Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus yrittäjät
Kokoomus.fi / Julkaisut / Kannat / Yrit­tä­jyys­ta­voit­teet

Yrit­tä­jyys­ta­voit­teet

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen yrit­tä­jyys­ta­voit­teet 2019

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män Yrit­tä­jyys­te­koja 2018 -kier­tu­eella kerä­tyn palaut­teen pohjalta päivi­te­tyt kokoo­muk­sen yrit­tä­jyys­ta­voit­teet tule­valle vaali­kau­delle.

Menes­ty­vät yrit­tä­jät ja yrityk­set ovat koko hyvin­voin­timme perusta. Yritys­ten menes­tyk­sen myön­tei­set vaiku­tuk­set heijas­tu­vat koko yhteis­kun­taan työl­li­syy­den ja vero­tu­lo­jen kasvuna. Kokoo­mus pitää siksi tärkeänä, että suoma­lais­ten yrit­tä­jien ja yritys­ten toimin­tae­del­ly­tyk­set ovat kunnossa nyt ja tule­vai­suu­dessa.

Yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­sen parhaita asian­tun­ti­joita ovat yrit­tä­jät itse. Siksi Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä järjesti vuonna 2014 yrit­tä­jyys­kier­tu­een. Kier­tu­eella yrit­tä­jiltä kerä­tyn palaut­teen perus­teella koot­tiin ja julkis­tet­tiin kokoo­muk­sen kymme­nen tavoit­teen yrit­tä­jyys­oh­jelma.

Viisi vuotta myöhem­min kaikki näistä kymme­nestä tavoit­teesta ovat joko toteu­tu­neet tai eden­neet merkit­tä­västi. Esimer­kiksi arvon­li­sä­vero on muut­tu­nut maksu­pe­rus­tei­seksi eli vero pitää maksaa vasta, kun asia­kas on maksa­nut oman laskunsa. Palk­kaa­mi­sen kynnystä on madal­lettu piden­tä­mällä uusien työn­te­ki­jöi­den koeai­kaa neljästä kuukau­desta puoleen vuoteen sekä lyhen­tä­mällä takai­sin­ot­to­vel­voi­tetta. Lisäksi suku­pol­ven­vaih­dok­sia on helpo­tettu. Uudis­tuk­silla on paran­nettu yrit­tä­mi­sen ja työl­lis­tä­mi­sen edel­ly­tyk­siä.

Jotta suoma­lai­set yrit­tä­jät voivat jatkos­sa­kin tarjota töitä, toimeen­tu­loa ja hyvin­voin­tia, tekoja yrit­tä­jyy­den puolesta tarvi­taan lisää. Siksi Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä järjesti syksyllä 2018 yrit­tä­jyys­kier­tu­een uudel­leen. Yrit­tä­jyys­te­koja 2018 -kier­tue sisälsi 14 tapah­tu­maa ympäri Suomen. Useat sadat yrit­tä­jät eri aloilta ja eriko­koi­sista yrityk­sistä osal­lis­tui­vat kier­tu­een tilai­suuk­siin ja jakoi­vat ajatuk­si­aan yrit­tä­mi­sen edel­ly­tys­ten paran­ta­mi­sesta.

Keskei­sim­mäksi yrit­tä­jien huoleksi paljas­tui pula osaa­vasta työvoi­masta. Työvoi­ma­pu­lasta kärsit­tiin kaik­kialla Suomessa ja kaikilla aloilla. Suoma­lai­sille tuot­teille ja osaa­mi­selle on maail­malla kysyn­tää, mutta teki­jöi­den puut­teen vuoksi tähän ei pystytä täysin vastaa­maan. Saman­ai­kai­sesti yhä kestä­mät­tö­män moni suoma­lai­nen on paran­tu­neesta työl­li­syys­ke­hi­tyk­sestä huoli­matta edel­leen työt­tö­mänä. Erityi­sesti tähän ongel­maa toivot­tiin yrit­tä­jien keskuu­dessa ratkai­suja.

