Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­lioh­jelma 2019: Luotamme Suomeen

Julkaistu: 28.02.2019

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­lioh­jelma 2019

Luotamme Suomeen

Me suoma­lai­set olemme maail­man luotet­ta­vin kansa. Olemme aina hoita­neet hommamme ja pärjän­neet, vaikeis­sa­kin paikoissa. Meillä on kaikki edel­ly­tyk­set jatkaa Suomen menes­tys­ta­ri­naa vielä hienom­pana kuin tähän saakka.

Yhdessä pystymme entistä parem­paan.

Kokoo­muk­sella on selvä näke­mys siitä, millai­nen Suomi menes­tyy, ja mitä menes­tyk­sen saavut­ta­mi­seksi pitää tehdä.

Luotamme Suomeen. Ja luotamme suoma­lai­siin. Suoma­lai­set ansait­se­vat lisää toivoa ja uskoa tule­vai­suu­teen.

Hyvin­voin­timme lisään­tyy, kunhan vapau­tamme suoma­lai­set teke­mään ja toteut­ta­maan itse­ään. Kokoo­muk­sen tavoit­teena on Suomi, jossa jokai­nen saa kehit­tää itse­ään, saa innos­tua ja onnis­tua sekä osal­lis­tua kyky­jensä mukaan. Saa myös epäon­nis­tua ja tarvita apua, silloin aute­taan.

Reilu yhteis­kunta tarjoaa jokai­selle eväät hyvän elämän raken­ta­mi­seen.

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on Suomi, jossa sään­tely ei ole toime­liai­suu­den este. Maa, jossa on turval­lista elää ja tehdä. Vakaa yhteis­kunta, jossa taloutta hoide­taan vastuul­li­sesti.

Saa tehdä -Suomessa työelämä uudis­te­taan nykyistä jous­ta­vam­paan ja tasa-arvoi­sem­paan suun­taan. Niin työtä teke­villä kuin töitä etsi­villä on mahdol­li­suus päivit­tää osaa­mis­taan. Työelä­män asioista sovi­taan yhä enem­män siellä, missä asiat parhai­ten tunne­taan eli työpai­koilla. Kunnian­hi­moi­nen perhe­va­paa­uu­dis­tus paran­taa erityi­sesti nais­ten asemaa työmark­ki­noilla. Työtä voi jatkossa jous­ta­vasti yhdis­tää opis­ke­luun tai yrit­tä­mi­seen ja omaan perhe­ti­lan­tee­seen. Myös työelä­män ulko­puo­lella olevilla on teke­mi­sen ja osal­li­suu­den mahdol­li­suuk­sia.

Vero­tus on meille väline mahdol­lis­taa ihmis­ten hyvin­vointi ja yhteis­kun­nan rattai­den pyöri­mi­nen. Verot ovat ihmis­ten rahoja, ja me haluamme ottaa niistä yhtei­seen käyt­töön vain sen, mikä on vält­tä­mä­töntä. Näin kannus­tamme teke­mään enem­män. Työn ja yrit­tä­mi­sen sijaan vero­tamme enem­män pääs­töjä ja hait­toja. Käytämme vero­tusta ilmas­ton­muu­tok­sen torjun­taan.

Reilu yhteis­kunta tarjoaa jokai­selle eväät hyvän elämän raken­ta­mi­seen. Se on mahdol­li­suuk­sien tasa-arvoa. Jokai­nen voi myös luot­taa siihen, että vaikeassa paikassa yhteis­kunta ja turva­ver­kot kanta­vat ja autta­vat takai­sin jaloil­leen. Sosi­aa­li­tur­vaa uudis­te­taan teke­mi­seen, aktii­vi­suu­teen ja itsensä kehit­tä­mi­seen kannus­ta­vaksi. Sellai­seksi, että työn teke­mi­nen kannat­taa aina.

Suomi on avoin, kansain­vä­li­nen ja turval­li­nen. Maa, joka tekee kestä­viä ratkai­suja ympä­ris­tön, ilmas­ton ja turval­li­suu­den eteen niin kansal­li­sesti kuin yhdessä muiden kanssa Euroo­passa ja maail­malla.

Sellai­sessa Suomessa jokai­nen voi luot­taa siihen, että juuri hänelle käy hyvin.

Lue lisää kokoo­muk­sen arvoista tästä

Eduskuntavaaliohjelma: lisää hyvinvointia

Hyvin­vointi perus­tuu työhön

Suomi on pohjois­mai­nen hyvin­voin­tiyh­teis­kunta, joka monilla mitta­reilla on ihmi­sille yksi maail­man parhaista tai paras maa.

