Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Eurovaaliehdokas Henna Virkkunen Kokoomus
233

Henna Virk­ku­nen

FL, europarlamentaarikko

Kaura­puu­rolla kasva­nut Euroo­pan uudis­taja

Lahjoita

Henna Virk­ku­nen hakee kolmatta kautta meppinä. Virk­ku­nen haluaa käyt­tää koke­mus­taan ja vaikut­ta­mi­sen verkos­toja suoma­lais­ten hyväksi. Virk­ku­nen haluaa raken­taa Euroop­paa, joka on talou­del­li­sesti menes­tyvä, turval­li­nen ja rauhal­li­nen ja jossa ihmi­sarvo on jaka­ma­ton.

Virk­ku­nen näkee, että talous on pohja hyvin­voin­nille. Euroo­pan on oltava paikka, joka innos­taa yrit­tä­mään, inno­voi­maan, inves­toi­maan ja luomaan uutta.

Libe­raa­leja arvoja on puolus­tet­tava, mutta samaan aikaan on ratkot­tava turval­li­suu­teen, ilmas­ton­muu­tok­seen, ener­gia­siir­ty­mään ja digi­taa­li­seen loik­kaan liit­ty­viä vaikeuk­sia.

Henna Virk­ku­nen on poli­tii­kassa koke­nut konkari. Hän on meppiai­kansa lisäksi toimi­nut seit­se­män vuotta kansan­edus­ta­jana ja viisi vuotta minis­te­rinä. Koulu­tuk­sel­taan Virk­ku­nen on filo­so­fian lisen­si­aatti. Vapaa-ajal­laan Virk­kusen voi nähdä juok­se­massa niin Jyväs­ky­län kuin Brys­se­lin­kin lenk­ki­po­luilla. Lisäksi hevo­set ovat hänen sydän­tään lähellä.

Skip to content