Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Eurovaaliehdokas Susanna Päivärinta Kokoomus
221

Susanne Päivä­rinta

YTM, kansanedustaja

Suomen edun ajaja – rohkeasti

Lahjoita

Susanne Päivä­rinta on kansan­edus­taja, suuren valio­kun­nan jäsen ja Euroop­pa­lai­sen Suomen vara­pu­heen­joh­taja. Ennen Arka­dian­mäelle nousu­aan Päivä­rinta teki näyt­tä­vän uran tv-toimit­ta­jana. Hänet tunne­taan rohkeana demo­kra­tian ja oikeu­den­mu­kai­suu­den puolus­ta­jana.

Päivä­rinta tavoit­teena on geopo­liit­ti­sesti vahva ja toimin­ta­ky­kyi­nen EU, joka huoleh­tii kansa­lais­tensa turval­li­suu­desta ja hyvin­voin­nista. Tilpe­höö­ri­di­rek­tii­vien sijaan EU:n tulee panos­taa turval­li­suu­teen, stra­te­gi­seen kilpai­lu­ky­kyyn, omava­rai­suu­teen ja puhtaa­seen siir­ty­mään. Päätök­sen­teossa on otet­tava huomioon jäsen­mai­den erot ja tieteel­li­nen näyttö. Itä- ja Pohjois-Suomen elin­voima sekä Itäraja on turvat­tava, ja näihin tulee ohjata myös EU-varoja.  Päivä­rin­nan uusper­hee­seen kuuluu mies, yksi lapsi, kolme jo kotoa omil­leen muut­ta­nutta nuorta aikuista sekä mäyrä­koira ja jack­rus­sel­lin­ter­rieri. Susanne tuntee Suomen Lapista Helsin­kiin ja lupaa olla suoma­lais­ten ääni, joka kantaa.

Skip to content