Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Eurovaaliblogit / Annika Sipola: ”Missä EU, siellä Naton harjoitukset”

Annika Sipola: ”Missä EU, siellä Naton harjoi­tuk­set”

Julkaistu:

Ajoin hiljat­tain Sallasta Rova­nie­melle ja eteen tuli beige auto, jossa oli sivulla punai­set ristit. Auto oli oudon näköi­nen, selvästi armei­jan auto mutta ei Suomen armei­jan. Auto hidas­teli Lapin huono­kun­toi­sella tiellä. Se oli Yhdys­val­to­jen armei­jan huol­toa­jo­neuvo.  

Lapissa on tällä hetkellä Naton jouk­ko­jen Nort­hern Forest 24 -tais­te­lu­har­joi­tus. Harjoi­tus­jou­kon koko­nais­vah­vuus on lähes 7000 henki­löä, joista ulko­maa­lais­ten soti­lai­den osuus on useita tuhan­sia. Nato-joukot näky­vät ja kuulu­vat Lapissa. Rova­nie­mellä kadulla tulee vastaan yhdys­val­ta­lai­sia soti­laita, jotka yllä­pi­tä­vät matkai­luse­son­gin jälkeistä kansain­vä­listä tunnel­maa.

Onko EU:lla roolia Euroo­pan puolus­ta­mi­sessa, kun miltei kaikki EU:n jäsen­maat ovat jäse­niä myös Natossa? Ainoas­taan neljä EU:n jäsen­maata, Irlanti, Itävalta, Kypros ja Malta ei kuulu Nato-maihin. Nato on siis hyvin vahvasti läsnä Euroo­passa.

Tarvit­semme kuiten­kin edel­leen Euroo­pan unio­nia. Euroo­pan unioni takaa meidän turval­li­suut­tamme joka päivä. Nato puolus­taa silloin, kun turval­li­suu­temme on mennyt rikki.

EU on turval­li­suusyh­teisö, Nato puolus­tusyh­teisö

Suomi on ollut nyt hieman yli vuoden Naton jäsen­maa mutta Suomessa on ollut aikai­sem­min­kin kansain­vä­li­siä tais­te­lu­har­joi­tuk­sia. Olem­me­han me olleet vuosia yhteen­so­pi­via Naton kanssa ennen jäse­nyyt­tä­kin.

Nato-jäse­nyy­den myötä herää­kin kysy­mys EU:n roolista turval­li­suus- ja puolus­tus­po­li­tii­kassa. Onko EU:lla roolia Suomen puolus­tuk­sessa, kun olemme Naton jäse­niä ja Nato-joukot näky­vät niin laajasti meidän lappi­lais­ten arjessa?

Saamme Euroo­pan unio­nista tukea monin tavoin turval­li­suu­den yllä­pi­tä­mi­seen. Euroo­pan unio­nin raja­val­von­ta­vi­rasto Fron­tex turvaa meidän ulko­ra­jo­jamme. Fron­tex oli myös Sallassa viime talven raja­krii­sin­ai­kana.  Raja­tur­val­li­suutta voimme paran­taa konkreet­ti­sesti panos­ta­malla Fron­texin kalus­toon ja henki­lös­tön määrän kasvat­ta­mi­seen.

Lisäksi EU:lta voimme saada tukea liiken­nein­fran paran­ta­mi­seen, joka edis­tää soti­laal­lista liik­ku­vuutta ja takaa huol­to­var­muutta, jos Itämeri on uhat­tuna. Yksi vaih­toehto olisi­kin rauta­tie­yh­teyk­sien paran­ta­mi­nen Pohjois-Suomesta Atlan­tille esimer­kiksi Ruot­sin kautta Narvi­kiin.

EU:sta saamme siis tukea ulko­ra­jo­jen turvaa­mi­seen, soti­laal­li­seen logis­tiik­kaan, puolus­tus­teol­li­suu­den tuke­mi­seen ja tutki­muk­sen rahoi­tuk­seen. EU:lla on myös oma puolus­tus­teol­li­suus­stra­te­gia, jonka ajatuk­sena on vahvis­taa EU:n sisäistä puolus­tus­teol­li­suutta ja kannus­taa jäsen­maita puolus­tus­tar­vik­kei­den yhteis­han­kin­taan ja puolus­tus­tar­vik­kei­den tuotan­toon.

Onneksi Suomi on jäsen sekä EU:ssa että Natossa. Molem­mista on meille suoma­lai­sille hyötyä.

Lapin elin­kei­no­jen eli kolmen ämmän, malmien, metsien ja matkai­lun lisäksi meiltä taitaa löytyä nyt uusi, neljäs ämmä, joka on kaik­kein ajan­koh­tai­sin. Mili­tary.

Kirjoit­taja Annika Sipola on kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­do­kas ja yrit­täjä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Lasten ja nuor­ten tera­pia­ta­kuu etenee – aikuis­ten tärkein tehtävä on silti ehkäistä ongel­mia joka päivä

Toissa päivänä istuimme alue­val­tuus­ton kanssa lähes kahdek­san tuntia. Hyvin­voin­tia­lu­een asiat­kin olivat paina­via. Talou­den sijaan teen noston lasten ja nuor­ten mielen­ter­vey­destä,

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

Skip to content