Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoomuksen eduskuntaryhmä: Lähijunaliikennettä koko Suomeen

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Lähi­ju­na­lii­ken­nettä koko Suomeen

Julkaistu:

Hyväk­sytty edus­kun­ta­ryh­män kokouk­sessa kevä­tis­tun­to­kau­della 2021.

Lähi­ju­na­lii­ken­nettä koko Suomeen!

• Kokoo­mus haluaa vahvis­taa aluei­den ja kaupun­ki­seu­tu­jen saavu­tet­ta­vuutta Suomessa.
• Kokoo­mus haluaa mahdol­lis­taa laki­muu­tok­sella kilpai­luun perus­tu­van lähi­ju­na­lii­ken­nöin­nin koko Suomessa samaan tapaan kuin HSL liiken­nöi pääkau­pun­ki­seu­dulla nykyi­sin.
• Tätä varten VR:n lähi­lii­ken­ne­ka­lusto tulee yhtiöit­tää eri liiken­neo­pe­raat­to­rei­den vuokrat­ta­vaksi, jotta alalle voi syntyä tervettä palvelu- ja kustan­nus­ta­soa kirit­tä­vää kilpai­lua.
• VR:n kalus­tolle tulee aset­taa romu­tus­kielto, ja romu­tet­ta­vaksi aiottu kalusto tulee siir­tää valtion perus­ta­man kalus­to­yh­tiön hallin­taan.
• Lähi­ju­na­sei­sak­kei­den raken­ta­mi­nen radan varteen ympäri Suomea on verrat­tain edul­lista - kokoo­mus on varan­nut tälle rahoi­tuk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tis­saan.

Kuva: Eetu Fors­sell (CC-BY-SA-4.0)

Kokoo­mus haluaa vahvis­taa kuntien ja kaupun­ki­seu­tu­jen saavu­tet­ta­vuutta. On tärkeää, että suju­vat julki­sen liiken­teen yhtey­det ovat yhä useam­man ulot­tu­villa. Toimi­van kaupun­ki­lii­ken­teen heikoin lenkki Suomessa on lähi­ju­nien alihyö­dyn­tä­mi­nen useilla kaupun­ki­seu­duilla. Raideyh­teyk­siä ei hyödyn­netä täysi­mää­räi­sesti. Kokoo­muk­sen mielestä lähi­ju­na­lii­kenne tulee ulot­taa suurim­pien kaupun­ki­seu­tu­jen lisäksi myös pienem­mille kaupun­ki­seu­duille.

Raiteet mahdol­lis­ta­vat kaupun­ki­ra­ken­teen tiivis­tä­mi­sen ilmas­to­ys­tä­väl­li­sesti, ja eri seutu­kun­tien kehit­tä­mi­sen koko Suomessa. Suju­vat työs­sä­käyn­tia­lu­eet lisää­vät työn tarjon­taa ja paikal­lis­ten yritys­ten elin­voi­maa.

Yhteis­kun­nan koko­nai­se­dun nimissä VR tarvit­see kilpai­lua ja kirit­tä­jiä. Toimi­vana esimerk­kinä mm. Onni­bus­sin halpa­bus­si­lii­kenne on pakot­ta­nut VR:ää uudis­tu­maan ja paran­ta­maan juok­su­aan. Tehok­kainta on avata lähi­ju­na­lii­kenne kilpai­lulle EU:n lain­sää­dän­nön mukai­sesti. Kilpai­lu­te­tun liiken­teen turval­li­suus tulee taata ja pitää korkeana käyt­tä­jille.

Lain­sää­däntö estää tällä hetkellä HSL:ää lukuun otta­matta seudul­li­sia viran­omai­sia järjes­tä­mästä lähi­ju­na­lii­ken­nettä. Lakia tulee muut­taa siten, että se sallii HSL:n lisäksi myös muille toimi­joille (Föli, Vilkku, Linkki, Nysse ym.) mahdol­li­suu­den järjes­tää alueel­lista lähi­ju­na­lii­ken­nettä. Seudul­li­nen jouk­ko­lii­ken­ne­pal­velu saadaan toimi­vaksi, kun kaikille seudul­li­sille viran­omai­sille anne­taan EU-asetuk­sen edel­lyt­tämä oikeus järjes­tää ja kilpai­lut­taa itse­näi­sesti myös lähi­ju­na­lii­kenne alueel­laan. Julki­sessa keskus­te­lussa on esitetty liiken­teen ulot­ta­mista mm. seuraa­ville seuduille:

 • Lahden seutu
 • Lappeenranta–Imatra
 • Oulun seutu
 • Seinä­joen ja Vaasan seudut
 • Turun seutu ja Varsi­nais-Suomi
 • Kuopion seutu
 • Jyväs­ky­län seutu
 • Kouvola–Kotka
 • Tampe­reen seutu
 • Sata­kunta
 • Meri-Lappi
 • Pohjois-Karjala
 • Etelä-Savo

