Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.


Hyväk­sytty puolue­hal­li­tuk­sen kokouk­sessa 20.3.2019

Uutta luova Suomi

Kokoo­muk­sen visio taiteen ja kult­tuu­rin tule­vai­suu­desta

Taiteella ja kult­tuu­rilla on sivis­ty­neessä yhteis­kun­nassa itsei­sarvo. Vapaa taide heijas­te­lee ympä­röi­vää yhteis­kun­taa ja kertoo maail­masta, jossa elämme. Taide ja kult­tuuri ovat myös tärkeitä kriit­ti­siä, yhteis­kun­tia ja ihmis­kun­taa eteen­päin vieviä voimia.

Sivis­tys­puo­lu­eena Kokoo­mus haluaa varmis­taa, että tule­vai­suu­dessa kult­tuu­rin arvo ja merki­tys yhteis­kun­nas­samme tunnis­te­taan nykyis­tä­kin vahvem­min.

Taide ja kult­tuuri ovat keskei­nen osa sivis­ty­neen yhteis­kun­nan tapaa kuvata ihmi­syyttä sekä siir­tää tietoa tule­ville suku­pol­ville. Taiteen ja kult­tuu­rin merki­tys ihmis­ten hyvin­voin­nille on kiis­ta­ton. Taiteella ja kult­tuu­rilla on rikas­tut­tava merki­tys koko yhteis­kun­nalle, eikä sen merki­tystä tule arvioida ahtaasti vain kaupal­li­silla mitta­reilla.

Taiteen ja kult­tuu­rin toimiala on laaja ja sen merki­tys viime aikoina vahvis­tu­nut. Teat­te­rei­den, orkes­te­rien ja museoi­den kävi­jä­mää­rät ovat olleet kasvussa. Museo­kor­tin kaltai­set kult­tuuri-inno­vaa­tiot ovat osoit­ta­neet, että pienel­tä­kin tuntu­vin keinoin voimme kasvat­taa kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den suosiota ja tunnet­tuutta. Kult­tuu­ri­koh­teet houkut­te­le­vat Suomeen myös matkai­li­joita. Kirjas­to­lai­tok­semme on maail­man­laa­jui­ses­ti­kin hieno esimerkki siitä, miten panos­tamme kaik­kien yhtä­läi­siin mahdol­li­suuk­siin sivis­tyk­seen ja luku­tai­don edis­tä­mi­seen. Tällä hetkellä kult­tuu­rin toimiala työl­lis­tää 3,5% koko suoma­lai­sesta työvoi­masta.

Kokoo­mus haluaa, että kult­tuu­ri­pal­ve­lut ovat kaik­kien ulot­tu­villa ja saavu­tet­ta­vissa, niin kult­tuu­rin koki­joina kuin teki­jöi­nä­kin. Haluamme panos­taa lasten ja nuor­ten luku­tai­toon ja tehdä harras­tus­ta­kuusta totta. Suomessa taiteen ja kult­tuu­rin harras­ta­mi­seen ja niistä naut­ti­mi­seen pitää olla mahdol­li­suus aivan kaikilla!

Läpi­nä­kyvä, luovuu­teen kannus­tava rahoi­tus

Kult­tuu­rin rahoi­tuk­sesta vajaa puolet kate­taan valtion tuella ja reilu puolet Veik­kauk­sen tuotoista. Veik­kauk­sen osuus rahoi­tuk­sesta on ollut viime vuosina kasvussa. Arpa­jais­ve­ro­lain uudis­ta­mi­sessa ja Veik­kauk­sen aseman huomioi­mi­sessa koti­mai­sessa peli­mark­ki­nassa on huomioi­tava myös niiden vaiku­tuk­set taiteen ja kult­tuu­rin rahoi­tuk­seen.