Suomi huoleh­tii perus­oi­keuk­sista ja turval­li­suu­desta sekä ympä­ris­töstä. Se tarjoaa tasa-arvoi­set mahdol­li­suu­det oppia, kehit­tyä ja kasvaa, yrit­tää, tehdä työtä ja viet­tää turval­li­sia eläke­päi­viä. Saada hoitoa ja hoivaa niitä tarvi­tes­saan sekä mahdol­li­suuk­sia toteut­taa itse­ään ja tavoi­tella päämää­ri­ään. Sellai­nen on mahdol­lista vain, jos kaikki pääse­vät osal­li­siksi yhteis­kun­taan ja mahdol­li­sim­man moni voi hank­kia elan­tonsa kyky­jensä ja mahdol­li­suuk­siensa mukaan työtä teke­mällä tai yrit­tä­mällä. Haluamme pois­taa esteitä suoma­lais­ten ahke­ruu­delta ja kekse­liäi­syy­deltä.

1. Toteu­te­taan vero­uu­dis­tus, joka suosii työn­te­koa ja yrit­tä­jyyttä sekä vähen­tää ympä­ris­tön kuor­mi­tusta ja torjuu ilmas­ton­muu­tosta.

2. Toteu­te­taan sosi­aa­li­tur­van koko­nai­suu­dis­tus, joka takaa ihmi­sar­voi­sen elämän edel­ly­tyk­set, vahvis­taa työn­teon palkit­se­vuutta, kannus­taa aktii­vi­suu­teen ja säilyt­tää tarve­har­kin­nan.

3. Sitou­du­taan raken­teel­li­siin ja työmark­ki­noi­den toimin­taa paran­ta­viin uudis­tuk­siin, jotka nosta­vat työl­li­syy­den vähin­tään 75 prosent­tiin vaali­kau­den aikana ja luovat edel­ly­tyk­set nostaa työl­li­syys pohjois­mai­selle tasolle sekä tait­ta­vat kestä­vyys­va­jetta.

4. Madal­le­taan kynnyk­siä, jotka estä­vät osatyö­ky­kyis­ten töihin pääsyä.

Toteu­te­taan vero­uu­dis­tus, joka suosii työn­te­koa ja yrit­tä­jyyttä sekä vähen­tää ympä­ris­tön kuor­mi­tusta ja torjuu ilmas­ton­muu­tosta.

5. Toteu­te­taan uudis­tus, joka avaa jatku­van oppi­mi­sen mahdol­li­suu­det kaikille.

6. Tunnis­te­taan ja pois­te­taan työuriin keskey­tyk­siä ja katkok­sia tuovia raken­teita ja meka­nis­meja.

7. Jatke­taan normin­pur­ku­työtä, lupa­pro­ses­sien suju­voit­ta­mista ja toteu­te­taan yhden luukun peri­aate elin­kei­no­toi­min­nan, työpaik­ko­jen luomi­sen ja alku­tuo­tan­non toimin­tae­del­ly­tys­ten edis­tä­mi­seksi. Jatke­taan työtä uusien mark­ki­noi­den avaa­mi­seksi suoma­lai­sille elin­tar­vik­keille, tuot­teille ja palve­luille.

8. Pois­te­taan yritys­ten väli­sen kilpai­lun esteitä ja helpo­te­taan mark­ki­noille pääsyä esimer­kiksi luopu­malla apteek­ki­lu­pien tarve­har­kin­nasta, salli­malla lääk­kei­den hinta­kil­pailu ja vapaut­ta­malla turval­li­suus varmis­taen itse­hoi­to­lääk­keitä päivit­täis­ta­va­ra­kaup­paan.

9. Jatke­taan alko­ho­li­sään­te­lyn keven­tä­mistä vapaut­ta­malla viinit ruoka­kaup­paan, keven­tä­mällä edel­leen ravin­to­la­sään­te­lyä ja luopu­malla elin­tar­vi­ke­myyn­tiä koske­vista ehdoista vähit­täis­myyn­nissä.

10. Vahvis­te­taan Suomen houkut­te­le­vuutta teol­li­suu­den inves­toin­ti­koh­teena pitä­mällä huolta yritys­ten toimin­taym­pä­ris­tön enna­koi­ta­vuu­desta ja oikeus­var­muu­desta.

11. Ei tehdä tempoi­le­vaa lain­sää­dän­töä eikä edes­ta­kai­sia vero­muu­tok­sia. Välte­tään kansal­lista ylisään­te­lyä elin­kei­no­toi­min­nassa.

12. Ei pääs­tetä kilpai­li­ja­maita karkuun kustan­nus­kil­pai­lu­ky­vyssä.

13. Vastuu­te­taan työelä­män osapuo­let työrau­haa edis­tä­viin toimiin.

14. Vaiku­te­taan EU:ssa määrä­tie­toi­sesti sisä­mark­ki­noi­den laajen­ta­mi­sen ja syven­tä­mi­sen puolesta. Ajetaan aktii­vi­sesti EU:n ja kolman­sien maiden väli­siä vapaa­kaup­pa­so­pi­muk­sia

15. Lisä­tään Suomen houkut­te­le­vuutta kansain­vä­li­sen uuden tekno­lo­gian liike­toi­min­nan sijoit­tau­tu­mis­paik­kana esimer­kiksi vauh­dit­ta­malla Suomen julkis­hal­lin­non digi­ta­li­soi­tu­mista.

