Hyväk­sytty puolue­hal­li­tuk­sen kokouk­sessa 20.3.2019

Uutta luova Suomi

Kokoo­muk­sen visio taiteen ja kult­tuu­rin tule­vai­suu­desta

Taiteella ja kult­tuu­rilla on sivis­ty­neessä yhteis­kun­nassa itsei­sarvo. Vapaa taide heijas­te­lee ympä­röi­vää yhteis­kun­taa ja kertoo maail­masta, jossa elämme. Taide ja kult­tuuri ovat myös tärkeitä kriit­ti­siä, yhteis­kun­tia ja ihmis­kun­taa eteen­päin vieviä voimia.

Sivis­tys­puo­lu­eena Kokoo­mus haluaa varmis­taa, että tule­vai­suu­dessa kult­tuu­rin arvo ja merki­tys yhteis­kun­nas­samme tunnis­te­taan nykyis­tä­kin vahvem­min.

Taide ja kult­tuuri ovat keskei­nen osa sivis­ty­neen yhteis­kun­nan tapaa kuvata ihmi­syyttä sekä siir­tää tietoa tule­ville suku­pol­ville. Taiteen ja kult­tuu­rin merki­tys ihmis­ten hyvin­voin­nille on kiis­ta­ton. Taiteella ja kult­tuu­rilla on rikas­tut­tava merki­tys koko yhteis­kun­nalle, eikä sen merki­tystä tule arvioida ahtaasti vain kaupal­li­silla mitta­reilla.

Taiteen ja kult­tuu­rin toimiala on laaja ja sen merki­tys viime aikoina vahvis­tu­nut. Teat­te­rei­den, orkes­te­rien ja museoi­den kävi­jä­mää­rät ovat olleet kasvussa. Museo­kor­tin kaltai­set kult­tuuri-inno­vaa­tiot ovat osoit­ta­neet, että pienel­tä­kin tuntu­vin keinoin voimme kasvat­taa kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den suosiota ja tunnet­tuutta. Kult­tuu­ri­koh­teet houkut­te­le­vat Suomeen myös matkai­li­joita. Kirjas­to­lai­tok­semme on maail­man­laa­jui­ses­ti­kin hieno esimerkki siitä, miten panos­tamme kaik­kien yhtä­läi­siin mahdol­li­suuk­siin sivis­tyk­seen ja luku­tai­don edis­tä­mi­seen. Tällä hetkellä kult­tuu­rin toimiala työl­lis­tää 3,5% koko suoma­lai­sesta työvoi­masta.

Kokoo­mus haluaa, että kult­tuu­ri­pal­ve­lut ovat kaik­kien ulot­tu­villa ja saavu­tet­ta­vissa, niin kult­tuu­rin koki­joina kuin teki­jöi­nä­kin. Haluamme panos­taa lasten ja nuor­ten luku­tai­toon ja tehdä harras­tus­ta­kuusta totta. Suomessa taiteen ja kult­tuu­rin harras­ta­mi­seen ja niistä naut­ti­mi­seen pitää olla mahdol­li­suus aivan kaikilla!

Läpi­nä­kyvä, luovuu­teen kannus­tava rahoi­tus

Kult­tuu­rin rahoi­tuk­sesta vajaa puolet kate­taan valtion tuella ja reilu puolet Veik­kauk­sen tuotoista. Veik­kauk­sen osuus rahoi­tuk­sesta on ollut viime vuosina kasvussa. Arpa­jais­ve­ro­lain uudis­ta­mi­sessa ja Veik­kauk­sen aseman huomioi­mi­sessa koti­mai­sessa peli­mark­ki­nassa on huomioi­tava myös niiden vaiku­tuk­set taiteen ja kult­tuu­rin rahoi­tuk­seen.

Taiteen ja kult­tuu­rin rahoi­tusta on tarkas­tel­tava ja kehi­tet­tävä koko­nai­suu­tena, eri alojen tarpeet huomioi­den. Kokoo­mus haluaa lisätä rahoi­tuk­sen läpi­nä­ky­vyyttä, selkeyttä sekä puut­tua kult­tuu­ria­lan työte­ki­jöi­den ja yrit­tä­jien toimeen­tulo-ongel­miin. Esimer­kiksi taitei­li­jan toimeen­tulo koos­tuu monesti useista lähteistä, eikä jäykkä järjes­tel­mämme usein­kaan pysty tähän mukau­tu­maan. Taiteen ja kult­tuu­rin ammat­ti­lais­ten asema on huomioi­tava osana sosi­aa­li­tur­van uudis­ta­mista.

