Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Ryhmäpuheenjohtaja Marttinen: Hyvinvointiyhteiskunta voidaan rakentaa vain kestävän talouden varaan

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Julkaistu:

Kansan­edus­taja Matias Mart­ti­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe halli­tuk­sen esityk­sestä valtion talous­ar­vioksi vuodelle 2024 (Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia)

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

Tule­vai­suu­temme on kuiten­kin omissa käsis­sämme. Luot­ta­musta tule­vaan raken­taa se, että halli­tuk­semme toteut­taa nyt Suomelle elin­tär­keät uudis­tuk­set, jotka kään­tä­vät Suomen huoles­tut­ta­van suun­nan.

Lämmin kiitos valtio­va­rain­mi­nis­te­rille ja kaikille halli­tus­kump­pa­neille yhtei­sestä työstä suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­seksi.

Arvoisa puhe­mies,

Toimiva hyvin­voin­tiyh­teis­kunta raken­tuu vain tasa­pai­noi­sen talou­den varaan. Maail­man parasta perus­kou­lua tai tukea ja turvaa yhteis­kun­tamme kaikista heikoim­massa asemassa oleville ei ole ilman kestä­vää taloutta.

Meillä on Suomessa hyvät pohjois­mai­set palve­lut, mutta ei vahvaa taloutta niiden rahoit­ta­mi­seen. Rahoi­tamme perus­pal­ve­luita velaksi. Joka kahdek­sas käyt­tä­mämme euro rahoi­te­taan velalla. Näin ei voi jatkua.

Tämä halli­tus noudat­taa valtio­va­rain­mi­nis­te­riön suosi­tuk­sia. Teemme kuuden miljar­din sääs­töt ja työl­li­syy­suu­dis­tuk­set, jotta velkaan­tu­mis­ke­hi­tys saadaan katkais­tua. Tämä ei tule valmiiksi yhdellä budje­tilla, vaan edessä on kahden vaali­kau­den mittai­nen työ.

Arvoisa puhe­mies,

Halli­tus on valin­nut työn ja yrit­tä­jyy­den linjan.

Halli­tuk­sen sääs­töt, vero­po­li­tiikka ja raken­ne­uu­dis­tuk­set tähtää­vät siihen, että yrityk­sillä on mahdol­li­suus työl­lis­tää ja että työn teke­mi­nen on aina kannat­ta­vaa.

Halli­tus toteut­taa uudis­tuk­sia, joilla 100.000 ihmistä saa Suomessa työtä. Se tarkoit­taa parem­paa tule­vai­suutta ja mahdol­li­suutta tulla toimeen omilla tuloil­laan 100.000 kotiin ja perhee­seen.

Jo pelkäs­tään ensi vuoden työl­li­syys-, vero- ja sosi­aa­li­tur­va­pää­tök­set lisää­vät työl­li­syyttä jopa 65 000 hengellä. Se on noin kaksi kertaa enem­män kuin mitä edel­li­nen Mari­nin vasem­mis­to­hal­li­tus sai aikai­seksi koko viime kauden aikana. Koko viime kauden aikana.

Halli­tuk­sen uudis­tuk­set ovat niitä samoja, joita muissa Pohjois­maissa on tehty jo vuosi­kym­me­niä sitten - pääosin sosi­aa­li­de­mo­kraat­tien johdolla.

Ruot­sissa esimer­kiksi paikal­li­nen sopi­mi­nen ja vien­ti­ve­toi­nen palk­ka­malli ovat olleet arki­päi­vää jo pitkään.

Ruot­sissa ja muissa Pohjois­maissa palkan­saa­jan asema on kaik­kea muuta kuin kurja. Päin­vas­toin: niin elin­taso, koti­ta­louk­sien vauraus kuin työl­li­syys ovat selvästi Suomea parem­mat. Kun talous on kunnossa, myös julki­siin palve­lui­hin on varaa panos­taa.

Muissa Pohjois­maissa poliit­ti­nen vasem­mis­to­kin ymmär­tää työn linjan merki­tyk­sen. Samaa ei voi sanoa Suomesta. Vasem­misto-oppo­si­tio on yksi­tel­len hauk­ku­nut halli­tuk­sen kuuden miljar­din koko­nai­suu­den jokai­sen uudis­tuk­sen.

Mutta sitten, kun pitäisi esit­tää sääs­töjä tilalle, levi­tel­lään käsiä.

Koke­mä­ke­läi­sen sanon­nan mukaan; ei se heinää tee, joka pilvii vahtaa.

Halli­tuk­sella ei ole sellaista etuoi­keutta, että voisimme vain haaveilla nopeam­masta talous­kas­vusta ja jättää uudis­tuk­set teke­mättä.

