• FI
 • SV
 • MENU
  Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkosto

  Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkosto

  Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkosto käsit­te­lee laajasti erilai­sia ihmis­ten tervey­teen, toimeen­tu­loon ja muuhun hyvin­voin­tiin liit­ty­viä poli­tii­kan aiheita.

  Haluamme luoda koko­naan uusia tapoja tuot­taa palve­luita ja turvata hyvin­voin­nin jatku­mi­sen myös tule­ville suku­pol­ville koko Suomessa. Haluamme uudis­taa sosi­aa­li­tur­vaa siten, että se turvaa ihmi­sar­voi­sen elämän lähtö­koh­dat kaikille ja pitää samalla huolen siitä, että työky­kyis­ten kannat­taa aina mieluum­min tehdä työtä kuin olla teke­mättä.

  Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkosto on kokoo­mus­lai­sille hyvin­voin­ti­sek­to­rin toimi­joille, luot­ta­mus­hen­ki­löille ja asian­tun­ti­joille suun­nattu foorumi, joka vahvis­taa ja kehit­tää enti­ses­tään kokoo­mus­laista osaa­mista hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan alueella. Me kokoo­muk­sessa uskomme, että hyvin­voin­ti­val­tio romah­taa vain, jos sen kehit­tä­mi­nen pysäh­tyy. Verkos­ton puheen­joh­ta­jina toimi­vat kansan­edus­taja Mia Laiho sekä Piia Kurki ja Pia Hytö­nen. Verkos­ton sihteeri on Joel Kontiai­nen.

  Verkos­ton alla toimii kolme vaikut­ta­ja­ryh­mää:

  Sote-uudis­tuk­sen toimeen­pa­non vaikut­ta­ja­ryhmäSosi­aa­li­tur­van uudis­ta­mi­sen vaikut­ta­ja­ryhmäPerhe­po­li­tii­kan vaikut­ta­ja­ryhmä

  Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot:

  Mia Laiho, puheen­joh­taja
  mia.laiho@eduskunta.fi

  Piia Kurki, puheen­joh­taja
  kurkipiia@gmail.com, +358 44 030 9850

  Pia Hytö­nen, puheen­joh­taja
  piahytonen@hotmail.com, +358 40 776 5911

  Joel Kontiai­nen, sihteeri
  joel.kontiainen@gmail.com

  Muut verkos­tot:

  Järjestö-toimin­nan verkosto

  Kunta- ja kaupunki-poli­tii­kan verkosto

  Maaseutu-poli­tii­kan verkosto

  Sivis­tys-poli­tii­kan verkosto

  Talous-poli­tii­kan verkosto

  Elin­keino-poli­tii­kan verkosto

  Ulko- ja turval­li­suus-poli­tii­kan verkosto

  Ympä­ristö-poli­tii­kan verkosto

  Seniori-verkosto

  Työelämä-verkosto