Taiteen ja kult­tuu­rin rahoi­tusta on tarkas­tel­tava ja kehi­tet­tävä koko­nai­suu­tena, eri alojen tarpeet huomioi­den. Kokoo­mus haluaa lisätä rahoi­tuk­sen läpi­nä­ky­vyyttä, selkeyttä sekä puut­tua kult­tuu­ria­lan työte­ki­jöi­den ja yrit­tä­jien toimeen­tulo-ongel­miin. Esimer­kiksi taitei­li­jan toimeen­tulo koos­tuu monesti useista lähteistä, eikä jäykkä järjes­tel­mämme usein­kaan pysty tähän mukau­tu­maan. Taiteen ja kult­tuu­rin ammat­ti­lais­ten asema on huomioi­tava osana sosi­aa­li­tur­van uudis­ta­mista.

Kokoo­mus haluaa olla vahvis­ta­massa luovien alojen kasvua ja kansain­vä­lis­ty­mistä. Tämä vaatii luovien alojen kasvu­po­ten­ti­aa­lin ja työl­li­syys­vai­ku­tus­ten ymmär­tä­mistä laajasti koko yhteis­kun­nassa. Raken­ne­taan lain­sää­dän­nöllä ja rahoi­tuk­sella luovien alojen kasvun ja kukois­tuk­sen mahdol­li­suuk­sia, ei rajata niitä turhalla byro­kra­tialla.

Tavoit­teet:

Kokoo­muk­sen tavoite on nostaa taiteen ja kult­tuu­rin rahoi­tuso­suus 1%:iin valtion budje­tista.

Toteu­te­taan kult­tuu­rin valtio­no­suusa­lo­jen rahoi­tus­jär­jes­tel­män uudis­tus. Myös esit­tä­vän taiteen valtio­no­suus­jär­jes­tel­män uudis­tus tulee saat­taa loppuun. Järjes­tel­män on oltava kannus­tava ja otet­tava huomioon kaikki taiteen muodot ja myös vapaan kentän toimin­tae­del­ly­tys­ten turvaa­mi­nen.

Valtio­no­suus­jär­jes­tel­män uudis­tuk­sen yhtey­dessä tulee tarkas­tella myös taiteen edis­tä­mis­kes­kuk­sen (Taike) rahoi­tus­jär­jes­tel­män puut­teita ja mahdol­lis­taa Taiken stra­te­gi­nen kehit­tä­mi­nen.

Vahvis­te­taan luovien alojen kasvua ja kansain­vä­lis­ty­mistä. Raken­ne­taan taiteen ja kult­tuu­rin ammat­ti­lai­sille väyliä viedä osaa­mis­taan maail­malle ja tehdä suoma­laista taidetta ja kult­tuu­ria tutuksi. Taide ja kult­tuuri ovat Suomelle tärkeitä kasvua­loja!

Huomioi­daan taiteen ja kult­tuu­rin ammat­ti­lais­ten erityis­a­sema osana sosi­aa­li­tur­van uudis­ta­mista. Omalla työllä pitää voida tulla toimeen.

Vakiin­nu­te­taan kuva­tai­teen näyttelypalkkiojärjestelmä.Varmistetaan Arkki­teh­tuuri- ja design­museon raken­ta­mi­nen Helsin­kiin suoma­lai­sen arkki­teh­tuuri- ja design­osaa­mi­sen lippu­lai­vaksi.

Turva­taan Kansal­lis­teat­te­rin pienen näyt­tä­mön kunnos­ta­mi­nen ja vara­taan sille riit­tävä rahoi­tus. Emme voi antaa suoma­lai­sen teat­te­ri­tai­teen ykkös­näyt­tä­möi­den rapis­tua.

Kasvua luoville aloille

Luovien alojen kasvu­po­ten­ti­aali ja työl­li­syys­vai­ku­tus on syytä ymmär­tää yhteis­kun­nassa laajasti. Luovien alojen kasvun ja kansain­vä­lis­ty­mi­sen varmis­ta­mi­seksi olisi tärkeää panos­taa luovan talou­den kasvua ja verkos­toi­tu­mista edis­tä­viin tuki- ja yritys­pal­ve­lui­hin. Myös vero­tuk­seen ja rahoi­tuk­sen saata­vuu­teen liit­ty­viin estei­siin tulee puut­tua.

Luovat alat tuot­ti­vat vuonna 2014 2,9 prosent­tia Suomen arvon­li­säyk­sestä ja työl­lis­ti­vät 3,5 prosent­tia työvoi­masta. Kult­tuu­ri­toi­mia­lo­jen työl­li­syys on ollut kasvussa vuodesta 2015 lähtien.