Toinen keskei­nen huoli liit­tyi epävar­muu­teen tule­vai­suu­desta. Yrit­tä­jät olivat huolis­saan poliit­ti­sista avauk­sista, joissa yrit­tä­jien vero- ja sään­te­ly­taak­kaa halu­taan kiris­tää. Huoli on myös työn­te­ki­jöistä. Inves­toin­ti­kan­nus­ti­mien ja kannat­ta­vuu­den heike­tessä heik­ke­nee myös yritys­ten kyky työl­lis­tää ja maksaa työn­te­ki­jöille parem­pia palk­koja. Julki­sessa keskus­te­lussa liet­sot­tua vastak­kai­na­set­te­lua ei tunnis­tettu omalla työpai­kalla, vaan samassa veneessä olemi­sen henki oli vahva yrityk­sissä. Paikal­li­sen yritys­koh­tai­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mista kaik­kiin yrityk­siin reiluin ehdoin pidet­tiin tästä syystä tärkeänä.

Jokai­nen yrit­täjä tavoit­te­lee oman yrityk­sensä menes­tystä. Tukien sijaan toivo­taan yhteis­kun­nalta ”saa tehdä” -henkeä eli kannus­ta­vaa ja kilpai­lu­ky­kyistä toimin­taym­pä­ris­töä kilpai­li­ja­mai­hin verrat­tuna. Joskus yrit­tä­mi­sen riskit myös reali­soi­tu­vat, ja yrit­tä­jät toivoi­vat­kin yhteis­kun­nan parem­min tuke­van epäon­ni­sia yrit­tä­jiä takai­sin yrit­tä­mi­sen tielle. Itsen­sä­työl­lis­tä­jien ja pieny­rit­tä­jien perus­tur­vaan toivot­tiin paran­nuk­sia. Lisäksi rehel­lis­ten konkurs­sin tehnei­den yrit­tä­jien uuteen alkuun toivot­tiin helpo­tuk­sia.

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat ovat kuun­nel­leet herkällä korvalla yrit­tä­jä­ken­tän palau­tetta ja tiivis­tä­neet palaut­teen kymme­neksi päivi­te­tyksi Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män yrit­tä­jyys­ta­voit­teeksi. Tämän lisäksi olemme listan­neet tällä halli­tus­kau­della tehtyjä yrit­tä­jyys­te­koja. Kokoo­mus tekee työtä sen eteen, että uudet yrit­tä­jyys­kär­jet etene­vät samalla menes­tyk­sellä kuin edel­li­sen kier­tu­een esityk­set. Rohkai­semme kaik­kia yrit­tä­jiä olemaan aktii­vi­sesti yhtey­dessä kansan­edus­ta­jiimme ja muihin vaikut­ta­jiin aina, kun yrit­tä­jyy­teen liit­ty­vät asiat askar­rut­ta­vat mieltä. Luotamme asian­tun­te­muk­seenne!

Kalle Joki­nen & Eero lehti

 

Kokoo­muk­sen päivi­te­tyt 10 yrit­tä­jyys­ta­voi­tetta:

Edis­te­tään reilua paikal­lista sopi­mista
Kun luot­ta­mus on kunnossa, yrit­täjä ja työn­te­kijä ovat samalla puolella. Paikal­lista sopi­mista on laajen­net­tava ja sopi­mi­nen on mahdol­lis­tet­tava myös liit­toon kuulu­mat­to­man luot­ta­mus­val­tuu­te­tun johdolla tehtä­väksi. Luot­ta­mus­val­tuu­te­tulla on oltava tuki ja osaa­mi­nen paikal­li­seen sopi­mi­seen saata­villa.

Ei veron­ko­ro­tuk­sille! - Turva­taan hyvät yrit­tä­mi­sen edel­ly­tyk­set
Yrit­tä­mi­sen ja omis­ta­mi­sen vero­tusta ei pidä kiris­tää ensi vaali­kau­della. Talous­kas­vua ei saa vaaran­taa koko­nais­ve­roas­tetta kiris­tä­mällä. Vero­tuk­sen pain­opis­tettä on siir­ret­tävä työstä ja yrit­tä­mi­sestä hait­toi­hin ja pääs­töi­hin.

