Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Eurovaaliehdokas Ted Apter Kokoomus
215

Ted Apter

OTM, Elinkeinopolitiikan asiantuntija

Juris­tio­saa­mista Brys­se­liin – reilun, avoi­men ja yhte­näi­sen Euroo­pan puolus­taja

Lahjoita

Ehdolle aset­tu­nut Ted Apter on koke­nut tekijä, mutta tuore kasvo EU parla­ment­tiin. Apter on juristi ja pitkän linjan kasvu­po­li­tii­kan asian­tun­tija, joka on työs­ken­nel­lyt toista vuosi­kym­mentä työelä­mä­jär­jes­töissä vastuu­teh­tä­vissä sekä poli­tii­kassa esimer­kiksi Helsin­gin kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna. Lisäksi hän on enti­nen partio­lai­nen ja nykyi­nen soutaja, vael­taja ja purjeh­tija, joka on otta­nut Brys­se­listä tuntu­maa euro­par­la­men­taa­rikko Petri Sarva­maan työn­te­ki­jänä sekä euroop­pa­lai­silta jalka­pal­lo­ken­tiltä Olli Rehnin nappu­la­ken­kiä laina­ten. 

Apter on omien sano­jensa mukaan erään­lai­nen EU-nörtti, jolla on EU-poli­tii­kan tutkinto Lontoosta ja oikeus­tie­teen mais­te­rin pape­rit Helsin­gistä. Hänen tavoit­teensa on tehdä Euroo­pasta reilumpi, avoi­mempi ja yhte­näi­sempi. Tämä tarkoit­taa talous­kas­vua ja sen reilua jaka­mista niin ihmi­sille kuin ilmas­tol­le­kin. Apte­rin tiivis­tys vaalioh­jel­mas­taan: “Menes­tyvä Eurooppa on mahdol­li­nen!”

Skip to content