16. Toteu­te­taan mahdol­lis­ta­vaa sään­te­lyä, joka tekee Suomesta kiin­nos­ta­van digi­taa­li­sen liike­toi­min­nan kasvu­ym­pä­ris­tön.

17. Varmis­te­taan tiedon liik­ku­vuus suju­vasti viran­omais­ten välillä. Sitou­du­taan saman tiedon kysy­mi­seen vain kerran.

18. Vahvis­te­taan ihmis­ten oikeuk­sia päät­tää ja hyötyä itse­ään koske­vien tieto­jen käyt­tä­mi­sestä.

19. Pois­te­taan työvoi­man saata­vuus­har­kinta ja myön­ne­tään ulko­mai­sille tutkinto-opis­ke­li­joille valmis­tu­mi­sen jälkeen auto­maat­ti­sesti vähin­tään kahden vuoden oles­ke­lu­lupa.

20. Perus­te­taan koulu­te­tun ja osaa­van työvoi­man rekry­toin­tioh­jelma ja luodaan alusta suoma­lais­ten työn­te­ki­jöi­den ja ulko­mais­ten osaa­jien kohtaa­mi­selle.

Tule­vai­suu­den sosi­aa­li­turva -kannan­otto
Kokoo­muk­sen digioh­jelma
Edus­kun­ta­ryh­män yrit­tä­jyys­ta­voit­teet
Liite: Talous- ja vero­po­li­tii­kan linjauk­sia

Eduskuntavaaliohjelma: maailman taitavin kansa

Osaa­mi­sella ja oppi­mi­sella mahdol­li­suuk­siin kiinni

Oppi­mi­nen on edel­ly­tys nyky­ai­kai­sessa yhteis­kun­nassa toimi­mi­seen. Se on myös edel­ly­tys tule­vai­suu­den työelä­mässä pärjää­mi­seen.

Vain harva tekee enää vuosi­kym­me­nien mittai­sen työuran yhdellä ja samalla alalla, saman­lai­sissa tehtä­vissä. Suoma­lai­sille on tarjot­tava keinot ja edel­ly­tyk­set toimia jous­ta­vasti ja sopeu­tua työelä­män muutok­siin ja tekno­lo­gian nope­aan kehi­tyk­seen. Se perus­tuu vahvaan yleis­si­vis­tyk­seen, varhain opit­ta­viin perus- ja sosi­aa­li­siin taitoi­hin sekä kykyyn omak­sua jatku­vasti uusia taitoja ja päivit­tää olemassa olevia.

21. Piden­ne­tään esio­pe­tus kaksi­vuo­ti­seksi.

22. Alen­ne­taan asteit­tain varhais­kas­va­tus­mak­suja. Pitkän aika­vä­lin tavoit­teena on maksu­ton varhais­kas­va­tus (20 h /​ viikko), johon osal­lis­tuu koko ikäluokka.

23. Oppi­vel­vol­li­suu­den suorit­ta­mi­sen on toteu­dut­tava myös sisäl­löl­li­sesti perus­o­pe­tuk­sen oppi­mis­ta­voit­tei­den saavut­ta­mi­sen kautta. Tavoit­teena on oltava, että jokai­nen 3. luokalle siir­tyvä osaa lukea, kirjoit­taa ja laskea.

24. Tehos­te­taan oppi­mis­vai­keuk­sien tunnis­ta­mista ja paran­ne­taan varhai­sen tuen saamista niihin.

Tunnis­te­taan nopeasti muut­tu­van työelä­män tarpeet ja siir­re­tään koulu­tuk­sessa pain­opis­tettä tutkin­to­kes­kei­syy­destä osaa­mis­kes­kei­syy­teen

25. Paran­ne­taan opet­ta­jien mahdol­li­suuk­sia käyt­tää aikaansa varsi­nai­seen työhönsä eli opet­ta­mi­seen ja oppi­lai­den kohtaa­mi­seen.

26. Mahdol­lis­te­taan kaikille terveel­li­set ja turval­li­set koulut oppi­mis- ja työym­pä­ris­töinä.

27. Vahvis­te­taan yliopis­to­jen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen profi­loi­tu­mista, yhteis­työtä ja työn­ja­koa.

28. Käyn­nis­te­tään suun­ni­tel­mal­li­nen ohjelma TKI-panos­ten nosta­mi­seksi neljään prosent­tiin BKT:sta.

29. Moni­puo­lis­te­taan korkea­kou­lu­jen mahdol­li­suuk­sia kerätä yksi­tyistä rahoi­tusta.

30. Kannus­te­taan toisen asteen ja korkea-asteen opis­ke­li­joita osal­lis­tu­maan vaih­toon.

31. Tunnis­te­taan nopeasti muut­tu­van työelä­män tarpeet ja siir­re­tään koulu­tuk­sessa pain­opis­tettä tutkin­to­kes­kei­syy­destä osaa­mis­kes­kei­syy­teen.

