Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Eurovaaliehdokas Jocka Träskbäck Kokoomus
232

Jocka Träskbäck

Varakansanedustaja, yrittäjä

Jocka Träskbäck vie yrit­tä­jien ääntä Euroop­paan

Lahjoita

Jocka Träskbäck on toimi­nut 30 vuotta yrit­tä­jänä ja toimii halli­tus­teh­tä­vissä useissa yrityk­sissä. Parla­men­tissa hän haluaa vähen­tää yrit­tä­jyy­den sään­te­lyä ja lisätä kannus­ti­mia inves­toin­tei­hin ja inno­vaa­tioi­hin. Maa- ja metsä­ta­lou­dessa Träskbäck haluaa lisätä Suomen kansal­lista päätös­val­taa ja lisätä Suomen saan­toa EU-tuki­ra­hoista.

Träskbäc­kin mielestä Euroo­pan tulee vahvis­taa kilpai­lu­ky­ky­ään globaa­leilla mark­ki­noilla, ja jäsen­mai­den tulee kantaa vastuuta omasta talou­des­taan ilman uutta yhteis­vel­kaa. Unio­nissa tulee Träskbäc­kin mukaan keskit­tyä yläta­son päätök­siin ja luopua mikro­ma­na­gee­rauk­sesta ja turhasta byro­kra­tiasta. Siis vähem­män pullon­kork­kei­hin puut­tu­mista ja enem­män unio­nin kilpai­lu­ky­ky­vyn stra­te­gista kehittämistä.Kotimaassa Träskbäck on yrit­tä­jyy­den ohella vara­kan­san­edus­taja, Lempää­län kunnan­val­tuus­ton puheen­joh­taja ja alue­val­tuu­tettu. Träskbäc­kin perhee­seen kuuluu vaimo ja kaksi koului­käistä lasta.

Skip to content