Kokoo­mus haluaa panos­taa luovien alojen työl­lis­ten määrän lisää­mi­seen. Lisäksi uskomme, että muiden alojen kilpai­lu­ky­kyä ja työl­li­syyttä voidaan lisätä merkit­tä­västi hyödyn­tä­mällä luovien alojen digi­taa­li­sia ja asia­kas­läh­töi­siä liike­toi­min­ta­mal­leja, design-, palve­lu­muo­toilu ja brän­dio­saa­mista kuten myös mark­ki­nointi ja vies­tin­tä­osaa­mista laajem­min koko talou­dessa.

Tavoit­teet:

Tuetaan luovien alojen osaa­jien ja tuot­tei­den kasvua ja kansain­vä­lis­ty­mistä muun muassa yhteis­työ­ver­kos­toja lisää­mällä ja tuki- ja rahoi­tus­jär­jes­tel­miä uudis­ta­malla.

Hyödyn­ne­tään luovien alojen liike­toi­min­ta­mal­leja ja osaa­mista myös muilla aloilla.

Jatke­taan audio­vi­su­aa­li­sen alan tuotan­to­kan­nus­ti­mia. AV-kannus­tin on ollut menes­tys­ta­rina, jonka avulla Suomeen on saatu ulko­mai­sia eloku­va­pro­duk­tioita. Tämän menes­tys­ta­ri­nan pitää antaa jatkua ja kasvaa.

Pure­taan kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mien järjes­tä­mi­seen liit­ty­vää byro­kra­tiaa ja huoleh­di­taan vapaa­eh­tois­toi­min­nan edel­ly­tyk­sistä.

Ratkais­taan Inter­ne­tin sisäl­tö­mark­ki­noi­hin ja alus­ta­pal­ve­lui­hin liit­tyvä arvo­kui­lu­haaste.

Huoleh­di­taan yksi­tyi­sen kopioin­nin hyvi­tys­mak­sun tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sesta tasosta.

Taide ja kult­tuuri kaik­kien saata­ville

Taide ja kult­tuuri anta­vat merki­tystä ja sisäl­töä elämälle. Kult­tuu­ri­pal­ve­lut lisää­vät yhtei­sön henkistä ja sosi­aa­lista pääomaa sekä vahvis­ta­vat alueel­lista iden­ti­teet­tiä. Kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den tasa-arvoi­nen saata­vuus ja niiden aktii­vi­nen käyttö vahvis­ta­vat tutki­tusti osal­li­suutta, osal­lis­tu­mista, yhden­ver­tai­suutta ja yhteen­kuu­lu­vuutta eri väes­tö­ryh­missä. Kokoo­mus uskoo, että panos­ta­malla taitee­seen ja kult­tuu­riin paitsi lisä­tään ihmis­ten hyvin­voin­tia, myös vähen­ne­tään sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon kuluja ja syrjäy­ty­mi­sen riskejä. Parhaim­mil­laan kult­tuuri myös vahvis­taa demo­kra­tiaa, sanan­va­pautta ja auttaa ymmär­tä­mään ja hyväk­sy­mään erilai­suutta.

Taide -ja kult­tuu­ri­kas­va­tuk­sen ja -opetuk­sen tulee olla keskei­nen osa varhais­kas­va­tusta ja koulu­jen ja oppi­lai­tos­ten opetusta. Lapset ja nuoret tulee saat­taa taiteen ja kult­tuu­rin pariin jo varhain. Kokoo­mus haluaa pitää kiinni eril­li­sestä taiteen ylei­sestä ja laajasta perus­o­pe­tuk­sesta. Tärkeä roolinsa osana taide- ja kult­tuu­ri­kas­va­tusta on myös vapaalla sivis­tys­työllä, joka osal­taan tukee moni­puo­lista kehit­ty­mistä, hyvin­voin­tia sekä kansan­val­tai­suu­den, moniar­voi­suu­den, kestä­vän kehi­tyk­sen, moni­kult­tuu­ri­suu­den ja kansain­vä­li­syy­den toteu­tu­mista.