32. Korkea­kou­lu­jen koulu­tus­tar­jon­taa avataan nykyistä jous­ta­vam­min ihmis­ten ja työelä­män hyödyn­net­tä­väksi.

33. Raken­ne­taan työelä­mään jatku­van oppi­mi­sen malli, jossa vastuuta on sekä työn­te­ki­jällä, työnan­ta­jalla että julki­sella vallalla.

34. Raken­ne­taan edel­ly­tyk­set hyvin toimi­ville aikuis­kou­lu­tus­mark­ki­noille.

35. Vahvis­te­taan vapaan sivis­tys­työn sekä muun omaeh­toi­suu­teen perus­tu­van toimin­nan ja kehit­ty­mi­sen edel­ly­tyk­siä elini­käi­sessä oppi­mi­sessa.

36. Oles­ke­lu­lu­van saanei­den on pääs­tävä nopeasti työhön sekä kieltä ja muita taitoja oppi­maan. Lasten osal­lis­tu­mista varhais­kas­va­tuk­seen on edis­tet­tävä.

Lue Lapset ja perheet -ohjelma tästä
Tutustu sivis­tys­po­liit­ti­seen kannan­ot­toon tästä

Kokoomuksen eduskuntavaaliohjelma: hyvä vanhuus

Vasta­syn­ty­neestä vanhuk­seen – pide­tään kaikki mukana

Sivis­ty­neen yhteis­kun­nan lähtö­kohta on, että ketään ei jätetä yksin, vaan jokai­nen saa tarvit­taessa apua ja tukea.

Lähim­mäi­sestä välit­tä­mi­nen kuuluu meille kaikille, mutta tärkeä rooli on myös julki­silla palve­luilla ja viran­omai­silla. Erityi­sen huomion kohteiksi on otet­tava lasten ja nuor­ten syrjäy­ty­mi­sen torju­mi­nen, jossa tarvi­taan yhtei­söl­li­syyttä sekä laajaa moniam­ma­til­lista yhteis­työtä. Ylisu­ku­pol­vi­nen syrjäy­ty­mi­nen on katkais­tava. Senio­ri­väes­tön rooli kasvaa niin aktii­vi­sina kansa­lai­sina kuin palve­lui­den käyt­tä­jinä mutta myös niiden mahdol­lis­ta­jina. Vält­tä­mä­töntä on paran­taa myös työelä­män tasa-arvoa.

37. Puutu­taan järjes­tel­mäl­li­sesti kouluissa kiusaa­mi­seen ja sosi­aa­li­seen eris­tä­mi­seen.

38. Laajen­ne­taan harras­tus­ta­kuuta ja vahvis­te­taan koulu­jen ja varhais­kas­va­tuk­sen liikun­nal­lista toimin­ta­kult­tuu­ria. Tuodaan harras­tuk­sia koulu­jen ilta­päi­viin.

39. Edis­te­tään liikun­nal­lista elämän­ta­paa esimer­kiksi vahvis­ta­malla liikun­ta­neu­von­taa neuvo­loissa ja terveys­pal­ve­luissa. Lisä­tään lasten ja nuor­ten mahdol­li­suuk­sia liik­kua moni­puo­li­sesti ja päästä kult­tuu­ri­har­ras­tus­ten piiriin. Vahvis­te­taan taiteen perus­o­pe­tusta.

40. Tunnis­te­taan toisen asteen koulu­tuk­sessa keskeyt­tä­mis­vaa­rassa olevat ja tarjo­taan heille yksi­löl­li­siä tuki­pal­ve­luita.

Vahvis­te­taan työssä jaksa­mista sekä perheen ja työelä­män yhteen­so­vit­ta­mista, jotta työurat eivät katke­aisi ennen­ai­kai­sesti.

41. Vahvis­te­taan kutsun­to­jen roolia syrjäy­ty­mi­sen torjun­nassa ulot­ta­malla ne koko ikäluok­kaan ja laajen­ta­malla niiden terveys­tar­kas­tusta katta­maan nykyistä laajem­min myös nuoren sosi­aa­lista tilan­netta.

42. Torju­taan köyhyyttä jatka­malla työl­li­syyttä lisää­viä uudis­tuk­sia kuten työn­te­koa suosiva vero­uu­dis­tus ja kannus­tin­louk­kuja purkava, yleis­tu­ki­mal­liin perus­tuva sosi­aa­li­tur­van uudis­tus.

43. Tehdään työl­li­syyttä paran­tava ja eten­kin nais­ten eläke­köy­hyyttä kestä­västi vähen­tävä perhe­va­paa­uu­dis­tus, lasten etu edelle aset­taen ja turva­ten erilais­ten perhei­den valin­nan­va­paus.

44. Vahvis­te­taan työssä jaksa­mista sekä perheen ja työelä­män yhteen­so­vit­ta­mista, jotta työurat eivät katke­aisi ennen­ai­kai­sesti.

45. Helpo­te­taan työn­te­koa myös eläk­keellä ollessa heille, joiden oma mielen­kiinto ja jaksa­mi­nen sen mahdol­lis­ta­vat.

