Samlings­paer­tiet behöll sin plats som Finlands största parti i EU-valet med 20,8 %.

Julkaistu: 27.05.2019

De nuva­rande euro­pa­par­la­men­ta­ri­kerna Sirpa Pietikä­i­nen, Henna Virk­ku­nen och Petri Sarva­maa fort­sät­ter i Euro­pa­par­la­men­tet.

Parti­sek­re­te­ra­ren Janne Peso­nen kommen­te­rade resul­ta­tet på Twit­ter: ”Det blev ett fint EU-valre­sul­tat! Den mest över­lägsna förstap­lat­sen i val genom hela parti­ets långa histo­ria. Stort tack till kandi­da­terna, stöd­grup­perna, fält­ar­be­tarna och parti­ets anställda. Vi är fort­fa­rande Finlands ledande Euro­pa­parti i synner­her tack vare er. 😊👏🏼🙏🏼👍🏼”

Den mest över­lägsna förstap­lat­sen i val genom hela parti­ets långa histo­ria.

Stäm­ningen i valva­kan var förvän­tans­full i början – Behål­ler Samlings­par­tiet sin plats som störst? Vem blir valda till Euro­pa­par­la­men­tet? Vinner Finland guld i hockey-VM 2019? Stäm­ningen blev helt fantas­tisk när det blev klart att Samling­par­tiet är över­läg­set störst i valet ur en histo­risk synvin­kel, behål­ler sina tre plat­ser och Finlands lejon säkrade det tredje världmäs­ters­ska­pet i ishoc­key.

Bli bekant med våra euro­pa­par­la­men­ta­ri­ker:

Sirpa Pietikä­i­nen

Henna Virk­ku­nen

Petri Sarva­maa