Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Kokoo­muk­sen krii­si­pa­ketti työpaik­ko­jen ja yritys­ten pelas­ta­mi­seksi

Kokoo­muk­sen krii­si­pa­ketti työpaik­ko­jen ja yritys­ten pelas­ta­mi­seksi

Julkaistu:

Halli­tus on otta­nut järeät toimet käyt­töön koro­na­vi­ruk­sen vastai­sessa tais­te­lussa. Kokoo­mus tukee halli­tuk­sen toimia ja valmius­lain käyt­töön­ot­toa.

Nyt on ensi­si­jai­sen tärkeää turvata erityi­sesti riski­ryh­miin lukeu­tu­vien suoma­lais­ten terveys.

Yhteis­kun­nan usei­den toimin­to­jen pysäh­ty­mi­nen uhkaa kuiten­kin kaataa muuten terveitä yrityk­siä ja hävit­tää työpaik­koja. Meidän on yhteis­kun­tana autet­tava yrityk­set yli tilan­teesta, johon ne eivät ole itse pysty­neet vaikut­ta­maan tai varau­tu­maan. Rajoi­tuk­set ovat käytän­nössä sulke­neet monet palve­lua­lan yrityk­set koko­naan. Asiak­kaat ovat hävin­neet, mutta palkat, vuokrat ja lainan­ly­hen­nyk­set juok­se­vat normaa­listi.

“Halli­tuk­sen toimet ovat hyvä alku, mutta ne eivät vielä tuo riit­tä­vää ratkai­sua yritys­ten akuut­tiin hätään”

Halli­tuk­sen tähän mennessä (25.3.) julkai­se­mat toimet ovat olleet oikean suun­tai­sia, mutta riit­tä­mät­tö­miä suhteessa yritys­ten akuut­tiin hätään. Tarvit­semme nopeasti lisä­toi­mia, joilla tuetaan kansa­lais­ten toimeen­tu­loa ja turva­taan yritys­ten toimin­tae­del­ly­tyk­set krii­sin yli.

Halli­tus on mainos­ta­nut tehneensä yritys­ten pelas­ta­mi­seksi 15 miljar­din pake­tin. Koko­nai­suus koos­tuu käytän­nössä vain laina­ta­kauk­sista ja maksu­lyk­käyk­sistä. Nämä­kin ovat tärkeitä toimia akuu­tissa tilan­teessa, mutta loppu­lasku koro­na­vi­ruk­sesta on jäämässä yrit­tä­jien makset­ta­vaksi – vain maksu­päi­vää siir­re­tään myöhem­mäksi.

Yritys­ten ongel­mat johtu­vat poik­keus­o­lo­jen rajoi­tuk­sista. Siksi valtion on kannet­tava vastuuta ja tuet­tava pahi­ten rajoi­tuk­sista kärsi­viä yrityk­siä suoraan. Rajoi­tus­pää­tös­ten rinnalla olisi aina tehtävä päätök­siä rajoi­tuk­sista kärsi­vien yritys­ten suorista ja epäsuo­rista tuista. Esimer­kiksi halli­tuk­sen päätös sulkea ravin­to­lat oli oikea, mutta on väärin maksat­taa suoma­lais­ten suoje­le­mi­seksi tehty toimen­pide yksit­täi­sillä ravin­to­lay­rit­tä­jillä.

Tilan­teessa valtion aktii­vi­nen finans­si­po­li­tiikka on perus­tel­tua, mutta eurot on käytet­tävä fiksusti. Ensin on selvit­tävä akuut­ti­vai­heen yli, ja vasta sitten arvioi­tava laajem­paa elvy­tystä ja talou­den uudis­ta­mista. Hätä ei lue lakia, mutta pysy­viä mark­ki­na­vää­ris­ty­miä ei myös­kään pidä luoda tule­vai­suu­den kasvun esteeksi.

