• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoomus yrittäjät
  Twiittaa

  Yrit­tä­jyys­ta­voit­teet

  Julkaistu: 21.03.2019 Kannat Talous Työ
  Tutustu ehdokkaisiimme tästä!

  Kokoomuksen yrittäjyystavoitteet 2019

  Kokoomuksen eduskuntaryhmän Yrittäjyystekoja 2018 -kiertueella kerätyn palautteen pohjalta päivitetyt kokoomuksen yrittäjyystavoitteet tulevalle vaalikaudelle.

  Menestyvät yrittäjät ja yritykset ovat koko hyvinvointimme perusta. Yritysten menestyksen myönteiset vaikutukset heijastuvat koko yhteiskuntaan työllisyyden ja verotulojen kasvuna. Kokoomus pitää siksi tärkeänä, että suomalaisten yrittäjien ja yritysten toimintaedellytykset ovat kunnossa nyt ja tulevaisuudessa.

  Yrittäjyyden edistämisen parhaita asiantuntijoita ovat yrittäjät itse. Siksi Kokoomuksen eduskuntaryhmä järjesti vuonna 2014 yrittäjyyskiertueen. Kiertueella yrittäjiltä kerätyn palautteen perusteella koottiin ja julkistettiin kokoomuksen kymmenen tavoitteen yrittäjyysohjelma.

  Viisi vuotta myöhemmin kaikki näistä kymmenestä tavoitteesta ovat joko toteutuneet tai edenneet merkittävästi. Esimerkiksi arvonlisävero on muuttunut maksuperusteiseksi eli vero pitää maksaa vasta, kun asiakas on maksanut oman laskunsa. Palkkaamisen kynnystä on madallettu pidentämällä uusien työntekijöiden koeaikaa neljästä kuukaudesta puoleen vuoteen sekä lyhentämällä takaisinottovelvoitetta. Lisäksi sukupolvenvaihdoksia on helpotettu. Uudistuksilla on parannettu yrittämisen ja työllistämisen edellytyksiä.

  Jotta suomalaiset yrittäjät voivat jatkossakin tarjota töitä, toimeentuloa ja hyvinvointia, tekoja yrittäjyyden puolesta tarvitaan lisää. Siksi Kokoomuksen eduskuntaryhmä järjesti syksyllä 2018 yrittäjyyskiertueen uudelleen. Yrittäjyystekoja 2018 -kiertue sisälsi 14 tapahtumaa ympäri Suomen. Useat sadat yrittäjät eri aloilta ja erikokoisista yrityksistä osallistuivat kiertueen tilaisuuksiin ja jakoivat ajatuksiaan yrittämisen edellytysten parantamisesta.

  Keskeisimmäksi yrittäjien huoleksi paljastui pula osaavasta työvoimasta. Työvoimapulasta kärsittiin kaikkialla Suomessa ja kaikilla aloilla. Suomalaisille tuotteille ja osaamiselle on maailmalla kysyntää, mutta tekijöiden puutteen vuoksi tähän ei pystytä täysin vastaamaan. Samanaikaisesti yhä kestämättömän moni suomalainen on parantuneesta työllisyyskehityksestä huolimatta edelleen työttömänä. Erityisesti tähän ongelmaa toivottiin yrittäjien keskuudessa ratkaisuja.

  Toinen keskeinen huoli liittyi epävarmuuteen tulevaisuudesta. Yrittäjät olivat huolissaan poliittisista avauksista, joissa yrittäjien vero- ja sääntelytaakkaa halutaan kiristää. Huoli on myös työntekijöistä. Investointikannustimien ja kannattavuuden heiketessä heikkenee myös yritysten kyky työllistää ja maksaa työntekijöille parempia palkkoja. Julkisessa keskustelussa lietsottua vastakkainasettelua ei tunnistettu omalla työpaikalla, vaan samassa veneessä olemisen henki oli vahva yrityksissä. Paikallisen yrityskohtaisen sopimisen laajentamista kaikkiin yrityksiin reiluin ehdoin pidettiin tästä syystä tärkeänä.