Kokoo­mus haluaa olla vahvis­ta­massa luovien alojen kasvua ja kansain­vä­lis­ty­mistä. Tämä vaatii luovien alojen kasvu­po­ten­ti­aa­lin ja työl­li­syys­vai­ku­tus­ten ymmär­tä­mistä laajasti koko yhteis­kun­nassa. Raken­ne­taan lain­sää­dän­nöllä ja rahoi­tuk­sella luovien alojen kasvun ja kukois­tuk­sen mahdol­li­suuk­sia, ei rajata niitä turhalla byro­kra­tialla.

Tavoit­teet:

Kokoo­muk­sen tavoite on nostaa taiteen ja kult­tuu­rin rahoi­tuso­suus 1%:iin valtion budje­tista.

Toteu­te­taan kult­tuu­rin valtio­no­suusa­lo­jen rahoi­tus­jär­jes­tel­män uudis­tus. Myös esit­tä­vän taiteen valtio­no­suus­jär­jes­tel­män uudis­tus tulee saat­taa loppuun. Järjes­tel­män on oltava kannus­tava ja otet­tava huomioon kaikki taiteen muodot ja myös vapaan kentän toimin­tae­del­ly­tys­ten turvaa­mi­nen.

Valtio­no­suus­jär­jes­tel­män uudis­tuk­sen yhtey­dessä tulee tarkas­tella myös taiteen edis­tä­mis­kes­kuk­sen (Taike) rahoi­tus­jär­jes­tel­män puut­teita ja mahdol­lis­taa Taiken stra­te­gi­nen kehit­tä­mi­nen.

Vahvis­te­taan luovien alojen kasvua ja kansain­vä­lis­ty­mistä. Raken­ne­taan taiteen ja kult­tuu­rin ammat­ti­lai­sille väyliä viedä osaa­mis­taan maail­malle ja tehdä suoma­laista taidetta ja kult­tuu­ria tutuksi. Taide ja kult­tuuri ovat Suomelle tärkeitä kasvua­loja!

Huomioi­daan taiteen ja kult­tuu­rin ammat­ti­lais­ten erityis­a­sema osana sosi­aa­li­tur­van uudis­ta­mista. Omalla työllä pitää voida tulla toimeen.

Vakiin­nu­te­taan kuva­tai­teen näyttelypalkkiojärjestelmä.Varmistetaan Arkki­teh­tuuri- ja design­museon raken­ta­mi­nen Helsin­kiin suoma­lai­sen arkki­teh­tuuri- ja design­osaa­mi­sen lippu­lai­vaksi.

Turva­taan Kansal­lis­teat­te­rin pienen näyt­tä­mön kunnos­ta­mi­nen ja vara­taan sille riit­tävä rahoi­tus. Emme voi antaa suoma­lai­sen teat­te­ri­tai­teen ykkös­näyt­tä­möi­den rapis­tua.

Kasvua luoville aloille

Luovien alojen kasvu­po­ten­ti­aali ja työl­li­syys­vai­ku­tus on syytä ymmär­tää yhteis­kun­nassa laajasti. Luovien alojen kasvun ja kansain­vä­lis­ty­mi­sen varmis­ta­mi­seksi olisi tärkeää panos­taa luovan talou­den kasvua ja verkos­toi­tu­mista edis­tä­viin tuki- ja yritys­pal­ve­lui­hin. Myös vero­tuk­seen ja rahoi­tuk­sen saata­vuu­teen liit­ty­viin estei­siin tulee puut­tua.

Luovat alat tuot­ti­vat vuonna 2014 2,9 prosent­tia Suomen arvon­li­säyk­sestä ja työl­lis­ti­vät 3,5 prosent­tia työvoi­masta. Kult­tuu­ri­toi­mia­lo­jen työl­li­syys on ollut kasvussa vuodesta 2015 lähtien.

