Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
225

Markku Rentto

KTM, perheyrittäjä

Markku Rentto on neljän­nen polven perhey­rit­täjä Reka Oy:ssä, jolla on vahvaa kansain­vä­listä vienti- ja kaupal­li­sen alan osaa­mista vuosi­kym­me­nien ajalta.

Lahjoita

Markku Rentto on neljän­nen polven perhey­rit­täjä Reka Oy:ssä, jolla on vahvaa kansain­vä­listä vienti- ja kaupal­li­sen alan osaa­mista vuosi­kym­me­nien ajalta. 

Markku Rent­ton tavoit­teena on saada aikaan tilanne jossa sekä EU:n Green Deal-ohjel­masta että puolus­tus­teol­li­suu­den ylös­ajosta tulee suhteessa eniten inves­toin­teja, hyvä­palk­kai­sia työpaik­koja ja vero­tu­loa koti-Suomeen.Samalla on EU:lta pyydet­tävä ja vaadit­tava apua hanka­laan talous­ti­lan­tee­seemme

Talous­tie­teen mais­teri (M.Sc. Econ) Rentto on asunut, työs­ken­nel­lyt ja opis­kel­lut Saksassa ja Yhdys­val­loissa.  

TALOUS. TALOUS. TALOUS. Kolme teesiä EU-vaalei­hin.

1. Ympä­ristö

Olen huolis­sani Suomen ympä­ris­töstä ja ilmas­ton­muu­tok­sesta - mutta myös talou­desta. Minulle nämä eivät ole tois­tensa vasta­koh­tia. Meidän on siir­ryt­tävä fossii­li­sista ener­gia­läh­teistä nopeasti puhtai­siin. Näistä asioista pääte­tään juuri EUssa. Haluan omalla osaa­mi­sel­lani varmis­taa, että Suomi ei jää junasta tässä asiassa.

2. Turval­li­suus NATO ei yksin riitä - tarvi­taan lisää EU:n puolus­tus­tuo­tan­toa

Ukrai­nan sota on osoit­ta­nut, että Euroo­pan on nopeasti lisät­tävä omaa puolus­tus­tuo­tan­to­aan. Lisäksi on panos­tet­tava uuteen tekno­lo­gi­aan. EU on nyt aktii­vi­sesti liik­keellä tässä asiassa. Suomen edus­ta­jista on kiinni, paljonko näistä hank­keista saadaan Suomeen.

Suomi on alisuo­ri­tuja EUn puolus­tus­ra­ho­jen suhteen, jopa Viro on meitä edellä euroissa mitat­tuna. Haluan varmis­taa, että Suomi saa meille kuulu­van osuu­den puolus­tus­mää­rä­ra­hoista ja sitä kautta inves­toin­neista sekä hyvä­palk­kai­sista uusista työpai­koista.

3. Enem­män hyötyä EUsta

EU on oikea viite­ryhmä Suomelle. Nykyi­seen talou­temme taka­luk­koon avai­met löyty­vät myös Brys­se­listä. Tarvit­semme EUhun myös koke­neita ammat­ti­lai­sia työelä­mästä - silloin saamme kaiken hyödyn irti EUsta.

Ilman vahvaa taloutta, emme voi huoleh­tia ympä­ris­tös­tämme. Vahva talous on myös turval­li­suutta - puolus­tau­tu­mi­nen on helpom­paa, kun kansa­kun­nan kassa on kunnossa. Meidän on oltava aktii­vi­sesti mukana EUn kovassa ytimessä. Siihen tarvi­taan osaa­mista ihmi­sistä ja kult­tuu­reista.

Olen neljän­nen polven perhey­rit­täjä ja koulu­tuk­sel­tani kaup­pa­tie­tei­den mais­teri. Olen asunut, työs­ken­nel­lyt ja opis­kel­lut Saksassa ja Yhdys­val­loissa yli kymme­nen vuotta. Meillä on kaksi, jo aikuista, lasta. Lisäksi minusta tuli tammi­kuun alussa isoisä.

Skip to content