Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Eurovaaliehdokas Maria Miala kokoomus
Kokoomus.fi / Eurovaaliblogit / Maria Miala: ”Kilpailua Yhdysvaltoja ja Kiinaa vastaan ei voiteta yritysten sääntelyä lisäämällä”

Maria Miala: ”Kilpai­lua Yhdys­val­toja ja Kiinaa vastaan ei voiteta yritys­ten sään­te­lyä lisää­mällä”

Julkaistu:

Samaan aikaan, kun Yhdys­val­loissa ja Kiinassa tehdään merkit­tä­viä panos­tuk­sia tutki­mus- ja inno­vaa­tio­toi­min­taan, EU:ssa keski­ty­tään lisä­sään­te­lyyn ja uusien rapor­toin­ti­vel­voit­tei­den lisää­mi­seen. 

Brys­se­lin kuplassa on ollut pitkään vahva ajatus siitä, että sillä on sään­te­lyyn perus­tuva valta. Vaikka kilpailu globaa­leilla mark­ki­noilla on osoit­ta­nut sen, että tällä ajatuk­sella ei ole mitään todel­li­suus­poh­jaa, niin se ei ole estä­nyt meitä tois­te­le­masta puoli­to­tuutta, jonka mukaan sään­te­lyä lisää­mällä vahvis­tai­simme mark­kina-asemamme ja loisimme globaa­lit stan­dar­dit. 

EU:ssa vihreästä siir­ty­mästä toivo­taan uutta ajuria, jolla pääs­täi­siin talous­kas­vuun kiinni. Vielä on epäsel­vää, missä EU seisoo tässä kilpai­lussa. Tukeu­dum­meko sään­te­lyn lisää­mi­seen ja katsomme vierestä, kun Kiina ja Yhdys­val­lat kasvat­ta­vat mark­ki­nao­suuk­sia – vai vahvis­tam­meko omaa stra­te­gista kilpai­lu­ky­kyämme panos­ta­malla mark­ki­na­läh­töi­seen ilmas­to­po­li­tiik­kaan ja tutki­mus- ja inno­vaa­tio­toi­min­taan? 

Vihreän siir­ty­män kilpai­lussa on kovat panok­set. Vihreä siir­tymä perus­tuu puhtai­siin tekno­lo­gioi­hin, palve­lu­mal­lei­hin ja älyk­käi­siin ratkai­sui­hin. On selvää, että se, joka keksii ratkai­sut ensim­mäi­senä, on myös se, joka saa suurim­man mark­ki­nao­suu­den – ja täten määri­tel­lee stan­dar­dit. 

Yhdys­val­lat ja Kiina ovat jo osoit­ta­neet kykynsä vahvis­taa mark­kina-asemi­aan ja aset­taa globaa­leja stan­dar­deja. Kirjoi­tan tätä kirjoi­tusta Applen tuot­teella, käytän Googlen selainta ja puhe­li­meni kuoret on tilattu Amazo­nista. Nuoret käyt­tä­vät TikTo­kia, tilaa­vat tuot­teita Aliba­basta ja jokai­nen meistä on törmän­nyt Huawein lait­tei­siin. Yksi­kään näistä tekno­lo­gia­jä­teistä ei ole synty­nyt Euroo­passa, eikä yksi­kään näistä ole synty­nyt sään­te­lyn loppu­tu­lok­sena vaan inno­vaa­tioi­den kautta.

EU unohti kaikki globaa­lei­hin mark­ki­noi­hin liit­ty­vät laina­lai­suu­det

Brys­se­lin kupla näyt­tää unoh­ta­neen sen, mitkä asiat määrit­tä­vät sen miten globaa­leilla mark­ki­noilla pärjää. Euroo­palla on ollut vahva inno­vaa­tio­pe­rinne ja vielä kymme­nen vuotta sitten meidän osuu­temme tutki­mus- ja inno­vaa­tio­toi­min­nassa oli Yhdys­val­to­jen jälkeen korkein. Kymme­nen vuoden aikana Kiina on onnis­tu­nut ohit­ta­maan Euroo­pan ja kirit­tä­mään Yhdys­val­toja. Saman kymme­nen vuoden aikana EU:n inno­vaa­tio­toi­min­nan osuus BKT:sta on kasva­nut alle 0,19 prosent­tia.

Näyt­tää­kin siltä, että Yhdys­val­loissa ja Kiinassa on sisäis­tetty se, miten vihreän siir­ty­män kilpailu voite­taan. Samaan aikaan, kun Yhdys­val­loissa ja Kiinassa panos­te­taan inno­vaa­tio­po­li­tiik­kaan, niin Euroo­pan unio­nissa mieti­tään, miten voisimme kehit­tää maksut­to­mia asia­kas­tu­ki­jär­jes­tel­miä yrityk­sille, joiden kilpai­lu­kyky on heiken­ty­nyt EU:n kasva­neen byro­kra­tian ja yritys­ten lisään­ty­neen hallin­nol­li­sen taakan takia.

Mikäli haluamme pärjätä vihreän siir­ty­män kilpai­lussa, meidän tulisi lakata uskot­te­le­masta itsel­lemme puoli­to­tuutta globaa­lista “sään­te­ly­val­lasta”. Eurooppa tarvit­see seuraa­van komis­sio­kau­den aikana voima­kasta panos­tusta tutki­muk­seen ja kehi­tyk­seen ja samalla on vält­tä­mä­töntä, että sään­te­lyn määrää vähen­ne­tään. 

En sano tätä sen takia, että kaikki sään­tely olisi huonoa, vaan sen takia, että tämän komis­sio­kau­den aikana on keski­tytty enem­män sään­te­lyn määrään kuin sen laatuun. Uutta yrityk­siä koske­vaa sään­te­lyä on tullut niin valta­vaan tahtiin, että emme ole vielä edes nähneet kaik­kia seurauk­sia. Jatkuva lisä­sään­tely täytyy lopet­taa, jotta yrityk­set ehti­vät mukau­tua uusiin velvoit­tei­siin ja näemme sään­te­lyn tuomat todel­li­set hyödyt ja haitat. 

Kirjoit­taja Maria Miala on kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­do­kas ja vies­tin­nän asian­tun­tija.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

20.5.2024

Annika Sipola: ”Missä EU, siellä Naton harjoi­tuk­set”

Ajoin hiljat­tain Sallasta Rova­nie­melle ja eteen tuli beige auto, jossa oli sivulla punai­set ristit. Auto oli oudon näköi­nen, selvästi armei­jan

14.5.2024

Ville Kaunisto: ”Rajat on rakkautta!”

Teini­poika ampui Tukhol­massa neli­kymp­pi­sen miehen, joka oli matkalla uima­hal­liin poikansa kanssa. Huume­kaup­paa käydään Ruot­sin lähiössä avoi­mesti. Alai­käis­ten teke­mät rikok­set ovat

10.5.2024

Max Schul­man: ”Maa- ja metsä­ta­lous jälleen turval­li­suu­den keskiössä”

Tämän vuoden kesä­kuussa järjes­tet­tä­vät vaalit ovat erit­täin tärkeät Suomen maa- ja metsä­ta­lou­delle. Uusi parla­mentti ja komis­sio tule­vat määrit­tä­mään unio­nin kehi­tys­suun­tia

Skip to content