Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Eurovaaliblogit / Susanne Päivärinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Julkaistu:

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin monen­laista kiusan­te­koa ja hybri­di­vai­kut­ta­mista. Venäjä ottaa sen tilan, mikä sille anne­taan. Tarvit­semme Euroo­passa toisiamme kipeäm­min kuin koskaan. EU-jäsen­mai­den on tiivis­tet­tävä rivinsä. Vain yhdessä olemme vahvem­pia.

Nyt käytä­vät EU-vaalit ovat kaik­kien aiko­jen merkit­tä­vim­mät. Teini-ikäi­sen äitinä kannan huolta nuorista suku­pol­vis­tamme. Pande­mian, Venä­jän hyök­käys­so­dan ja ilmas­to­krii­sin leimaama nyky­lap­suus on murheel­li­sesti toinen kuin, mitä sain itse kokea. Lapsemme ansait­se­vat parem­paa. Ilman turval­lista ja vakaata Euroop­paa meillä ei ole paljoa­kaan.

“Turval­li­suut­tamme tulee vahvis­taa monin tavoin.”

Tule­valla kaudella EU:ssa tulee­kin keskit­tyä pikku­tar­kan sään­te­lyn ja tilpe­höö­ri­di­rek­tii­vien sijaan suuriin linjoi­hin. Ykkös­asia on turval­li­suus. Ukrai­nan tuke­mi­nen vaatii lisä­pon­nis­te­luja kaikilta jäsen­mailta. EU:n bkt on noin seit­sen­ker­tai­nen Venä­jään verrat­tuna, joten kyse on ennen kaik­kea poliit­ti­sesta tahdosta ja toimista, puhei­den aika meni jo.

Turval­li­suut­tamme tulee vahvis­taa monin tavoin. Krii­sin­sie­to­ky­kyä tulee kasvat­taa. Viisas varau­tuu tule­viin haas­tei­siin etukä­teen. Koko­nais­tur­val­li­suu­den ja huol­to­var­muu­den paran­ta­mi­nen on varau­tu­mista tule­vaan. Suoma­laista ruoka­tur­vaa on vahvis­tet­tava ja maata­loutta tulee voida harjoit­taa tuot­ta­vasti. Itä- ja Pohjois-Suomen elin­voima ja itära­jamme on turvat­tava, näihin tulee ohjata myös EU-varoja. Kyse on EU:n ja Naton yhtei­sestä ulko­ra­jasta.

Vähen­ne­tään EU-alueella haital­li­sia riip­pu­vuuk­sia kolman­sista maista ja kasva­te­taan omava­rai­suutta niin ruuassa, ener­giassa, kriit­ti­sissä raaka-aineissa, murros­tek­no­lo­giassa, puolus­tuk­sessa kuin lääk­keis­sä­kin. Toivon, että menneistä krii­seistä olisi jo otettu opiksi. Eivät krii­sit tähän lopu. Huol­to­var­muutta on vahvis­tet­tava koko EU:ssa.

“Rauha maksaa.”

Tule­vassa EU-parla­men­tissa tullaan teke­mään päätök­siä, jotka vaikut­ta­vat monin tavoin meihin suoma­lai­siin. EU:n laajen­tu­mi­nen, Ukrai­nan tuen jatku­mi­nen, Venäjä-pakot­tei­den kier­tä­mi­sen tulp­paa­mi­nen, puolus­tus­teol­li­suu­den kasvat­ta­mi­nen ja soti­laal­li­sen liik­ku­vuu­den edis­tä­mi­nen vaati­vat kaikki EU:n yhteistä tahto­ti­laa. Ener­giao­ma­va­rai­suu­den kasvat­ta­mi­nen vaatii massii­vi­sia toimia lukui­silta jäsen­mailta, venä­läi­sen lng:n virta pitäisi saada tyreh­dy­tet­tyä tykkä­nään.

Rauha maksaa. Siksi on tärkeää huoleh­tia talou­den, stra­te­gi­sen kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­sesta ja työvoi­man saata­vuu­desta. Jäsen­mai­den on otet­tava vastuu omista velois­taan ja julki­sesta talou­des­taan. EU-varo­jen käyt­töä on valvot­tava tehok­kaam­min.

“Vapautta, demo­kra­tiaa ja ihmi­soi­keuk­sia on puolus­tet­tava herkeä­mättä!”

Tila­päis­ten valtion­tu­ki­jous­to­jen tilalle on saatava kestä­väm­piä ratkai­suja. EU:n stra­te­gi­sen kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­nen tukee Suomen kilpai­lu­ky­kyä, inves­toin­ti­ve­to­voi­maa ja vien­ti­kil­pai­lu­ky­kyä sisä­mark­ki­noilla. Puhdas siir­tymä tarjoaa menes­tyk­sen avai­met ja talou­del­lista kasvua, mutta ne vaati­vat massii­vi­sia inves­toin­teja. Niiden houkut­te­le­mi­seksi on saatava toimiva pääoma­mark­ki­nau­nioni, jotta saamme yksi­tyistä rahoi­tusta. Tarvit­semme vähem­män ja parem­paa sään­te­lyä. Parla­ment­tiin tarvi­taan Suomen puolus­ta­jia, jotka tunte­vat koti­maamme asiat syväl­li­sesti.

Euroo­pan sisä­mark­ki­nat, Eras­mus+ -ohjelma, ihmis­ten, palve­lui­den ja tava­roi­den vapaa liik­ku­vuus ovat konkreet­ti­sia esimerk­kejä siitä hyödystä, minkä unio­nin jäse­nenä saamme. EU:ta tarvi­taan asioissa, joissa olemme yhdessä vahvem­pia. Vapautta, demo­kra­tiaa ja ihmi­soi­keuk­sia on puolus­tet­tava herkeä­mättä!

Kirjoit­taja Susanne Päivä­rinta on kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­do­kas ja kansan­edus­taja.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content