46. Vahvis­te­taan työtä asunn­ot­to­muu­den vähen­tä­mi­seksi lisää­mällä eten­kin suur­ten asutus­kes­kus­ten alueille asun­to­jen tarjon­taa. Tehos­te­taan toimia ylivel­kaan­tu­mi­sen ehkäi­se­mi­seksi.

47. Toteu­te­taan laaja toimen­pi­deoh­jelma mielen­ter­veys- ja päih­de­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi sekä mielen­ter­vey­teen liit­ty­vän sosi­aa­li­sen leimau­tu­mi­sen vähen­tä­mi­seksi.

48. Uudis­te­taan trans­laki ja anne­taan julki­nen tunnus­tus jokai­sen luovut­ta­mat­to­malle ihmi­sar­volle ja oikeu­delle olla avoi­mesti oma itsensä ainut­ker­tai­sena yksi­lönä.

49. Varmis­te­taan sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den tasa-arvoi­nen saata­vuus kaik­kialla mahdol­lis­ta­malla yksi­tyis­ten ja järjes­tö­muo­tois­ten palve­lun­tuot­ta­jien käyttö.

50. Toteu­te­taan hoiva­ta­kuu ja työssä käyvien, omai­si­aan hoita­vien tuettu hoiva­va­paa.

51. Toteu­te­taan laaja valin­nan­va­paus ja siihen kuuluva henki­lö­koh­tai­nen budje­tointi sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa.

52. Otetaan käyt­töön uuteen tekno­lo­gi­aan perus­tu­via mene­tel­miä, joilla lisä­tään senio­rei­den asumi­sen ja elinym­pä­ris­tön turval­li­suutta, viih­tyi­syyttä ja suju­vuutta.

53. Tehdään paran­nuk­sia pieni­tu­loi­sim­pien ja eniten sairas­ta­vien eläke­läis­ten asemaan ensi­si­jai­sesti takuu­eläk­keen ja lääke­kor­vaus­jär­jes­tel­män ja asia­kas­mak­su­jen muutok­silla.

Tutustu senio­ri­kan­nan­ot­toon tästä
Lue Lapset ja perheet -ohjelma tästä
Lue kult­tuu­ri­vi­sio tästä
Sote-palve­lui­den kehit­tä­mis­lin­jauk­set
Tasa-arvo- ja yhden­ver­tai­suus­po­liit­ti­nen ohjelma

Kokoomuksen eduskuntavaaliohjelma: Turvallinen, avoin ja kansainvälinen Suomi

Turval­li­suus perus­oi­keu­tena

Toimiva oikeus­val­tio ja järjes­tystä yllä­pi­tä­vät viran­omai­set ovat turval­li­sen yhteis­kun­nan selkä­ranka.

Niiden on voitava toteut­taa tehtä­vi­ään tulok­sek­kaasti. Tästä riip­puu viime kädessä kansa­lais­ten luot­ta­mus koko demo­kraat­ti­seen järjes­tel­mään. Nyky­ään on yhä enem­män ja laajem­min nähtävä myös turval­li­suus­ky­sy­mys­ten uudet ulot­tu­vuu­det, mukaan lukien hybri­di­vai­kut­ta­mi­nen ja kansain­vä­li­nen yhteis­työ. Syrjäy­ty­mi­nen on yksi sisäi­sen turval­li­suu­den keskei­sim­mistä uhkista.

54. Vahvis­te­taan viran­omais­ten mahdol­li­suuk­sia yllä­pi­tää ihmis­ten oikeutta elää turvassa niin koto­naan kuin julki­silla paikoilla. Sekä polii­sin, syyt­tä­jän että tuomiois­tuin­ten voima­va­ro­jen on oltava riit­tä­vät rikos­ten tutki­mi­seksi ja lail­li­sen järjes­tyk­sen turvaa­mi­seksi kaik­kialla maassa.

55. Toteu­te­taan rais­kaus- ja hyväk­si­käyt­tö­ri­kos­ten koko­nai­suu­dis­tus. Vahvis­te­taan seksu­aa­lista itse­mää­rää­mi­soi­keutta ja uhrin asemaa. Kiris­te­tään eten­kin seksu­aali- ja väki­val­ta­ri­kos­ten rangais­tuk­sia.

56. Vahvis­te­taan erityi­sesti lapsiin kohdis­tu­vien rikos­ten tunnis­ta­mista ja niihin syyl­lis­ty­nei­den saat­ta­mista vastuuseen teois­taan.

57. Lisä­tään turva­ko­ti­paik­koja, kartoi­te­taan ja toteu­te­taan keinoja lähi­suh­de­vä­ki­val­taan puut­tu­mi­seksi.

Toteu­te­taan rais­kaus- ja hyväk­si­käyt­tö­ri­kos­ten koko­nai­suu­dis­tus. Vahvis­te­taan seksu­aa­lista itse­mää­rää­mi­soi­keutta ja uhrin asemaa. Kiris­te­tään eten­kin seksu­aali- ja väki­val­ta­ri­kos­ten rangais­tuk­sia.

