Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Eurovaaliehdokas Pekka Toveri Kokoomus
231

Pekka Toveri

kenraalimajuri (evp), kansanedustaja

Euroo­pan turval­li­suu­den ja puolus­tuk­sen raken­taja

Lahjoita

Pekka Toveri on ensim­mäistä kertaa ehdolla Euroo­pan parla­ment­tiin. Tove­rin mukaan Suomen ja Euroo­pan turval­li­suutta ja puolus­tusta raken­ne­taan uudel­leen nyt. 

Tove­rin mielestä EU:n täytyy kehit­tää puolus­tusta yhteis­työssä Naton kanssa ja suoma­lai­nen koko­nais­tur­val­li­suu­den malli pitäisi viedä laajem­min Euroop­paan.

Suomen kansal­li­set edut ja tarpeet EU:n raja­val­tiona tulee ottaa parem­min huomioon.

Vihreän siir­ty­män ja Euroo­pan kilpai­lu­ky­vyn Toveri näkee oikein toteu­tet­tuina toisi­aan tuke­vaksi, mistä Suomen vien­ti­teol­li­suus­kin voi hyötyä.

Toveri on tehnyt pitkän uran puolus­tus­voi­missa, jonka lisäksi hän on toimi­nut yrit­tä­jänä ja kansan­edus­ta­jana. Koke­musta Tove­rilla on erityi­sesti puolus­tus­po­li­tii­kasta. Toveri onkin tullut tutuksi suoma­lai­sille Ukrai­nan sodan kommen­taat­to­rina eri medioissa.Koulutukseltaan Toveri on upseeri (kenraa­li­ma­juri evp.). Toveri asuu perheensä kanssa Tuusu­lassa. Tove­rilla on aiem­masta avio­lii­tosta kolme aikuista lasta.

Skip to content