Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Eurovaaliblogit / Maria Rautanen: ”Energiaomavaraisuus on huoltovarmuusasia”

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Julkaistu:

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin seurauk­sena. Ener­gian­tuo­tan­non pitää olla huol­to­var­maa eli sellaista, että säästä riip­pu­ma­tonta ener­giaa on saata­villa 24/​7.

Ydin­voi­ma­lai­tok­set Olki­luo­dossa ja Lovii­sassa ovat tuot­ta­neet meillä luotet­ta­vaa perus­voi­maa lähes viisi­kym­mentä vuotta. Suurem­pia ongel­mia laitos­ten käytössä ei ole vuosi­kym­men­ten aikana ollut, ja sähkön hinta­kin on ollut Euroo­pan edul­li­sinta. Oma ydin­voima on ollut meille ehdo­ton edel­ly­tys teol­lis­tu­mi­sen kehit­ty­mi­seen ja tuotan­to­jen kasva­mi­seen.

Isot sähkön­tuo­tan­to­yk­si­köt kuten ydin­voi­ma­lat ovat paljon pääomaa vaati­via laitok­sia, joilla on tarkoi­tus tuot­taa jatku­vaa perus­voi­maa täydellä kapa­si­tee­tilla. Viime päivinä olemme nähneet jatku­vasti muut­tu­via sähkön­tuo­tan­to­vaih­te­luita ja siitä seuran­neita pörs­si­säh­kön hinnan vaih­te­luita. Tuotan­to­vaih­te­lu­jen odote­taan vain lisään­ty­vän tule­vai­suu­dessa, koska uusiu­tu­villa ener­gian­tuo­tan­to­muo­doilla on huono tuotan­to­mää­rän ennus­tet­ta­vuus.

“Ydin­voi­ma­lai­tok­sen tehon­sää­dössä ei saada käytän­nössä mitään talou­del­lista hyötyä – enem­män­kin päin­vas­toin.”

Perus­voi­man­tuot­ta­jat on runsaasti lisään­ty­nei­den uusiu­tu­vien tuotan­to­muo­to­jen vuoksi ohjattu osal­lis­tu­maan säätö­voi­ma­mark­ki­noille, jotta välty­tään sähkö­ver­kon taajuu­den ja tasa­pai­non heilah­te­luilta. Tilanne ei ole ydin­voi­ma­lai­tok­sille mielui­nen. Perus­voi­man­tuot­ta­jilla ison laitok­sen jatkuva säätä­mi­nen aiheut­taa kasva­via kunnos­sa­pi­to­ku­luja ja ennen­ai­kaista lait­tei­den vanhe­ne­mista. Jatkuva säätä­mi­nen lisää myös riskiä suun­nit­te­le­mat­to­mille laitok­sen alas­ajoille. Kiin­teät kulut eivät muutu, joten sähkön tuotan­to­kus­tan­nuk­set euroa per megawat­ti­tunti nouse­vat.

Ydin­voi­ma­lan polt­toai­neita vaih­de­taan lataus­suun­ni­tel­man mukai­sesti tyypil­li­sesti vuosit­tain. Lataus­suun­ni­telma laadi­taan niin, että reak­to­rista pois­tet­tu­jen nippu­jen ener­gia­si­sältö olisi mahdol­li­sim­man hyvin hyödyn­netty. Jos käyt­tö­jak­soon sisäl­tyy paljon suun­ni­tel­tua enem­män tehon­sää­töä mark­kina- ja muiden teki­jöi­den vuoksi, osa polt­toai­neen sisäl­tä­mästä ener­giasta voi jäädä hyödyn­tä­mättä. Ympä­ris­tön kannalta tämä on huono asia, koska pahim­massa tapauk­sessa vaih­de­taan polt­toai­ne­nippu, jos uraa­nia on vielä jäljellä.

Ydin­voi­ma­lai­tok­sen tehon­sää­dössä ei saada käytän­nössä mitään talou­del­lista hyötyä – enem­män­kin päin­vas­toin. Käyt­tö­ku­lut ovat aina samat toimii laitos sitten täydellä tai puolella teholla. Lataus­suun­ni­tel­man laskel­maa ei pystytä millään tavoin vuodeksi laske­maan niin tark­kaan, että tältä ongel­malta voitai­siin vält­tyä. Sääriip­pu­vaista sähkön­tuo­tan­toa kun ei pystytä ennus­ta­maan vuodeksi eteen­päin.

“Se, miten sähkön­tuo­tan­to­rat­kai­sut Suomessa tule­vai­suu­dessa toteu­te­taan, on pitkälti EU:n käsissä.”

Ener­giao­ma­va­rai­suus vaatii sähkön perus­voi­maa sekä uusiu­tu­via sähkön­tuo­tan­to­muo­toja, mutta myös rinnal­leen lisää säästä riip­pu­ma­tonta säätö­voi­maa. Ener­gian varas­toin­ti­rat­kai­suja tulee kehit­tää vahvalla inten­si­tee­tillä ja etsiä niihin mark­ki­na­ve­toi­sia ratkai­suja. Pieny­din­voi­ma­loista eli SMR-laitok­sista odote­taan pelas­ta­jaa ja niiden olete­taan­kin yleis­ty­vän tule­vai­suu­dessa. Haas­teita nähdään kuiten­kin vielä rahoi­tuk­sessa, lain­sää­dän­nössä, luvi­tus­kä­sit­te­lyssä ja sijain­ti­jär­jes­te­lyissä.

Kapa­si­teet­ti­me­ka­nismi on järjes­tely, jolla turva­taan sähkö­ener­gian, tehon tai molem­pien saanti kaikissa tilan­teissa. Euroo­pan unio­nin tule­valla istun­to­kau­della sääde­tään kaik­kia jäsen­maita koske­vat sähkön­tuo­tan­non kapa­si­teet­ti­mark­ki­nat. EU:n pitkän aika­vä­lin tavoit­teena on katta­vat ja yhte­näi­set sähkö­mark­ki­nat. Se, miten sähkön­tuo­tan­to­rat­kai­sut Suomessa tule­vai­suu­dessa toteu­te­taan, on pitkälti EU:n käsissä.

Suomessa sähkön­siir­to­ver­kon luotet­ta­vuus ja voima­joh­to­jen rakenne ovat Euroo­pan parhaim­mis­toa. Tilan­teemme ei saa heiketä, kun tule­vai­suu­dessa yhdis­tymme Euroo­pan yhte­näi­siin sähkö­mark­ki­noi­hin. Suoma­lais­ten kannalta on äärim­mäi­sen tärkeää, että tätä ennen neuvot­te­lu­pöy­dissä on istu­nut sähkön­tuo­tan­to­me­ka­nis­meista ja sähkö­ver­kon raken­teista ymmär­tävä meppi.

Kirjoit­taja Maria Rauta­nen on kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­do­kas ja diplomi-insi­nööri.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

5.6.2024

Lasten ja nuor­ten tera­pia­ta­kuu etenee – aikuis­ten tärkein tehtävä on silti ehkäistä ongel­mia joka päivä

Toissa päivänä istuimme alue­val­tuus­ton kanssa lähes kahdek­san tuntia. Hyvin­voin­tia­lu­een asiat­kin olivat paina­via. Talou­den sijaan teen noston lasten ja nuor­ten mielen­ter­vey­destä,

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

Skip to content