Kokoo­mus haluaa panos­taa luovien alojen työl­lis­ten määrän lisää­mi­seen. Lisäksi uskomme, että muiden alojen kilpai­lu­ky­kyä ja työl­li­syyttä voidaan lisätä merkit­tä­västi hyödyn­tä­mällä luovien alojen digi­taa­li­sia ja asia­kas­läh­töi­siä liike­toi­min­ta­mal­leja, design-, palve­lu­muo­toilu ja brän­dio­saa­mista kuten myös mark­ki­nointi ja vies­tin­tä­osaa­mista laajem­min koko talou­dessa.

Tavoit­teet:

Tuetaan luovien alojen osaa­jien ja tuot­tei­den kasvua ja kansain­vä­lis­ty­mistä muun muassa yhteis­työ­ver­kos­toja lisää­mällä ja tuki- ja rahoi­tus­jär­jes­tel­miä uudis­ta­malla.

Hyödyn­ne­tään luovien alojen liike­toi­min­ta­mal­leja ja osaa­mista myös muilla aloilla.

Jatke­taan audio­vi­su­aa­li­sen alan tuotan­to­kan­nus­ti­mia. AV-kannus­tin on ollut menes­tys­ta­rina, jonka avulla Suomeen on saatu ulko­mai­sia eloku­va­pro­duk­tioita. Tämän menes­tys­ta­ri­nan pitää antaa jatkua ja kasvaa.

Pure­taan kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mien järjes­tä­mi­seen liit­ty­vää byro­kra­tiaa ja huoleh­di­taan vapaa­eh­tois­toi­min­nan edel­ly­tyk­sistä.

Ratkais­taan Inter­ne­tin sisäl­tö­mark­ki­noi­hin ja alus­ta­pal­ve­lui­hin liit­tyvä arvo­kui­lu­haaste.

Huoleh­di­taan yksi­tyi­sen kopioin­nin hyvi­tys­mak­sun tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sesta tasosta.

Taide ja kult­tuuri kaik­kien saata­ville

Taide ja kult­tuuri anta­vat merki­tystä ja sisäl­töä elämälle. Kult­tuu­ri­pal­ve­lut lisää­vät yhtei­sön henkistä ja sosi­aa­lista pääomaa sekä vahvis­ta­vat alueel­lista iden­ti­teet­tiä. Kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den tasa-arvoi­nen saata­vuus ja niiden aktii­vi­nen käyttö vahvis­ta­vat tutki­tusti osal­li­suutta, osal­lis­tu­mista, yhden­ver­tai­suutta ja yhteen­kuu­lu­vuutta eri väes­tö­ryh­missä. Kokoo­mus uskoo, että panos­ta­malla taitee­seen ja kult­tuu­riin paitsi lisä­tään ihmis­ten hyvin­voin­tia, myös vähen­ne­tään sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon kuluja ja syrjäy­ty­mi­sen riskejä. Parhaim­mil­laan kult­tuuri myös vahvis­taa demo­kra­tiaa, sanan­va­pautta ja auttaa ymmär­tä­mään ja hyväk­sy­mään erilai­suutta.

Taide -ja kult­tuu­ri­kas­va­tuk­sen ja -opetuk­sen tulee olla keskei­nen osa varhais­kas­va­tusta ja koulu­jen ja oppi­lai­tos­ten opetusta. Lapset ja nuoret tulee saat­taa taiteen ja kult­tuu­rin pariin jo varhain. Kokoo­mus haluaa pitää kiinni eril­li­sestä taiteen ylei­sestä ja laajasta perus­o­pe­tuk­sesta. Tärkeä roolinsa osana taide- ja kult­tuu­ri­kas­va­tusta on myös vapaalla sivis­tys­työllä, joka osal­taan tukee moni­puo­lista kehit­ty­mistä, hyvin­voin­tia sekä kansan­val­tai­suu­den, moniar­voi­suu­den, kestä­vän kehi­tyk­sen, moni­kult­tuu­ri­suu­den ja kansain­vä­li­syy­den toteu­tu­mista.