58. Turva­taan huol­to­var­muus niin ener­gian, elin­tar­vik­kei­den kuin poliit­tis­ten ja kaup­pa­suh­tei­den osalta.

59. Torju­taan hybri­di­vai­kut­ta­mista sekä viran­omais­ten keinoja kehit­tä­mällä että kansa­lais­ten valmiuk­sia vahvis­ta­malla.

60. Laajen­ne­taan ja syven­ne­tään puolus­tus- ja turval­li­suusyh­teis­työn eri muotoi­hin osal­lis­tu­mista niin EU:n kuin Naton puit­teissa sekä kahden- ja monen­kes­ki­sesti.

61. Yllä­pi­de­tään asevel­vol­li­suu­teen perus­tu­vaa uskot­ta­vaa puolus­tusta ja laadi­taan toimen­pi­deoh­jelma asepal­ve­luk­seen osal­lis­tu­mi­sas­teen nosta­mi­seksi. Turva­taan reser­vi­läis­ten mahdol­li­suu­det harjoit­taa osaa­mis­taan.

62. Kehi­te­tään asevel­vol­li­suus­jär­jes­tel­mää lisää­mällä nais­ten mahdol­li­suuk­sia osal­lis­tua asepal­ve­luk­seen esimer­kiksi kutsun­toja laajen­ta­malla.

63. Edis­te­tään yksi­tyis­ten inves­toin­tien kana­voi­tu­mista kehi­tys­maissa tehtä­viin ilmas­ton­muu­tosta hillit­se­viin hank­kei­siin.

64. Paino­te­taan erityi­sesti nais­ten ja tyttö­jen koulu­tuk­seen liit­ty­viä kehi­ty­syh­teis­työ­hank­keita.

65. Vahvis­te­taan sekä kansal­li­sesti että EU:n kautta poliit­tista vakautta, talous­ke­hi­tystä sekä työpaik­ko­jen ja inves­toin­tien kasvua Afri­kassa.

66. Luodaan uskot­tava tiekartta kehi­ty­syh­teis­työn 0,7 %:n BKT-osuu­den saavut­ta­mi­seen.

67. Turva­paik­ka­po­li­tii­kassa pain­opis­tettä siir­re­tään rajan yli tapah­tu­vasta hallit­se­mat­to­masta hake­mi­sesta kiin­tiö­pa­ko­lai­suu­teen ja EU:n ulko­ra­jalla tapah­tu­vaan hake­mus­ten käsit­te­lyyn. EU:n ulko­ra­jo­jen valvon­nan on oltava uskot­ta­vaa.

68. Tehos­te­taan rikok­siin syyl­lis­ty­nei­den maahan­muut­ta­jien ja kiel­tei­sen päätök­sen saanei­den turva­pai­kan­ha­ki­joi­den palaut­ta­mista koti­mai­hinsa lain­sää­dän­tö­muu­tok­silla sekä viran­omais­ten toimin­taa ja kansain­vä­listä yhteis­työtä vahvis­ta­malla.

Katso ulko- ja turval­li­suus­po­liit­ti­set näke­myk­semme tästä
Tutustu visioomme parem­masta turva­paik­ka­po­li­tii­kasta tästä

Kokoomuksen eduskuntavaaliohjelma: kasvavat kaupungit, kukoistava maa

Elin­voi­mai­set kaupun­git ja koko maan mahdol­li­suu­det

Kaupun­git ovat kasvun ja elin­voi­man moot­to­reita. Ne ovat myös kult­tuu­rin ja inno­vaa­tioi­den synty­alus­toja.

Joka päivä miljoo­nat kohtaa­mi­set ja miljoo­nat ideat synnyt­tä­vät uusia tapoja vastata tarpei­siin, ratkaista ongel­mia ja paran­taa ihmis­ten elämää. Kaupun­kien muodos­ta­mien mark­ki­noi­den luoma dyna­miikka ja kysyntä mahdol­lis­ta­vat myös ympä­röi­vien aluei­den ja maakun­tien säily­mi­sen elin­voi­mai­sina ja niiden kehi­tyk­sen. Kaupun­kien tarjoa­mat mahdol­li­suu­det ihmis­ten ja koko maan hyvin­voin­nille on otet­tava käyt­töön. Kaupun­ki­seu­tu­jen työs­sä­käyn­tia­lu­eet on saatava toimi­maan järke­vällä liiken­ne­suun­nit­te­lulla. Kaupun­geista on muodos­tet­tava verkosto kaupun­kien väli­sillä nopeilla liiken­neyh­teyk­sillä, jotka mahdol­lis­ta­vat myös kaupun­kien välille jäävän maaseu­dun kytkey­ty­mi­sen kaupun­kien työs­sä­käyn­tia­luei­siin ja samalla vähen­net­tävä lyhyi­den lento­mat­ko­jen tarvetta.