  Jokainen yrittäjä tavoittelee oman yrityksensä menestystä. Tukien sijaan toivotaan yhteiskunnalta ”saa tehdä” -henkeä eli kannustavaa ja kilpailukykyistä toimintaympäristöä kilpailijamaihin verrattuna. Joskus yrittämisen riskit myös realisoituvat, ja yrittäjät toivoivatkin yhteiskunnan paremmin tukevan epäonnisia yrittäjiä takaisin yrittämisen tielle. Itsensätyöllistäjien ja pienyrittäjien perusturvaan toivottiin parannuksia. Lisäksi rehellisten konkurssin tehneiden yrittäjien uuteen alkuun toivottiin helpotuksia.

  Kokoomuksen kansanedustajat ovat kuunnelleet herkällä korvalla yrittäjäkentän palautetta ja tiivistäneet palautteen kymmeneksi päivitetyksi Kokoomuksen eduskuntaryhmän yrittäjyystavoitteeksi. Tämän lisäksi olemme listanneet tällä hallituskaudella tehtyjä yrittäjyystekoja. Kokoomus tekee työtä sen eteen, että uudet yrittäjyyskärjet etenevät samalla menestyksellä kuin edellisen kiertueen esitykset. Rohkaisemme kaikkia yrittäjiä olemaan aktiivisesti yhteydessä kansanedustajiimme ja muihin vaikuttajiin aina, kun yrittäjyyteen liittyvät asiat askarruttavat mieltä. Luotamme asiantuntemukseenne!

  Kalle Jokinen & Eero lehti

   

   

  Kokoomuksen päivitetyt 10 yrittäjyystavoitetta:

  Edistetään reilua paikallista sopimista
  Kun luottamus on kunnossa, yrittäjä ja työntekijä ovat samalla puolella. Paikallista sopimista on laajennettava ja sopiminen on mahdollistettava myös liittoon kuulumattoman luottamusvaltuutetun johdolla tehtäväksi. Luottamusvaltuutetulla on oltava tuki ja osaaminen paikalliseen sopimiseen saatavilla.

  Ei veronkorotuksille! - Turvataan hyvät yrittämisen edellytykset
  Yrittämisen ja omistamisen verotusta ei pidä kiristää ensi vaalikaudella. Talouskasvua ei saa vaarantaa kokonaisveroastetta kiristämällä. Verotuksen painopistettä on siirrettävä työstä ja yrittämisestä haittoihin ja päästöihin.

  Huolehditaan osaavan työvoiman saatavuudesta lisäämällä työpaikkaoppimista
  Tuetaan koulutussopimuksen käyttöä huolehtimalla ammatillisen koulutuksen riittävistä tuki- ja ohjausresursseista. Tehdään oppisopimuksesta yrittäjille houkuttelevampi vaihtoehto sallimalla palkan kehittyminen joustavammin osaamisen kertyessä. Vahvistetaan palkkatuella työnteon merkitystä maahanmuuttajien kotoutumisessa.

  Työhön kannustava sosiaaliturva
  Uudistetaan perusturvaa kokoomuksen yleistukimallin pohjalta kannustavampaan ja velvoittavampaan suuntaan. Parannetaan yritysten työvoiman saatavuutta tekemällä lyhyempienkin työkeikkojen vastaanottaminen työttömällä houkuttelevammaksi. Töitä on tehtävä, jos töitä on tarjolla.

  Helpotetaan ulkomaisen työvoiman saatavuutta
  Luovutaan ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta. Vahvistetaan reilujen työehtojen noudattamisen valvontaa. Edistetään osaavan työvoiman saantia myöntämällä ulkomaisille tutkinto-opiskelijoille valmistumisen jälkeen automaattisesti vähintään kahden vuoden oleskelulupa. Oleskelulupakäytäntöjä tulee edelleen sujuvoittaa. Tavoite on, että työluvan saa viikossa.

  Poliittisia lakkoja kohtuullistettava
  Pk-yrittäjä ei ole vastuussa eduskunnan tai hallituksen päätöksistä. On kohtuutonta, että kustannus pitkittyneestä poliittisesta lakosta työrauhan voimassa ollessa kuitenkin lankeaa yrittäjän maksettavaksi. Työmarkkinajärjestöjen on päivitettävä poliittisiin lakkoihin liittyviä pelisääntöjä. Jos järjestöt eivät pääse sopuun, on eduskunnan arvioitava lainsäädännön päivittämistä muiden Pohjoismaiden linjalle.

