Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Eurovaaliehdokas Henriina Rantala kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Blogit / Eurovaaliblogit / Henriina Rantala: ”Vihreä siirtymä – valttikortti, jota ei ole varaa olla käyttämättä”

Henriina Rantala: ”Vihreä siir­tymä – valt­ti­kortti, jota ei ole varaa olla käyt­tä­mättä”

Julkaistu:

Musta­val­koi­nen ajat­telu, jossa ekolo­gi­nen kestä­vyys ja talous­kasvu asete­taan vastak­kain, ei ole enää tätä päivää. Näki asian sitten stra­te­gi­sena mahdol­li­suu­tena, ideo­lo­gi­sena höttönä tai ilmas­to­hump­pana, tosia­sia on, että yhdel­tä­kään mahdol­li­selta kilpai­lue­dulta emme saa sulkea silmiämme. EU-sään­te­lyä on mieles­täni monilta osin karsit­tava ja järke­vöi­tet­tävä, mutta vihreässä siir­ty­mässä se on nähtävä kiih­dyt­tä­vänä ajurina.

Vihreässä siir­ty­mässä ei ole kyse ainoas­taan ilmas­ton­muu­tok­sen hillit­se­mi­sestä, vaan myös Euroo­pan omava­rai­suu­den ja kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­sesta. Se on niin ekolo­gi­sesti, talou­del­li­sesti kuin myös turval­li­suus­po­liit­ti­sesti tärkeä askel, jota Euroo­palla ei ole varaa jättää otta­matta – saatika Suomella olla talou­del­li­sesti hyödyn­tä­mättä.

“Inves­toin­nit ovat vihreän siir­ty­män kulma­kivi

Siir­ty­mi­nen ympä­ris­tö­vas­tuul­li­seen toimin­taan tuo muka­naan uusia liike­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia. Käyn­nissä oleva ener­gia­mur­ros ja kasvava puhtaan ener­gian mark­kina on ainut­laa­tui­nen mahdol­li­suus luoda Euroop­paan kipeästi kaivat­tuja työpaik­koja. Vihrei­den inves­toin­tien arvon onkin arvioitu nouse­van 5 000 miljar­diin euroon EU-alueella vuoteen 2030 mennessä.

Vihreän siir­ty­män tuomat mahdol­li­suu­det ovat siis kaivattu piris­tys­ruiske EU:n, mukaan lukien Suomen, talous­kas­vulle. Onkin pidet­tävä huoli, että työpaik­koja syntyy myös Suomeen eivätkä vihreät inves­toin­nit valu muualle. 

Jotta Suomi saa täyden hyödyn vihreästä siir­ty­mästä, on meidän konkreet­ti­sesti helpo­tet­tava suorien ulko­mais­ten inves­toin­tien Suomeen saapu­mista. Suomen on tarjot­tava enna­koi­tava ja luotet­tava inves­toin­tiym­pä­ristö sekä suju­via pank­ki­pal­ve­luita ja lupa­pro­ses­seja. Sekä Euroo­pan että Suomen tasolla ei tule aliar­vioida asemaamme vihreän siir­ty­män edel­lä­kä­vi­jänä.

“Osaava Eurooppa on kaiken ydin”

Reali­tee­tit on kuiten­kin huomioi­tava; uuden­lai­selle työlle on löydet­tävä teki­jöitä Euroo­pasta. Komis­sio on arvioi­nut vihreän siir­ty­män synnyt­tä­vän EU-alueelle 2,5 miljoo­naa uutta työpaik­kaa vuoteen 2030 mennessä. EU:n onkin pidet­tävä huoli osaa­mis­ta­sosta, jotta nämä työpai­kat saadaan täytet­tyä ja siir­ty­män hyödyt pidet­tyä Euroo­passa.

Käytän­nössä tämä tarkoit­taa, että koulu­tuk­sen ja uudel­leen­kou­lu­tuk­sen saralla on varmis­tet­tava, että käytössä on oikean­laista osaa­mista, jolla vihreä siir­tymä saadaan alulle ja pide­tään kasvaes­saan­kin Euroo­passa.  

