Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan
verkosto

Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkosto käsit­te­lee laajasti erilai­sia ihmis­ten tervey­teen, toimeen­tu­loon ja muuhun hyvin­voin­tiin liit­ty­viä poli­tii­kan aiheita.

Haluamme luoda koko­naan uusia tapoja tuot­taa palve­luita ja turvata hyvin­voin­nin jatku­mi­sen myös tule­ville suku­pol­ville koko Suomessa. Haluamme uudis­taa sosi­aa­li­tur­vaa siten, että se turvaa ihmi­sar­voi­sen elämän lähtö­koh­dat kaikille ja pitää samalla huolen siitä, että työky­kyis­ten kannat­taa aina mieluum­min tehdä työtä kuin olla teke­mättä.

Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkosto on kokoo­mus­lai­sille hyvin­voin­ti­sek­to­rin toimi­joille, luot­ta­mus­hen­ki­löille ja asian­tun­ti­joille suun­nattu foorumi, joka vahvis­taa ja kehit­tää enti­ses­tään kokoo­mus­laista osaa­mista hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan alueella. Me kokoo­muk­sessa uskomme, että hyvin­voin­ti­val­tio romah­taa vain, jos sen kehit­tä­mi­nen pysäh­tyy. Verkos­ton puheen­joh­ta­jina toimi­vat kansan­edus­taja Mia Laiho sekä Sari Raas­sina. Verkos­ton sihteeri on Jaana Kouva­lai­nen.

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot:

Mia Laiho, puheen­joh­taja
mia.laiho@eduskunta.fi

Sari Raas­sina, puheen­joh­taja
sari.raassina@gmail.com

Jaana Kouva­lai­nen, sihteeri
jaana.kouvalainen@eduskunta.fi

Näin liityt verkos­toon

Kirjaudu kokoo­mus­foo­ru­miin. Yläva­li­kossa mene kohtaan “Keskus­te­lut” ja avau­tu­vasta pudo­tus­va­li­kosta “Verkos­tot”. Siellä klik­kaa “Valitse verkos­tot”, merkitse oman mielen­kiin­tosi mukai­siin verkos­toi­hin rasti ruutuun ja paina luet­te­lon alareu­nassa olevaa “Tallenna” -nappia. Muuta ei tarvitse tehdä.

Kirjaudu tästä kokoo­mus­foo­ru­miin.

Muut verkos­tot: 

Liikenne- ja vies­tin­tä­po­li­tii­kan verkosto

Puolus­tus­po­li­tii­kan verkosto

Eurooppa-verkosto

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto

Oikeus­po­li­tii­kan verkosto

Digi- ja tule­vai­suus-verkosto

Toimin­ta­foo­rumi

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Yrit­tä­jyys- ja elinkeino­politiikan verkosto

Ulko­po­li­tii­kan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Seniori­foorumi

Työelämä­verkosto

Skip to content