla suoma­lai­sia. Siksi on tarkas­tel­tava, millai­silla keinoilla se tulisi nykyistä suju­vam­min osaksi nuor­ten aikuis­ten elämän­kul­kua. Tämä tarkoit­taa esimer­kiksi yksi­lö­koh­tais­ten jous­to­jen parem­paa mahdol­lis­ta­mista ja asevel­vol­li­suu­den kehit­tä­mistä osana muuta yhteis­kun­taa.

Paran­ne­taan palve­luk­sen aikana hanki­tun osaa­mi­sen hyödyn­tä­mistä ja hyväk­si­luet­ta­vuutta jatko-opin­noissa ja työelä­mässä.

Tarjo­taan palve­lusta suorit­ta­massa oleville riit­tä­vät uraoh­jaus­pal­ve­lut.

Selvi­te­tään keinoja, joiden avulla palve­lusa­jan ja jatko-opin­to­jen aloi­tuk­sen yhteen­so­vit­ta­mista voidaan paran­taa.

Siir­ry­tään kohti järjes­tel­mää, jossa valtaosa korkea­koulu- ja amma­til­li­sista opin­noista on mahdol­lista aloit­taa sekä keväällä että syksyllä.

Huomioi­daan varus­mies­pal­ve­lusta suorit­ta­vien yrit­tä­jien erityis­a­sema. Tarjo­taan varus­mies­pal­ve­lus­taan suorit­ta­ville yrit­tä­jille heidän tarvit­se­mi­aan jous­toja.

Tutki­taan mahdol­li­suuk­sia oman alansa kansain­vä­lis­ten huip­pu­jen palve­luk­sen jous­ta­vam­paan järjes­tä­mi­seen puolus­tus­voi­mien urhei­lu­kou­lun tapaan.

Turva­taan palve­lus­taan suorit­ta­vien demo­kraat­ti­set kansa­lai­soi­keu­det. Taataan varus­mie­hille mahdol­li­suus äänes­tää presi­den­tin-, edus­kunta-, kunnal­lis- ja euro­par­la­ment­ti­vaa­leissa sekä valtiol­li­sissa ja kunnal­li­sissa kansa­nää­nes­tyk­sissä.

Häirintä ja kiusaa­mi­nen on tunnis­tet­tava, ja siihen on puutut­tava määrä­tie­toi­sesti. Kunnioit­tava kohtelu kuuluu niin varus­mies­pal­ve­luk­sessa oleville kuin henki­lö­kun­nalle, myös nais­ten ja mies­ten kesken.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.4.2023

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vastauk­set halli­tus­tun­nus­te­lija Orpon kysy­myk­siin

Kokoo­muk­sen mielestä seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tule­vai­suu­den turvaa­mi­nen. Se onnis­tuu vain, kun saamme aikaan kestä­vää talous­kas­vua.

12.7.2021

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Lähi­ju­na­lii­ken­nettä koko Suomeen

Hyväk­sytty edus­kun­ta­ryh­män kokouk­sessa kevä­tis­tun­to­kau­della 2021. Lähi­ju­na­lii­ken­nettä koko Suomeen! • Kokoo­mus haluaa vahvis­taa aluei­den ja kaupun­ki­seu­tu­jen saavu­tet­ta­vuutta Suomessa.• Kokoo­mus haluaa mahdol­lis­taa

20.8.2020

Vuoden 2020 puolue­ko­kous­aloit­teet ja aloi­te­vas­tauk­set on julkaistu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 17.8.2020 hyväk­sy­nyt viimei­set vastauk­set vuoden 2020 puolue­ko­kouk­selle jätet­tyi­hin aloit­tei­siin. Aloit­teita jätet­tiin määrä­ai­kaan mennessä kaik­ki­aan 179 kappa­letta.

Skip to content