Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkosto

Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkosto

Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkosto käsit­te­lee laajasti erilai­sia ihmis­ten tervey­teen, toimeen­tu­loon ja muuhun hyvin­voin­tiin liit­ty­viä poli­tii­kan aiheita.

Haluamme luoda koko­naan uusia tapoja tuot­taa palve­luita ja turvata hyvin­voin­nin jatku­mi­sen myös tule­ville suku­pol­ville koko Suomessa. Haluamme uudis­taa sosi­aa­li­tur­vaa siten, että se turvaa ihmi­sar­voi­sen elämän lähtö­koh­dat kaikille ja pitää samalla huolen siitä, että työky­kyis­ten kannat­taa aina mieluum­min tehdä työtä kuin olla teke­mättä.

Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkosto on kokoo­mus­lai­sille hyvin­voin­ti­sek­to­rin toimi­joille, luot­ta­mus­hen­ki­löille ja asian­tun­ti­joille suun­nattu foorumi, joka vahvis­taa ja kehit­tää enti­ses­tään kokoo­mus­laista osaa­mista hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan alueella. Me kokoo­muk­sessa uskomme, että hyvin­voin­ti­val­tio romah­taa vain, jos sen kehit­tä­mi­nen pysäh­tyy. Verkos­ton puheen­joh­ta­jina toimi­vat kansan­edus­taja Mia Laiho sekä Sari Raas­sina ja Pia Hytö­nen. Verkos­ton sihteeri on Jaana Kouva­lai­nen.

Verkos­ton alla toimii kolme vaikut­ta­ja­ryh­mää:

Sote-uudis­tuk­sen toimeen­pa­non vaikut­ta­ja­ryhmäSosi­aa­li­tur­van uudis­ta­mi­sen vaikut­ta­ja­ryhmäPerhe­po­li­tii­kan vaikut­ta­ja­ryhmä

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot:

Mia Laiho, puheen­joh­taja
mia.laiho@eduskunta.fi

Sari Raas­sina, puheen­joh­taja
sari.raassina@gmail.com

Pia Hytö­nen, puheen­joh­taja
piahytonen@hotmail.com, +358 40 776 5911

Jaana Kouva­lai­nen, sihteeri
jaana.kouvalainen@eduskunta.fi

Muut verkos­tot:

Järjestö-toimin­nan verkosto

Kunta- ja kaupunki-poli­tii­kan verkosto

Maaseutu-poli­tii­kan verkosto

Sivis­tys-poli­tii­kan verkosto

Talous-poli­tii­kan verkosto

Elin­keino-poli­tii­kan verkosto

Ulko- ja turval­li­suus-poli­tii­kan verkosto

Ympä­ristö-poli­tii­kan verkosto

Seniori-verkosto

Työelämä-verkosto

Verkostojen kirjoituksia:

Järjes­tö­toi­min­nan verkosto: hyvät käytän­teet 2.0
Lue lisää
Järjes­tö­toi­min­nan verkos­ton blogi: Yhdis­tyk­sen pyörät pyöri­mään
Lue lisää
Uusia nimiä verkos­to­jen johtoon
Lue lisää
Sivis­tys­po­li­tii­kan verkosto: Peda­go­gi­siin ratkai­sui­hin yhä enem­män huomiota korkea­kou­lu­tuk­sessa
Lue lisää