Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vaalit / Pieti­käi­nen, Virk­ku­nen ja Sarva­maa jatko­kau­delle parla­ment­tiin

Pieti­käi­nen, Virk­ku­nen ja Sarva­maa jatko­kau­delle parla­ment­tiin

Julkaistu:

Kokoo­mus piti paik­kansa Suomen suurim­pana puolu­eena euro­vaa­leissa 20,8 % kanna­tuk­sella.

Istu­vat euroe­dus­ta­jat Sirpa Pieti­käi­nen, Henna Virk­ku­nen ja Petri Sarva­maa saivat jatko­kau­den Euroo­pan parla­men­tissa.

Puolue­sih­teeri Janne Peso­nen kommen­toi tulosta tuoreel­taan Twit­te­rissä: “Hieno euro­vaa­li­tu­los! Koko puolu­een pitkän histo­rian ylivoi­mai­sin ykkös­sija vaaleissa. Kiitok­set ehdok­kaille, tuki­tii­meille, kent­tä­väelle ja puolu­een työn­te­ki­jöille. Olemme edel­leen Suomen johtava Euroop­pa­puo­lue ja se on pitkälti teidän ansio­tanne. 😊👏🏼🙏🏼👍🏼”

 

Koko puolu­een pitkän histo­rian ylivoi­mai­sin ykkös­sija vaaleissa.

Tunnelma vaali­val­vo­jai­sissa oli alkuun odot­tava – pitääkö kokoo­mus paik­kansa suurim­pana puolu­eena, ketkä vali­taan parla­ment­tiin ja voit­taako Suomi jääkie­kon MM-kultaa. Riemu­han siitä repesi, kun selvisi että kokoo­mus on histo­rial­li­sesti tarkas­tel­len ylivoi­mai­nen ykkö­nen vaaleissa, pitää kolme paik­kaansa ja Leijo­nat varmis­ti­vat Suomelle 3. jääkie­kon maail­man­mes­ta­ruu­den.

Tutustu meppei­himme:

Sirpa Pieti­käi­nen

Henna Virk­ku­nen

Petri Sarva­maa

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

30.7.2023

Sirpa Pieti­käi­nen: Moderni orjuus on todel­li­suutta myös Euroo­passa

Toisin kuin histo­rian­kir­joista voisi usein päätellä, orjuus ei loppu­nut 1800-luvulla, kun orja­kauppa vaiheit­tain kiel­let­tiin. Maail­massa on edel­leen orjuutta, joka on

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

23.3.2023

Nyt on oikea aika luoda uutta kasvua ja paran­taa palve­luita digi­ta­li­saa­tion keinoin

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on digi­ta­li­saa­tion ja uuden tekno­lo­gian täysi­mää­räi­nen hyödyn­tä­mi­nen ihmis­läh­töi­sesti koko yhteis­kun­nan hyväksi. Perus­tan tavoit­teen saavut­ta­mi­selle luo uusien tekno­lo­gioi­den kehit­tä­mi­sen ja hyödyn­tä­mi­sen mahdol­lis­tava toimin­taym­pä­ristö, jonka ytimessä ovat data, sen liik­ku­mi­nen eri järjes­tel­mien välillä ja siitä jalos­tettu tieto.

Skip to content