Hyvin­voin­ti­po­li­tiikan verkosto – kokoomus.fi
MENU
Hyvin­voin­ti­po­li­tiikan verkosto

Hyvin­voin­ti­po­li­tiikan verkosto

Hyvin­voin­ti­po­li­tiikan verkosto käsit­telee laajasti erilaisia ihmisten terveyteen, toimeen­tuloon ja muuhun hyvin­vointiin liittyviä politiikan aiheita.

Haluamme luoda kokonaan uusia tapoja tuottaa palve­luita ja turvata hyvin­voinnin jatku­misen myös tuleville sukupol­ville koko Suomessa. Haluamme uudistaa sosiaa­li­turvaa siten, että se turvaa ihmisar­voisen elämän lähtö­kohdat kaikille ja pitää samalla huolen siitä, että työky­kyisten kannattaa aina mieluummin tehdä työtä kuin olla tekemättä.

Hyvin­voin­ti­po­li­tiikan verkosto on kokoo­mus­lai­sille hyvin­voin­ti­sek­torin toimi­joille, luotta­mus­hen­ki­löille ja asian­tun­ti­joille suunnattu foorumi, joka vahvistaa ja kehittää entisestään kokoo­mus­laista osaamista hyvin­voin­ti­po­li­tiikan alueella. Me kokoo­muk­sessa uskomme, että hyvin­voin­ti­valtio romahtaa vain, jos sen kehit­tä­minen pysähtyy. Verkoston puheen­joh­tajina toimivat kansan­edustaja Mia Laiho sekä Piia Kurki ja Pia Hytönen. Verkoston sihteeri on Joel Kontiainen.

Verkoston alla toimii kolme vaikut­ta­ja­ryhmää:

Sote-uudis­tuksen toimeen­panon vaikut­ta­ja­ryhmäSosiaa­li­turvan uudis­ta­misen vaikut­ta­ja­ryhmäPerhe­po­li­tiikan vaikut­ta­ja­ryhmä

Verkoston vastuu­hen­ki­löiden yhteys­tiedot:

Puheen­johtaja: Mia Laiho mia.laiho@eduskunta.fi
Puheen­johtaja: Piia Kurki kurkipiia@gmail.com 0 440 30 9850
Puheen­johtaja: Pia Hytönen piahytonen@hotmail.com 0 407765911
Sihteeri: Joel Kontiainen joel.kontiainen@gmail.com

Kokoomus.fi