Kalus­ton saata­vuus operaat­to­reille tulee turvata kilpai­lun synty­mi­seksi. Tämän toteu­tu­mi­seksi nopein tapa on siir­tää vero­ra­hoilla hankittu VR:n hallin­nassa oleva lähi­lii­ken­ne­ka­lusto sekä Sm4-junat ja VR:lle tarpee­ton muu kalusto valtion (tai kuntien) kalus­to­yh­ti­öön. Myös uusi – kuten 2021 hankit­tava yöju­na­ka­lusto – tulee hank­kia valtion tai kuntien kalus­to­yh­ti­öön, josta tilaa­ja­vi­ran­omai­nen aset­taa kalus­ton liiken­teen harjoit­ta­jan käyt­töön. Käytän­nössä tähän velvoit­taa myös EU-asetus, jota tulee noudat­taa Suomes­sa­kin viimeis­tään 23.12.2023.

Toimiva esimerkki järjes­te­lystä on Helsin­gin seudun juna­lii­ken­teen kalus­to­yh­tiö, Pääkau­pun­ki­seu­dun Juna­ka­lusto Oy. Sen tehtä­vänä on omis­taa ja hank­kia HSL-alueen juna­lii­ken­teen kalusto. Kokoo­mus katsoo, että kunnat (ja mahdol­li­sesti myös valtio) voisi­vat osal­lis­tua pääkau­pun­ki­seu­dun lisäksi muiden­kin seutu­jen kalus­to­yh­tiöi­den mahdol­lis­ta­mi­seen.

Tällä hetkellä Suomen muusta Euroo­pasta poik­keava raide­le­veys vaikeut­taa VR:n suoma­lais­ten kilpai­li­joi­den ja kansain­vä­lis­ten liiken­neo­pe­raat­to­rei­den osal­lis­tu­mi­sen 1.1.2021 avau­tu­nee­seen vapaa­seen rata­ver­kon käyt­töön eli ns. Open Access -malliin. Poik­kea­van raide­le­vey­den takia olemassa olevaa kalus­toa ei voi hank­kia helposti esim. toisesta EU-maasta Suomen raiteille. Tämä suojaa mono­po­li­mal­lin säily­mistä, vaikka kilpailu on muodol­li­sesti avattu. Siksi olemassa olevan lähi­ju­na­ka­lus­ton siir­tä­mi­nen kalus­to­yh­ti­öön on tarpeen, ja vanhalle kalus­tolle on asetet­tava romu­tus­kielto ja se on pidet­tävä kunnos­tus­kel­poi­sena, kunnes siir­ty­mi­nen EU-lain mukai­siin kilpai­lu­tuk­siin alkaa.

Yksin­ker­tais­ten lähi­ju­na­sei­sak­kei­den raken­ta­mi­nen raitei­den varteen on parhaim­mil­laan hyvin edul­lista ja tekni­sesti helppo toteut­taa. Infra­struk­tuu­rin raken­ta­mi­nen lähi­ju­na­lii­ken­teen mahdol­lis­ta­mi­seksi ei pitäisi muodos­tua ylit­se­pää­se­mät­tö­män kalliiksi valtiolle ja kunnille. Väylä­vi­rasto on toteut­ta­nut 2000-luvulla kustan­nus­te­hok­kaasti useita uusia kevyitä seisak­keita, joiden toteu­tus­kus­tan­nuk­set ovat olleet luok­kaa 0,1-0,8 miljoo­naa euroa per seisake.

Lisä­tie­toja:
Matias Mart­ti­nen
Kansan­edus­taja, liiken­ne­va­lio­kun­nan jäsen
p. 044 269 3113
matias.marttinen@eduskunta.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.5.2022

Mykkä­nen: Finland’s mission to strengt­hen NATO’s common defence

The Natio­nal Coali­tion Party’s group speech in Parlia­ment of Finland 17.5.2022 , MP Kai Mykkä­nen Hono­rable spea­ker, “The begin­ning of

4.5.2022

Juho Kärk­käi­nen kokoo­muk­sen kent­tä­pääl­li­köksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt Juho Kärk­käi­sen, 30, kent­tä­pääl­li­köksi vauh­dit­ta­maan kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­lien kent­tä­toi­min­taa. Kärk­käi­nen on koulu­tuk­sel­taan liike­ta­lou­den trade­nomi. Hän siir­tyy kent­tä­pääl­li­köksi

23.4.2022

Mykkä­nen: Sähköstä Suomen kilpai­luetu!

Eurooppa kärvis­te­lee irti venä­läi­sestä ener­giasta. Kiireel­li­sim­min pitäisi päästä kaasusta ja hiilestä. Totuu­den hetki koit­taa ensi talvena. Uuden­lai­set ener­gian­läh­teet ovat tärkeitä,

Skip to content