Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Kannat / Kokoomuksen eduskuntaryhmän vastaukset hallitustunnustelija Orpon kysymyksiin

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vastauk­set halli­tus­tun­nus­te­lija Orpon kysy­myk­siin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vastauk­set halli­tus­tun­nus­te­li­jan kysy­myk­siin

Kuva: Hanne Salo­nen /​ Edus­kunta

 1. Mitkä ovat ne keskei­set yhteis­kun­nal­li­set muutok­set, joita seuraa­van halli­tuk­sen pitäisi mieles­tänne saada aikaan?

Kokoo­muk­sen mielestä seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tule­vai­suu­den turvaa­mi­nen. Se onnis­tuu vain, kun saamme aikaan kestä­vää talous­kas­vua. Yhteis­kun­nassa on tehtävä muutok­sia, jotka vahvis­ta­vat osaa­mista ja kannus­ta­vat työhön ja yrit­tä­jyy­teen sekä puhtaan ener­gian inves­toin­tei­hin. Perus­pal­ve­lut pitää saada kuntoon kestä­vällä tavalla. Suomen pitää panos­taa sisäi­seen turval­li­suu­teen ja olla aktii­vi­nen ja vakautta luova toimija ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kassa. Talou­del­li­sesti, ekolo­gi­sesti ja sosi­aa­li­sesti luja Suomi on tule­vil­le­kin suku­pol­ville vakaa ja vauras koti­maa, jossa yksi­löille on tarjolla mahdol­li­suuk­sia, uusia alkuja ja vapautta tehdä omaa elämäänsä koske­via valin­toja. Kokoo­muk­selle tärkeitä yhteis­kun­nal­li­sia muutok­sia on esitelty puolu­een vaalioh­jel­massa.

 1. Yhdyt­tekö valtio­va­rain­mi­nis­te­riön virka­mies­pu­heen­vuo­ron 8.12.2022 esit­tä­mään tilan­ne­ku­vaan Suomen talou­del­li­sesta tilasta ja julki­sen talou­den sopeut­ta­mis­tar­peesta? Sitou­dut­teko valtio­va­rain­mi­nis­te­riön virka­työnä esit­tä­mään julki­sen talou­den tasa­pai­not­ta­mi­sen mitta­luok­kaan tule­valla vaali­kau­della? Millä keinoilla olette valmiita tasa­pai­not­ta­maan julkista taloutta?

Kyllä ja kyllä. Kokoo­mus on esit­tä­nyt ohjel­mis­saan ja vaih­toeh­to­bud­je­teis­saan laajan vali­koi­man keinoja julki­sen talou­den sopeut­ta­mi­seksi.

 1. Miten edis­täi­sitte vero­tuk­sen kannus­ta­vuutta? Mitkä ovat tärkeim­mät tavoit­teenne vero­tuk­sen kehit­tä­mi­sessä?

Vero­po­li­tii­kan on kannus­tet­tava työhön, yrit­tä­jyy­teen ja koti­mai­seen omis­ta­juu­teen. Tärkeim­pänä uudis­tuk­sena siir­täi­simme vero­tuk­sen pain­opis­tettä työn ja yrit­tä­jyy­den vero­tuk­sesta välil­li­seen vero­tuk­seen. Haluamme keven­tää työn vero­tusta ja tukea vero­po­li­tii­kalla kansain­vä­lis­ten osaa­jien houkut­te­lua Suomeen. Yrityk­sille vero­po­li­tii­kan on oltava enna­koi­ta­vaa ja vero­tuk­sel­li­sesti ympä­ris­tömme on oltava kilpai­lu­ky­kyi­nen.

 1. Olet­teko valmiita sitou­tu­maan siihen, että seuraava halli­tus aset­taa julkista taloutta vahvis­ta­vien työl­li­syys­toi­mien tavoit­teeksi 100 000 uutta työl­listä? Mitkä ovat tärkeim­mät keinonne julkista taloutta vahvis­ta­viksi työl­li­syys­toi­miksi? Millai­siin keinoi­hin olette valmiita työmark­ki­noi­den uudis­ta­mi­seksi ja sopi­mi­sen vapau­den edis­tä­mi­seksi?

