Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Eurovaaliehdokas Susanna Kisner kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Susanna Kisner: ”Hyvinvoinnilla on hinta ja tänään se on edullisempi kuin huomenna”

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Julkaistu:

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema koko maan­osan väes­tön tervey­den edis­tä­mi­sen ja toimin­ta­ky­vyn alene­mi­seen liit­ty­vien haas­tei­den selät­tä­mi­sessä. Mielen­ter­vey­den ongel­mat ovat yksi merkit­tävä euroop­pa­lai­sia kosket­tava kansan­sai­raus. Komis­sion puheen­joh­taja Ursula von der Leye­nin nostama mielen­ter­vey­den edis­tä­mi­sen kärki­teema on mieles­täni erityi­sen tärkeä tervey­den edis­tä­mi­sen osa-alue.

Viime vuosina ihmis­ten mielen­ter­veyttä ja perus­tur­val­li­suutta ovat haas­ta­neet poik­keuk­sel­li­set ilmiöt kuten koro­na­pan­de­mia, sota, ilmas­ton­muu­tos, taan­tuma, työt­tö­myys, elin­kus­tan­nus­ten nousu sekä sosi­aa­li­sen median paineet. Ahdis­tus ja masen­nus kosket­ta­vat yhä enem­män lapsia ja nuoria, joista joka toinen kokee jäävänsä yksin ilman tarvit­se­maansa apua ja tukea mielen­ter­vey­den haas­tei­siin. Näin ei voi jatkua!

“Meidän on tais­tel­tava lasten oikeuk­sien, hyvin­voin­nin ja mielen­ter­vey­den puolesta”

Yli 150 miljoo­naa euroop­pa­laista kärsii mielen­ter­vey­son­gel­mista ja kolme euroop­pa­laista lasta tai nuorta tekee päivit­täin itse­mur­han. Lapsia joutuu väki­val­lan, hyväk­si­käy­tön, kaltoin­koh­te­lun, köyhyy­den ja syrjin­nän uhreiksi. Euroo­pan unio­nissa meidän on tais­tel­tava lasten oikeuk­sien, hyvin­voin­nin ja mielen­ter­vey­den puolesta.

Me emme voi antaa tule­vai­suu­den jatkua, jossa yhä nuorem­mat voivat huonosti. Sivis­ty­neessä yhteis­kun­nassa aute­taan heikoim­pia. Yhteis­kun­nan on tuet­tava ja vahvis­tet­tava ihmis­ten kykyä kantaa vastuuta omasta ja läheis­tensä hyvin­voin­nista. Samalla on varmis­tet­tava, että hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut ja sosi­aa­li­turva takaa­vat ihmi­sar­voi­sen elämän perus­e­del­ly­tyk­set. Oikeu­den­mu­kai­suu­teen kuuluu, että ahke­ruus ja järke­vät valin­nat tuovat menes­tystä teki­jäl­leen. Siihen kuuluu myös, että vaikeuk­siin joutu­nutta aute­taan nouse­maan jaloil­leen.

Merki­tyk­sel­li­sen ja onnel­li­sen elämän perus­teiksi on yhdessä työs­ken­nel­tävä niin, että toimi­vien terveys­pal­ve­lui­den lisäksi ihmi­sillä on koti, ruokaa, töitä tarjolla, mahdol­li­suus koulut­tau­tu­mi­seen, mielek­käi­siin ja kohtuu­hin­tai­siin harras­tuk­siin, sekä perhee­seen tai muuhun ryhmään kuulu­mi­seen.

Tärkein ja tehok­kain työkalu mielen­ter­vey­den haas­teissa on ennal­taeh­käi­se­vään työhön panos­ta­mi­nen sekä erityi­sesti lasten ja nuor­ten mielen­ter­veys­työn vastuul­li­nen hoita­mi­nen riit­tä­villä resurs­seilla.

Unio­nin on ohjat­tava ja kannus­tet­tava jäsen­val­tiota huoleh­ti­maan entistä tiukem­min tervey­den ja mielen­ter­vey­den edis­tä­mi­sestä, toimin­ta­ky­vyn alene­mi­sen estä­mi­sestä sekä luomaan talou­del­li­sia kannus­ti­mia näiden tavoit­tei­den saavut­ta­mi­seksi. Valta­vien inhi­mil­lis­ten kustan­nus­ten lisäksi mielen­ter­vey­son­gel­mien talou­del­li­nen rasi­tus euroop­pa­lai­sille yhteis­kun­nille on jopa 600 miljar­dia euroa vuodessa. Hyvin­voi­vat EU:n kansa­lai­set ja hyvin­voiva talous kulke­vat käsi kädessä.

“Euroo­palla on kaikki edel­ly­tyk­set onnis­tua tervey­den edis­tä­mi­sessä”

Mielen­ter­vey­son­gel­mien hoitoa varten kaik­kien toimi­joi­den on tiivis­tet­tävä yhteis­työtä ja väes­tö­ta­solla tervey­den edis­tä­mi­seen on suhtau­dut­tava moni­tie­tei­sesti laaja-alai­sem­min raken­taen verkos­toja yritys­ten, järjes­tö­jen, tutki­mus­lai­tos­ten sekä koulu­tuk­sen järjes­tä­jien kanssa. Tervey­den edis­tä­mi­sen on perus­tut­tava uusim­paan ja tutkit­tuun tietoon, parhai­den käytän­tö­jen ja näyt­töön perus­tu­vien mene­tel­mien kerää­mi­seen, sovel­ta­mi­seen ja käyt­töön­ot­toon koko Euroo­pan alueella.

Euroo­palla on kaikki edel­ly­tyk­set onnis­tua tervey­den edis­tä­mi­sessä. Meidän on vaadit­tava ja toteu­tet­tava koko Euroo­pan tasolla yhteis­kun­ta­po­li­tiik­kaa, joka luo kaikille ihmi­sille yhtei­set ja tasa-arvoi­set puit­teet elämän­laa­dun kohen­ta­mi­selle sekä antaa resurs­sit mielen­ter­veys­häi­riöi­den mahdol­li­sim­man mata­laan hoito­kyn­nyk­seen. Laaduk­kai­siin mielen­ter­veys­pal­ve­lui­hin on pääs­tävä nopeasti ja oikea-aikai­sesti.

Kirjoit­taja on kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­do­kas ja sairaan­hoi­taja.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

20.5.2024

Annika Sipola: ”Missä EU, siellä Naton harjoi­tuk­set”

Ajoin hiljat­tain Sallasta Rova­nie­melle ja eteen tuli beige auto, jossa oli sivulla punai­set ristit. Auto oli oudon näköi­nen, selvästi armei­jan

14.5.2024

Ville Kaunisto: ”Rajat on rakkautta!”

Teini­poika ampui Tukhol­massa neli­kymp­pi­sen miehen, joka oli matkalla uima­hal­liin poikansa kanssa. Huume­kaup­paa käydään Ruot­sin lähiössä avoi­mesti. Alai­käis­ten teke­mät rikok­set ovat

10.5.2024

Max Schul­man: ”Maa- ja metsä­ta­lous jälleen turval­li­suu­den keskiössä”

Tämän vuoden kesä­kuussa järjes­tet­tä­vät vaalit ovat erit­täin tärkeät Suomen maa- ja metsä­ta­lou­delle. Uusi parla­mentti ja komis­sio tule­vat määrit­tä­mään unio­nin kehi­tys­suun­tia

Skip to content