Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Eurovaaliehdokas Markku Rentto kokoomus
Kokoomus.fi / Eurovaaliblogit / Markku Rentto: ”European Green Deal voi olla Suomelle kaipaamamme kasvuloikka”

Markku Rentto: ”Euro­pean Green Deal voi olla Suomelle kaipaa­mamme kasvu­loikka”

Julkaistu:

Miten Suomi saa irti mahdol­li­sim­man suuren osuu­den tuhan­nesta miljar­dista? Se on
usko­mat­to­malta kuulos­tava summa, jonka EU on budje­toi­nut Euro­pean Green Dealiin eli (Euroo­pan vihreän kehi­tyk­sen ohjel­maan) seuraa­van kymme­nen vuoden aikana. Vahvalla vaikut­ta­mi­sella ja verkos­toi­tu­mi­sella voimme maksi­moida oman osuu­temme potista ja näin toteut­taa suurem­man sekä nopeam­man vihreän loikan kohti puhtaam­paa ener­giaa. Vielä tärkeäm­pänä näen sen, että rahoi­tuk­sen avulla saamme kaivat­tuja inves­toin­teja Suomeen ja lisäksi luomme uusia hyvä­palk­kai­sia työpaik­koja.

“Onnis­tu­mi­sen mallin voi monis­taa”

Perhey­ri­tyk­semme histo­riasta voin poimia käytän­nön esimer­kin. Konser­nimme ehdot­to­masti
suurin yhtiö oli Reka Kaapeli, joka on valmis­ta­nut kaape­lia Hyvin­käällä, Riihi­mäellä ja
Keuruulla jo pian 63 vuoden ajan. Vuosi­tu­han­nen alussa olimme paikal­li­nen toimija ja
yrityk­semme menes­tys oli pitkälti kiinni muun muassa inves­toin­neista infraan ja
raken­ta­mi­seen. Inves­toin­tei­hin liit­tyvä epävar­muus toi pilviä yrityk­sen tule­vai­suu­den
näky­miin.

Yhdys­val­to­jen opin­to­mat­koilla huoma­simme tulossa olleen tuuli­voi­ma­lat­ren­din kauan ennen
kuin se rantau­tui Suomeen. Silloin huoma­simme tuuli­voi­ma­loi­den vaati­van
erityi­so­mi­nai­suuk­sia kaape­leilta, jotka aset­ti­vat omat erityis­vaa­ti­muk­sensa voima­loi­den
sähköis­tyk­sessä käyte­tyille kaape­leille. Kun tuulee, sähköä pitää siir­tää enem­män ja
nopeam­min kuin tyynellä ilmalla. Enna­koimme mark­ki­noi­den “tuulen­suun­nan muutok­sen” ja
tuote­ke­hi­tyk­seen panos­ta­malla olimme valmiita 2010-luvulla alka­nee­seen tuuli­voi­ma­loi­den
raken­nus­buu­miin jo alku­vai­heessa. Tämä oli tärkeä osate­kijä siinä, että Reka Kaapeli
kasvoi paikal­li­sesta toimi­jasta suureksi alueel­li­seksi toimi­jaksi.

Inves­toin­nit tuotan­to­ka­pa­si­teet­tiin ja uudelle mark­ki­nalle oike­aan aikaan luodut tuot­teet loivat
pohjan yrityk­sen menes­tyk­selle, joka merkitsi myös pysy­viä ja hyvä­palk­kai­sia työpaik­koja.
Liike­vaih­tomme kasvoi 40:stä miljoo­nasta 200:aan miljoo­naan vuodessa. Osaa­mi­semme
vihreän ener­gian ratkai­suissa alkoi kiin­nos­taa globaa­leja isoja toimi­joita. Samalla
perhey­ri­tyk­semme hartiat tuli­vat vastaan ja turva­tak­semme tule­vien vuosi­kym­me­nien
inves­toin­nit ja työpai­kat Suomeen löysimme perin­nön jatka­jaksi rans­ka­lai­sen Nexan­sin – yli
kuuden miljar­din liike­vaih­don omaa­van suuren kansain­vä­li­sen toimi­jan.

