Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Blogit / Lasten ja nuor­ten tera­pia­ta­kuu etenee – aikuis­ten tärkein tehtävä on silti ehkäistä ongel­mia joka päivä

Lasten ja nuor­ten tera­pia­ta­kuu etenee – aikuis­ten tärkein tehtävä on silti ehkäistä ongel­mia joka päivä

Julkaistu:


Toissa päivänä istuimme alue­val­tuus­ton kanssa lähes kahdek­san tuntia. Hyvin­voin­tia­lu­een asiat­kin olivat paina­via. Talou­den sijaan teen noston lasten ja nuor­ten mielen­ter­vey­destä, josta kävimme pitkän hyvän keskus­te­lun.

Vaikka suuri osa lapsista ja nuorista voi hyvin, pahoin­vointi ja mielen­ter­vey­den ongel­mat ovat kasva­neet. On olen­naista varmis­taa, että palve­lut toimi­vat silloin, kun niitä tarvi­taan. Kriit­ti­siä ovat mm. nuori­sop­sy­kiat­ria, lasten­suo­je­lun sijais­huolto ja muut raskaat palve­lut, joita tarvi­taan, kun ongel­mat ovat jo syviä. Niissä on lasten ja nuor­ten näkö­kul­masta erityi­sen tärkeää kiin­nit­tää huomiota hoito- ja ihmis­suh­tei­den jatku­vuu­teen, koska se luo parhaat edel­ly­tyk­set onnis­tu­mi­seen.

Palve­lui­hin pitää myös päästä. Maan halli­tuk­sessa olemme tart­tu­neet tähän haas­tee­seen ja halli­tuk­sen esitys lasten ja nuor­ten tera­pia­ta­kuuksi on nyt keväällä ollut lausun­noilla. Sen toimeen­pano hyvin­voin­tia­lueilla on tärkeää, jotta oikea-aikai­nen hoitoon­pääsy saadaan turvat­tua.

Mutta silloin­kin ongel­miin ollaan puut­tu­massa jälki­jät­töi­sesti. On vält­tä­mä­töntä, että saamme kään­net­tyä katsetta juuri­syi­hin eli siihen, mistä mielen­ter­vey­den haas­teet ajas­samme kumpua­vat, sekä varhai­sem­paan tukeen - niihin ensi hetkiin, kun huole­nai­heita alkaa ilmaan­tua. Tarvi­taan myös mata­lan kynnyk­sen keskus­te­lua­pua ja nuorille luon­tai­sia chat-palve­luita. On olen­naista, että hyvin­voin­tia­lu­eet teke­vät tässä yhteis­työtä järjes­tö­jen ja seura­kun­tien kanssa, jotka näitä palve­luja tarjoa­vat. Yhteis­työ on kriit­ti­sen tärkeää myös suhteessa kuntiin, koska kunnat kohtaa­vat lapset ja nuoret joka päivä päivä­ko­tien ja koulu­jen arjessa ja on huoleh­dit­tava, että neuvo­lat, oppi­las­huolto ja koulu­ter­veys nivou­tu­vat näihin tuke­maan moniam­ma­til­li­sesti lasten ja nuor­ten hyvin­voin­tia. Huomio on kiin­ni­tet­tävä myös koko perheen tuke­mi­seen.

Vaikka hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme kantaa meitä palve­luil­laan, se ei silti voi koskaan korvata sitä, miten me olemme ihmi­siä toisil­lemme. Nuoret tarvit­se­vat elämäänsä myös viral­lis­ten palve­lui­den ulko­puo­lella arjes­saan turval­li­sia aikui­sia, joiden puoleen voi kään­tyä; jotka tuke­vat, kannus­ta­vat ja näke­vät nuor­ten vahvuu­det. Sellai­nen turval­li­nen aikui­nen voi olla kuka tahansa meistä.

Anna-Kaisa Ikonen
Kunta- ja alue­mi­nis­teri

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

23.5.2024

Sakari Pääkkö: ”Itä-Suomesta Euroo­pan ytimeen”

Lähes­ty­vissä EU-vaaleissa on puhuttu paljon erityi­sesti talou­desta ja turval­li­suu­desta. EU:lla on erit­täin merkit­tävä alue­po­liit­ti­nen ulot­tu­vuus ja erityi­sesti Itä-Suomelle todella suuri

Skip to content