Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
Alexander Stubb: Yhdistävä ohjelma
Kokoomus.fi / Artiklar / Yleinen / Val / Alexander Stubbs Förenande program: Öppet, tryggt och internationellt Finland

Alex­an­der Stubbs Före­nande program: Öppet, tryggt och inter­na­tio­nellt Finland

Publicerad:

Början: En värld i omvälv­ning

De tre vikti­gaste uppgif­terna för repu­bli­kens presi­dent har att göra med utri­kes­po­li­tik, över­be­fäl­ha­var­skap och värde­ringar. I alla dessa områ­den måste ställ­ningen förtjä­nas. Min utri­kes­po­li­tiska linje kan kallas värde­ba­se­rad realism. Som över­be­fäl­ha­vare är jag garant för ett starkt försvar. Som mora­lisk ledare vill jag lyssna och förstå. 

Eran efter kalla kriget är över. Den slutade med Ryss­lands anfalls­krig mot Ukraina. Det som skulle föra oss samman - ömse­si­digt bero­ende, handel, teknik, energi, infor­ma­tion och valu­tan - håller nu på att slita oss isär. Samar­bets­in­stru­men­ten har vapen­i­se­rats.

Vi lever i vår gene­ra­tions 1918-, 1945- och 1989-ögon­blick. En tids­pe­riod då vi förstår att värl­den håller på att föränd­ras, men vi vet ännu inte exakt vart detta leder. Det pågår en omför­del­ning av makten, som man kämpar för globalt i såväl väst och öst som i söder.  

Första världs­kri­get gjorde slut på impe­ri­a­lis­men. Andra världs­kri­get gjorde slut på fascis­men. Kalla kriget gjorde slut på kommu­nis­men. Vi måste se till att Putins krig inte gör slut på libe­ra­lis­men, dvs. den väster­ländska demo­kra­tin.

Repu­bli­kens nästa presi­dent inle­der sin period i en värld där de inter­na­tio­nella insti­tu­tio­nerna och den regel­ba­se­rade värld som vi är vana vid håller på att försva­gas. Vi lever i en tid av oro och oord­ning. Presi­den­ten måste arbeta mitt i denna omvälv­ning.

Det kommer att ta minst tio år att bygga upp en ny världs­ord­ning. Vi kommer att få se både regi­o­na­li­se­ring av makten och oheliga alli­an­ser. Länder och regi­o­ner kommer både att konkur­rera, hantera sina konflik­ter och samar­beta. 

Presi­den­ten måste arbeta för att säker­ställa att vi förblir konkur­rens­kraf­tiga, undvi­ker konflik­ter och satsar på samar­bete. I den här nya situ­a­tio­nen behö­ver repu­bli­kens presi­dent erfa­ren­het, sakkun­skap och nätverk.   

Finland är en globalt sett större aktör än sin stor­lek. Vi är ett av de bästa länderna i värl­den enligt alla mätare. Genom vårt exem­pel och vår hand­lings­kraft kan vi påverka den nya världs­ord­ning­ens utform­ning.

Värl­den och Finland kan inte samman­fat­tas under tre punk­ter, men punk­terna kan fungera som rätte­snöre för det som jag under de kommande sex åren kommer att satsa på som repu­bli­kens presi­dent. Som presi­dent lovar jag att arbeta för ett öppet, tryggt och inter­na­tio­nellt Finland.

Ett öppet Finland

Repu­bli­kens presi­dent är en värde­le­dare. Ingen kan dock själv utropa sig till en sådan. Posi­tio­nen måste förtjä­nas. Som presi­dent vill jag vara närva­rande i samhälls­de­bat­ten. Utri­kes­po­li­tik är ingen­ting hemligt. Även svåra frågor måste disku­te­ras på ett begrip­ligt, civi­li­se­rat och värdigt sätt. 

Finland är ett öppet välfärds­sam­hälle som bygger på libe­ral demo­krati, mark­nads­e­ko­nomi och globa­li­se­ring. Vår uppgång under själv­stän­dig­hets­ti­den är en fram­gångs­saga utan motstycke. Låt oss vara stolta över den.