Kyllä. Tärkeim­mät keinomme julkista taloutta vahvis­ta­viksi työl­li­syys­toi­miksi ovat mm. kannus­tin­louk­ku­jen purka­mi­nen ja työmark­ki­noi­den jous­ta­vuu­den lisää­mi­nen. Olemme kuvan­neet keinoja työl­li­syy­den lisää­mi­seksi mm. vaalioh­jel­mas­samme ja vaih­toeh­to­bud­je­tis­samme. Olemme valmiita keinoi­hin, joilla varmis­te­taan, että jokai­nen työi­käi­nen ja -kykyi­nen ihmi­nen saa tehdä töitä, ja että työelä­mää kehi­te­tään niin, että töissä jaksaa ja viih­tyy.

 1. Miten vastai­sitte laaja-alai­seen työvoi­ma­pu­laan Suomessa? Millä keinoin lisäi­sitte kansain­vä­listä rekry­toin­tia työvoi­man saata­vuu­den turvaa­mi­seksi?

Teke­mällä toimia työl­li­syy­sas­teen nosta­mi­seksi sekä suju­voit­ta­malla kansain­vä­listä rekry­toin­tia. Nopeut­tai­simme ja auto­ma­ti­soi­simme lupa­pro­ses­seja, siir­tyi­simme saata­vuus­har­kin­nasta tehok­kaa­seen jälki­val­von­taan ja kokoai­simme vastuun kansain­vä­li­sestä rekry­toin­nista yhdelle viran­omai­selle. Nostai­simme koulu­tus­mää­riä osaa­ja­pula-aloille ja huoleh­ti­simme yksi­lön mahdol­li­suuk­sista täyden­tää osaa­mis­taan.

 1. Mitkä ovat tärkeim­mät keinonne sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den hoito­jo­no­jen purka­mi­seen? Mitkä ovat tärkeim­mät keinonne hoita­ja­pu­lan ratkai­suun?

Purkai­simme hoito­jo­noja nopeut­ta­malla oikealla asian­tun­ti­jalle ohjaa­mista terveys­kes­kuk­sissa esimer­kiksi laajen­ta­malla moniam­ma­til­li­sen tiimi­mal­lin käyt­töä, hyödyn­tä­mällä digi­taa­li­sia ratkai­suja, lisää­mällä moni­tuot­ta­juutta, kasvat­ta­malla Kela-korvauk­sia ja hyödyn­tä­mällä laajem­min palve­luse­te­lin käyt­töä.

Hoito­työn veto-ja pito­voi­maa pitää lisätä. Panos­tai­simme hyvään johta­mi­seen, työn­te­ki­jöi­den omiin mahdol­li­suuk­siin amma­til­li­sen kehit­ty­mi­seen ja kannus­ta­vien palk­kaus­jär­jes­tel­mien kehit­tä­mi­seen. Tarvi­taan myös lisää hoita­jia koulu­tus­mää­riä nosta­malla ja kansain­vä­listä rekry­toin­tia lisää­mällä laadusta tinki­mättä.

 1. Mitä keinoja käyt­täi­sitte vanhus­pal­ve­lui­den krii­sin ratkai­se­mi­seksi ja inhi­mil­li­sen hoivan turvaa­mi­seksi kaikille ikään­ty­neille?

Vanhus­pal­ve­lut pitää lait­taa kuntoon koko­nai­suu­tena: omais­hoito, koti­hoito ja tehos­tettu palve­lua­su­mi­nen. Vanhus­pal­ve­lui­hin tarvi­taan lisää hoita­jia, mutta samaan aikaan on huoleh­dit­tava, että ammat­ti­lais­ten työai­kaa käyte­tään järke­västi. Olemme valmiit käymään  vanhus­pal­ve­lui­den lain­sää­dän­nön läpi koko­nai­suu­tena siten, että vanhus­pal­ve­lui­den kaikista eri osista pide­tään huolta.