Laadu­kas koulu­tus takaa myös luovien alojen amma­til­li­sen osaa­mi­sen. Laadu­kas kirjas­to­lai­tos on tärkeä osa sivis­tys­työtä ja olen­nai­nen tekijä luku­tai­don vahvis­ta­mi­sessa. Kirjas­toilla on myös avain­rooli siinä, miten esimer­kiksi monissa pienissä kunnissa on taidetta ja kult­tuu­ria saata­villa.

Tavoit­teet:

Turva­taan vahva taiteen perus­o­pe­tus ja jokai­sen lapsen mahdol­li­suu­det osal­lis­tua siihen. Tästä ei saa tinkiä. Suoma­lai­nen taiteen perus­o­pe­tus on kansain­vä­li­ses­ti­kin vertail­tuna poik­keuk­sel­li­sen vahvaa. Ollaan siitä ylpeitä.

Turva­taan musiik­kio­pis­to­jen asema Suomessa. Ne ovat tärkeä osa laadu­kasta taiteen perus­o­pe­tusta eri puolilla maata. Maail­man­laa­jui­ses­ti­kin ainut­ker­tais­ten musiik­kio­pis­to­jen on oltava meillä vahvoja myös tule­vai­suu­dessa.

Tuodaan sään­nöl­li­set, ammat­ti­lais­ten vetä­mät musiik­ki­tun­nit, eli muska­rit päivä­ko­tei­hin, kaik­kien lasten saata­ville. Muskari kerran viikossa paran­taa tutki­tusti lapsen kielel­li­siä taitoja.

Tehdään harras­tus­ta­kuusta totta! Jokai­sella lapsella on oltava mahdol­li­suus vähin­tään yhteen mielui­seen harras­tuk­seen. Eri taiteen ja kult­tuu­rin ammat­ti­lais­ten rooli harras­tus­ta­kuun toteut­ta­mi­sessa on aivan keskei­nen.

Taiteen ja kult­tuu­rin rooli osana suoma­lais­ten kuntien tehtä­vä­kent­tää on merkit­tävä. Kokoo­mus haluaa vahvis­taa tätä myös tule­vai­suu­dessa muun muassa osana sivis­tys- ja hyvin­voin­ti­pal­ve­luita.

Kunnat ja kaupun­git ovat keskei­sessä asemassa suoma­lai­sen taiteen ja kult­tuu­rin näyt­tä­möinä. Kokoo­mus haluaa kannus­taa kuntia ja kaupun­keja otta­maan paikal­li­sen taiteen ja kult­tuu­rin osaksi omaa brändi- ja imago­työ­tään.

Avataan julki­sia tiloja, kuten kouluja, päivä­ko­teja harras­ta­mi­selle ja tuodaan myös taide- ja kult­tuu­ri­har­ras­tuk­sia koulu­päi­vien yhtey­teen. Näin madal­lamme lasten ja nuor­ten kynnystä osal­lis­tua.

Sitou­du­taan edis­tä­mään Luku­tai­to­foo­ru­min tavoit­teita lasten ja nuor­ten luku­tai­don edis­tä­mi­seksi.

Turva­taan vahva kirjas­to­verkko koko maahan ja hyödyn­ne­tään digi­ta­li­saa­tion muka­naan tuomia mahdol­li­suuk­sia myös kirjas­to­pal­ve­luissa nykyistä enem­män.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2022

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2022-24 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 10.6. valin­nut puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit puolu­een verkos­toille alka­valle kaksi­vuo­tis­kau­delle 2022-2024. Verkos­toi­hin liit­ty­mi­nen on puolu­een jäse­nille vapaata.

10.6.2022

Puolue­hal­li­tus 25.5.2022 Kokoo­muk­sen päih­de­po­liit­ti­set linjauk­set Yleistä Tämä puolue­hal­li­tuk­sen linjaus sisäl­tää ylei­set peri­aat­teet, joiden perus­teella kokoo­mus määrit­te­lee suhtau­tu­mis­taan päih­dyt­tä­viin ainei­siin ja

1.4.2022

Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku kaudelle 2022-24

Kokoo­muk­sen jäse­nis­tön poliit­tista osal­lis­tu­mista varten on perus­tettu verkos­tot, joihin liit­ty­mi­nen on puolu­een jäse­nille vapaata. Verkos­toi­hin voi liit­tyä asioin­ti­si­vu­jen kautta. Nyky­muo­toi­set

Skip to content