Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Eurovaaliehdokas Maria Miala Kokoomus
219

Maria Miala

Viestinnän asiantuntija

Tasa-arvon, demo­kra­tian ja turval­li­suu­den puolus­taja

Lahjoita

Nuori­so­po­li­tii­kasta ponnis­ta­nut Maria Miala työs­ken­te­lee vies­tin­tä­asian­tun­ti­jana ja toimii jäsen­liit­tonsa kansain­vä­li­sen katto­jär­jes­tön vara­pu­heen­joh­ta­jana. Lisäksi Miala vaikut­taa poli­tii­kassa vara­val­tuu­tet­tuna sekä Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton jäse­nenä.

Miala toteaa, että Suomen ääni on saatava kuulu­viin EU:n päätök­sen­teossa. Puhtaan siir­ty­män toteut­ta­mi­nen järke­västi, tutki­muk­seen ja inno­vaa­tioon panos­ta­mi­nen sekä euroop­pa­lais­ten yritys­ten kilpai­lu­ky­vyn ja ihmis­ten talou­del­li­sen hyvin­voin­nin varmis­ta­mi­nen ovat asioita, joiden eteen Miala on valmis työskentelemään.Jo nuorena kansain­vä­listä koke­musta Hesse­nistä ja Tukhol­man Yliopis­tosta saaneena Miala ymmär­tää Euroo­pan unio­nin hyödyt ja puut­teet. Tule­vat vaalit ovat Mialan mukaan kään­teen­te­ke­vät, ja siksi Suomi tarvit­see EU-päät­tä­jik­seen henki­löitä, jotka kansain­vä­li­syy­den lisäksi uskal­ta­vat tarvit­taessa uida vasta­vir­taan ja edis­tää rohkeasti omia näke­myk­si­ään.

Skip to content