 1. Miten vahvis­tai­sitte lasten, nuor­ten ja perhei­den hyvin­voin­tia? Miten torjui­sitte nuor­ten syrjäy­ty­mistä?

Tule­valla vaali­kau­della laadi­taan koko­nais­val­tai­nen toimin­taoh­jelma nuor­ten syrjäy­ty­mi­sen ennal­taeh­käi­se­mi­seksi. On selvää, että mitä varhai­sem­massa vaiheessa tunnis­te­taan syrjäy­ty­mis­ris­kit, sitä parem­min niihin voidaan puut­tua.

Lasten ja nuor­ten hyvin­voin­tia ja mielen­ter­veyttä tuke­via palve­luita on vahvis­tetta. Tarvi­taan entistä tiiviim­pää yhteis­työtä perhei­den, neuvo­lan, koulun, oppi­las­huol­lon ja koulu­ter­vey­den­huol­lon välillä. Erityi­sesti mielen­ter­veys­pal­ve­lui­den nopeam­paan saata­vuu­teen on löydet­tävä ratkai­sut esimer­kiksi otta­malla käyt­töön tera­pia­ta­kuun.

 1. Miten huomioi­sitte eläke­läi­set parem­min aktii­vi­sena voima­va­rana yhteis­kun­nan raken­ta­mi­sessa?

Suomen on oltava maa, jossa senio­reita arvos­te­taan. Heidän koke­muk­sensa ja osaa­mi­sensa on nähtävä yhteis­kun­nassa voima­va­rana. Senio­rit ovat aktii­vi­sia toimi­joita sekä kantava voima vapaa­eh­tois­työssä, osaa­jina, omais­hoi­ta­jina, isovan­hem­pina ja monissa muissa rooleissa.

Haluamme kannus­taa kaiken ikäi­siä ihmi­siä aktii­vi­seen elämän­ta­paan ja toimin­ta­ky­vyn yllä­pi­tä­mi­seen. Mahdol­lis­tai­simme myös jous­ta­van osal­lis­tu­mi­sen työelä­mään eläköi­ty­mi­sen jälkeen.

Jotta kaikki voivat osal­lis­tua, on kaupun­kiym­pä­ristö ja palve­lut suun­ni­tel­tava esteet­tö­miksi. Digi­taa­lis­ten lait­tei­den ja palve­lui­den lisään­tyessä on huoleh­dit­tava niiden käyt­tä­jä­ryh­mien palve­luista, joille digi­asiointi ei ole mahdol­lista.

 1. Millä keinoin nostai­sitte suoma­lais­ten osaa­mis- ja koulu­tus­ta­soa? Millä keinoin vahvis­tai­sitte varhais­kas­va­tusta ja perus­o­pe­tusta niin, että jokai­nen perus­o­pe­tuk­sesta valmis­tuva nuori omaa riit­tä­vän luku-, kirjoi­tus- ja lasku­tai­don? Miten vahvis­tai­sitte kult­tuu­ria­lan toimin­tae­del­ly­tyk­siä? Miten tuki­sitte liikun­nal­li­sen elämän­ta­van yleis­ty­mistä?

Suoma­lais­ten osaa­mis-ja koulu­tus­ta­son nosta­mi­nen edel­lyt­tää laajasti toimen­pi­teitä kaikilla koulu­tusas­teilla aina varhais­kas­va­tuk­sesta korkea­kou­lui­hin. Olemme esit­tä­neet esimer­kiksi varhais­kas­va­tuk­sen osal­lis­tu­mi­sas­teen nosta­mista, kaksi­vuo­tista esio­pe­tusta, perus­tai­to­jen opetuk­sen vahvis­ta­mi­sesta lisä­tun­neilla sekä koulu­tus­ta­son nosta­mista.

Haluamme luoda kult­tuu­ria­lan kasvustra­te­gian, joka huomioi niin kult­tuu­ria­lan rahoi­tuk­sen kuin sen merkit­tä­vän kasvu­po­ten­ti­aa­lin. Vakiin­nu­tamme Liik­ku­vat-ohjel­mien koko­nai­suu­den liikun­nal­li­sen elämän­ta­van lisää­mi­seksi. Tarvit­semme Suomeen hallin­to­ra­jat ylit­tä­vän liikun­ta­po­liit­ti­sen toimin­taoh­jel­man.