Kokoo­mus kantaa huolta epävar­muu­den ja epätoi­von keskellä elävistä yrit­tä­jistä sekä yritys­ten työn­te­ki­jöistä, jotka pelkää­vät työpaik­ko­jensa puolesta. Vaikka terveys onkin juuri nyt etusi­jalla, me tarvit­semme yrityk­semme krii­sin jälkei­sessä jälleen­ra­ken­ta­mi­sessa.

Poik­keuk­sel­li­nen tilanne vaatii poik­keuk­sel­li­sia toimia. Kokoo­mus on tuke­nut yrityk­siä ja halli­tuk­sen ponnis­te­luita tarjoa­malla omia ehdo­tuk­sia, joilla yrityk­set ja työpai­kat voidaan pelas­taa. Julkai­simme 18.3. ensim­mäi­set toimemme. Jatkamme ja täyden­nämme nyt listaa uusilla lisä­toi­milla.

Kokoo­muk­sen ehdot­ta­mat lisä­toi­met (6.4.):

 • Ylivel­kaan­tu­nei­den tilan­netta helpo­te­taan uudis­ta­malla velka­jär­jes­te­lyä.  Yksi­tyis­hen­ki­lön velka­jär­jes­te­ly­la­kia muute­taan siten, että velkaan­tu­nut pääsee lähtö­koh­tai­sesti yksi­tyis­hen­ki­lön velka­jär­jes­te­lyyn ja hänelle vahvis­te­taan veloista vuodessa vapaut­tava maksuoh­jelma.
 • Vero­va­paa sairaan lapsen hoitoetu laajen­ne­taan koske­maan väliai­kai­sesti myös tervei­den lasten hoitoa ilman hoidon kestolle määri­tel­tyä nykyi­sen­laista tiuk­kaa aika- ja ikära­jaa.
 • Yritys­ten väli­sen kaupan ALV sääde­tään nollaksi. Tämä ei johda valtiolle vero­me­ne­tyk­siin, sillä vero vähen­net­täi­siin joka tapauk­sessa jälki­kä­teen. Muutos auttaa kuiten­kin nyt yritys­ten akuu­tissa kassa­krii­sissä, kun maksu­het­kellä ei tarvitse maksaa arvon­li­sä­ve­roa. Tämä aset­taa suoma­lai­sen toimi­jan samalle viivalle ulko­mais­ten yritys­ten kanssa.

Kokoo­muk­sen ehdot­ta­mat lisä­toi­met (25.3.):

Kokoo­mus ehdot­taa seuraa­via lisä­toi­mia Kokoo­muk­sen aiem­pien toimen­pide-ehdo­tus­ten sekä halli­tuk­sen jo toteut­ta­mien toimien lisäksi. Kokoo­mus katsoo, että halli­tuk­sen päätök­set ovat olleet oikean­suun­tai­sia mutta riit­tä­mät­tö­miä. Halli­tuk­sen toimet eivät huomioi riit­tä­västi pieny­rit­tä­jien ja palve­lue­lin­kei­no­jen, kuten matkailu- ja ravin­tola-alan ahdin­koa.

Nyt on käytet­tävä kaikki käytet­tä­vissä oleva julki­sen talou­den liik­ku­ma­vara, jotta vältymme normaa­li­ti­lan­teessa tervei­den yritys­ten konkurs­seilta ja laaja­mit­tai­selta työt­tö­myy­deltä.

