Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Eurovaaliehdokas Henriina Rantala Kokoomus
223

Henriina Rantala

YTK, kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja

Yrit­täjä-äidin kasvat­tama uuden suku­pol­ven kokoo­mus­po­lii­tikko

Lahjoita

Henriina Rantala suun­taa katseensa Brys­se­liin, koska Euroo­pan unioni on Suomen kilpai­lu­ky­vyn ja ilmas­ton­muu­tok­sen torjun­nassa äärim­mäi­sen tärkeä tekijä. Rantala haluaa raken­taa euroop­pa­laista iden­ti­teet­tiä ja yhte­näistä Euroop­paa. Vain yhte­näi­nen ja kilpai­lu­ky­kyi­nen Eurooppa pystyy takaa­maan suoma­lais­ten menes­tyk­sen ja rauhan sekä edis­tä­mään ihmi­soi­keuk­sia globaa­listi.

Rantala näkee, että Euroo­pan kilpai­lu­ky­kyä täytyy edis­tää maapal­lon kanto­kyky edellä. Tule­valla vaali­kau­della olen­naista on vihreän siir­ty­män edis­tä­mi­nen, Ukrai­nan riit­tävä tuke­mi­nen ja Itä-Euroo­pan demo­kra­tian tuke­mi­nen. Sään­tö­poh­jaista ja demo­kraat­tista maail­man­jär­jes­tystä on puolus­tet­tava.

Henriina Rantala on uuden suku­pol­ven kokoo­mus­po­lii­tikko. Hän toimii Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den puheen­joh­ta­jana sekä puolue­hal­li­tuk­sen jäse­nenä. Koulu­tuk­sel­taan Rantala on yhteis­kun­ta­tie­tei­den kandi­daatti. Vapaa-aikansa Rantala käyt­tää hiih­don, tans­sin ja ratsas­tuk­sen parissa.

Skip to content