Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Eurovaaliehdokas Mika Aaltola Kokoomus
214

Mika Aaltola

YTT, johtaja

Mika Aaltola on Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja. Aaltola on globaa­lin geopo­li­tii­kan ja suur­val­ta­suh­tei­den asian­tun­tija, joka ymmär­tää suur­ten linjo­jen vaiku­tuk­set Suomelle.

Lahjoita

Mika Aaltola on Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja. Aaltola on globaa­lin geopo­li­tii­kan ja suur­val­ta­suh­tei­den asian­tun­tija, joka ymmär­tää suur­ten linjo­jen vaiku­tuk­set Suomelle. Hän on toimi­nut profes­so­rina ja tutki­jana huip­pu­yli­opis­toissa. Hänelle tärkeim­piä teemoja näissä vaaleissa ovat ennen kaik­kea euroop­pa­lai­sen turval­li­suu­den ja kaup­pa­po­li­tii­kan edis­tä­mi­nen aikana, jolloin asemaamme maail­man­po­li­tii­kan suun­nan­näyt­tä­jinä haas­te­taan muiden toimesta. Meidän suoma­lais­ten on haet­tava Euroo­pasta ratkai­suja, jotka puolus­ta­vat meidän oikeut­tamme elää rauhassa ja turvassa. Aalto­lan vaali­lu­pauk­siin kuulu­vat puolus­tus­teol­li­suu­den, raja­tur­val­li­suu­den, Ukrai­nan tuke­mi­sen, huol­to­var­muu­den ja siihen liit­ty­vän alue­po­li­tii­kan ja kaup­pa­so­pi­mus­ten edis­tä­mi­nen sekä Venä­jän uhkan torjunta.

Skip to content