1) Helpo­te­taan yritys­ten kulu­ra­ken­netta

 • Vero­jen maksu­jär­jes­te­lyi­hin tuodaan helpo­tusta. Jo määrät­ty­jen yhtei­sö­ve­ron enna­koi­den, työn­te­ki­jän tulo­ve­ron enna­kon­pi­dä­tys­ten sekä kiin­teis­tö­ve­ron tili­tys­ten eräpäi­vää on voitava siir­tää omalla ilmoi­tuk­sella kuusi kuukautta eteen­päin.
 • Alku­vuonna makse­tut arvon­li­sä­ve­rot palau­te­taan takau­tu­vasti yritys­ten käyt­töön. Verot makse­taan korotta valtiolle takai­sin pitkällä maksua­jalla, kun kriisi on ohi.
 • Sekä Suomen pankin vahvis­tama viiväs­tys­korko että vero­jen viiväs­tys­korko laske­taan tila­päi­sesti nollaan prosent­tiin.
 • Myön­ne­tään tilin­pää­tös­ten ja veroil­moi­tus­ten jättä­mi­seen kahden kuukau­den lisä­aika.
 • Yksi­tyis­hen­ki­löi­den perin­tää ja viiväs­tys­kor­koa sääte­levä säädöstö ulote­taan määrä­ajaksi koske­maan PK-yrityk­siä: 10 a § Kulut­ta­ja­saa­ta­van perin­tä­ku­lu­jen enim­mäis­mää­rät laajen­ne­taan koske­maan kaik­kien perin­tä­ku­lu­jen enim­mäis­mää­rää.
 • Kulut­ta­ja­suo­ja­laki ei koske yritys­lai­noja. Halli­tuk­sen tulisi kiireel­li­sesti selvit­tää samo­jen rajoit­tei­den ulot­ta­mi­nen lain­sää­dän­nön kautta (pikavippi)yritysten tarjoa­miin yritys­lai­noi­hin. Korko­katto 20%. Muut kulut enin­tään 150€/vuosi.
 • Alen­ne­taan sähkö­vero alem­paan vero­kan­taan kaikille yrityk­sille määrä­ajaksi.
 • Alen­ne­taan julkis­ten vuokra­nan­ta­jien vuokria määrä­ajaksi.
 • Arvioi­daan ravin­to­loi­den lisäksi myös muiden kohtei­den määrää­mistä suljet­ta­vaksi, jos neuvot­te­lut vuokra­nan­ta­jien kanssa eivät etene tai vakuu­tus­kor­vauseh­dot eivät muutoin täyty.

2) Helpo­te­taan yritys­ten talous­ti­lan­netta

Suorat avus­tuk­set

 • Kasva­te­taan Busi­ness Finlan­din ja ELY-keskus­ten suorien tukien valtuuk­sia. Laske­taan rahoi­tuk­sen myön­tä­mis­kri­tee­rejä määrä­ai­kai­sesti koro­na­krii­sin aiheut­ta­mien laina­räs­tien, oman pääoman heiken­ty­mi­sen tai maksu­häi­riöi­den osalta.
 • Kokoo­mus esit­tää ensim­mäi­sessä lisä­ta­lous­ar­viossa 200 miljoo­nan sijaan puolen miljar­din tuki­sum­maa. Jos rahat loppu­vat, on edus­kun­nalle tuotava välit­tö­mästi uusi lisä­ta­lous­ar­vio.
 • Krii­sin pitkit­tyessä selvi­te­tään ja valmis­tel­laan eril­li­nen yrityk­sille suun­nattu “koro­na­tuki”, joka perus­tuisi edel­li­sen 6-12 kuukau­den myyn­ti­kat­tee­seen.

Oman pääoman ehtoi­nen rahoi­tus

 • Teol­li­suus­si­joi­tus Oy (Tesi) ja Valtion kehi­tys­yh­tiö Oy (Vake) ohja­taan toimi­maan ankku­ri­si­joit­ta­jina kasvu­yri­tys­ten osakean­neille. Vake voisi painot­taa sijoi­tuk­sensa pienem­piin yhtiöi­hin. Tämä vahvis­taisi yritys­ten taseita ja mahdol­lis­taisi kasvun krii­sin jälkeen. Toteu­tus­ta­pana voisi olla suora osakeo­mis­tus tai vaih­to­vel­ka­kir­ja­laina eril­li­sen krii­si­ra­has­ton kautta. Julki­sen rahoi­tuk­sen osuus olisi korkein­taan kolmas­osa, ja loppu­raha kerät­täi­siin yksi­tyi­siltä sijoit­ta­jilta. Varat ohjau­tu­vat näin mark­ki­naeh­toi­sesti elin­kel­poi­siin yhtiöi­hin aiheut­taen mahdol­li­sim­man vähän mark­ki­na­vää­ris­ty­mää.

