Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Julkaistu:

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän halli­tuk­sen toimesta. Tämän avauk­sen ponti­mena on toimi­nut kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män käymät keskus­te­lut yli 45 ammat­ti­lai­sen kanssa julki­selta, yksi­tyi­seltä ja kolman­nelta sekto­rilta kevään 2024 aikana. Lukuis­ten eri alojen asian­tun­ti­jat valit­tiin 10 tunnis­te­tun aihion pohjalta. Edus­kun­ta­ryhmä haluaa kiit­tää kaik­kia kuul­tuja asian­tun­ti­joita.

Esitämme kymme­nen keinoa hyvän lasten­suo­je­lun kehit­tä­mi­seksi:

  1. Lasten suojaa­mi­nen asetet­tava vanhem­pien edun edelle lasten­suo­je­lu­pal­ve­luissa
  2. Vanhem­muu­desta velvoit­ta­vam­paa
  3. Enem­män tukea perhei­den ero- ja krii­si­ti­lan­tei­siin
  4. Krimi­na­li­soi­daan lapsen­rau­ha­ri­kos Ruot­sin mallin mukaan (Barnfrids­brott)
  5. Hyvin­voin­tia­luei­den katse perhei­siin ja lapsiin
  6. Lapsen etu on pantava etusi­jalle kaikessa viran­omais­toi­min­nassa
  7. Voimis­te­taan lasten­suo­je­luam­mat­ti­lais­ten voima­va­roja ja työka­luja
  8. Lapsi on lapsi myös sijais­hoi­vassa – suoje­lu­toi­min­toa lasten­suo­je­lussa vahvis­tet­tava
  9. Kehi­te­tään lasten päih­deon­gel­mien hoitoa
  10. Viime kädessä vastuu on yhteis­kun­nalla – katkais­taan hylkää­mi­sen ketju

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content