Omava­rai­suus katkai­see riip­pu­vuu­den

Ener­giao­ma­va­rai­suu­den tärkeys konkre­ti­soi­tui euroop­pa­lai­sille koti­ta­louk­sille kata­lalla tavalla kun ener­gia­las­kut koho­si­vat pilviin Venä­jän hyök­käys­so­dan eska­loi­tuessa. Siir­tymä puhtaa­seen ener­gi­aan ja irrot­tau­tu­mi­nen fossii­li­sesta ener­giasta onkin hyvä esimerkki siitä kuinka vihreä siir­tymä vahvis­taa yleistä euroop­pa­laista turval­li­suutta samalla vähen­täen haital­li­sia riip­pu­vuuk­sia. 

Myös kriit­tis­ten raaka-ainei­den kohdalla vihreä siir­tymä tarjoaa mahdol­li­suu­den omava­rai­suu­den ja turval­li­suu­den vahvis­ta­mi­seen. Kier­to­ta­lous, jossa mate­ri­aa­leja, tuot­teita ja resurs­seja käyte­tään uudel­leen, vähen­täisi riip­pu­vuutta myös tuon­ti­raaka-aineista. Tämä koskee myös kriit­ti­siä raaka-aineita, joista tällä hetkellä suurin osa tuodaan Kiinasta ja jotka ovat vält­tä­mät­tö­myys lähes kaik­keen puolus­tus­tek­no­lo­giasta ener­gia­tek­no­lo­gi­aan. 

Valt­ti­kortti, jota ei ole varaa olla kään­tä­mättä

Vihreä siir­tymä, kuten kaikki inves­toin­nit, tarvit­se­vat alku­pa­nok­sensa. Näki asian sitten maapal­lon kanto­ky­vyn rajal­li­suu­den tai talou­temme näkö­kul­masta, siir­tymä on vält­tä­mä­tön.

Haas­teita on ja muutok­sia on tehtävä. Inves­toin­nit eivät saavu luok­semme itses­tään, osaa­mi­sen on vastat­tava kehit­ty­viä tarpeita ja kier­to­ta­lous on tehtävä kannat­ta­vaksi. Kun saavu­tamme hiili­neut­raa­liu­den ennen kilpai­li­joi­tamme, varmis­tamme itsel­lemme myös merkit­tä­vän kilpai­lue­dun pitkälle tule­vai­suu­teen. 

Hyödyn­tä­mällä vihreän siir­ty­män täyden poten­ti­aa­lin, emme ratkaise ainoas­taan ilmasto- ja ympä­ris­tö­ky­sy­myk­siä vaan myös talou­del­li­sia ja turval­li­suus­po­liit­ti­sia haas­tei­tamme – niin Euroo­pan tasolla kuin myös Suomessa.

Kirjoit­taja Henriina Rantala on kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­do­kas ja Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den puheen­joh­taja.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

20.5.2024

Annika Sipola: ”Missä EU, siellä Naton harjoi­tuk­set”

Ajoin hiljat­tain Sallasta Rova­nie­melle ja eteen tuli beige auto, jossa oli sivulla punai­set ristit. Auto oli oudon näköi­nen, selvästi armei­jan

14.5.2024

Ville Kaunisto: ”Rajat on rakkautta!”

Teini­poika ampui Tukhol­massa neli­kymp­pi­sen miehen, joka oli matkalla uima­hal­liin poikansa kanssa. Huume­kaup­paa käydään Ruot­sin lähiössä avoi­mesti. Alai­käis­ten teke­mät rikok­set ovat

10.5.2024

Max Schul­man: ”Maa- ja metsä­ta­lous jälleen turval­li­suu­den keskiössä”

Tämän vuoden kesä­kuussa järjes­tet­tä­vät vaalit ovat erit­täin tärkeät Suomen maa- ja metsä­ta­lou­delle. Uusi parla­mentti ja komis­sio tule­vat määrit­tä­mään unio­nin kehi­tys­suun­tia

Skip to content