Huoleh­di­taan osaa­van työvoi­man saata­vuu­desta lisää­mällä työpaik­kaop­pi­mista
Tuetaan koulu­tus­so­pi­muk­sen käyt­töä huoleh­ti­malla amma­til­li­sen koulu­tuk­sen riit­tä­vistä tuki- ja ohjaus­re­surs­seista. Tehdään oppi­so­pi­muk­sesta yrit­tä­jille houkut­te­le­vampi vaih­toehto salli­malla palkan kehit­ty­mi­nen jous­ta­vam­min osaa­mi­sen kertyessä. Vahvis­te­taan palk­ka­tuella työn­teon merki­tystä maahan­muut­ta­jien kotou­tu­mi­sessa.

Työhön kannus­tava sosi­aa­li­turva
Uudis­te­taan perus­tur­vaa kokoo­muk­sen yleis­tu­ki­mal­lin pohjalta kannus­ta­vam­paan ja velvoit­ta­vam­paan suun­taan. Paran­ne­taan yritys­ten työvoi­man saata­vuutta teke­mällä lyhyem­pien­kin työkeik­ko­jen vastaa­not­ta­mi­nen työt­tö­mällä houkut­te­le­vam­maksi. Töitä on tehtävä, jos töitä on tarjolla.

Helpo­te­taan ulko­mai­sen työvoi­man saata­vuutta
Luovu­taan ulko­mai­sen työvoi­man saata­vuus­har­kin­nasta. Vahvis­te­taan reilu­jen työeh­to­jen noudat­ta­mi­sen valvon­taa. Edis­te­tään osaa­van työvoi­man saan­tia myön­tä­mällä ulko­mai­sille tutkinto-opis­ke­li­joille valmis­tu­mi­sen jälkeen auto­maat­ti­sesti vähin­tään kahden vuoden oles­ke­lu­lupa. Oles­ke­lu­lu­pa­käy­tän­töjä tulee edel­leen suju­voit­taa. Tavoite on, että työlu­van saa viikossa.

Poliit­ti­sia lakkoja kohtuul­lis­tet­tava
Pk-yrit­täjä ei ole vastuussa edus­kun­nan tai halli­tuk­sen päätök­sistä. On kohtuu­tonta, että kustan­nus pitkit­ty­neestä poliit­ti­sesta lakosta työrau­han voimassa ollessa kuiten­kin lankeaa yrit­tä­jän makset­ta­vaksi. Työmark­ki­na­jär­jes­tö­jen on päivi­tet­tävä poliit­ti­siin lakkoi­hin liit­ty­viä peli­sään­töjä. Jos järjes­töt eivät pääse sopuun, on edus­kun­nan arvioi­tava lain­sää­dän­nön päivit­tä­mistä muiden Pohjois­mai­den linjalle.

Paran­ne­taan yrit­tä­jän sosi­aa­li­tur­vaa ja tasa­taan vanhem­muu­den kustan­nuk­sia
Kokoo­muk­sen yleis­tu­ki­mal­lissa jous­ta­vaan ja kannus­ta­vaan perus­tur­vaan olisi­vat oikeu­tet­tuja myös itsensä työl­lis­tä­jät sekä pienet yksi­ny­rit­tä­jät. Yrit­tä­jille räätä­löi­täi­siin oma malli aktii­vi­suu­den seuran­taan. Lisäksi vanhem­muu­den kustan­nuk­sia tasa­taan siir­tä­mällä vastuuta yksit­täi­seltä työnan­ta­jalta koko yhteis­kun­nan vastuulle.

Mahdol­li­suus uuteen alkuun
Haluamme, että rehel­li­nen yrit­täjä pääsee myös konkurs­sin jälkeen nopeasti uuteen alkuun. Esimer­kiksi viran­omais­pro­ses­seja tulee uudis­taa niin, että konkurssi ei estä viran­omais­re­kis­te­rei­hin pääsyä tai elin­kei­no­lu­van saamista. Vanhan liike­toi­min­nan velat eivät saa estää uuden liike­toi­min­nan aloit­ta­mista. Erilai­sia maksu­ky­vyt­tö­myys­ti­lan­teita koske­via menet­te­lyjä tulee kehit­tää edel­leen yhä jous­ta­vam­miksi

Jatke­taan normin­pur­kua
Jatke­taan normin­pur­ku­työtä, lupa­pro­ses­sien suju­voit­ta­mista ja toteu­te­taan yhden luukun peri­aate elin­kei­no­toi­min­nan, työpaik­ko­jen luomi­sen ja alku­tuo­tan­non toimin­tae­del­ly­tys­ten edis­tä­mi­seksi. Tempoi­le­vaa lain­sää­dän­töä ja kansal­lista ylisään­te­lyä elin­kei­no­toi­min­nassa pitää vält­tää.

