Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Lähi­ju­na­lii­ken­nettä koko Suomeen

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Lähi­ju­na­lii­ken­nettä koko Suomeen

Julkaistu:

Hyväk­sytty edus­kun­ta­ryh­män kokouk­sessa kevä­tis­tun­to­kau­della 2021.

Lähi­ju­na­lii­ken­nettä koko Suomeen!

• Kokoo­mus haluaa vahvis­taa aluei­den ja kaupun­ki­seu­tu­jen saavu­tet­ta­vuutta Suomessa.
• Kokoo­mus haluaa mahdol­lis­taa laki­muu­tok­sella kilpai­luun perus­tu­van lähi­ju­na­lii­ken­nöin­nin koko Suomessa samaan tapaan kuin HSL liiken­nöi pääkau­pun­ki­seu­dulla nykyi­sin.
• Tätä varten VR:n lähi­lii­ken­ne­ka­lusto tulee yhtiöit­tää eri liiken­neo­pe­raat­to­rei­den vuokrat­ta­vaksi, jotta alalle voi syntyä tervettä palvelu- ja kustan­nus­ta­soa kirit­tä­vää kilpai­lua.
• VR:n kalus­tolle tulee aset­taa romu­tus­kielto, ja romu­tet­ta­vaksi aiottu kalusto tulee siir­tää valtion perus­ta­man kalus­to­yh­tiön hallin­taan.
• Lähi­ju­na­sei­sak­kei­den raken­ta­mi­nen radan varteen ympäri Suomea on verrat­tain edul­lista - kokoo­mus on varan­nut tälle rahoi­tuk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tis­saan.

Kuva: Eetu Fors­sell (CC-BY-SA-4.0)

Kokoo­mus haluaa vahvis­taa kuntien ja kaupun­ki­seu­tu­jen saavu­tet­ta­vuutta. On tärkeää, että suju­vat julki­sen liiken­teen yhtey­det ovat yhä useam­man ulot­tu­villa. Toimi­van kaupun­ki­lii­ken­teen heikoin lenkki Suomessa on lähi­ju­nien alihyö­dyn­tä­mi­nen useilla kaupun­ki­seu­duilla. Raideyh­teyk­siä ei hyödyn­netä täysi­mää­räi­sesti. Kokoo­muk­sen mielestä lähi­ju­na­lii­kenne tulee ulot­taa suurim­pien kaupun­ki­seu­tu­jen lisäksi myös pienem­mille kaupun­ki­seu­duille.

Raiteet mahdol­lis­ta­vat kaupun­ki­ra­ken­teen tiivis­tä­mi­sen ilmas­to­ys­tä­väl­li­sesti, ja eri seutu­kun­tien kehit­tä­mi­sen koko Suomessa. Suju­vat työs­sä­käyn­tia­lu­eet lisää­vät työn tarjon­taa ja paikal­lis­ten yritys­ten elin­voi­maa.

Yhteis­kun­nan koko­nai­se­dun nimissä VR tarvit­see kilpai­lua ja kirit­tä­jiä. Toimi­vana esimerk­kinä mm. Onni­bus­sin halpa­bus­si­lii­kenne on pakot­ta­nut VR:ää uudis­tu­maan ja paran­ta­maan juok­su­aan. Tehok­kainta on avata lähi­ju­na­lii­kenne kilpai­lulle EU:n lain­sää­dän­nön mukai­sesti. Kilpai­lu­te­tun liiken­teen turval­li­suus tulee taata ja pitää korkeana käyt­tä­jille.

Lain­sää­däntö estää tällä hetkellä HSL:ää lukuun otta­matta seudul­li­sia viran­omai­sia järjes­tä­mästä lähi­ju­na­lii­ken­nettä. Lakia tulee muut­taa siten, että se sallii HSL:n lisäksi myös muille toimi­joille (Föli, Vilkku, Linkki, Nysse ym.) mahdol­li­suu­den järjes­tää alueel­lista lähi­ju­na­lii­ken­nettä. Seudul­li­nen jouk­ko­lii­ken­ne­pal­velu saadaan toimi­vaksi, kun kaikille seudul­li­sille viran­omai­sille anne­taan EU-asetuk­sen edel­lyt­tämä oikeus järjes­tää ja kilpai­lut­taa itse­näi­sesti myös lähi­ju­na­lii­kenne alueel­laan. Julki­sessa keskus­te­lussa on esitetty liiken­teen ulot­ta­mista mm. seuraa­ville seuduille:

