Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Eurovaaliblogit / Sakari Pääkkö: ”Itä-Suomesta Euroopan ytimeen”

Sakari Pääkkö: ”Itä-Suomesta Euroo­pan ytimeen”

Julkaistu:

Lähes­ty­vissä EU-vaaleissa on puhuttu paljon erityi­sesti talou­desta ja turval­li­suu­desta. EU:lla on erit­täin merkit­tävä alue­po­liit­ti­nen ulot­tu­vuus ja erityi­sesti Itä-Suomelle todella suuri merki­tys. Venä­jän hyök­käys Ukrai­naan ja sitä kautta itära­jan sulkeu­tu­mi­nen ei vaikut­ta­nut ainoas­taan matkai­luun ja Venä­jän kanssa käytä­vään kaup­paan. Itära­jan sulkeu­tu­mi­nen tarkoitti myös Itä-Suomen tärkeim­män meriyh­tey­den, Saimaan kana­van sulkeu­tu­mista. Tämä on tarkoit­ta­nut mate­ri­aa­li­vir­to­jen siir­ty­mistä vesi­rei­tiltä raiteille ja kumi­pyö­rille, mikä taas enti­ses­tään on kuor­mit­ta­nut näitä yhteyk­siä. EU:n tasolla on tärkeää tunnis­taa nämä kriit­ti­set rata- ja liiken­ne­ver­kot osaksi Suomen ja koko Euroo­pan huol­to­var­muutta. Tarvit­semme EU-tasolta panos­tuk­sia kriit­ti­siin yhteyk­siimme, jotka jo yksin huol­to­var­muu­den ja koko­nais­tur­val­li­suu­den vuoksi muodos­ta­vat tärkeän koko­nai­suu­den. Lisäksi EU-tasolla tulisi nostaa yhdeksi liiken­teel­li­seksi stra­te­gi­seksi kärjeksi itäi­sen ja pohjoi­sen Suomen yhteyk­sien paran­ta­mi­sen Pohjois-Ruot­siin ja Norjaan, jotta vahvis­tamme yhteyk­siämme myös jääme­relle. Tämä lisäisi koko pohjoi­sen Euroo­pan turval­li­suutta ja huol­to­var­muutta, sillä se purkaisi esimer­kiksi Itäme­ren epäva­kaut­ta­mi­seen kohdis­tu­via riskejä, sillä Suomi on logis­ti­sesti käytän­nössä saari.

”EU on yhtey­temme maail­maan”

EU tuo jo nykyi­sel­lään valta­vasti mahdol­li­suuk­sia ja hyötyä koko Itä-Suomeen. Yksi tällai­nen hyöty EU:n tuoma vapaa liik­ku­vuus. Esimer­kiksi laaja-alai­sissa korkea­kou­luis­samme tehtävä kansain­vä­li­ses­ti­kin korkea­ta­soi­nen tutki­mus ei synny ilman teki­jöitä. Vapaa liik­ku­vuus EU:n alueella onkin turvan­nut asian­tun­ti­joi­den ja osaa­mi­sen siir­ty­mi­sen maiden välillä jous­ta­vasti. Eras­mus-vaih­don kautta euroop­pa­lai­set nuoret ovat pääs­set tutus­tu­maan toisiin EU-maihin ja ihmi­siin sekä pysty­neet tuomaan osaa­mis­taan vaih­to­maa­hansa. Tätä EU:n keskeistä vahvuutta on tärkeää vahvis­taa enti­ses­tään tule­valla kaudella. Yksi konkreet­ti­nen toimi olisi eri EU-maissa tehtä­vien tutkin­to­jen entistä parempi tunnis­ta­mi­nen, jotta osaa­jien työs­ken­tely ei jäisi kiinni tutkin­to­by­ro­kra­ti­aan.

