Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Eurovaaliehdokas Aura Salla Kokoomus
226

Aura Salla

VTT, kansanedustaja

Asian­tun­teva ja koke­nut EU-polii­tikko valmis töihin järke­väm­män Euroo­pan unio­nin puolesta

Lahjoita

Aura Sallalle EU-poli­tii­kan seuraa­mi­nen ja siihen vaikut­ta­mi­nen ei ole vain poli­tii­kan osa-alue vaan elämän­tapa. Tämä kuvaa hyvin sitä, miten into­hi­moi­sesti Salla suhtau­tuu Euroo­pan unio­nin kehit­tä­mi­seen järke­väm­mäksi meille suoma­lai­sille.

Sallan vankka koke­mus EU-poli­tii­kan eri tehtä­vissä puhu­vat puoles­taan. Taus­tal­taan EU-poli­tiik­kaan erikois­tu­nut valtio­tie­tei­den tohtori työs­ken­teli vuosia Euroo­pan unio­nin ytimessä Brys­se­lissä. Työ kansan­edus­ta­jana edus­kun­nan suuressa valio­kun­nassa ja laajat verkos­tot ympäri Euroo­pan luovat erin­omai­set edel­ly­tyk­set meppinä toimi­mi­seen.

Euroo­pan unio­nin tulisi Sallan mukaan keskit­tyä niihin asioi­hin, jotka on järke­vää tehdä lähes puolen miljar­din kesken. Sallan poli­tiik­kaa ohjaa­vat libe­raali ja kansain­vä­li­syyttä painot­tava arvo­pohja sekä keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen talousajattelu.Sallalle arjen onni muodos­tuu perheestä, ystä­vistä ja ikui­sesta oppi­mi­sesta. Akku­jaan hän lataa urhei­le­malla, luke­malla kirjoja ja katse­le­malla tv-sarjoja ja eloku­via.

Skip to content