  Parannetaan yrittäjän sosiaaliturvaa ja tasataan vanhemmuuden kustannuksia
  Kokoomuksen yleistukimallissa joustavaan ja kannustavaan perusturvaan olisivat oikeutettuja myös itsensä työllistäjät sekä pienet yksinyrittäjät. Yrittäjille räätälöitäisiin oma malli aktiivisuuden seurantaan. Lisäksi vanhemmuuden kustannuksia tasataan siirtämällä vastuuta yksittäiseltä työnantajalta koko yhteiskunnan vastuulle.

  Mahdollisuus uuteen alkuun
  Haluamme, että rehellinen yrittäjä pääsee myös konkurssin jälkeen nopeasti uuteen alkuun. Esimerkiksi viranomaisprosesseja tulee uudistaa niin, että konkurssi ei estä viranomaisrekistereihin pääsyä tai elinkeinoluvan saamista. Vanhan liiketoiminnan velat eivät saa estää uuden liiketoiminnan aloittamista. Erilaisia maksukyvyttömyystilanteita koskevia menettelyjä tulee kehittää edelleen yhä joustavammiksi

  Jatketaan norminpurkua
  Jatketaan norminpurkutyötä, lupaprosessien sujuvoittamista ja toteutetaan yhden luukun periaate elinkeinotoiminnan, työpaikkojen luomisen ja alkutuotannon toimintaedellytysten edistämiseksi. Tempoilevaa lainsäädäntöä ja kansallista ylisääntelyä elinkeinotoiminnassa pitää välttää.

  Lisätään rehtiä kilpailua
  Poistetaan yritysten välisen kilpailun esteitä, avataan markkinoita ja helpotetaan markkinoille pääsyä. Vahvistetaan EU:n sisämarkkinoita ja edistetään uusien kauppasopimusten solmimista.Vahvistetaan kilpailuviranomaisten resursseja valvoa rehdin kilpailun toteutumista. Edellytetään julkisilta tilaajilta vastuuta hankintojen yhteydessä huolehtia myös markkinoiden toimivuudesta. Kuntaomisteiset yhtiöt eivät saa vääristää kilpailua markkinoilla.

   


  Kokoomuksen yrittäjyystekoja:

  Liikeaikalain kumoaminen

  Alkoholilain uudistus

  Taksiliikenteen vapauttaminen

  Ilmoitusmenettelyn lisääminen ympäristö- ja kaavoituslupaprosesseissa

  Kauppojen suuryksikkösääntelyn keventäminen

  Hankintalain uudistaminen ja pk-yrityksien osallistumisen helpottaminen julkisiin kilpailutuksiin kunnissa

  Maksuperusteisen ALV:n toteutus alle 500 000€ liikevaihdon yrityksille

  Verotuksen tulolähdejaon poistaminen: luovutustappio vähennyskelpoiseksi kaikesta pääomatulosta

  Startup-yrittäjien ja ulkomaisten asiantuntijoiden oleskelulupien sujuvoittaminen

  Yrittäjien sosiaaliturvan parantaminen: Yrittäjän sairauspäivärahan omavastuuaikaa lyhennetty

  Ensimmäisen työntekijän palkkaamisen riskin madaltaminen koeaikaa pidentämällä, takaisinottovelvoitetta lyhentämällä, sairauspoissaolojen omavastuuta työntekijälle lisäämällä, määräaikaisuuksien ehtoja helpottamalla pitkäaikaistyöttömiä työllistäessä sekä keventämällä henkilöperusteista irtisanomista pienimmissä yrityksissä.

  Yrittäjien ei-omistavien perheenjäsenten työttömyysturvan parantaminen

  Osakeyhtiöiden vähimmäispääomavaatimuksesta luopuminen

  Kansallisen tulorekisterin käyttöönotto ja ilmoituspaikkojen karsinta

  Sukupolvenvaihdosten helpottaminen

  Yrittäjävähennys verotukseen

  Koulutussopimuksen käyttöönotto

  Tekesin innovaatiosetelit laajennettu myös pk-yrityksien saataville

  Euroopan investointipankin takausohjelman kautta helpotusta pk-yritysten rahoituksen saantiin