Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Eurovaaliehdokas Ville Kaunisto Kokoomus
217

Ville Kaunisto

Kansanedustaja,BA

Korkealle kurot­tava kansan­edus­taja kansain­vä­li­sen poli­tii­kan kentillä

Lahjoita

Ville Kaunisto on kokoo­muk­sen toisen kauden kansan­edus­taja.

Opin­not Nort­hum­brian ja Oxfor­din yliopis­tossa sekä vastuu­teh­tä­vät esimer­kiksi Etyjin Suomen dele­gaa­tion puheen­joh­ta­jana ja Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin halli­tuk­sessa ovat tuke­neet etene­mistä kansain­vä­li­sessä poli­tii­kassa.

Kaunisto on toimi­nut viisi vuotta Suomen EU-asioita hoita­van Suuren valio­kun­nan jäse­nenä, neljä vuotta Euroop­pa­lai­nen Suomi ry:n puheen­joh­ta­jana ja yli neljä vuotta kokoo­muk­sen Eurooppa-verkos­ton puheen­joh­ta­jana.

Vuosi­naan ammat­ti­ko­ri­pal­loi­li­jana, muun muassa Espan­jassa ja Italiassa, Kaunisto on saanut vahvan käsi­tyk­sen eri maiden kult­tuu­reista ja menta­li­tee­teista. Kaunisto on naimi­sissa ja kahden lapsen isä, joka viet­tää vapaa-aikaansa perheensä kanssa esimer­kiksi metsä­ret­killä ja urhei­lu­ken­tillä.

Skip to content