Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Blogit / Eurovaaliblogit / Mika Kasonen: ”Suomalainen viranomaisyhteistyö maailman kärkeä – tätä mallia tulee viedä Eurooppaan”

Mika Kaso­nen: “Suoma­lai­nen viran­omai­syh­teis­työ maail­man kärkeä – tätä mallia tulee viedä Euroop­paan”

Julkaistu:

Suomessa on useita sisäi­sen turval­li­suu­den toimi­joita. Tunne­tuim­pia ovat poliisi, Raja­var­tio­lai­tos, Puolus­tus­voi­mat, pelas­tus­toimi ja Tulli. Viran­omai­syh­teis­työ on päivit­täistä perus­työtä, joka ei ole vält­tä­mättä näky­vää ulko­puo­lelle. Polii­sin antama virka-apu on viran­omai­sen toiselle viran­omai­selle tai jois­sa­kin tapauk­sissa myös yksi­tyi­selle taholle anta­maa virka-apua. Virka-apua anne­taan siksi, että toinen saa toteu­tet­tua tälle kuulu­van oikeu­tensa tai velvol­li­suu­tensa.

Olin vuosia johta­massa näky­vän valvon­nan YJT-projek­tia (ylei­nen järjes­tys ja turval­li­suus) Helsin­gissä. Ryöstö- ja väki­val­ta­ri­kok­set saatiin lähes puolit­tu­maan Helsin­gin ydin­kes­kus­tan alueella. Projek­tiin kuului myös muun muassa maahan­tu­lon ja maas­sao­lon edel­ly­tys­ten valvon­taa, huumausai­ne­ka­tu­kau­pan, katu­pros­ti­tuu­tion, ravin­to­loi­den työaika- ja sosi­aa­li­lain­sää­dän­tö­jen, ylei­sö­ta­pah­tu­mien, miele­no­soi­tus­ten sekä liiken­teen raskaan­ka­lus­ton ja ulko­maa­lais­ten ajoneu­vo­jen vero­tuk­sen valvon­taa. Lisäksi projekti osal­lis­tui valtio­vie­rai­lui­hin sekä kansain­vä­li­siin valvon­toi­hin.

Projekti oli vahvasti viran­omai­syh­teis­työ­kes­kei­nen. Sata­missa toimit­tiin Tullin ja Raja­var­tio­lai­tok­sen kanssa vahvassa yhteis­työssä. Kansain­vä­li­sissä valvon­noissa mukana olivat eri maiden toimi­val­tai­set viran­omai­set, jolloin tiedon­kulku eri viran­omais­ten välillä oli reaa­liai­kaista ja toimi­vaa. Usein valvon­nat olivat sata­ma­kes­kei­siä ja niihin liit­tyi­vät sata­ma­kau­pun­git. Olen toimi­nut myös Puolus­tus­voi­mien krii­sia­jan viran­omai­syh­teis­työ­har­joi­tuk­sissa koulut­ta­jana sekä toimi­vana kent­tä­joh­ta­jana. Harjoi­tuk­sissa poliisi johtaa tilan­netta ja Puolus­tus­voi­mat antaa virka-apua mm. ylei­sen turval­li­suu­den ja järjes­tyk­sen yllä­pi­tä­mi­seen sekä tiet­tyi­hin tark­kailu-, tutkinta- ja kiin­niot­to­ti­lan­tei­siin. Harjoi­tuk­sissa simu­loi­daan tilan­teita, jolloin puolus­tus­ti­la­laki (enti­nen sota­laki) ei ole vielä voimassa.

“Suomessa jokai­nen viran­omai­nen keskit­tyy omaan pääteh­tä­väänsä.”

Tehok­kaan rikos­tor­jun­nan edel­ly­tyk­senä on viran­omais­ten väli­sen tiedon­vaih­don nopeus ja aktii­vi­suus. Nyky­ään polii­si­vi­ran­omais­ten välistä yhteis­työtä ja tiedon­vaih­toa käydään­kin useilla eri fooru­meilla, joista tärkeim­piä ovat Inter­pol-, Euro­pol- ja Schen­gen-yhteis­työ. Tieto­pyyn­tö­jen ongel­mana on vielä­kin jopa osalla EU-maita se, että tieto­jen saanti kestää kuukausia tai niitä ei saada ollen­kaan. Eri maihin sijoi­te­tut polii­siyh­dys­hen­ki­löt nopeut­ta­vat tiedon­kul­kua ja suju­voit­ta­vat yhteis­työtä, mutta kaikissa maissa niitä ei ole.

Suomeen on raken­nettu koko­nais­tur­val­li­suus­malli, jonka mukaan jokai­nen viran­omai­nen keskit­tyy omaan pääteh­tä­väänsä, eikä pääl­lek­käi­siä tehtä­viä ole juuri­kaan raken­nettu. Tuki muille viran­omai­sille on ikään kuin perus­rat­kaisu poik­kea­vissa tilan­teissa, kuten suuron­net­to­muuk­sissa tai häiriö­ti­lan­teissa. Suoma­lai­nen viran­omai­syh­teis­työ on maail­man kärkeä, ja tätä mallia tulee viedä Euroop­paan.

Kirjoit­taja Mika Kaso­nen on kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­do­kas ja ylikons­taa­peli.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

23.5.2024

Sakari Pääkkö: ”Itä-Suomesta Euroo­pan ytimeen”

Lähes­ty­vissä EU-vaaleissa on puhuttu paljon erityi­sesti talou­desta ja turval­li­suu­desta. EU:lla on erit­täin merkit­tävä alue­po­liit­ti­nen ulot­tu­vuus ja erityi­sesti Itä-Suomelle todella suuri

20.5.2024

Annika Sipola: ”Missä EU, siellä Naton harjoi­tuk­set”

Ajoin hiljat­tain Sallasta Rova­nie­melle ja eteen tuli beige auto, jossa oli sivulla punai­set ristit. Auto oli oudon näköi­nen, selvästi armei­jan

Skip to content