 • Lahden seutu
 • Lappeenranta–Imatra
 • Oulun seutu
 • Seinä­joen ja Vaasan seudut
 • Turun seutu ja Varsi­nais-Suomi
 • Kuopion seutu
 • Jyväs­ky­län seutu
 • Kouvola–Kotka
 • Tampe­reen seutu
 • Sata­kunta
 • Meri-Lappi
 • Pohjois-Karjala
 • Etelä-Savo

Kalus­ton saata­vuus operaat­to­reille tulee turvata kilpai­lun synty­mi­seksi. Tämän toteu­tu­mi­seksi nopein tapa on siir­tää vero­ra­hoilla hankittu VR:n hallin­nassa oleva lähi­lii­ken­ne­ka­lusto sekä Sm4-junat ja VR:lle tarpee­ton muu kalusto valtion (tai kuntien) kalus­to­yh­ti­öön. Myös uusi – kuten 2021 hankit­tava yöju­na­ka­lusto – tulee hank­kia valtion tai kuntien kalus­to­yh­ti­öön, josta tilaa­ja­vi­ran­omai­nen aset­taa kalus­ton liiken­teen harjoit­ta­jan käyt­töön. Käytän­nössä tähän velvoit­taa myös EU-asetus, jota tulee noudat­taa Suomes­sa­kin viimeis­tään 23.12.2023.

Toimiva esimerkki järjes­te­lystä on Helsin­gin seudun juna­lii­ken­teen kalus­to­yh­tiö, Pääkau­pun­ki­seu­dun Juna­ka­lusto Oy. Sen tehtä­vänä on omis­taa ja hank­kia HSL-alueen juna­lii­ken­teen kalusto. Kokoo­mus katsoo, että kunnat (ja mahdol­li­sesti myös valtio) voisi­vat osal­lis­tua pääkau­pun­ki­seu­dun lisäksi muiden­kin seutu­jen kalus­to­yh­tiöi­den mahdol­lis­ta­mi­seen.

Tällä hetkellä Suomen muusta Euroo­pasta poik­keava raide­le­veys vaikeut­taa VR:n suoma­lais­ten kilpai­li­joi­den ja kansain­vä­lis­ten liiken­neo­pe­raat­to­rei­den osal­lis­tu­mi­sen 1.1.2021 avau­tu­nee­seen vapaa­seen rata­ver­kon käyt­töön eli ns. Open Access -malliin. Poik­kea­van raide­le­vey­den takia olemassa olevaa kalus­toa ei voi hank­kia helposti esim. toisesta EU-maasta Suomen raiteille. Tämä suojaa mono­po­li­mal­lin säily­mistä, vaikka kilpailu on muodol­li­sesti avattu. Siksi olemassa olevan lähi­ju­na­ka­lus­ton siir­tä­mi­nen kalus­to­yh­ti­öön on tarpeen, ja vanhalle kalus­tolle on asetet­tava romu­tus­kielto ja se on pidet­tävä kunnos­tus­kel­poi­sena, kunnes siir­ty­mi­nen EU-lain mukai­siin kilpai­lu­tuk­siin alkaa.

Yksin­ker­tais­ten lähi­ju­na­sei­sak­kei­den raken­ta­mi­nen raitei­den varteen on parhaim­mil­laan hyvin edul­lista ja tekni­sesti helppo toteut­taa. Infra­struk­tuu­rin raken­ta­mi­nen lähi­ju­na­lii­ken­teen mahdol­lis­ta­mi­seksi ei pitäisi muodos­tua ylit­se­pää­se­mät­tö­män kalliiksi valtiolle ja kunnille. Väylä­vi­rasto on toteut­ta­nut 2000-luvulla kustan­nus­te­hok­kaasti useita uusia kevyitä seisak­keita, joiden toteu­tus­kus­tan­nuk­set ovat olleet luok­kaa 0,1-0,8 miljoo­naa euroa per seisake.

Lisä­tie­toja:
Matias Mart­ti­nen
Kansan­edus­taja, liiken­ne­va­lio­kun­nan jäsen
p. 044 269 3113
matias.marttinen@eduskunta.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content