Vieraan pääoman ehtoi­nen rahoi­tus

 • Tuetaan Finn­ve­ran takaus­toi­min­nan kasvat­ta­mista aset­ta­malla takaus­kus­tan­nus väliai­kai­sesti nollaan. Seura­taan asiak­kaalle tarjot­ta­van koron kehi­tystä ja laino­jen menek­kiä. Tarvit­taessa paran­ne­taan lainaeh­toja asiak­kaan kannalta esimer­kiksi nosta­malla takauk­sen osuus lainasta 90 prosent­tiin (nyt 70-80%).

3) Helpo­te­taan arkea - pure­taan normeja

 • Vero­hal­linto muutti 24.3. tulkin­taa niin, että lounas­se­te­lei­den veroetu ulote­taan täysi­mää­räi­sesti myös kotiin toimi­tet­ta­viin ruoka-annok­siin. Tämän lisäksi tulisi louna­se­dun yläraja nostaa väliai­kai­sesti 18 euroon, jotta se kattaa käytän­nössä myös kotiin­kul­je­tuk­sen kustan­nuk­sen.
 • Lähi­mak­sa­mi­sen yläraja noste­taan 150 euroon.
 • Rahan­ke­räys­lu­pien hake­mi­sesta siir­ry­tään tois­tai­seksi ilmoi­tus­me­net­te­lyyn, jossa väärin­käy­tök­set kitke­tään tehok­kaalla jälki­val­von­nalla.
 • Sosi­aali- ja tervey­sa­lan henki­lös­tön päte­vyys­vaa­ti­muk­sia lieven­ne­tään väliai­kai­sesti avus­ta­vissa toimin­noissa heiken­tä­mättä poti­las­tur­val­li­suutta.
 • Koro­na­krii­sistä johtu­vat henki­lö­koh­tai­set maksu­häi­riö­mer­kin­nät pois­te­taan yrit­tä­jiltä, yritys­ten johta­jilta sekä halli­tuk­sen jäse­niltä. Näin este­tään ihmis­ten syrjäy­ty­mi­nen 1990-luvun laman tapaan.
 • Kaik­kien lupa­kort­tien sähköi­nen suorit­ta­mi­nen etänä mahdol­lis­tet­tava.
 • Alko­ho­li­la­kia muute­taan vuoden määrä­ajaksi siten, että ulos­myyn­tioi­keus 16-prosent­ti­siin alko­ho­li­tuot­tei­siin on pelkällä ilmoi­tuk­sella auto­maat­ti­sesti kaikilla toimi­joilla, joilla on joko valmis­tus- tai annis­ke­lu­lupa. Ulos­myyn­tioi­keus ulote­taan koske­maan myös verk­ko­kaup­paa ja mahdol­lis­te­taan kotiin­toi­mi­tuk­set. Tuot­tei­den luovut­taja vastaisi ikära­ja­val­von­nasta.

4) Pelas­te­taan työpai­kat - lisä­tään jous­toja työmark­ki­noille

 • Työeh­to­so­pi­mus­ten tarjoa­mat paikal­li­sen sopi­mi­sen mahdol­li­suu­det laajen­net­tava koske­maan myös yleis­si­to­vaa kent­tää. Uusien krii­sin myötä tehtä­vien jous­to­jen on oltava tasa­puo­li­sesti kaik­kien yritys­ten käytet­tä­vissä.
 • Lomau­tusil­moi­tusaika laske­taan viiteen päivään koske­maan takau­tu­vasti kaik­kia yrityk­siä riip­pu­matta alan työeh­to­so­pi­muk­sesta.

