Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Eurovaaliblogit / Ville Kaunisto: ”Rajat on rakkautta!”

Ville Kaunisto: ”Rajat on rakkautta!”

Julkaistu:

Teini­poika ampui Tukhol­massa neli­kymp­pi­sen miehen, joka oli matkalla uima­hal­liin poikansa kanssa. Huume­kaup­paa käydään Ruot­sin lähiössä avoi­mesti. Alai­käis­ten teke­mät rikok­set ovat saavut­ta­neet epide­mian mitta­suh­teet, ja pommeja räjäh­te­lee harva se päivä.

Vaikka ongel­mamme eivät ole vielä Ruot­sin mitta­luo­kassa, Ruot­sista tutut ensioi­reet - eten­kin alai­käis­ten rikol­li­suu­den lisään­ty­mi­nen ja raais­tu­mi­nen - piinaa­vat katu­jamme ja koulu­jamme.

Samaan aikaan painetta luo itäraja. Venäjä on osoit­ta­nut, että he eivät epäröi käyt­tää kansain­vä­li­siä pako­lais­so­pi­muk­sia oman voima­po­li­tiik­kansa väli­kap­pa­leina. On vaikea erot­taa, onko rajalle saapuva nuori mies aidosti avun tarpeessa vai solut­tau­tuja, joka etsii sabo­taa­si­koh­detta.

“Yhtä turva­tonta aikaa ei ole Suomessa nähty sitten 1940-luvun.”

Syvän rauhan aikaan solmi­tut sopi­muk­set ovat käyt­tö­kel­poi­sia nime­no­maan rauhan aikana. Nyt vallit­se­vissa olosuh­teissa on sovel­let­tava uuden­laista, oman turvan maksi­moi­vaa ajat­te­lua.

Suomella on 1343,6 kilo­met­riä yhteistä maara­jaa Venä­jän kanssa. Vartioimme paitsi omaa maatamme, myös EU:n ja Naton koil­lis­ra­jaa. Meillä on vuosi­sa­to­jen koke­mus isove­nä­läi­sestä suur­val­ta­po­li­tii­kasta ja vahva kansal­li­nen puolus­tus. Nämä ovat vahvuuk­siamme krii­sin hetkellä.

Euroo­pan komis­sion puheen­joh­taja Ursula von der Leyen on luvan­nut panos­taa itäi­seen ja kaak­koi­seen Suomeen. Nämä panos­tuk­set ovat satsauk­sia koko maan ja koko Euroo­pan puolus­tuk­seen, ei alueel­lista silta­rum­pu­po­li­tiik­kaa. Maail­man­po­liit­ti­set muutok­set luovat uusia pain­opis­tea­lueita. Näemme nyt aitio­pai­kalta sellai­sen synnyn.

“Itära­jamme on koko Suomen asia. Se on koko Euroo­pan asia.”

Euroo­pan Unio­nin maine perus­tuu työvoi­man vapaalle liik­ku­vuu­delle, vapaalle kaupalle ja ihmi­soi­keuk­sille. Näistä syistä EU – ja Suomi sen mukana – on edel­leen houkut­te­leva alue, jonne ihmi­set tahto­vat Euroo­pan ulko­puo­lelta myös syvän rauhan aikana.

Rauhan eteen on kuiten­kin aktii­vi­sesti ponnis­tel­tava. Viime vuosien tapah­tu­mat Ruot­sissa ovat osoit­ta­neet, että jos maalla ei ole kykyä kotout­taa jokaista tuli­jaa, sitä toden­nä­köi­sem­mäksi käy väki­valta.

“Polii­tik­koina ensi­si­jai­nen tehtä­vämme on yllä­pi­tää Suomen rauhaa ja turval­li­suutta.”

Tans­kassa sikä­läi­nen keskus­ta­oi­keisto, sosia­li­de­mo­kraa­tit ja vihreät lakka­si­vat jo vuosi­kym­men sitten pelkää­mästä leimau­tu­mista ja ymmär­si­vät akuu­tin tarpeen käydä nuoriso- ja jengi­ri­kol­li­suutta vastaan. Toimet olivat jyrk­kiä, mutta oikea-aikai­sia. Tans­kan sisäi­nen turval­li­suus on paran­tu­nut merkit­tä­västi samalla, kun Ruotsi korjaa väärien päätös­ten satoa.

Samat lääk­keet, jotka ennal­taeh­käi­se­vät jengiy­ty­mistä, ennal­taeh­käi­se­vät myös terro­ris­mia, on se sitten vieras- tai koto­pe­räistä. On järke­väm­pää olla aske­leen edellä kuin jossi­tella jälki­kä­teen. Niin koti­mai­sessa kuin euroop­pa­lai­sessa lain­sää­dän­tö­työssä.

Polii­tik­koina ensi­si­jai­nen tehtä­vämme on yllä­pi­tää Suomen rauhaa ja turval­li­suutta ja varjella yhtä lailla maan kansa­lai­sia kuin niitä, jotka tahto­vat tehdä työtä, yrit­tää ja kasvat­taa lapsensa tässä maassa. Kun olemme järkäh­tä­mät­tö­miä niin itära­jalla kuin rikol­li­suu­den ja terro­ris­min ehkäi­syssä, olemme entistä vahvempi, parempi yhteis­kunta.

 Kirjoit­taja Ville Kaunisto on kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­do­kas ja kansan­edus­taja.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content