Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Julkaistu:


Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia.

Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen, tasa­ver­tai­suu­den, ja varau­tu­mi­sen suhteen.

Toinen kansa­lai­sille turval­li­suu­den tunnetta antava kulma­kivi on toimiva päivys­tys. Erikois­sai­raan­hoi­dossa valtaosa hoito­jak­soista alkaa akuu­tisti. Päivys­tys onkin erään­lai­nen näyteik­kuna tervey­den­huol­tomme maail­maan.

Myös synny­tys­toi­minta nivou­tuu lähei­sesti akuut­tiin erikois­sai­raan­hoi­toon. Se vaatii tuek­seen laajan ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen valmiu­den, kuten lasten­lää­kä­rit, anes­te­sia­pal­ve­lut, leik­kausyk­si­kön ja teho-osas­ton.

On ymmär­ret­tä­vää, että kart­ta­har­joi­tuk­set keskus­sai­raa­la­ver­kosta herät­ti­vät laajaa huolta niin kansa­lai­sissa, ammat­ti­lai­sissa kuin polii­ti­kois­sa­kin. On kuiten­kin muis­tet­tava, että kyseessä oli työryh­män puheen­vuoro. Halli­tuk­sen esitystä siitä ei koskaan tullut.

Oppo­si­tion maalaa­miin pelkoi­hin nähden nyt esite­tyt muutok­set ovat varsin maltil­li­sia, ja harkit­tuja. Halli­tuk­sen päätös­ten myötä jokai­selle hyvin­voin­tia­lu­eelle jää sairaala, jossa on ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sesti niin kirur­gi­nen valmius, teho-osasto kuin synny­ty­syk­sik­kö­kin.

Maan­tie­teel­li­nen jakauma on miele­käs ja jokai­sella kansa­lai­sella on päivys­tyk­sel­li­set palve­lut tarjolla omalla hyvin­voin­tia­lu­eel­laan. Halli­tuk­sen esitys on selkeä ja anta­nee hyvin­voin­tia­lueille oppo­si­tion­kin perään­kuu­lut­ta­maa työrau­haa.

Hyvin­voin­tia­lue­uu­dis­tuk­sen yksi keskei­nen tavoite oli hillitä voima­kasta tervey­den­huol­lon kustan­nus­kas­vua. Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön vuonna 2023 ennus­tama rahoi­tuk­sen nousu­paine tälle vaali­kau­delle oli yli kuusi miljar­dia euroa. Tuota nousua halli­tus pyrkii tait­ta­maan, jotta rahat riit­täi­si­vät palve­lui­hin myös tule­vai­suu­dessa. Teemme juuri sitä työtä, jota Mari­nin halli­tus sote­uu­dis­tuk­sel­laan tavoit­teli.

Meno­jen nousu­paine selit­tyy erityi­sesti palve­lun­tar­peen kasvulla. Suomi ikään­tyy huimaa vauh­tia. Ensi vuosi­kym­me­nen aikana olem­me­kin tilan­teessa, jossa lähem­mäs 30 % suoma­lai­sista on täyt­tä­nyt 64 vuotta. Kolmas­osa hyvin­voin­tia­luei­den henki­lös­töstä on eläköi­ty­mässä kymme­nen vuoden sisällä. On siis selvää, että nykyi­nen osaa­ja­pula tulee syve­ne­mään. Tämän tosi­asian edessä meidän on kyet­tävä uudis­tu­maan.

Kirur­gina tunnen hyvin maamme tervey­den­huol­lon kentän. Voin­kin vakuut­taa, että suoma­lai­nen tervey­den­huol­lon henki­löstö on huip­puunsa moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista. Heitä ei vain ole riit­tä­västi. Haja­nai­nen palve­lu­verkko ei nykyi­sel­lään pysty suoriu­tu­maan velvoit­teis­taan. Niuk­ke­ne­vat henki­lö­re­surs­sit on jatkossa hyödyn­net­tävä entistä vaikut­ta­vam­min. Se tarkoit­taa myös palve­lu­ver­kon tiivis­tä­mistä.

Eten­kin perus­ter­vey­den­huol­lon yöpäi­vys­tys on hoidettu pääosin vuokra­lää­kä­reillä, joiden käyt­töä myös oppo­si­tio on laajalti pahek­su­nut. Harkittu yöpäi­vys­tyk­sen keskit­tä­mi­nen vähen­tää kalliin vuokra­työ­voi­man tarvetta. Vaki­tui­set työsuh­teet ovat hoidon jatku­vuu­den tae.

Parla­men­taa­ri­seen maail­maan kuuluu, että väärin sammut­ta­mi­nen on oppo­si­tion silmissä minkä tahansa halli­tus­poh­jan perin­tei­nen synti. Vuoden mittaan on kuiten­kin synty­nyt mieli­kuva, että tämä oppo­si­tio ei hyväksy sammut­ta­mista laisin­kaan.

Aiem­min hyväk­syt­tiin yhteis­tuu­min ajatus kustan­nus­kas­vun hillin­nästä ja sote-palve­lui­den uudis­ta­mi­sesta. Vaalien jälkeen ajatus on muut­tu­nut teidän puheis­sanne kylmäksi leik­kaa­mi­seksi. Arvoisa oppo­si­tio, miten tämä teidän mieles­tänne tulisi sammut­taa?

Viimei­sen vuosi­kym­me­nen ajan tässä salissa on keski­tytty raken­tei­siin. Nyt sairaa­la­ver­kon suhteen pahim­mat pelot ovat hälven­neet ja palve­lui­den uudis­ta­mi­nen on vihdoin alka­massa. Ensi vuonna sote-palve­lui­hin lisä­tän yli kaksi miljar­dia euroa. Henki­lös­tön riit­tä­vyys, hoidon vaikut­ta­vuus, hoito­jo­no­jen purku sekä tera­pia­ta­kuu - halli­tus­oh­jelma on koko­nai­suu­des­saan iso soten pelas­tus­sarja. Se on tämän halli­tuk­sen tärkeim­piä tehtä­viä.

Nyt jokai­sen tulee nostaa katse tule­vien alue- ja kunta­vaa­lien yli 2030-luvulle.
Meillä on kasassa kaikki laaduk­kai­den sote­pal­ve­lui­den elemen­tit. Tärkeim­pänä näistä ammat­ti­tai­toi­nen henki­löstö. Anne­taan heille siis työka­lut ja ympä­ristö osaa­mi­sensa hyödyn­tä­mi­seen. Kokoo­muk­sessa uskomme hyvin­voin­tia­luei­den olevan tähän valmiita.

Muutok­sen aika on nyt.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

17.4.2024

Sari Sarko­maa: Kouluista ja lapsen arjesta on tehtävä kaikille turval­lista

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro ajan­koh­tais­kes­kus­te­luun koulu­tur­val­li­suu­desta ja koulu­rau­hasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Koulu­rauha ja lastemme hyvin­vointi on meidän aikuis­ten vastuulla. Valtaosa lapsista ja

20.3.2024

Heikki Autto: Vain vahva talous ja työl­li­syys takaa­vat Suomen menes­tys­ta­ri­nalle jatkon – koko Suomessa

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen alueel­li­sesti syrji­västä poli­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Suoma­lais­ten ahke­ruus ja osaa­mi­nen, niistä kumpuava kasvu ja kilpai­lu­kyky sekä

Skip to content