“1000 miljar­dia jaossa 10 vuoden aikana”

Tuhat miljar­dia on tavat­to­man suuri summa. Se on Suomen valtion liki 15 vuoden budjetti.
Green Deal on Suomelle ja Euroo­pan unio­nille mahdol­li­suus. Suomi on edel­leen netto­mak­saja EU:ssa, mutta näin sen ei ole pakko olla. Tämä on kiinni Suomesta itsestään ja teke­mis­tämme aloit­teista Brys­se­lissä. Hyvillä hank­keilla, inno­vaa­tioilla, tuote­ke­hi­tyk­sellä ja viran­omai­syh­teis­työllä saamme oman siivumme ja enemmänkin tuosta EU:n jaka­masta kakusta. Se on kiinni suoma­lai­sista toimi­joista, mutta myös suoma­lai­sista vies­tin­vie­jistä Brys­se­lissä.

Suomessa polte­taan edel­leen puuta ener­giaksi ja muun muassa Helen Oy Helsin­gissä
käyt­tää sitä merkit­tä­vän määrän. Korvaa­malla puun uusilla puhtailla tuotan­to­muo­doilla
voimme turvata metsämme hiili­nie­luiksi tai jalos­taa puuta fiksum­min kuin tällä hetkellä.

Euro­pean Green Deal on meille mahdol­li­suus EU:n tarjoa­malta hopea­tar­jot­ti­melta. Tartum­meko tilai­suu­teen vai annam­meko muiden jäsen­mai­den ottaa sen, mikä meille kuuluu – se on meistä itses­tämme kiinni. Näin voimme turvata tule­vai­suu­den inves­toin­nit ja työpai­kat Suomeen samalla peri­aat­teella, kuin perheyh­tiömme toimi Nexan­sin kanssa. Tämä vaatii kuiten­kin meiltä inno­vaa­tioita, näke­mystä ja osaa­mista, muuten Brys­se­listä saatava raha lämmit­tää vain hetken kuin käsien hieronta pakka­sella.

Tuuli­voi­man lisäksi uusia vihreitä ener­gia­muo­toja nousee esille koko ajan; vety­ta­lous, pieny­din­voima ja luke­mat­to­mat muut uudet tuotan­to­ta­vat tarjoa­vat mahdol­li­suuk­sia niin talou­del­lemme kuin puhtaam­malle huomi­selle. Kuinka Euro­pean Grean Deal määritellään, budje­toi­daan ja käyte­tään – se vaikut­taa mahdol­li­suuk­siimme saada oma osamme tuhan­nesta miljar­dista. Sillä on väliä, kuka Suomen etuja ajaa Brys­se­lissä.

Kirjoit­taja Markku Rentto on kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­do­kas ja neljännen polven perheyrittäjä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

20.5.2024

Annika Sipola: ”Missä EU, siellä Naton harjoi­tuk­set”

Ajoin hiljat­tain Sallasta Rova­nie­melle ja eteen tuli beige auto, jossa oli sivulla punai­set ristit. Auto oli oudon näköi­nen, selvästi armei­jan

14.5.2024

Ville Kaunisto: ”Rajat on rakkautta!”

Teini­poika ampui Tukhol­massa neli­kymp­pi­sen miehen, joka oli matkalla uima­hal­liin poikansa kanssa. Huume­kaup­paa käydään Ruot­sin lähiössä avoi­mesti. Alai­käis­ten teke­mät rikok­set ovat

10.5.2024

Max Schul­man: ”Maa- ja metsä­ta­lous jälleen turval­li­suu­den keskiössä”

Tämän vuoden kesä­kuussa järjes­tet­tä­vät vaalit ovat erit­täin tärkeät Suomen maa- ja metsä­ta­lou­delle. Uusi parla­mentti ja komis­sio tule­vat määrit­tä­mään unio­nin kehi­tys­suun­tia

Skip to content