Vi måste värna om de tradi­tio­ner på vilka Finland har byggts under hela vår själv­stän­dig­het. Vi är ett segt och civi­li­se­rat folk med sisu. Vi orkar kämpa även när andra miss­trös­tar. Vi ger inte upp. Vi är redo att kämpa för våra värde­ringar.

Vår fram­gång bygger på indi­vi­du­ell frihet och gemen­skap. Vi vill ge alla som bor i Finland lika­dana möjlig­he­ter. Varje männi­ska är värde­full. Vi respek­te­rar de mänsk­liga rättig­he­terna och varandra. Även i svåra situ­a­tio­ner förstår vi att det bästa sättet att ta sig igenom dem är att göra det till­sam­mans.

Det vikti­gaste elemen­tet som håller vårt samhälle ihop är förtro­ende. Vi har inte råd att förlora det. Ett öppet samhälle bygger på yttran­de­fri­het, ett funge­rande civilt samhälle och rätts­stats­prin­ci­pen. Låt oss hålla fast vid dem. Utan förtro­ende urhol­kas ett öppet samhälle. 

En liten nation har inte heller råd att vara splitt­rad. Vi kan vara oense om saker, men det bästa sättet att skap en gemen­sam vision är att prata och lyssna. Det är mycket lättare att uttrycka den egna åsik­ten än att försätta sig i en annan persons situ­a­tion. Vi måste verk­li­gen bry oss om varandra.

Det är alltid klokare att foku­sera på det som före­nar oss. Det är inte lätt i dagens värld, som drivs av iden­ti­tets­po­li­tik. Vi måste satsa på kultur, bild­ning och motion. De är före­nande fakto­rer. De hjäl­per oss att orka.

Öppen­het är också nyfi­ken­het. Förmå­gan att lyssna, disku­tera och lära sig. En kamp mot cynism. Föränd­ringar skräm­mer oss alla, men genom att vara öppna för föränd­ringar kan vi ta oss igenom dem. Krig, klimat­för­änd­ringen, ny teknik och invand­ring är skräm­mande, och just därför måste de disku­te­ras öppet. 

Tole­rans hand­lar inte om att bara tole­rera dem som är av samma åsikt som vi. Tole­rans är att vara öppen för åsik­ter av olika slag, att vara beredd att disku­tera och lyssna – att hitta lösningar till­sam­mans. 

Som repu­bli­kens presi­dent lovar jag att arbeta för ett öppet Finland. Jag lovar att försvara demo­kra­tin, yttran­de­fri­he­ten och rätts­stats­prin­ci­pen i alla situ­a­tio­ner. Jag lovar att lyssna, disku­tera och bry mig. Jag lovar att kämpa för att Finland även fram­ö­ver är det bästa landet i värl­den för oss alla att leva i. 

Ett tryggt Finland

Repu­bli­kens presi­dent är försvars­mak­tens över­be­fäl­ha­vare. Vi lever i en orolig tid, vilket under­stry­ker över­be­fäl­ha­va­rens roll. Över­be­fäl­ha­va­ren leder nu ett Nato-Finland. Finlän­darna är Finlands bästa försvar. Viljan att försvara vårt land är grun­den till vår själv­stän­dig­het och en enande faktor.

Jag är stolt över Finlands värn­plikts­sy­stem, som har skapat ett utmärkt bevä­rings­ut­bild­nings­sy­stem och en stor reserv. Många vill också tjäna sitt land på frivil­lig basis. Jag är också stolt över att anta­let frivil­liga kvin­nor under de senaste åren har nått rekord­ni­våer.

Det finns inget direkt yttre hot mot Finland just nu. Detta beror på att vår yttre säker­het garan­te­ras av tre lås. Det första av dessa är ett trovär­digt och starkt försvar som en del av alli­an­sens gemen­samma försvar. Det andra är Finlands medlem­skap i EU och Nato. Och det tredje är avta­let om försvars­sam­ar­bete med Förenta staterna (DCA). Vi är inte ensamma, men vi bär vårt eget ansvar. 