Kokoo­muk­sen ehdot­ta­mat toimet (18.3.):

1) Tuetaan palve­lu­yri­tys­ten kysyn­tää ja helpo­te­taan ihmis­ten arkea

 • Kaupassa tai aptee­kissa asiointi toisen puolesta on pikai­sesti saatava koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen piiriin. Muutos voitai­siin tehdä nopeasti verot­ta­jan ohjeis­tusta muut­ta­malla.
 • Kotiin taudilta suojau­tu­via ikäih­mi­siä on tuet­tava yli 70-vuotiaille suun­na­tulla palve­luse­te­lillä, jolla on mahdol­li­suus hank­kia kotiin­kul­je­tus­pal­ve­luita esimer­kiksi lääk­keille ja ruualle. Kunnat voisi­vat myön­tää sete­lin niille ikäih­mi­sille, joilla ei muuten ole edel­ly­tyk­siä saada apua asioin­tiin.
 • Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen määrä on nopeasti kaksin­ker­tais­tet­tava kulu­valle vuodelle. Lisäksi yli 75-vuotiai­den koti­pal­ve­lui­den koti­ta­lous­vä­hen­nys on nostet­tava 70 prosent­tiin ja vähen­nyk­sen omavas­tuu pois­tet­tava. Laki­muu­tok­set on käyn­nis­tet­tävä pikai­sesti.

2) Yrityk­sille helpo­tuk­sia, joilla välte­tään konkurs­sit ja turva­taan työpai­kat

 • Työn­te­ki­jöistä kiinni pitä­vien yritys­ten työnan­ta­ja­mak­sut pois­te­taan kolmen kuukau­den määrä­ajaksi.
 • Lomau­tus­ti­lan­teissa pois­te­taan työn­te­ki­jän viiden päivän omavas­tuu­aika, jolloin työt­tö­myy­se­tuu­den saisi täysi­mää­räi­senä heti lomau­tuk­sen jälkeen.
  • Tilan­ne­päi­vi­tys: Etene­mässä kokoo­muk­sen esit­tä­mällä tavalla, mutta liian hitaasti. Halli­tuk­sen valmis­telu on kesken ja aika­taulu auki (25.3.).
 • Lomau­tuk­siin liit­ty­vät ilmoi­tusa­jat on lyhen­net­tävä välit­tö­mästi 14 päivästä 3 päivään. Määrä­ai­kai­sen työn­te­ki­jän lomaut­ta­mi­sen tulee olla mahdol­lista poik­keuk­sel­li­sen talou­del­li­sen krii­sin perus­teella.
  • Tilan­ne­päi­vi­tys: Etene­mässä lähes kokoo­muk­sen esit­tä­mällä tavalla. Lyhe­nee viiteen päivään. Epäsel­vää koskeeko kaik­kia yrityk­siä. Halli­tuk­sen valmis­telu on kesken ja aika­taulu auki (25.3.).
 • Valtion tulee korvata yritys­ten kohtaa­mat sairaus­ku­lut ensim­mäi­sestä päivästä alkaen määrä­ai­kai­sesti. Sairaus­päi­vä­ra­han omavas­tuu­aika on myös pois­tet­tava.
 • Työeh­to­so­pi­mus­ten tarjoa­mat paikal­li­sen sopi­mi­sen mahdol­li­suu­det on laajen­net­tava koske­maan myös yleis­si­to­vaa kent­tää. Lisä­tään väljyyttä paikal­li­sen sopi­mi­sen ehtoi­hin kaikille yrityk­sille. Tämä voidaan tehdä yksin­ker­tai­sesti pois­ta­malla työlain­sää­dän­nöstä paikal­li­sen sopi­mi­sen kiel­lot.
 • Sellai­set palve­lut, joita valtio nyt suosit­te­lee olemaan käyt­tä­mättä, tulisi ensi­si­jai­sesti valtion velvoit­ta­valla päätök­sellä sulkea, koska se selkeyt­tää joka tapauk­sessa asiak­kaansa menet­tä­vien yritys­ten asemaa esimer­kiksi vakuu­tus­ten suhteen.
  • Tilan­ne­päi­vi­tys: Etene­mässä mm. ravin­to­loi­den osalta. Asia edus­kun­nassa, mutta ravin­to­loi­den suorien tukien ja vakuu­tus­kor­vaus­ten osalta tilanne edel­leen auki (25.3.).
 • Halli­tuk­sen on selvi­tet­tävä pikai­sesti vastaa­via suoria pk-yritys­ten hätä­ra­hoi­tus­kei­noja, joita on otettu käyt­töön esimer­kiksi Saksassa.
  • Tilan­ne­päi­vi­tys: Halli­tus jakaa suoraa tukea yrityk­sille Busi­nessa Finlan­din ja ELY-keskus­ten kautta. Halli­tuk­sen varaa­mat tuki­ra­hat 200 milj. riit­tä­mät­tö­mät. ELY-keskus­ten tuen osalta hakua ei olla saatu vielä edes käyn­tiin (25.3.). Pienilla toimi­ni­miy­rit­tä­jillä ei siis vielä­kään ole käytös­sään mitään keinoa hakea suoraa tukea tilan­tee­seensa.

