Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Eurovaaliehdokas Ted Apter kokoomus
Kokoomus.fi / Eurovaaliblogit / Ted Apter: ”Menestyvä Eurooppa on mahdollinen, mutta se ei synny itsestään”

Ted Apter: ”Menes­tyvä Eurooppa on mahdol­li­nen, mutta se ei synny itses­tään”

Julkaistu:

Aloi­tan sisäl­tö­va­roi­tuk­sella. Olen pahem­man luokan EU-nörtti, minkä lisäksi työk­seni ratkon elin­kei­no­po­liit­ti­sia ongel­mia. En siis aio kaunis­tella tosi­asioita: laiva on törmän­nyt jäävuo­reen, mutta orkes­teri näyt­tää soit­ta­van loppuun asti. Maail­man­his­to­rian onnis­tu­nein rauhan­pro­jekti on vaarassa upota.

“Ensim­mäi­set kolme vuosi­kym­mentä Euroo­pan unio­nissa ovat tehneet sekä Suomesta että Euroo­pasta vauraam­man ja turval­li­sem­man kuin koskaan aiem­min.”

Seuraa­vat kolme vuosi­kym­mentä ratkai­se­vat, teem­mekö tarvit­ta­via muutok­sia vai tuleeko Euroo­pasta maail­man suurin ulkoil­ma­museo. Menes­tyvä Eurooppa on mahdol­li­nen myös jatkossa, mutta se ei synny itses­tään.

Hyvän synnyt­tä­mi­nen ja sen oikeu­den­mu­kai­nen jaka­mi­nen on vaikeam­paa kuin koskaan aikai­sem­min. Ensin­nä­kin taloutta ei voi enää kasvat­taa pelkäs­tään luon­non­va­ro­jen kulu­tusta lisää­mällä. Toisek­seen työi­käi­nen väestö piene­nee ja eläke­läis­ten määrä kasvaa vuosi vuodelta. Suomeksi sanot­tuna maapal­lon kanto­kyky loppuu kesken ja Euroo­pan huol­to­suhde kään­tyy päälael­leen. Jos mitään ei tehdä, olemme pulassa.

Onneksi meillä on vielä toivoa, eikä se ole täysin kattee­tonta. Konser­va­tiivi minussa uskoo, että maailma para­nee vain talous­kas­vulla. Libe­raali minussa puoles­taan uskoo, että talous­kasvu kuuluu jakaa reilusti. Molem­mat ajatuk­set kuulos­ta­vat yksin­ker­tai­silta, mutta vaati­vat toteu­tuak­seen paljon työtä.

“Talous­kasvu voi olla reilua, inhi­mil­listä ja ympä­ris­töys­tä­väl­listä, mutta sekään ei tapahdu itses­tään.”

Reilu talous­kasvu tarkoit­taa sitä, että sijoi­tamme lisää rahaa varhais­kas­va­tuk­seen ja koulu­tuk­seen, sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­hin, mielen­ter­veys­pal­ve­lui­hin sekä arvo­kasta elämää turvaa­viin vanhus­pal­ve­lui­hin. Yhteis­kun­nan tasolla reilu talous­kasvu tarkoit­taa lisää puhdasta ener­giaa, yhteistä turval­li­suutta lisää­viä ratkai­suja ja uuden tekno­lo­gian sekä kestä­vän teol­li­suu­den inves­toin­teja. Vihreä siir­tymä – oikein toteu­tet­tuna – on mallie­si­merkki reilusta talous­kas­vusta.

Elämme maail­massa, joka on verkot­tu­nut, moni­na­pai­nen ja muut­tuu ennen­nä­ke­mät­tö­män nopeasti. Help­poja vastauk­sia ei enää ole olemassa, eivätkä globaa­lit haas­teet kunnioita valtioi­den rajoja.

Teke­mällä oikeita ratkai­suja nyt saamme ympä­ris­tölle kestä­viä teol­li­sia inves­toin­teja Suomeen myös jatkossa. Kysy­mys on siitä, kuinka saamme tuotet­tua riit­tä­västi puhdasta ener­giaa tule­vai­suu­den tarpei­siin ja samaan aikaan hillit­tyä ilmas­ton­muu­tosta. Eli miten saavut­taa meille kaikille parempi elin­taso ja samalla säilyt­tää planeetta elin­kel­poi­sena.

“Ei ole mitään reilum­paa kuin hyvin­voi­vat ihmi­set hyvin­voi­valla maapal­lolla.”

Pähki­nän­kuo­ressa: prag­ma­tisti minussa tietää, että yhteis­kunta ei pyöri ilman tervettä taloutta. Huma­nisti minussa uskoo, että talou­den tuot­tama hyvä pitää jakaa oikeu­den­mu­kai­sesti. Kun panos­tamme tervey­teen ja hyvin­voin­tiin, piden­nämme työuria – ja kun panos­tamme puhtaa­seen ener­gi­aan, saamme lisää ympä­ris­tölle kestä­viä teol­li­sia inves­toin­teja.

“Arvot ja talous eivät ole joko-tai, vaan sekä-että.”

Menes­tyvä Eurooppa on mahdol­li­nen, kun teemme sen eteen töitä. Seuraa­van vaali­kau­den tärkeim­mät kysy­myk­set EU:lle tule­vat sen rajo­jen ulko­puo­lelta. Ne ovat unio­nin laaje­ne­mi­nen, sota Ukrai­nassa ja Euroo­pan jälkeen jäämi­nen muun maail­man kehi­tyk­sestä.

Euroo­pan laajen­tu­mi­nen on jokai­sella kier­rok­sella kasvat­ta­nut niin uusien kuin vanho­jen­kin jäsen­val­tioi­den taloutta. Siksi yhteis­työ ja avoi­muus ovat Euroo­pan ainoat todel­li­set vaih­toeh­dot. Kun teemme nyt viisaita ja kauas­kan­toi­sia päätök­siä, Suomi ja Eurooppa pärjää­vät hyvin myös tule­vai­suu­dessa. Meidän täytyy vain huoleh­tia, ettemme seilaa yksin, tuurilla tai tuulia­jolla.

“Minun ratkai­suni on avoin, reilu ja yhte­näi­nen Eurooppa.”

Kirjoit­taja Ted Apter on kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­do­kas ja Elin­kei­noe­lä­män asian­tun­tija.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

20.5.2024

Annika Sipola: ”Missä EU, siellä Naton harjoi­tuk­set”

Ajoin hiljat­tain Sallasta Rova­nie­melle ja eteen tuli beige auto, jossa oli sivulla punai­set ristit. Auto oli oudon näköi­nen, selvästi armei­jan

14.5.2024

Ville Kaunisto: ”Rajat on rakkautta!”

Teini­poika ampui Tukhol­massa neli­kymp­pi­sen miehen, joka oli matkalla uima­hal­liin poikansa kanssa. Huume­kaup­paa käydään Ruot­sin lähiössä avoi­mesti. Alai­käis­ten teke­mät rikok­set ovat

10.5.2024

Max Schul­man: ”Maa- ja metsä­ta­lous jälleen turval­li­suu­den keskiössä”

Tämän vuoden kesä­kuussa järjes­tet­tä­vät vaalit ovat erit­täin tärkeät Suomen maa- ja metsä­ta­lou­delle. Uusi parla­mentti ja komis­sio tule­vat määrit­tä­mään unio­nin kehi­tys­suun­tia

Skip to content