 1. Olet­teko sitou­tu­neet parla­men­taa­ri­sen TKI-ryhmän hyväk­sy­mään tavoit­tee­seen nostaa tutki­mus- ja kehit­tä­mis­me­not neljään prosent­tiin suhteessa brut­to­kan­san­tuot­tee­seen vuoteen 2030 mennessä? Sitou­dut­teko varmis­ta­maan, että Suomessa on riit­tä­västi osaa­jia tutki­mus- ja kehit­tä­mis­työ­hön?

Kyllä, sitou­dumme neljän prosen­tin tavoit­tee­seen. Kyllä, sitou­dumme varmis­ta­maan, että Suomessa on riit­tä­västi osaa­jia tutki­mus-ja kehi­tys­työ­hön.

 1. Millä keinoin olisitte valmiita keven­tä­mään ihmi­sille, yrityk­sille ja julki­selle sekto­rille normeista ja byro­kra­tiasta aiheu­tu­via kustan­nuk­sia sekä hallin­nol­lista taak­kaa?

Purkai­simme syste­maat­ti­sesti suhteet­to­man raskaita normeja. Lisäksi turvai­simme lain­sää­dän­nön yhte­näi­sen sovel­ta­mi­sen koko Suomessa kehit­tä­mällä lupa­pro­ses­seja ja lupa­vi­ran­omais­ten johta­mista. Vapaut­tai­simme myös regu­loi­tuja mark­ki­noita useilla sekto­reilla luoden yrityk­sille mahdol­li­suuk­sia kehit­tää uusia palvelu-ja tuote­kon­sep­teja.

Kulut­ta­jan etu on tärkein tavoit­teemme normin­pu­russa.

 1. Millä konkreet­ti­silla keinoilla paran­tai­sitte suoma­lai­sen ruoan­tuo­tan­non ja metsä­ta­lou­den tule­vai­suutta?

Koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non ja metsä­ta­lou­den tule­vai­suutta paran­ne­taan kilpai­lu­ky­kyä ja kannat­ta­vuutta edis­tä­mällä, hyödyn­täen tuot­ta­jien ja metsä­no­mis­ta­jien aktii­vi­suutta.

Alku­tuo­tan­non ja elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­den kasvun ja kannat­ta­vuu­den tie lähtee vahvasta yrit­tä­jyy­destä, inves­toin­neista ja kansain­vä­lis­ty­mi­sestä. Vien­nin ja aktii­vi­sem­man myyn­nin kautta saadaan parem­paa arvon­li­sää sekä samalla varmis­tet­tua huol­to­var­muutta ja ruoka­tur­vaa.

Metsä­ta­lou­den ja metsä­no­mis­ta­jien aktii­vi­sen metsän­hoi­don tule­vai­suutta vahvis­taa enna­koi­tava toimin­taym­pä­ristö. Metsä­po­li­tii­kan on pysyt­tävä kansal­li­sissa käsissä. Lisäksi metsä­no­mis­ta­jien luot­ta­musta on vahvis­tet­tava siihen, että he ovat jatkos­sa­kin ratkai­se­massa ilmas­to­krii­siä tarjoa­malla kestä­västi kasva­tet­tua uusiu­tu­vaa raaka-ainetta korvaa­maan fossii­li­sia.

 1. Miten edis­täi­sitte talous­kas­vua, elin­voi­maa sekä yritys­ten ja yrit­tä­jien toimin­tae­del­ly­tyk­siä koko Suomessa? Miten vahvis­tai­sitte Suomen houkut­te­le­vuutta inves­toin­ti­koh­teena?

Suomi tarvit­see entistä johdon­mu­kai­sem­paa elin­keino-, yrit­tä­jyys-ja teol­li­suus­po­li­tiik­kaa, joka huomioi koko Suomen tarpeet. Vahvis­tai­simme talous­kas­vun edel­ly­tyk­siä ja aluei­den elin­voi­mai­suutta huoleh­ti­malla muun muassa suju­vista liiken­neyh­teyk­sistä, toimi­vista asun­to­mark­ki­noista sekä riit­tä­västä ener­gian saata­vuu­desta kaik­kialla Suomessa.