69. Edis­te­tään suur­ten keskus­ten työs­sä­käyn­tia­luei­den yhdis­tä­mistä ”tunnin juna”- mallin mukai­sesti. Otetaan myös alueel­lis­ten kasvu­kes­kus­ten kohdalla lähtö­koh­daksi enin­tään tunnin mittai­siin yhteyk­siin perus­tuva suun­nit­telu.

70. Kytke­tään maan eri osat kaupun­ki­ve­toi­seen kasvuun vahvis­ta­malla päära­taa ja käyn­nis­tä­mällä rato­jen tekni­sen nopeu­den, kaksois­rai­tei­den ja sähköis­tä­mi­sen suun­nit­telu.

71. Kehi­te­tään valta­kun­nal­li­sesti merkit­tä­vien, suur­ten liiken­ne­hank­kei­den nopeut­ta­mi­seksi uuden­lai­nen, vaali­kausien yli menevä rahoi­tus­malli.

72. Laajen­ne­taan työsuh­de­mat­ka­li­pun ja työmat­ka­vä­hen­nyk­sen sekä autoe­dun käyt­töä moni­puo­li­sem­pien ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­pien liik­ku­mis­vaih­toeh­to­jen lisää­mi­seksi.

Vaali­taan kult­tuuri- ja luon­non­mai­se­mia yhtei­senä kansal­li­sena perin­tönä ja lähi­mat­kai­lu­koh­teina.

73. Vahvis­te­taan tielii­ken­teen suju­vuutta ja turval­li­suutta jatka­malla korjaus­vel­kaoh­jel­maa sekä pide­tään pääväy­lien ulko­puo­li­sen tiever­kon kunnosta huolta muun muassa metsä­ta­lou­den arvo­ket­jun toimi­vuu­den varmis­ta­mi­seksi.

74. Toteu­te­taan parla­men­taa­ri­sen liiken­ne­verk­ko­työ­ryh­män ehdo­tuk­sia liiken­teen uusien palve­lui­den, inno­vaa­tioi­den ja auto­maa­tion edis­tä­mi­seksi sekä liiken­teen pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seksi.

75. Vahvis­te­taan kaupun­kien inno­vaa­tio­ym­pä­ris­töjä, joissa korkea­kou­lut, tutki­mus­lai­tok­set ja yrityk­set yhdessä kehit­tä­vät tule­vai­suu­den ratkai­suja, esimer­kiksi inno­vaa­tio­al­lians­sien kautta.

76. Vaali­taan kult­tuuri- ja luon­non­mai­se­mia yhtei­senä kansal­li­sena perin­tönä ja lähi­mat­kai­lu­koh­teina.

77. Vahvis­te­taan kaupun­ki­kult­tuu­rin, kult­tuuri- ja liikun­ta­pal­ve­lui­den sekä muun hyvin­voin­tia edis­tä­vän virik­keel­li­sen toimin­nan saavu­tet­ta­vuutta.

78. Tuetaan maaseu­tue­lin­kei­no­jen mahdol­li­suuk­sia hyötyä kasva­vien kaupun­ki­seu­tu­jen kehit­ty­vistä mark­ki­noista muun muassa helpot­ta­malla raaka-ainei­den jalos­ta­mista jo tiloilla.

Lue kaupun­ki­vi­siomme tästä
Tutustu kaupun­ki­po­liit­ti­seen ohjel­maan tästä

Kokoomuksen eduskuntavaaliohjelma: pelastetaan maailma yhdessä

Ilmas­ton­muu­tos ja ympä­ris­tön­suo­jelu

Kukaan ei voi väis­tää kysy­mystä ilmas­ton­muu­tok­sesta kuten ei myös­kään ympä­ris­tön puhtau­desta ja lajien säily­mi­sestä.

Suomi on monella mitta­rilla maail­man kärkeä ympä­ristö- ja ilmas­to­vas­tuul­li­suu­dessa, mutta meidän­kin on tehtävä enem­män. Kokoo­mus haluaa nostaa ilmas­to­po­li­tii­kan ja ympä­ris­tön­suo­je­lun kunnian­hi­mon tasoa niin Suomessa kuin Euroo­passa. Muutos alkaa jokai­sen kotoa arki­sista valin­noista. Myös valtio­val­lan keinoja tarvi­taan, koska haas­teet ovat yhtei­set.

79. Käyn­nis­te­tään kattava ohjelma fossii­lis­ten polt­toai­nei­den merkit­tä­västä ener­gia­käy­töstä luopu­mi­seksi 2030-luvulla ja ryhdy­tään suun­ni­tel­mal­li­sesti ajamaan alas niiden käyt­töä edis­tä­viä ja yllä­pi­tä­viä tuki­me­ka­nis­meja.

80. Noste­taan EU:n pääs­tö­vä­hen­nys­ta­voite 55 prosent­tiin vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä nykyi­sen 40 prosen­tin sijaan.

81. Edis­te­tään yhteis­työtä kaikilla EU-komis­sion määrit­te­le­millä seit­se­mällä stra­te­gi­sella alalla kestä­väm­män ilmas­to­po­li­tii­kan ja pääs­tö­ta­voit­tei­den saavut­ta­mi­seksi.

