Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Eurovaaliblogit / Max Schulman: ”Maa- ja metsätalous jälleen turvallisuuden keskiössä”

Max Schul­man: ”Maa- ja metsä­ta­lous jälleen turval­li­suu­den keskiössä”

Julkaistu:

Tämän vuoden kesä­kuussa järjes­tet­tä­vät vaalit ovat erit­täin tärkeät Suomen maa- ja metsä­ta­lou­delle. Uusi parla­mentti ja komis­sio tule­vat määrit­tä­mään unio­nin kehi­tys­suun­tia seuraa­van viiden vuoden ajan. Tule­van EU-kauden kärki­tee­moina tule­vat olemaan talous ja turval­li­suus, joihin maa- ja metsä­ta­lous tarjoa­vat kestä­viä ratkai­suja. Kestä­vät ratkai­sut turval­li­seen Euroop­paan perus­tu­vat uusiu­tu­vien luon­non­va­ro­jen vastuul­li­seen hyödyn­tä­mi­seen.

“Huol­to­var­muutta ei voida tuoda”

Lähi­vuo­sina on vali­tet­ta­vasti nähty, että ruokaa voidaan käyt­tää tehok­kaana aseena. Unio­nilla ja sitä kautta myös Suomella on kuiten­kin keinoja vaikut­taa siihen, että mahdol­li­suus kiris­tää ruoalla jää mahdol­li­sim­man pieneksi. EU:n maata­lous­po­li­tii­kalla voidaan turvata riit­tä­vän koti­mai­sen elin­tar­vi­ke­tuo­tan­non lisäksi huol­to­var­muus. Huol­to­var­muu­dessa keskeistä ovat ruoka­turva sekä uusiu­tuva ener­gia.

Toimiva elin­tar­vi­ke­tuo­tanto on yhteis­kun­nan kriit­tistä tuotan­toa. Koti­mai­nen elin­tar­vike- ja metsä­teol­li­suus saa merkit­tä­vän osan raaka-ainees­taan suoma­lai­silta pelloilta tai metsistä. Riit­tävä ruoka­turva on turval­li­suu­den ja hyvin­voin­ti­val­tion avain­te­kijä ja kunnolla hoidet­tuna sen avulla voidaan vähen­tää myös konflik­teja ja siir­to­lai­suutta. Suoma­lai­sen ruuan turval­li­suus on kansain­vä­li­ses­ti­kin erit­täin korkealla tasolla ja se on olen­nai­nen osa elin­tar­vi­ke­jär­jes­tel­määmme. Suomi noudat­taa tiuk­koja elin­tar­vi­ke­lain­sää­dän­töjä ja -stan­dar­deja, jotka takaa­vat kansa­lai­sille turval­li­sen ruuan.

Muut­tu­neessa turval­li­suus­ti­lan­teessa inves­toin­neilla tiever­kon kunnos­sa­pi­toon on aiem­paa tärkeäm­pää turvata ruoka­huol­lon lisäksi bioener­gian ja teol­li­suu­den raaka-ainei­den saata­vuus. Toimi­van infran merki­tys kasvaa, kun tule­vai­suutta raken­ne­taan koti­mai­siin biokier­to­ta­lou­den raaka-ainei­siin perus­tu­vaksi sekä ener­giao­ma­va­rai­suu­teen. Haja-asutusa­lu­een infra­struk­tuuri ei saa jäädä pelkäs­tään maaseu­dun elin­kei­no­jen ja loma-asutuk­sen varaan.

Kuiten­kin vain kannat­tava maa- ja metsä­ta­lous voi luoda pohjan kestä­välle luon­non­va­ro­jen ja ympä­ris­tön hoidolle, joten on taat­tava riit­tävä rahoi­tus tule­ville vuosille. Maa- ja metsä­ta­lous­yrit­tä­mi­sen pitää olla houkut­te­leva vaih­toehto tule­vai­suu­den uusille nuorille yrit­tä­jille.

“Vien­nille raivat­tava tietä

EU on sekä maail­man suurin maata­lous­tuot­tei­den viejä että suurin tuoja. Kaup­pa­po­li­tii­kassa on pyrit­tävä uusien mark­ki­noi­den avaa­mi­seen. Vien­ti­pon­nis­te­lut vaati­vat tuek­seen julki­sen vallan näky­vää roolia ja EU:n kilpai­lu­ky­vyn lisää­mistä. Kilpai­lu­ky­kyä edis­tääk­seen EU:ssa on tuet­tava uusia yrit­tä­jyy­den muotoja sekä edis­tet­tävä toimia­lo­jen ja palve­lu­jen tekno­lo­gian kehi­tystä.

Samalla, kun EU:n vien­ti­ko­netta viri­te­tään huip­puunsa, on huoleh­dit­tava, ettei EU:ssa tehdä poliit­ti­sin perus­tein häti­köi­tyjä päätök­siä. Nämä päätök­set esimer­kiksi tarpeet­to­man tiukoista kasvin­suo­jelu- ja torjunta-ainei­den käyt­tö­ra­joi­tuk­sista pahim­mil­laan rajoit­ta­vat liikaa vilje­li­jöi­den tila­ta­solla käytet­tä­vissä olevia keinoja.

Kirjoit­taja Max Schul­man on kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­do­kas ja maata­lous­yrit­täjä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

20.5.2024

Annika Sipola: ”Missä EU, siellä Naton harjoi­tuk­set”

Ajoin hiljat­tain Sallasta Rova­nie­melle ja eteen tuli beige auto, jossa oli sivulla punai­set ristit. Auto oli oudon näköi­nen, selvästi armei­jan

14.5.2024

Ville Kaunisto: ”Rajat on rakkautta!”

Teini­poika ampui Tukhol­massa neli­kymp­pi­sen miehen, joka oli matkalla uima­hal­liin poikansa kanssa. Huume­kaup­paa käydään Ruot­sin lähiössä avoi­mesti. Alai­käis­ten teke­mät rikok­set ovat

7.5.2024

Mika Aaltola: ”Pohjo­lan asian eteen kannat­taa nähdä vaivaa EU:ssakin”

Venä­jän hyök­käys nostatti Euroo­passa toime­liai­suutta ja soli­daa­ri­suu­den aalto Ukrai­nan puolesta oli välit­tö­mästi tuntuva. Sotaa on nyt käyty kaksi vuotta ja

Skip to content