Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Eurovaaliehdokas Aura Salla kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Blogit / Eurovaaliblogit / Aura Salla: ”EU:n omavaraisuus on Suomen etu”

Aura Salla: ”EU:n omava­rai­suus on Suomen etu”

Julkaistu:

Euroo­pan unio­nin talous­ar­vio rahoi­te­taan tällä hetkellä lähes koko­naan jäsen­mailta kerä­tyillä varoilla, joiden suuruus perus­tuu brut­to­kan­san­tuot­tee­seen. Jäsen­mak­su­käy­täntö on hier­tä­nyt EU:ssa vuosi­kym­me­niä, koska osa jäsen­maista, Suomi mukaan lukien, maksaa yhtei­seen pottiin jatku­vasti muita enem­män. Euroo­pan unio­nin yhte­näi­syy­den ja kestä­vän tule­vai­suu­den vuoksi EU:n niin kutsut­tu­jen omien varo­jen järjes­tel­män kehit­tä­mi­nen on nouse­vien haas­tei­den ylit­tä­mi­seksi tärkeää.

EU:n omien varo­jen järjes­tel­män ydin­a­ja­tuk­sena on vähen­tää netto­mak­saja-netto­saaja-keskus­te­lua, joka aiheut­taa pahaa verta jäsen­mai­den välille. Omia varoja olisi mahdol­lista kerätä esimer­kiksi liiken­teen ja raken­nus­teol­li­suu­den pääs­töistä saata­vista pääs­tö­kaup­pa­tu­loista, joista aiem­paa esitystä suurempi osuus siir­ret­täi­siin EU-budjet­tiin. Vuosina 2024–2027 ETS1:n tuloja kertyisi EU-budjet­tiin keski­mää­rin noin 7,1 miljar­dia euroa vuosit­tain, ja uuden ETS2:n voimaan­tu­lon myötä nousi­si­vat tulot keski­mää­rin 19,1 miljar­diin euroon. Kiin­tei­den laitos­ten pääs­tö­kaup­pa­jär­jes­tel­mästä saata­vat tulot, on sen sijaan järkevä ohjata edel­leen­kin kansal­li­siin talous­ar­vioi­hin. Nämä muutok­set edis­tä­vät unio­nin tavoit­teita myös ilmas­to­po­li­tii­kassa.

Moni­mut­kai­selta kuulos­ta­van koko­nai­suu­den taus­talla on lopulta ajatus yksin­ker­tai­sesta, läpi­nä­ky­västä ja jäsen­maita, myös Suomea, oikeu­den­mu­kai­sem­min kohte­le­vasta rahoi­tus­jär­jes­tel­mästä. Nykyistä parem­masta järjes­tel­mästä. Olen­naista on myös se, että omien varo­jen kerää­mi­nen on hallin­nol­li­sesti kustan­nus­te­ho­kasta.

Omien varo­jen järjes­tel­män kehit­tä­mi­nen on erityi­sen tärkeää nopeasti muut­tu­neen toimin­taym­pä­ris­tön ja unio­nin kasva­vien meno­jen vuoksi. Niihin vaikut­ta­vat erityi­sesti Ukrai­nan sota ja kasva­neet korko­me­not, mutta myös unio­nin tarpeet­to­masti kasva­neet hallin­nol­li­set kulut ja rönsyi­le­vät rahoi­tus­oh­jel­mat.

Samaan aikaan Euroo­pan komis­sion ehdo­tus yritys­ten voit­toi­hin perus­tu­vasta tilas­tol­li­sesta omasta varasta on niin epämää­räi­nen ja moni­mut­kai­nen, ettei sitä kannata edis­tää. Esitys olisi nyky­muo­dos­saan Suomelle talou­del­li­sesti epäe­dul­li­nen. Tällai­sissa yksi­tyis­koh­dissa Suomen on oltava EU-vaikut­ta­mi­sessa tark­kana.

EU-poli­tiik­kaan liit­ty­vää kansal­lista keskus­te­lua ei voi perään­kuu­lut­taa liikaa. EU:n omiin varoi­hin liit­tyvä kehi­tys­työ on esimerkki Suomelle tärkeästä asiasta, joka ei ole nous­sut ansait­se­mal­laan painoar­volla julki­seen keskus­te­luun. Aiheen näen­näi­sestä moni­mut­kai­suu­desta huoli­matta, jokai­sella on hyvä syy olla kiin­nos­tu­nut EU:n omien varo­jen järjes­tel­män kehit­tä­mi­sestä unio­nin yhte­näi­syy­den, Suomen edun ja tule­vai­suu­den kärki­hank­kei­den edis­tä­mi­sen nimissä.

Järke­vämpi Euroo­pan unioni on omava­rai­nen.

Kirjoit­taja Aura Salla on kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­do­kas ja kansan­edus­taja.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

20.5.2024

Annika Sipola: ”Missä EU, siellä Naton harjoi­tuk­set”

Ajoin hiljat­tain Sallasta Rova­nie­melle ja eteen tuli beige auto, jossa oli sivulla punai­set ristit. Auto oli oudon näköi­nen, selvästi armei­jan

14.5.2024

Ville Kaunisto: ”Rajat on rakkautta!”

Teini­poika ampui Tukhol­massa neli­kymp­pi­sen miehen, joka oli matkalla uima­hal­liin poikansa kanssa. Huume­kaup­paa käydään Ruot­sin lähiössä avoi­mesti. Alai­käis­ten teke­mät rikok­set ovat

10.5.2024

Max Schul­man: ”Maa- ja metsä­ta­lous jälleen turval­li­suu­den keskiössä”

Tämän vuoden kesä­kuussa järjes­tet­tä­vät vaalit ovat erit­täin tärkeät Suomen maa- ja metsä­ta­lou­delle. Uusi parla­mentti ja komis­sio tule­vat määrit­tä­mään unio­nin kehi­tys­suun­tia

Skip to content