Detta bety­der inte att Ryss­land har upphört att vara vårt största säker­hets­hot. Det har det alltid varit och kommer alltid att vara. Ryss­land försö­ker skapa rädsla och insta­bi­li­tet. Men vi finlän­dare håller alltid huvu­det kallt: vi klarar oss till­sam­mans.  

För oss har utri­kes- och säker­hets­po­li­ti­ken alltid varit en existens­fråga. Det är därför vi har kunnat reagera på ett enat, snabbt och bestämt sätt vid viktiga histo­riska ögon­blick. Det är så vi gör i Finland. Finlands utri­kes- och säker­hets­po­li­tik har alltid byggt på två pelare: idea­lism och realism. 

Idea­lism bety­der att vi tror på kraf­ten av samar­bete, ömse­si­digt bero­ende, inter­ak­tion och handel. Detta hör till vår roll som en del av Europa. Ekono­miskt och poli­tiskt samar­bete gör krig mindre troligt. Med några få undan­tag har detta tänke­sätt varit rådande i Europa sedan andra världs­kri­get.

Realism bety­der att vi har en obli­ga­to­risk bevä­rings­tjänst för män, som kvin­nor också kan avlägga frivil­ligt. Vi har 900 000 perso­ner med mili­tär utbild­ning, 280 000 perso­ner i en utpla­ce­rad och moti­ve­rad reserv som kan mobi­li­se­ras för krig. Vi har 62 strids­flyg­plan av typen F/A-18 och snart 64 strids­flyg­plan av typen F-35A. Därtill har vi vid sidan av Polen det största artil­le­riet i Europa, och vi är det enda nordiska landet med lång­skju­tande preci­sions­va­pen för alla försvars­gre­nar, dvs. armén, mari­nen och flyg­vap­net. 

Jag är bekym­rad över vårt lands tudel­ning och därmed vår inre säker­het. Jag är bekym­rad över ökningen av psykiska problem och ensam­het bland de unga. Även detta visar att vi måste försöka vara till­sam­mans mera i stäl­let för att isolera oss. Att träf­fas oftare ansikte mot ansikte. Att bry oss om varandra. 

Allt detta är starkt kopp­lat till säker­hets­po­li­ti­ken. En splitt­rad nation kan inte försvara sig själv. Vi har inte råd att pola­ri­sera oss till loka­lis­ter och globa­lis­ter, väns­tern och högern, unga och gamla.

Vi ska inte foku­sera på det som skil­jer oss åt utan på det som före­nar oss. I stäl­let för att använda en mega­fon för att fram­föra vår egen åsikt kunde vi lyssna på vad andra har att säga. I stäl­let för att krypa in i vår egen iden­ti­tet kunde vi fundera hur vi kan hitta enig­het.  

Som repu­bli­kens presi­dent lovar jag att göra mitt yttersta för ett tryggt Finland. Jag lovar att se till att Finland arbe­tar för fred och stöd­jer inter­na­tio­nell rätt. Jag lovar att upprätt­hålla Finlands trovär­diga och starka försvars­för­måga som en del av Natos avskräck­ning och försvar och att föra Finland in i Natos kärna. Som landets över­be­fäl­ha­vare lovar jag att stärka det finska folkets starka försvars­vilja. Jag lovar att göra allt i min makt för att säker­ställa att Finland också är ett internt säkert land, för oss alla.  

Ett inter­na­tio­nellt Finland

Repu­bli­kens presi­dent leder utri­kes­po­li­ti­ken i samver­kan med stats­rå­det. I den nya världs­po­li­tiska situ­a­tio­nen förut­sät­ter detta inter­na­tio­nell erfa­ren­het, sakkun­skap och nätverk. I det nya Nato-Finland förut­sät­ter det också en förmåga att nära samar­beta med riks­da­gen och de myndig­he­ter som tar hand om Finlands inter­na­tio­nellt erkända sätt att hantera landets säker­het som helhet. 

