Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Sari Sarkomaa Kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Sari Sarkomaa: Kouluista ja lapsen arjesta on tehtävä kaikille turvallista

Sari Sarko­maa: Kouluista ja lapsen arjesta on tehtävä kaikille turval­lista

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro ajan­koh­tais­kes­kus­te­luun koulu­tur­val­li­suu­desta ja koulu­rau­hasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia.


Koulu­rauha ja lastemme hyvin­vointi on meidän aikuis­ten vastuulla.

Valtaosa lapsista ja nuorista voi hyvin mutta huonosti voivien tilanne on entistä vaikeampi.

Moni jää ilman aikui­sen apua ja aikaa. Turvat­to­muus jättää nopeasti jälkensä mieleen sekä lapsen kasvuun ja kehi­tyk­seen.

Meidän on pystyt­tävä parem­paan.

Kokoo­mus on sitou­tu­nut teke­mään tarvit­ta­vat toimen­pi­teet koulu­rau­han ja koulu­tur­val­li­suu­den varmis­ta­mi­seksi.

Kouluista ja lapsen arjesta on tehtävä kaikille turval­lista. Apua ja tukea on saatava nopeam­min. Siksi lasten­suo­je­lu­laki uudis­te­taan. Lasten ja nuor­ten tera­pia­ta­kuu toteu­te­taan.

Kiusa­tun lapsen oikeus­tur­vaa ja mahdol­li­suutta jatkaa omassa koulussa vahvis­te­taan. Koulu­jen valtuuk­sia puut­tua kiusaa­mi­seen ja mobii­li­lait­tei­den käyt­töön lisä­tään. Tarvit­semme myös laajem­man korjaus­liik­keen sosi­aa­li­sen media tuomien hait­to­jen kitke­mi­seksi.

Opetus­mi­nis­te­riai­ka­nani valta­kun­nal­lis­timme kiusaa­mista kitke­vän KiVa koulu -toimin­non. Paljon on sen jälkeen tehty mutta meidän on kyet­tävä parem­paan.

Lapsilta on useam­min kysyt­tävä millaista apua he tarvit­se­vat. Kouluissa pitäisi tehdä sään­nöl­li­sesti anonyy­misti vastat­tava kysely kiusaa­mi­sesta ja väki­val­lasta. Lapset ja nuoret kyllä tietä­vät sen, mitä aikui­set eivät aina näe.

Kaik­keen kiusaa­mi­seen ja väki­val­taan on oltava nolla­to­le­ranssi.

Jaamme lapsia­sia­val­tuu­te­tun näke­myk­sen. Tarvit­semme yhden­mu­kai­set mallit väki­val­taan ja kiusaa­mi­seen puut­tu­mi­seksi, hybri­diyk­si­köt väki­val­tai­sim­mille lapsille, viran­omais­ten tiedon­vaih­don selkeäm­pää sään­te­lyä, opet­ta­jia ankku­ri­tii­mei­hin ja enem­män tukea perheille.

Lasten arjen tärkeät ammat­ti­lai­set ja järjes­töt eivät voi korvata vanhem­pien merki­tystä ja kasva­tusta. Jokai­sella lapsella pitää olla luotet­tava aikui­nen, joka kantaa koko­nais­vas­tuun ja jonka tukeen voi luot­taa.

Kouluissa on oltava työrauha oppi­mi­seen ja opet­ta­mi­seen.

Siksi uudis­tamme oppi­mi­sen tuen, vahvis­tamme perus­tai­toja ja lisäämme opet­ta­jien aikaa oppi­laille. Koulu­rau­haan, laaduk­kaa­seen varhais­kas­va­tuk­seen ja perus­o­pe­tuk­seen panos­ta­mi­sella on kauas­kan­toi­set myön­tei­set vaiku­tuk­set lasten hyvin­voin­tiin, koulun­käyn­tiin ja koko elämään.

Raken­namme tule­vai­suu­den perus­kou­lua vasta­tak­semme maail­man suuriin muutok­siin.

Yksi asia ei kuiten­kaan muutu: lapset ja nuoret tarvit­se­vat aikuis­ten aikaa kasvaak­seen turval­li­sesti aikui­suu­teen. Rajat ja rakkaus ovat asioita, joita mikään inno­vaa­tio ei voi koskaan korvata.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

20.3.2024

Heikki Autto: Vain vahva talous ja työl­li­syys takaa­vat Suomen menes­tys­ta­ri­nalle jatkon – koko Suomessa

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen alueel­li­sesti syrji­västä poli­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Suoma­lais­ten ahke­ruus ja osaa­mi­nen, niistä kumpuava kasvu ja kilpai­lu­kyky sekä

Skip to content