Lisä­tään rehtiä kilpai­lua
Pois­te­taan yritys­ten väli­sen kilpai­lun esteitä, avataan mark­ki­noita ja helpo­te­taan mark­ki­noille pääsyä. Vahvis­te­taan EU:n sisä­mark­ki­noita ja edis­te­tään uusien kaup­pa­so­pi­mus­ten solmimista.Vahvistetaan kilpai­lu­vi­ran­omais­ten resurs­seja valvoa rehdin kilpai­lun toteu­tu­mista. Edel­ly­te­tään julki­silta tilaa­jilta vastuuta hankin­to­jen yhtey­dessä huoleh­tia myös mark­ki­noi­den toimi­vuu­desta. Kuntao­mis­tei­set yhtiöt eivät saa vääris­tää kilpai­lua mark­ki­noilla.

 


Kokoo­muk­sen yrit­tä­jyys­te­koja:

Liike­ai­ka­lain kumoa­mi­nen

Alko­ho­li­lain uudis­tus

Taksi­lii­ken­teen vapaut­ta­mi­nen

Ilmoi­tus­me­net­te­lyn lisää­mi­nen ympä­ristö- ja kaavoi­tus­lu­pa­pro­ses­seissa

Kaup­po­jen suuryk­sik­kö­sään­te­lyn keven­tä­mi­nen

Hankin­ta­lain uudis­ta­mi­nen ja pk-yrityk­sien osal­lis­tu­mi­sen helpot­ta­mi­nen julki­siin kilpai­lu­tuk­siin kunnissa

Maksu­pe­rus­tei­sen ALV:n toteu­tus alle 500 000€ liike­vaih­don yrityk­sille

Vero­tuk­sen tulo­läh­de­jaon pois­ta­mi­nen: luovu­tus­tap­pio vähen­nys­kel­poi­seksi kaikesta pääoma­tu­losta

Star­tup-yrit­tä­jien ja ulko­mais­ten asian­tun­ti­joi­den oles­ke­lu­lu­pien suju­voit­ta­mi­nen

Yrit­tä­jien sosi­aa­li­tur­van paran­ta­mi­nen: Yrit­tä­jän sairaus­päi­vä­ra­han omavas­tuu­ai­kaa lyhen­netty

Ensim­mäi­sen työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­sen riskin madal­ta­mi­nen koeai­kaa piden­tä­mällä, takai­sin­ot­to­vel­voi­tetta lyhen­tä­mällä, sairaus­pois­sao­lo­jen omavas­tuuta työn­te­ki­jälle lisää­mällä, määrä­ai­kai­suuk­sien ehtoja helpot­ta­malla pitkä­ai­kais­työt­tö­miä työl­lis­täessä sekä keven­tä­mällä henki­lö­pe­rus­teista irti­sa­no­mista pienim­missä yrityk­sissä.

Yrit­tä­jien ei-omis­ta­vien perheen­jä­sen­ten työt­tö­myys­tur­van paran­ta­mi­nen

Osakeyh­tiöi­den vähim­mäis­pää­oma­vaa­ti­muk­sesta luopu­mi­nen

Kansal­li­sen tulo­re­kis­te­rin käyt­töön­otto ja ilmoi­tus­paik­ko­jen karsinta

Suku­pol­ven­vaih­dos­ten helpot­ta­mi­nen

Yrit­tä­jä­vä­hen­nys vero­tuk­seen

Koulu­tus­so­pi­muk­sen käyt­töön­otto

Teke­sin inno­vaa­tio­se­te­lit laajen­nettu myös pk-yrityk­sien saata­ville

Euroo­pan inves­toin­ti­pan­kin takaus­oh­jel­man kautta helpo­tusta pk-yritys­ten rahoi­tuk­sen saan­tiin

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

18.4.2023

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vastauk­set halli­tus­tun­nus­te­lija Orpon kysy­myk­siin

Kokoo­muk­sen mielestä seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tule­vai­suu­den turvaa­mi­nen. Se onnis­tuu vain, kun saamme aikaan kestä­vää talous­kas­vua.

Skip to content