82. Edis­te­tään pääs­töt­tö­mien sähkön­tuo­tan­to­muo­to­jen käyt­töä, uusiu­tu­vat ener­gian­läh­teet ja ydin­voima mukaan lukien.

Noste­taan EU:n pääs­tö­vä­hen­nys­ta­voite 55 prosent­tiin vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä nykyi­sen 40 prosen­tin sijaan.

83. Kannus­te­taan koti­ta­louk­sia ja yrityk­siä otta­maan käyt­töön älyk­käitä ener­gia­rat­kai­suja ja lisä­tään siten kulu­tus­jous­to­jen hyödyn­tä­mi­sen mahdol­li­suuk­sia.

84. Helpo­te­taan teol­li­suu­den ja alku­tuo­tan­non sivu­vir­to­jen ja jättei­den hyödyn­tä­mistä raaka-aineina ja esimer­kiksi ener­gian­tuo­tan­nossa.

85. Kier­rä­tyk­seen kelpaa­mat­to­mien muovi­laa­tu­jen käyt­töä vähen­ne­tään ja tarvit­taessa kiel­le­tään ne koko­naan. Muoveja korva­taan uusiu­tu­villa mate­ri­aa­leilla.

86. Jatke­taan toimen­pi­teitä Itäme­ren tilan paran­ta­mi­seksi ja rehe­vöi­ty­mi­sen vähen­tä­mi­seksi, eten­kin fosfo­rin sito­mi­seksi maape­rään sekä vaih­toeh­tois­ten käyt­tö­ta­po­jen kehit­tä­mi­seksi lannalle.

87. Suosi­taan julkis­ten hankin­to­jen kritee­reillä ympä­ris­töys­tä­väl­li­siä mene­tel­miä ja raaka-aineita sekä pääs­töjä vähen­tä­viä inno­vaa­tioita.

88. Päivi­te­tään kaivos­laki vastaa­maan nyky­ajan vaati­muk­sia, ottaen huomioon sekä ympä­ristö- että elin­kei­no­nä­kö­kul­mat ja yhteis­kun­nan koko­nai­setu.

89. Pide­tään Suomi mukana ympä­ris­töys­tä­väl­lis­ten tekno­lo­gioi­den kehit­tä­mi­sessä sekä nouse­vien tekno­lo­gioi­den tarvit­se­mien raaka-ainei­den ja niiden jalos­tuk­sen arvo­ket­juissa.

90. Huoleh­di­taan retkei­lyn, ulkoi­lun ja luon­to­lii­kun­nan mahdol­li­suuk­sista ja turva­taan joka­mie­he­noi­keu­det.

91. Pysäy­te­tään luon­non moni­muo­toi­suu­den heik­ke­ne­mi­nen suoje­le­malla riit­tä­vän laajoja erilais­ten luon­to­tyyp­pien koko­nai­suuk­sia.

92. Vahvis­te­taan uhana­lai­sia kala­kan­toja purka­malla nousues­teitä ja huoleh­ti­malla kestä­västä kalas­tuk­sesta.

Lue ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen ohjelma tästä

Kokoomuksen eduskuntavaaliohjelma

Uudis­tuva ”Saa tehdä” -Suomi

Suomi tarvit­see katta­vaa uudis­tus­oh­jel­maa, jonka keskei­set kohdat on esitelty edellä. Yhtä tärkeää on tehdä se kestä­vällä ja ihmis­ten turval­li­suutta yllä­pi­tä­vällä tavalla.

Kestävä poli­tiikka on kestä­vää ympä­ris­tön kannalta sekä sosi­aa­li­sesti, mutta sen on oltava myös talou­del­li­sesti kestä­vää. Luvata voidaan vain se, mitä ollaan valmiita pitä­mään. Kustan­nuk­set sekä vero­tus on pidet­tävä kurissa ja velka hallin­nassa. Suomeen on voitava luot­taa, ja tästä me haluamme pitää kiinni myös tule­vai­suu­dessa.

Kestävä poli­tiikka on kestä­vää ympä­ris­tön kannalta sekä sosi­aa­li­sesti, mutta sen on oltava myös talou­del­li­sesti kestä­vää.

Me haluamme, että Suomi on maa, joka hoitaa asiansa ja tekee osansa. Samalla se on ”Saa tehdä” -Suomi, jossa jokai­nen saa olla oma itsensä, tavoi­tella ihan­tei­taan, oppia uutta, tehdä työtä ja yrit­tää. Maa, jossa ei kadeh­dita eikä estetä menes­ty­mistä. Mutta myös maa, jossa voi luot­taa siihen, että vaikeuk­siin joutues­saan saa apua. Suomessa jokai­nen tulee kuul­luksi ja otetuksi huomioon. Hyväk­sy­tyksi omana itse­nään, vahvuuk­si­neen ja heik­kouk­si­neen. Sellai­nen Suomi on maail­man paras maa.

Lataa vaalioh­jelma PDF:nä tästä
Katso edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat tästä