3) Paran­nuk­sia yrit­tä­jän sosi­aa­li­tur­vaan

 • Pieny­rit­tä­jän pääsy perus­tur­van piiriin on turvat­tava ilman tarvetta luopua yritys­toi­min­nasta. Moni yritys kohtaa liike­toi­min­nan totaa­li­sen, mutta väliai­kai­sen supis­tu­mi­sen. Tässä poik­keus­ti­lan­teessa monen päätoi­mi­sen yrit­tä­jän tilanne muis­tut­taa sivu­toi­mi­sen yrit­tä­jän tilan­netta. Sivu­toi­mi­sella yrit­tä­jällä on oikeus sovi­tel­tuun työt­tö­myy­se­tuu­teen, joten olisi selvi­tet­tävä voitai­siinko TE-toimis­to­jen nopealla tulkin­ta­muu­tok­sella laajen­taa vastaava oikeus tässä poik­keus­ti­lan­teessa myös päätoi­mi­selle pieny­rit­tä­jille väliai­kai­sesti.
  • Tilan­ne­päi­vi­tys: Halli­tus edis­tää asiaa kokoo­muk­sen esit­tä­mällä tavalla. Halli­tuk­sen mukaan nopea tulkin­ta­muu­tos ei riit­täisi, vaan asia vaatii eril­li­sen laki­muu­tok­sen. Asian etene­mi­sen aika­taulu ja yksi­tyis­koh­dat ovat edel­leen auki (25.3.).
 • Toimi­ni­miy­rit­tä­jälle anne­taan mahdol­li­suus vähen­tää sairaan lapsen hoita­jan palkka vero­tuk­sessa. Vastaava on jo mahdol­lista yhtiö­muo­toi­sen yrityk­sen yrit­tä­jälle.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

23.3.2023

Nyt on oikea aika luoda uutta kasvua ja paran­taa palve­luita digi­ta­li­saa­tion keinoin

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on digi­ta­li­saa­tion ja uuden tekno­lo­gian täysi­mää­räi­nen hyödyn­tä­mi­nen ihmis­läh­töi­sesti koko yhteis­kun­nan hyväksi. Perus­tan tavoit­teen saavut­ta­mi­selle luo uusien tekno­lo­gioi­den kehit­tä­mi­sen ja hyödyn­tä­mi­sen mahdol­lis­tava toimin­taym­pä­ristö, jonka ytimessä ovat data, sen liik­ku­mi­nen eri järjes­tel­mien välillä ja siitä jalos­tettu tieto.

Skip to content