Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan
verkosto

Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkosto käsit­te­lee laajasti erilai­sia ihmis­ten tervey­teen, toimeen­tu­loon ja muuhun hyvin­voin­tiin liit­ty­viä poli­tii­kan aiheita.

Haluamme luoda koko­naan uusia tapoja tuot­taa palve­luita ja turvata hyvin­voin­nin jatku­mi­sen myös tule­ville suku­pol­ville koko Suomessa. Haluamme uudis­taa sosi­aa­li­tur­vaa siten, että se turvaa ihmi­sar­voi­sen elämän lähtö­koh­dat kaikille ja pitää samalla huolen siitä, että työky­kyis­ten kannat­taa aina mieluum­min tehdä työtä kuin olla teke­mättä.

Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkosto on kokoo­mus­lai­sille hyvin­voin­ti­sek­to­rin toimi­joille, luot­ta­mus­hen­ki­löille ja asian­tun­ti­joille suun­nattu foorumi, joka vahvis­taa ja kehit­tää enti­ses­tään kokoo­mus­laista osaa­mista hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan alueella. Me kokoo­muk­sessa uskomme, että hyvin­voin­ti­val­tio romah­taa vain, jos sen kehit­tä­mi­nen pysäh­tyy. Verkos­ton puheen­joh­ta­jina toimi­vat kansan­edus­taja Mia Laiho sekä Sari Raas­sina. Verkos­ton sihteeri on Jaana Kouva­lai­nen.

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot:

Mia Laiho, puheen­joh­taja
mia.laiho@eduskunta.fi

Sari Raas­sina, puheen­joh­taja
sari.raassina@gmail.com

Jaana Kouva­lai­nen, sihteeri
jaana.kouvalainen@eduskunta.fi

Näin liityt verkos­toon

Kirjaudu kokoo­mus­foo­ru­miin. Yläva­li­kossa mene kohtaan “Keskus­te­lut” ja avau­tu­vasta pudo­tus­va­li­kosta “Verkos­tot”. Siellä klik­kaa “Valitse verkos­tot”, merkitse oman mielen­kiin­tosi mukai­siin verkos­toi­hin rasti ruutuun ja paina luet­te­lon alareu­nassa olevaa “Tallenna” -nappia. Muuta ei tarvitse tehdä.

Kirjaudu tästä kokoo­mus­foo­ru­miin.

Muut verkos­tot: 

Liikenne- ja vies­tin­tä­po­li­tii­kan verkosto

Puolus­tus­po­li­tii­kan verkosto

Eurooppa-verkosto

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto

Oikeus­po­li­tii­kan verkosto

Digi- ja tule­vai­suus-verkosto

Toimin­ta­foo­rumi

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Yrit­tä­jyys- ja elinkeino­politiikan verkosto

Ulko­po­li­tii­kan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Seniori­foorumi

Työelämä­verkosto

Skip to content