Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
229

Sauli Seit­ten­ranta

Lääkäri

Perhee­nisä, lääkäri, kunta- ja alue­val­tuu­tettu. Luot­ta­mus­teh­tä­vissä hänen pain­opis­tee­nään on aina ollut vapaus, hyvin­vointi ja vastuul­li­nen talou­den­pito.

Lahjoita

Perhee­nisä, lääkäri, kunta- ja alue­val­tuu­tettu. Luot­ta­mus­teh­tä­vissä hänen pain­opis­tee­nään on aina ollut vapaus, hyvin­vointi ja vastuul­li­nen talou­den­pito.

Koulu­tuk­sen ja luot­ta­mus­teh­tä­vien kautta Seit­ten­ran­nalle on kerty­nyt koke­musta lääke­tie­teel­li­sestä TKI-toimin­nasta. Seit­ten­ranta halu­aa­kin päästä paran­ta­maan euroop­pa­lai­sen huip­pu­tut­ki­muk­sen edel­ly­tyk­siä hyvin­voin­nin ja tuot­ta­vuu­den lisää­mi­seksi. Muut­tu­neessa turval­li­suus­ti­lan­teessa hän myös panos­taisi euroop­pa­lai­seen lääkeo­ma­va­rai­suu­teen – lääk­kei­demme monet raaka-aineet kun ovat peräi­sin yksi­no­maan auto­ri­tää­ri­sestä Kiinasta.

Seit­ten­ranta kantaa huolta siitä, miten Euroo­pan globaa­lit haas­ta­jat käyt­tä­vät länsi­maa­laista vapausaa­tetta aseena meitä vastaan hybri­di­vai­kut­ta­mi­sen kautta. Hänen nähdäk­seen EU:n tulee vastata auto­ri­tää­ris­ten valtioi­den levit­tä­mään mis- ja disin­for­maa­tioon vahvis­ta­malla media­lu­ku­tai­toa ja asian­tun­ti­jains­ti­tuu­tioita sekä sään­te­le­mällä sosi­aa­li­sen median alus­toja kuiten­kaan kansa­lais­ten sanan­va­pautta rajoit­ta­matta.

Skip to content