Toinen tärkeä hyöty on yhtei­set, maail­man suurim­mat sisä­mark­ki­nat. Olipa sitten kyse Gene­lecin kaiut­ti­mista, Pons­sen ja John Deeren metsä­ko­neista, Olvin pani­mo­tuot­teista, saha­ta­va­rasta tai korkea­kou­lu­jemme varjossa synty­vistä uusista inno­vaa­tioista, niillä on heti pääsy Suomesta koko EU:n laajui­selle mark­ki­nalle. EU toimii­kin Suomelle käytän­nössä port­tina maail­malle. Sisä­mark­ki­noi­den toimi­vuutta onkin tarpeen vahvis­taa esimer­kiksi reilua kilpai­lua vahvis­ta­malla. Lisäksi tule­valla kaudella koko Suomen näkö­kul­masta ensiar­voi­sen tärkeää, että luovumme epäter­veestä kilpai­lusta valtion­tuilla. Suomen­kal­tai­nen pieni jäsen­maa ei voi pärjätä huuto­kau­passa suurien maiden kuten Saksan ja Rans­kan kanssa. Valtion­tuet eivät myös­kään todel­li­suu­dessa vahvista ja nosta EU:n taloutta, vaan siihen tarvi­taan tuot­ta­vuutta ja uusia inno­vaa­tioita. Tällä hetkellä olemme jäämässä kilpai­lu­ky­vyssä ja talous­kas­vussa rajusti Kiinan ja Yhdys­val­to­jen taakse.

”Oppia Itä-Suomesta koko EU:lle”

EU antaa alueel­lemme paljon, mutta entistä enem­män myös Itä-Suomella on tarjota ratkai­suja koko EU:lle. Esimer­kiksi nykyi­nen turval­li­suus­po­liit­ti­nen tilanne on herät­tä­nyt koko Euroo­pan tarkas­te­le­maan esimer­kiksi huol­to­var­muut­taan tai ruoka­tur­vaa aivan uudesta näkö­kul­masta. Hyvästä varau­tu­mi­sesta ei kerro runsaus hyvinä aikoina vaan pärjää­mi­nen huonoina. Itä-Suomessa tämä on tiedetty jo pitkään. Meillä tuote­taan laadu­kasta ja puhdasta ruokaa alku­tuo­tan­nosta jalos­tuk­seen. Ruoan­tuo­tan­non alueel­li­sesta katta­vuu­desta on tärkeää pitää jatkos­sa­kin huolta.

Ilmas­ton­muu­tok­sen ratkai­se­mi­nen on jälleen yksi tule­van kauden tärkeim­piä tehtä­viä. Tässä­kin Itä-Suomi on avai­na­se­massa, sillä kestävä luon­non­va­ro­jen hyödyn­tä­mi­nen on Itä-Suomessa jo arki­päi­vää. Esimer­kiksi kier­to­ta­lou­dessa, kuten esimer­kiksi biokaa­sun hyödyn­tä­mi­sessä, meillä on runsaasti osaa­mista.

On myös koko EU:n turva ja etu, että itära­jamme on turval­li­nen ja rajan seutu ei ole pelkkä pusku­ri­vyö­hyke, vaan alueella asutaan ja yrite­tään. EU:n tasolla tulee­kin huomioida päätök­sen­teossa EU:n ulko­ra­jo­jen turval­li­suus ja elämän edel­ly­tyk­set myös itäi­sessä Suomessa.

Olen ehdolla EU-vaaleissa, sillä myös Itä-Suomen äänen on kuulut­tava EU-parla­men­tissa entistä voimak­kaam­min.

Kirjoit­taja Sakari Pääkkö on kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­do­kas ja talous­po­liit­ti­nen asian­tun­tija.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

5.6.2024

Lasten ja nuor­ten tera­pia­ta­kuu etenee – aikuis­ten tärkein tehtävä on silti ehkäistä ongel­mia joka päivä

Toissa päivänä istuimme alue­val­tuus­ton kanssa lähes kahdek­san tuntia. Hyvin­voin­tia­lu­een asiat­kin olivat paina­via. Talou­den sijaan teen noston lasten ja nuor­ten mielen­ter­vey­destä,

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

Skip to content