Värl­den kan grovt delas in i tre globala sfärer: väst, öst och syd. Det globala väst består av cirka 50 stater från Norda­me­rika, Europa, Asien och Ocea­nien. Vi försva­rar den nuva­rande libe­rala världs­ord­ningen, i vars byggande vi har delta­git och som gynnar oss också i dagens läge. 

Det globala öst består av cirka 25 länder. Den leds av Kina. Med finns även Ryss­land och Iran samt länder som ofta röstar med dem i FN. Det globala öst vill förändra den nuva­rande världs­ord­ningen. Kina gör det stra­te­giskt och tålmo­digt genom att bygga upp bero­en­de­för­hål­lan­den med resten av värl­den. Det har dragit nytta av ett regel­ba­se­rat system. Ryss­land gör det på ett disrup­tivt sätt genom att angripa sina grann­län­der.  

Det globala syd består av cirka 125 länder. I Asien leds det av värl­dens mest folk­rika land Indien. I Mella­nöstern är det ener­gi­rika Saudia­ra­bien som visar vägen. Afri­kas största ekono­mier är Nige­ria, Sydaf­rika och Egyp­ten. Lati­na­me­ri­kas kraft­cent­rum är Brasi­lien. Det globala syd vill inte välja mellan väst och öst. För det är värl­den inte uppde­lad mellan demo­kra­tier och auto­kra­tier, utan mellan dem som man kan eller inte kan samar­beta med.   

I det globala väst är vi en pålit­lig part­ner. Vi har ett nära samar­bete med våra alli­e­rade i såväl Euro­pe­iska unio­nen som i Nato. Vi ska inte utesluta något delom­råde av vårt alli­ans­sam­ar­bete. Vi måste vara redo att dra vårt strå till stac­ken för våra alli­e­ra­des skull. Vår säker­het är gemen­sam. Vi i Finland produ­ce­rar säker­het, inte konsu­me­rar den. 

När det gäller det globala öst är vi stra­te­giska. Med Kina upprätt­hål­ler vi förhål­lan­den men mins­kar riskerna. Så länge Ryss­land fort­sät­ter med sin mili­tära aktion i Ukraina kommer vi inte att kunna ha ett normalt samar­bete eller normala kontak­ter med Ryss­land. Vårt agerande kommer att bestäm­mas av den gemen­samma poli­ti­ken med våra alli­e­rade. 

Vi samar­be­tar med det globala syd på bred front. Vi skapar välfun­ge­rande och jämlika förbin­del­ser med Asien, Afrika och Lati­na­me­rika. I Mella­nöstern och annan­stans är vi redo att mäkla fred och dra vårt strå till stac­ken i freds­be­va­rande insat­ser och inom civil krishan­te­ring. Vi mora­li­se­rar eller ifrå­ga­sät­ter inte. Vi samar­be­tar på basis av våra värde­ringar.

I det globala väst måste vi förstå att världs­ord­ningen håller på att föränd­ras. Om vi vill upprätt­hålla ett regel­ba­se­rat system som bygger på befint­liga inter­na­tio­nella insti­tu­tio­ner, måste vi få det globala syd på vår sida – och vi kan inte heller isolera oss helt och hållet från det globala öst. 

Globala utma­ningar – som klimat­för­änd­ringen, tekni­kens omvälv­ning eller demo­gra­fin – kan inte lösas på egen hand eller mellan väst­län­der. Det behövs inter­na­tio­nellt samar­bete och multi­la­te­rala insti­tu­tio­ner. Med andra ord gemen­samma regler och åtgär­der för att finna en lösning till utma­ning­arna till­sam­mans. 

Som repu­bli­kens presi­dent lovar jag att arbeta för att Finland ska verka för en värde­ba­se­rad real­po­li­tik i värl­den. Jag lovar att vara en pålit­lig part­ner för våra väst­liga alli­e­rade. Jag lovar att vara en stra­te­gisk konkur­rent till dem i öst som utma­nar våra värde­ringar. Jag lovar att vara en samar­bets­vil­lig aktör gente­mot det globala syd.  

