Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia.

Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös lainaa tule­vilta. Se on ihmis­kun­nan elin­voi­man lähde ja moni­muo­toi­sella luon­nolla on myös jaka­ma­ton arvo itses­sään. On vali­tet­tava tosia­sia, että usei­den lajien selviy­ty­mi­nen suoma­lai­sessa luon­nossa on vaaka­lau­dalla.

Ilmas­to­krii­sin hillin­tään ja sopeu­tu­mi­seen liit­ty­vät toimet ovat vält­tä­mät­tö­miä maapal­lon ja ihmis­kun­nan tule­vai­suu­den turvaa­mi­seksi. Meillä on vain yksi planeetta ja meillä on vain yksi Suomi, isän­maa, ja sen luonto.

Kokoo­muk­sen ratkai­sut lähte­vät arvoista. Vapaus ja vastuu on meille kantava arvo­pari. Jotta jokai­sella on vapaus naut­tia luon­nosta ja puhtaasta ympä­ris­töstä tarvi­taan vastuun­kan­toa laajasti. Vastuuta ilmas­tosta, vastuuta vesis­töistä, vastuuta luon­non moni­muo­toi­suu­desta. Tämä vastuu on kirjattu myös Suomen perus­tus­la­kiin, jonka 20. pykälä kuuluu: ”vastuu luon­nosta ja sen moni­muo­toi­suu­desta, ympä­ris­töstä ja kult­tuu­ri­pe­rin­nöstä kuuluu kaikille”.

Kokoo­mus uskoo ihmi­seen. Vapaa mark­ki­na­ta­lous turvaa ilmas­to­kes­tä­vyyttä tehok­kaasti ja reilusti. Kun pääs­töille asete­taan oikea hinta, saamme talou­den kasvuun ja pääs­töt laskuun.

Petteri Orpon halli­tus vaalii luon­toa ja ilmas­toa. Tavoit­teena on pysäyt­tää moni­muo­toi­suu­den heiken­ty­mi­nen.

Halli­tus on prio­ri­soi­nut Helmi, METSO ja NOUSU –luon­non­suo­je­luoh­jel­mien rahoi­tusta vaikeasta talous­ti­lan­teesta huoli­matta. Itäme­ren tilaa paran­ne­taan ennen­nä­ke­mät­tö­millä, erityi­sesti Saaris­to­me­ren valuma-aluee­seen vaikut­ta­villa toimilla.

Halli­tus vahvis­taa vael­lus­ka­la­kan­toja. Heinä­ve­den Palo­kin koskien vapaut­ta­mi­nen on vaikut­ta­vuu­del­taan Suomen merkit­tä­vin virta­ve­si­teko. Lisäksi pure­taan vähä­mer­ki­tyk­sel­li­siä tippa­ve­si­voi­ma­loita ja palau­te­taan vesis­töjä luon­non­ti­laan.

Halli­tus tekee histo­rial­li­sen mitta­vat suoje­lu­pää­tök­set, kun se suoje­lee valtion vanhat, luon­non­ti­lai­set metsät. Nämä moni­muo­toi­suu­den kehdot ovat päätök­sen jälkeen pysy­västi suojassa.

Perin­tei­nen ympä­ris­tön­suo­jelu tarvit­see rinnal­leen myös uutta ajat­te­lua. Tarvi­taan ratkai­suja, joissa hait­to­jen mini­moin­nin ohella kanne­taan ympä­ris­tö­vas­tuuta laajasti. Näitä toimia halli­tus minis­teri Mykkä­sen johdolla määrä­tie­toi­sesti edis­tää. Esimer­kiksi uuden ekolo­gi­sen kompen­saa­tion mallin myötä yrityk­set voivat kompen­soida aiheut­ta­mi­aan hait­toja ennal­lis­ta­malla vastaa­vaa luon­to­ym­pä­ris­töä toisaalla.

Tarvit­semme ilmas­to­po­li­tii­kassa vahvaa Euroop­paa. EU:n pääs­tö­kaup­pa­mark­kina leik­kaa pääs­töjä tehok­kaasti. Pääosin fossii­li­va­paan ener­gian­tuo­tan­non kasvu vähensi Suomen pääs­töjä viime vuonna 11 prosent­tia edel­lis­vuo­desta. Tämä ilman maan­käyt­tö­sek­to­ria, joka sekin on palau­tu­nut netto­nie­luksi.

Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi. Luomme puhtaan talou­den kasvua koti­maassa ja syrjäy­tämme saas­tut­ta­via ratkai­suja maail­malla tekno­lo­gian vien­nin kautta.

Tämä tarkoit­taa myös lisää työtä, kun suoma­lais­yri­tys­ten tuot­ta­mia uusia puhtaam­pia ratkai­suja viedään maail­malle. Omat pääs­tö­vä­hen­nys­ta­voit­teemme ovat tässä tärkeä kirit­täjä. Halli­tus on sitou­tu­nut ilmas­to­lain toteut­ta­mi­seen.

Tuplaa­malla puhtaan ener­gian tuotanto varmis­te­taan omava­rai­nen, kohtuu­hin­tai­nen sähkö ja lämpö myös pauk­ku­pak­ka­silla. Puti­nin sotaa ei saa tukea: Euroo­pan on irtau­dut­tava venä­läi­sestä veriöl­jystä ja -kaasusta.

Tavoit­tei­den saavut­ta­mi­seksi halli­tus selkiyt­tää ja suju­voit­taa liian moni­vai­hei­siksi paisu­neita lupa­pro­ses­seja. Yhden luukun peri­aat­teella eli yhdellä hake­muk­sella, yhdellä lupa­pää­tök­sellä ja yhdellä vali­tusoi­keu­della lupa­jär­jes­tel­mästä tehdään Suomelle kilpai­luetu. Luvi­tusta selkiy­te­tään ympä­ris­tö­vaa­ti­muk­sista tinki­mättä.

Meidän suoma­lais­ten luon­to­suhde on erityi­nen. Luon­non merki­tys ihmi­sen hyvin­voin­nille on keskei­nen. Minulle se konkre­ti­soi­tuu usein aamui­sin käve­ly­len­killä lähi­met­sän suhi­nassa tai meren lainei­den äärellä.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä tukee halli­tuk­sen määrä­tie­toista työtä puhtaam­man ympä­ris­tön, ilmas­ton ja luon­non moni­muo­toi­suu­den puolesta. Meidän kaik­kien on toimit­tava, jotta kuuli­simme erit­täin uhana­lai­sen hömö­tiai­sen laula­van kauniisti myös tule­vai­suu­dessa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

17.4.2024

Sari Sarko­maa: Kouluista ja lapsen arjesta on tehtävä kaikille turval­lista

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro ajan­koh­tais­kes­kus­te­luun koulu­tur­val­li­suu­desta ja koulu­rau­hasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Koulu­rauha ja lastemme hyvin­vointi on meidän aikuis­ten vastuulla. Valtaosa lapsista ja

Skip to content