Kasvat­tai­simme koti­mark­ki­noita purka­malla sään­te­lyä ja normeja kulut­ta­jien eduksi mahdol­lis­taen yrityk­sille uusien palve­lui­den ja tuot­tei­den käyt­töön­o­ton. Uudis­tai­simme julki­sia hankin­toja. Huomioi­simme kaikissa lain­sää­dän­tö­hank­keissa yritys-ja yrit­tä­jä­myön­tei­sen toimin­taym­pä­ris­tön synnyt­tä­mi­sen. Huomioi­simme myös alku­vai­heessa olevat yrityk­set ja mikro­y­ri­tyk­set huomioi­den näiden erityis­tar­peet.

Helpot­tai­simme yritys­ten viran­omai­s­asioin­tia ja teki­simme siitä enna­koi­ta­vam­paa. Lisäksi varmis­tai­simme yrityk­sille suju­van pääsyn kansain­vä­li­sille mark­ki­noille.

 1. Millä keinoilla vahvis­tai­sitte kaupun­kien ja kuntien elin­voi­maa ja inves­toin­ti­ky­kyä muut­tu­neessa toimin­taym­pä­ris­tössä?

Uudis­tai­simme kuntien valtio­no­suus­jär­jes­tel­män vastaa­maan kuntien sote-uudis­tuk­sen jälkeistä tehtä­vä­kent­tää ja tehtä­vien vaati­maa rahoi­tusta. Käyn­nis­täi­simme vapaa­kun­ta­ko­kei­lun ja purkai­simme tarpeet­to­mia normeja. Vahvis­tai­simme kump­pa­nuutta kaupun­kien kanssa ja jatkai­simme valtion ja suurim­pien kaupun­ki­seu­tu­jen kuntien välistä maan­käy­tön, asumi­sen ja liiken­teen MAL-sopi­mus­käy­tän­töä.

Uudis­tai­simme maan­käy­tön ja raken­ta­mi­sen sään­te­lyä mahdol­lis­ta­maan kaupun­kien ja kuntien suju­vampi kehit­tä­mi­nen.

 1. Mitkä ovat mieles­tänne tärkeim­mät keinot pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seksi? Millä keinoin olette valmiita edis­tä­mään Suomen hiili­neut­raa­li­suus­ta­voi­tetta ja suoma­lais­ten yritys­ten puhtaan vien­nin kasvat­ta­mista? Olet­teko valmiita luomaan edel­ly­tyk­set uusille ydin­voi­main­ves­toin­neille ja pieny­din­voi­malle?

Kanna­tamme ilmas­to­lain mukaista tavoi­tetta hiili­neut­raa­lista Suomesta vuoteen 2035 mennessä. Pääs­tö­vä­hen­nyk­set on toteu­tet­tava kustan­nus­te­hok­kaasti, mark­ki­naeh­toi­sesti ja tekno­lo­gia­neut­raa­listi. Pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seksi tarvit­semme kannus­ta­van toimin­taym­pä­ris­tön niin suoma­lai­sille koti­ta­louk­sille kuin yrityk­sil­le­kin. Pääs­töillä tulee olla hinta ja puhtaam­pien ratkai­su­jen on oltava edul­li­sem­pia.

Tarvit­semme suju­vam­paa luvi­tusta inves­toin­neille, jotka vähen­tä­vät pääs­töjä, tuovat lisää puhdasta ener­giaa ja tuovat työpaik­koja Suomeen. Suun­ni­tel­missa ja vireillä olevat miljar­dien euro­jen arvoi­set vihreän siir­ty­män inves­toin­nit on vietävä nopeasti eteen­päin.

Suomen kannat­taa olla aktii­vi­nen globaa­leilla vihreän siir­ty­män mark­ki­noilla, jotka ovat sato­jen miljar­dien arvoi­set tule­vina vuosina.

