Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Julkaistu:


Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia.

Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue.

Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen suoma­lai­nen voi olla parem­man tule­vai­suu­den ja kasvun tekijä.

Siksi mahdol­li­suuk­sien mukaan vaali­kausi toisensa jälkeen teemme poli­tiik­kaa, jolla julkista taloutta terveh­dy­te­tään ja kasvun esteitä pure­taan suoma­lais­ten hyvin­voin­nin turvaa­mi­seksi.

Nykyi­nen halli­tus ei ole tästä poik­keus, vaan se toteut­taa voima­kasta kasvu­po­li­tiik­kaa, jossa kaasua ja jarrua paine­taan oikeassa suhteessa.

Tätä edel­lyt­tää myös julki­sen talou­temme vaikea tilanne, jonka edel­li­nen halli­tus jätti täysin huomiotta. Sen sijaan tuo halli­tus, jossa keskus­ta­kin oli mukana, lisäsi miljar­di­luo­kassa uusia valtion menoja velka­ra­halla ja rikkoi valtion­ta­lou­den kehyk­set. Se myös jätti käytän­nössä kaikki kestä­vän kasvun kannalta vält­tä­mät­tö­mät raken­ne­uu­dis­tuk­set teke­mättä.

Halli­tuk­sen kasvun kaava Suomelle on seuraava:
Se madal­taa yrit­tä­jien työl­lis­tä­mis­ris­kiä toteut­ta­malla työmark­ki­na­uu­dis­tuk­set mm. paikal­li­sen sopi­mi­sen kaik­kiin suoma­lai­siin yrityk­siin.

Halli­tus madal­taa kynnystä työl­lis­tyä purka­malla kannus­tin­louk­kuja.

Halli­tus panos­taa myös mitta­vasti uuden kasvun edel­ly­tyk­siin.

Halli­tus­oh­jel­man mukai­sesti inves­toin­ti­lu­vi­tuk­sen suju­vuutta ja enna­koi­ta­vuutta paran­ne­taan, jotta inves­toin­teja saatai­siin kotiu­tet­tua nopeam­min Suomeen.

Tutki­muk­seen ja tuote­ke­hi­tyk­seen kohden­ne­taan yli miljardi euroa lisää rahaa, jotta tuot­ta­vuutta saadaan viimein lisät­tyä.

Lisäksi koulu­tuk­sen puolella suoma­lai­sille yliopis­toille on osoi­tettu lisää resurs­seja kunnian­hi­mois­ten tohto­ri­pi­lot­tien toteut­ta­mi­seksi.

Halli­tus paran­taa myös koko Suomen, maakun­tien ja kaupun­ki­seu­tu­jen, saavu­tet­ta­vuutta kunnian­hi­moi­sella inves­toin­tioh­jel­malla. Tästä 4 miljar­din euron potista 520 miljoo­naa euroa osoi­te­taan korjaus­ve­lan pois­toon.

Itä- ja pohjoi­sen Suomen elin­voi­man lisää­mi­seksi halli­tus laatii ja toteut­taa näille alueille omat kehit­tä­mis­oh­jel­mat. Esima­kua tule­vasta on jo nähtä­vissä vuoden 2024 toisesta lisä­ta­lous­ar­viosta. Itä-Suomen liiken­ne­stra­te­gian kärki­hanke Vt5 välillä Leppä­virta-Kuopio saadaan liik­keelle.

Oma lukunsa Suomen elin­voi­man kehit­tä­mi­sessä on EU-vaikut­ta­mi­nen ja Eurooppa-poli­tiikka. Siinä tämä halli­tus on yhdellä äänellä kasvun oikealla puolella. Toimimme EU:n sisä­mark­kina-, teol­li­suus- ja kaup­pa­po­li­tii­kassa määrä­tie­toi­sesti, jotta suoma­lais­ten yritys­ten kilpai­luo­lo­suh­teet para­ni­si­vat. Tätä vaatii muut­tu­nut geopo­liit­ti­nen ympä­ris­tömme.

Kaiken tämän edellä maini­tun lisäksi halli­tus päätti kehys­rii­hessä uudesta kasvu­pa­ke­tista, jolla pyri­tään lisää­mään Suomen kilpai­lu­ky­kyä suur­ten teol­lis­ten hank­kei­den sijoit­tu­mi­sessa Suomeen.

Keskei­senä työka­luna tässä on uusien teol­lis­ten inves­toin­tien vero­hy­vi­tys. Sen avulla Suomi pysyy mukana tärkeässä kilpai­lussa puhtaan siir­ty­män inves­toin­neista.

Samassa yhtey­dessä tehdyt päätök­set Teol­li­suus­si­joi­tus Oy:n pääomit­ta­mi­sesta, Fingri­din ja Gasgri­din inves­toin­ti­ky­vyn huoleh­ti­mi­sesta tai vaik­kapa ammat­ti­die­se­lin käyt­töö­no­tosta ovat nekin hyviä kasvu­pää­tök­siä.

Halli­tuk­sen kasvu- ja työl­li­syys­po­li­tii­kasta on näivet­ty­mi­nen kaukana. Ensim­mäistä kertaa vuosi­kym­me­niin Suomessa uudis­te­taan aidosti raken­teita luomaan vahvaa ja kestä­vää kasvua, jossa työtä ja yrit­tä­mistä arvos­te­taan.

Toista on oppo­si­tiossa. SDP tarjoaa suoma­lai­sille massii­vi­set kolmen ja puolen miljar­din euron veron­ki­ris­tyk­set työhön, yrit­tä­mi­seen ja omis­ta­mi­seen. Dema­rei­den ehdo­tuk­sista kasvu on vali­tet­ta­van kaukana. Vasem­misto-oppo­si­tion velka­ve­toi­nen kasvu­po­li­tiikka ei yksin­ker­tai­sesti sovi Suomen talou­den nyky­ti­laan.

Samalla on vali­tet­ta­vaa, että oppo­si­tion vaih­toeh­doissa sopeu­tuk­sen taso jää jälleen liian mata­laksi. Niin SDP:n kuin Keskus­tan­kin pape­reilla Suomi olisi ensi vuonna EU:n tark­kai­lu­luo­kalla. Matkaa yhdek­sään miljar­din sopeut­ta­mi­seen on yhä harmit­ta­van paljon.

Jäämme myös yhä odot­ta­maan SDP:n työl­li­syys­toi­mia ja niiden vaiku­tusar­vioita. Kyllä, me jaksamme saivar­rella niistä. Keskus­taa on kiitet­tävä siitä, että olette tuke­neet halli­tuk­sen toteut­ta­mia tärkeitä työl­li­syyttä tuke­via uudis­tuk­sia työmark­ki­noille ja sosi­aa­li­tur­vaan.

Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma. Toteut­ta­malla siinä olevia toimia Suomen uudis­ta­mi­seksi voimme päästä kiinni kestä­vään kasvuun.

Se on tärkeää koko tämän rakkaan isän­maamme tule­vai­suu­den kannalta.

Vain siten voimme turvata pysy­västi nykyi­set hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut myös tule­ville suku­pol­ville.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

17.4.2024

Sari Sarko­maa: Kouluista ja lapsen arjesta on tehtävä kaikille turval­lista

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro ajan­koh­tais­kes­kus­te­luun koulu­tur­val­li­suu­desta ja koulu­rau­hasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Koulu­rauha ja lastemme hyvin­vointi on meidän aikuis­ten vastuulla. Valtaosa lapsista ja

Skip to content