En ny början: Ett enigt Finland

Vi får därför bereda oss på för en värld som kommer att befinna sig i omvälv­ning under åtminstone presi­den­tens följande mandat­pe­riod. Den tid efter kalla kriget som vi redan hade vant oss vid är nu över. Vi måste kunna navi­gera i en värld av oro och oord­ning. Som eniga.

Kommer vi att över­leva denna omvälv­ning som nation? Natur­ligt­vis kommer vi att göra det. Vi har över­levt histo­ri­ens alla vänd­punk­ter, och så även den här gången. Detta är över­lev­nads­vill­ko­ret för en liten och modig nation. Utgångs­punk­ten är att vi gör det till­sam­mans och som eniga. 

Även om värl­den just nu verkar kaotisk finns det ingen anled­ning att miss­trösta. Rädsla är det sämsta tänk­bara rätte­snö­ret för utri­kes­po­li­ti­ken. Jo, vi kommer att se konkur­rens mellan stater. Jo, vi kommer att se lokala och till och med regi­o­nala konflik­ter. Men beho­vet av samar­bete kommer inte att försvinna. Det kommer bara att ändra form. Alla förstår att vi utan globalt samar­bete inte kan lösa klimat­för­änd­ringen, tekni­kens revo­lu­tion eller befolk­nings­ut­ma­ning­arna. Även dessa måste vi lösa till­sam­mans.  

Vi kommer att stäl­las inför saker som vi inte är vana vid. Osäker­het, som ibland kan väcka rädsla. Men vi bör inte reagera på varje liten händelse. I utri­kes- och säker­hets­po­li­ti­ken lönar det sig att ta det lugnt. Men vi måste förbe­reda oss på att även behöva reagera snabbt på föränd­rade omstän­dig­he­ter, såsom vi gjorde förra året i fråga om Nato-medlem­skap.   

Samti­digt tycker jag att det är särskilt viktigt att vi står upp för de värde­ringar som på många sätt har gjort Finland till ett möns­ter­land. Låt oss vara stolta över det som vi har åstad­kom­mit. Låt oss med vårt exem­pel visa varför ett öppet samhälle, libe­ral demo­krati, en rätts­stat, jämlik­het och mark­nads­e­ko­nomi är hörn­ste­narna i ett funge­rande välfärds­sam­hälle.  

Låt oss alltså foku­sera på det väsent­liga. Låt oss foku­sera på att upprätt­hålla en stark och trovär­dig egen försvars­för­måga som en del av Natos avskräck­ning och försvar. Låt oss foku­sera på att vara en pålit­lig part­ner för våra alli­e­rade. Och låt oss internt foku­sera på att stå upp för demo­kra­tin, att stå enade i dessa svåra tider.  

Som presi­dent vill jag inte splittra, jag vill ena. Jag vill inte döma, jag vill förstå. Jag vill bygga broar och förmedla fred när det behövs. Samti­digt är jag beredd att även fatta hårda beslut när sådana behövs.   

Som presi­dent lovar jag att vara en enande faktor. Jag lovar att bygga ett öppet, tryggt och inter­na­tio­nellt Finland. Jag lovar att ställa hela Finlands intresse först, alltid och till­sam­mans.

Mer innehåll i samma kategori

3.2.2021

In a Coali­tion muni­ci­pa­lity, the heart beats on the right

All poli­ti­cal parties want good. Who would inten­tio­nally want to replace well­be­ing with distress? We all agree that it is

27.5.2019

Samlings­paer­tiet behöll sin plats som Finlands största parti i EU-valet med 20,8 %.

De nuva­rande euro­pa­par­la­men­ta­ri­kerna Sirpa Pietikä­i­nen, Henna Virk­ku­nen och Petri Sarva­maa fort­sät­ter i Euro­pa­par­la­men­tet. Parti­sek­re­te­ra­ren Janne Peso­nen kommen­te­rade resul­ta­tet på Twit­ter:

2.5.2019

Samlings­par­ti­ets EU-valpro­gram 2019: Vi tror på Europa

Hitta din kandi­dat Samlings­par­ti­ets EU-valpro­gram: Vi tror på Europa Finland har varit medlem i Euro­pe­iska unio­nen i 24 år. Finlän­dare

Skip to content