Tule­van halli­tuk­sen on annet­tava myön­tei­nen peri­aa­te­pää­tös kaikille länsi­mai­sille vähim­mäi­seh­dot täyt­tä­ville ydin­voi­ma­hank­keille ja valtion tulee olla aktii­vi­nen, jotta ydin­voi­maa raken­ne­taan. Ydin­e­ner­gia­laki on uudis­tet­tava.

Pääs­tö­jen vähen­tä­mi­sen rinnalla myös hiili­nie­lut on turvat­tava. Metsien kasvu­kun­nosta ja tervey­destä on huoleh­dit­tava sekä esimer­kiksi lisät­tävä jatku­vaa kasva­tusta ja tuhka­lan­noi­tusta turve­mailla.

 1. Miten torjui­sitte luon­to­ka­toa ja vahvis­tai­sitte luon­non moni­muo­toi­suutta?

Haluamme pysäyt­tää luon­non moni­muo­toi­suu­den heiken­ty­mi­sen. Luon­to­ka­toa on torjut­tava niin kansal­li­sesti kuin globaa­listi. Suoje­li­simme valtion kansal­li­set kritee­rit täyt­tä­vät luon­non­ti­lai­set vanhat metsät, vahvis­tai­simme vapaa­eh­toi­sen suoje­lun ohjel­mien toimeen­pa­noa. Myös vesis­tö­jen rehe­vöi­ty­mistä on vähen­net­tävä.

Suoje­lun rinnalla haluamme kannus­taa luon­non­hoi­to­toi­miin. Uusien tekno­lo­gioi­den hyödyn­tä­mi­nen ja elin­kei­noe­lä­män sitou­tu­mi­nen luon­to­ka­don torjun­taan ovat avai­na­se­massa. Elin­kei­noe­lä­män on jatket­tava työtä luon­to­vai­ku­tus­tensa tunnis­ta­mi­seksi, jotta nega­tii­vi­sia vaiku­tuk­sia voidaan vähen­tää. Moni­muo­toi­suus­tie­kar­tat vähä­hii­li­syys­tie­kart­to­jen rinnalla ovat tässä yksi keino.

 1. Sitou­dut­teko Suomen jäse­nyy­teen Euroo­pan unio­nissa ja puolus­tus­liitto Natossa? Olet­teko sitou­tu­neet aloit­teel­li­sen ja raken­ta­van EU-poli­tii­kan teke­mi­seen mahdol­li­sessa halli­tus­vas­tuussa? Mitkä ovat mieles­tänne Suomen tärkeim­mät EU-vaikut­ta­mi­sen kohteet vaali­kau­den aikana?

Kokoo­mus on sitou­tu­tu­nut Suomen jäse­nyy­teen Euroo­pan unio­nissa ja puolus­tus­liitto Natossa. Kokoo­mus on myös sitou­tu­nut aloit­teel­li­sen ja raken­ta­van EU-poli­tii­kan teke­mi­seen. Kokoo­muk­sen mielestä Suomen on oltava ratkai­su­ha­kui­nen ja yhteis­työ­ky­kyi­nen EU-jäsen, joka kyke­nee muodos­ta­maan hyvissä ajoin kannat ja siten vaikut­ta­maan tehok­kaasti unio­nissa kulloin­kin esille nouse­vaan asiaan. Kokoo­muk­sen visio Euroo­pan unio­nista perus­tuu seuraa­viin tavoit­tei­siin:

 1. Mahdol­lis­te­taan EU:n menes­ty­mi­nen geopo­li­tii­kan ja talou­den myrs­kyissä
 2. Ukrai­nan voitto on Euroo­pan turval­li­suu­den kohta­lon­ky­sy­mys – vahvis­te­taan EU:n puolus­tusyh­teis­työtä.
 3. Vauh­di­te­taan talous­kas­vua kehit­tä­mällä sisä­mark­ki­noita ja pois­ta­malla kaupan esteitä.
 4. Tehdään Euroo­pasta puhtaan ener­gian suur­valta.
 5. Vahvis­te­taan jäsen­mai­den vastuuta julki­sen talou­tensa kestä­vyy­destä.