Teke­mättä jättä­mi­nen olisi luovut­ta­mista suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan puolesta.

Arvoisa puhe­mies,

Halli­tuk­sen budjetti on koko­nai­suu­des­saan maltil­li­sesti elvyt­tävä ja se tukee Suomen talou­den kehi­tystä. Halli­tuk­sen histo­rial­li­sella neljän miljar­din inves­toin­tioh­jel­malla tuetaan kasvua koko Suomessa. Halli­tus panos­taa puhtaan ener­gian ja teol­li­suu­den inves­toin­tei­hin sekä edis­tää kasvua avaa­malla mark­ki­noita kilpai­lulle.

Halli­tus toteut­taa myös merkit­tä­vät panos­tuk­set koulu­tuk­seen, tutki­muk­seen ja tuote­ke­hi­tyk­seen – sinne siis, mistä kestävä talous­kasvu syntyy. Vaali­kau­den loppuun mennessä vuosit­taista tutki­mus­ra­hoi­tusta noste­taan peräti miljar­dilla eurolla ja perus­o­pe­tuk­sen rahoi­tusta 200 miljoo­nalla eurolla.

Raskai­den alijää­mien aika­na­kin halli­tus tekee valin­toja tule­vai­suu­den puolesta. Lopulta vain kasvun kautta saamme tuke­vaa maata jalko­jen alle.

Arvoisa puhe­mies,

Halli­tuk­sen vero­po­li­tii­kan linja turvaa työl­li­syy­den ja talou­den kasvua. Vero­po­li­tiik­kamme on hyvin palkan­saa­ja­myön­teistä. Osto­voi­man tuke­mi­seksi halli­tus keven­tää työn vero­tusta. Yhdessä työt­tö­myys­va­kuu­tus­mak­su­jen alen­nuk­sen kanssa keski­tu­loi­selle palkan­saa­jalle jää ensi vuonna peräti 300 euroa enem­män käteen.

Työn vero­tuk­sen keven­tä­mi­sen halli­tus kattaa työn ja kasvun kannalta vähem­män haital­li­sia veroja kiris­tä­mällä. Työn vero­tusta ei keven­netä velaksi.

Suoma­lai­set kanta­vat jo nyt yhtä maail­man raskaim­mista vero­taa­koista. Siksi halli­tus ei kaada kansa­lais­ten niskaan uutta vero­kuor­maa.

Arvoisa puhe­mies,

Ensi vuoden talous­ar­vio on kunnian­hi­moi­nen ja eteen­päin katsova. Se ei vielä yksin korjaa talou­den raken­teel­li­sia ongel­mia, mutta se on määrä­tie­toi­nen askel Suomen talou­den suun­nan muut­ta­mi­seksi.

Halli­tus ottaa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­sen tosis­saan. Toteu­tamme 6 miljar­din edestä sopeu­tus­toi­mia ja vält­tä­mät­tö­miä työmark­ki­na­uu­dis­tuk­sia. Mikäli tästä huoli­matta toimet eivät riitä alijää­mä­ta­voit­teen saavut­ta­mi­seksi, halli­tus tekee lisä­toi­mia puoli­vä­li­rii­hessä.

Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mista ei voi jättää puoli­tie­hen.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen vastuul­li­seen talous­po­li­tii­kan linjaan. Teke­mättä ei voi enää jättää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

20.3.2024

Heikki Autto: Vain vahva talous ja työl­li­syys takaa­vat Suomen menes­tys­ta­ri­nalle jatkon – koko Suomessa

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen alueel­li­sesti syrji­västä poli­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Suoma­lais­ten ahke­ruus ja osaa­mi­nen, niistä kumpuava kasvu ja kilpai­lu­kyky sekä

13.3.2024

Petteri Orpo: “Se, miten toimimme tänään määrit­tää suku­pol­vemme perin­nön”

Päämi­nis­teri Petteri Orpon puhui Euroo­pan parla­men­tin täysis­tun­noissa Stras­bour­gissa 13.3.2024. Puhe muutos­va­rauk­sin. Alku­pe­räi­nen puhe pidetty englan­niksi. Arvoisa puhe­mies, hyvä Roberta, arvoi­sat Euroo­pan

21.2.2024

Timo Heino­nen: Suomen viesti Natossa on selkeä: kannamme vastuumme ja tuotamme turval­li­suutta.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro valtio­neu­vos­ton selon­te­koon edus­kun­nalle Puolus­tus­voi­mien osal­lis­tu­mi­sesta Naton rauhan ajan yhtei­sen puolus­tuk­sen tehtä­viin vuonna 2024. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Me liityimme

Skip to content