Laadu­kas koulu­tus takaa myös luovien alojen amma­til­li­sen osaa­mi­sen. Laadu­kas kirjas­to­lai­tos on tärkeä osa sivis­tys­työtä ja olen­nai­nen tekijä luku­tai­don vahvis­ta­mi­sessa. Kirjas­toilla on myös avain­rooli siinä, miten esimer­kiksi monissa pienissä kunnissa on taidetta ja kult­tuu­ria saata­villa.

Tavoit­teet:

Turva­taan vahva taiteen perus­o­pe­tus ja jokai­sen lapsen mahdol­li­suu­det osal­lis­tua siihen. Tästä ei saa tinkiä. Suoma­lai­nen taiteen perus­o­pe­tus on kansain­vä­li­ses­ti­kin vertail­tuna poik­keuk­sel­li­sen vahvaa. Ollaan siitä ylpeitä.

Turva­taan musiik­kio­pis­to­jen asema Suomessa. Ne ovat tärkeä osa laadu­kasta taiteen perus­o­pe­tusta eri puolilla maata. Maail­man­laa­jui­ses­ti­kin ainut­ker­tais­ten musiik­kio­pis­to­jen on oltava meillä vahvoja myös tule­vai­suu­dessa.

Tuodaan sään­nöl­li­set, ammat­ti­lais­ten vetä­mät musiik­ki­tun­nit, eli muska­rit päivä­ko­tei­hin, kaik­kien lasten saata­ville. Muskari kerran viikossa paran­taa tutki­tusti lapsen kielel­li­siä taitoja.

Tehdään harras­tus­ta­kuusta totta! Jokai­sella lapsella on oltava mahdol­li­suus vähin­tään yhteen mielui­seen harras­tuk­seen. Eri taiteen ja kult­tuu­rin ammat­ti­lais­ten rooli harras­tus­ta­kuun toteut­ta­mi­sessa on aivan keskei­nen.

Taiteen ja kult­tuu­rin rooli osana suoma­lais­ten kuntien tehtä­vä­kent­tää on merkit­tävä. Kokoo­mus haluaa vahvis­taa tätä myös tule­vai­suu­dessa muun muassa osana sivis­tys- ja hyvin­voin­ti­pal­ve­luita.

Kunnat ja kaupun­git ovat keskei­sessä asemassa suoma­lai­sen taiteen ja kult­tuu­rin näyt­tä­möinä. Kokoo­mus haluaa kannus­taa kuntia ja kaupun­keja otta­maan paikal­li­sen taiteen ja kult­tuu­rin osaksi omaa brändi- ja imago­työ­tään.

Avataan julki­sia tiloja, kuten kouluja, päivä­ko­teja harras­ta­mi­selle ja tuodaan myös taide- ja kult­tuu­ri­har­ras­tuk­sia koulu­päi­vien yhtey­teen. Näin madal­lamme lasten ja nuor­ten kynnystä osal­lis­tua.

Sitou­du­taan edis­tä­mään Luku­tai­to­foo­ru­min tavoit­teita lasten ja nuor­ten luku­tai­don edis­tä­mi­seksi.

Turva­taan vahva kirjas­to­verkko koko maahan ja hyödyn­ne­tään digi­ta­li­saa­tion muka­naan tuomia mahdol­li­suuk­sia myös kirjas­to­pal­ve­luissa nykyistä enem­män.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

18.4.2023

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vastauk­set halli­tus­tun­nus­te­lija Orpon kysy­myk­siin

Kokoo­muk­sen mielestä seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tule­vai­suu­den turvaa­mi­nen. Se onnis­tuu vain, kun saamme aikaan kestä­vää talous­kas­vua.

19.3.2023

Sofia Vikman: Minna Canth lait­taisi perus­o­pe­tuk­sen kuntoon

Tänään 19.3. lipu­tamme Minna Cant­hin päivän eli tasa-arvon päivän kunniaksi. Canth on ensim­mäi­nen suoma­lai­nen nainen, joka sai oman lipu­tus­päi­vän. Canth

Skip to content