19. Miten raken­tai­sitte Suomen roolia aktii­vi­sena sekä turval­li­suutta ja vakautta lisää­vänä Naton jäse­nenä? Olet­teko valmiita pitä­mään puolus­tus­me­not 2 prosen­tissa BKT:sta ja teke­mään tarvit­ta­vat panos­tuk­set Suomen huol­to­var­muu­den turvaa­mi­seen?

Suomen tulee olla aktii­vi­nen Nato-maa ja osal­lis­tua täysi­mää­räi­sesti Naton kaik­keen toimin­taan mukaan lukien työryh­mät, kansain­vä­li­set harjoi­tuk­set ja rauhan ajan tehtä­vät.

Suomen tulee samalla panos­taa omaan maan­puo­lus­tuk­seensa, sillä Suomen tärkeim­piä tehtä­viä Natossa on huoleh­tia omasta puolus­tuk­sesta. Kokoo­mus on valmis pitä­mään puolus­tus­me­not 2 prosen­tissa BKT:sta ja teke­mään tarvit­ta­vat panos­tuk­set Suomen huol­to­var­muu­den turvaa­mi­seen.

 1. Sitou­dut­teko jatka­maan Ukrai­nan aseel­lista, poliit­tista, talou­del­lista ja huma­ni­taa­rista tuke­mista?

Kyllä. Kokoo­mus on sitou­tu­nut jatka­maan Ukrai­nan aseel­lista, poliit­tista, talou­del­lista ja huma­ni­taa­rista tuke­mista.

 1. Miten vahvis­tai­sitte sisäistä turval­li­suutta ja oikeus­val­tiota? Olet­teko sitou­tu­neet oikeus­jär­jes­tel­män ja polii­sin toimin­ta­ky­vyn takaa­vien resurs­sien varmis­ta­mi­seen? Millä keinoin torjui­sitte jengi- ja nuori­so­ri­kol­li­suutta?

Vahvis­tai­simme sisäistä turval­li­suutta ja oikeus­val­tiota turvaa­malla sisäi­sen turval­li­suu­den ja oikeus­jär­jes­tel­män viran­omai­sil­lemme riit­tä­vät resurs­sit ja toimi­val­tuu­det sekä vahvis­ta­malla koko­nais­tur­val­li­suusa­jat­te­lua. Olemme sitou­tu­neet oikeus­jär­jes­tel­män ja polii­sin toimin­ta­ky­vyn takaa­vien resurs­sien varmis­ta­mi­seen.

Kokoo­mus haluaa nostaa polii­sien määrän 8000 polii­siin. Jengi-ja nuori­so­ri­kol­li­suutta torjui­simme laajalla vali­koi­malla sekä kovia että pehmeitä keinoja, sekä teke­mällä korjaus­liik­keen kotout­ta­mis­po­li­tiik­kaan.

 1. Sitou­dut­teko yhden­ver­tai­sen ja tasa-arvoi­sen Suomen raken­ta­mi­seen? Sitou­dut­teko kansain­vä­lis­ten ihmi­soi­keus­so­pi­mus­ten kunnioit­ta­mi­seen?

Kyllä.

 1. Mikäli saatte tavoit­tei­tanne halli­tuk­sen ohjel­maan, olet­teko valmiita osal­lis­tu­maan Petteri Orpon kokoa­maan enem­mis­tö­hal­li­tuk­seen ja sitou­tu­maan ohjel­man toimeen­pa­noon koko­nai­suu­des­saan? Jos ette ole valmiita osal­lis­tu­maan halli­tus­vas­tuuseen, olet­teko valmiita tuke­maan puolu­eenne tavoit­tei­den toteut­ta­mista halli­tuk­sen ulko­puo­lelta?

Kyllä.

 1. Onko edus­kun­ta­ryh­mäl­länne ehdot­to­mia halli­tus­rat­kai­suun vaikut­ta­via kynnys­ky­sy­myk­siä halli­tuk­sen ohjel­man tai halli­tus­ko­koon­pa­non osalta?

Kynnys­ky­sy­myk­semme on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan rahoi­tus­poh­jan ja tule­vai­suu­den turvaa­mi­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content