Kokoomus yrittäjät
Kokoomus.fi / Julkaisut / Kannat / Yrit­tä­jyys­ta­voit­teet

Yrit­tä­jyys­ta­voit­teet

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen yrit­tä­jyys­ta­voit­teet 2019

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män Yrit­tä­jyys­te­koja 2018 -kier­tu­eella kerä­tyn palaut­teen pohjalta päivi­te­tyt kokoo­muk­sen yrit­tä­jyys­ta­voit­teet tule­valle vaali­kau­delle.

Menes­ty­vät yrit­tä­jät ja yrityk­set ovat koko hyvin­voin­timme perusta. Yritys­ten menes­tyk­sen myön­tei­set vaiku­tuk­set heijas­tu­vat koko yhteis­kun­taan työl­li­syy­den ja vero­tu­lo­jen kasvuna. Kokoo­mus pitää siksi tärkeänä, että suoma­lais­ten yrit­tä­jien ja yritys­ten toimin­tae­del­ly­tyk­set ovat kunnossa nyt ja tule­vai­suu­dessa.

Yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­sen parhaita asian­tun­ti­joita ovat yrit­tä­jät itse. Siksi Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä järjesti vuonna 2014 yrit­tä­jyys­kier­tu­een. Kier­tu­eella yrit­tä­jiltä kerä­tyn palaut­teen perus­teella koot­tiin ja julkis­tet­tiin kokoo­muk­sen kymme­nen tavoit­teen yrit­tä­jyys­oh­jelma.

Viisi vuotta myöhem­min kaikki näistä kymme­nestä tavoit­teesta ovat joko toteu­tu­neet tai eden­neet merkit­tä­västi. Esimer­kiksi arvon­li­sä­vero on muut­tu­nut maksu­pe­rus­tei­seksi eli vero pitää maksaa vasta, kun asia­kas on maksa­nut oman laskunsa. Palk­kaa­mi­sen kynnystä on madal­lettu piden­tä­mällä uusien työn­te­ki­jöi­den koeai­kaa neljästä kuukau­desta puoleen vuoteen sekä lyhen­tä­mällä takai­sin­ot­to­vel­voi­tetta. Lisäksi suku­pol­ven­vaih­dok­sia on helpo­tettu. Uudis­tuk­silla on paran­nettu yrit­tä­mi­sen ja työl­lis­tä­mi­sen edel­ly­tyk­siä.

Jotta suoma­lai­set yrit­tä­jät voivat jatkos­sa­kin tarjota töitä, toimeen­tu­loa ja hyvin­voin­tia, tekoja yrit­tä­jyy­den puolesta tarvi­taan lisää. Siksi Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä järjesti syksyllä 2018 yrit­tä­jyys­kier­tu­een uudel­leen. Yrit­tä­jyys­te­koja 2018 -kier­tue sisälsi 14 tapah­tu­maa ympäri Suomen. Useat sadat yrit­tä­jät eri aloilta ja eriko­koi­sista yrityk­sistä osal­lis­tui­vat kier­tu­een tilai­suuk­siin ja jakoi­vat ajatuk­si­aan yrit­tä­mi­sen edel­ly­tys­ten paran­ta­mi­sesta.

Keskei­sim­mäksi yrit­tä­jien huoleksi paljas­tui pula osaa­vasta työvoi­masta. Työvoi­ma­pu­lasta kärsit­tiin kaik­kialla Suomessa ja kaikilla aloilla. Suoma­lai­sille tuot­teille ja osaa­mi­selle on maail­malla kysyn­tää, mutta teki­jöi­den puut­teen vuoksi tähän ei pystytä täysin vastaa­maan. Saman­ai­kai­sesti yhä kestä­mät­tö­män moni suoma­lai­nen on paran­tu­neesta työl­li­syys­ke­hi­tyk­sestä huoli­matta edel­leen työt­tö­mänä. Erityi­sesti tähän ongel­maa toivot­tiin yrit­tä­jien keskuu­dessa ratkai­suja.

Toinen keskei­nen huoli liit­tyi epävar­muu­teen tule­vai­suu­desta. Yrit­tä­jät olivat huolis­saan poliit­ti­sista avauk­sista, joissa yrit­tä­jien vero- ja sään­te­ly­taak­kaa halu­taan kiris­tää. Huoli on myös työn­te­ki­jöistä. Inves­toin­ti­kan­nus­ti­mien ja kannat­ta­vuu­den heike­tessä heik­ke­nee myös yritys­ten kyky työl­lis­tää ja maksaa työn­te­ki­jöille parem­pia palk­koja. Julki­sessa keskus­te­lussa liet­sot­tua vastak­kai­na­set­te­lua ei tunnis­tettu omalla työpai­kalla, vaan samassa veneessä olemi­sen henki oli vahva yrityk­sissä. Paikal­li­sen yritys­koh­tai­sen sopi­mi­sen laajen­ta­mista kaik­kiin yrityk­siin reiluin ehdoin pidet­tiin tästä syystä tärkeänä.

Jokai­nen yrit­täjä tavoit­te­lee oman yrityk­sensä menes­tystä. Tukien sijaan toivo­taan yhteis­kun­nalta ”saa tehdä” -henkeä eli kannus­ta­vaa ja kilpai­lu­ky­kyistä toimin­taym­pä­ris­töä kilpai­li­ja­mai­hin verrat­tuna. Joskus yrit­tä­mi­sen riskit myös reali­soi­tu­vat, ja yrit­tä­jät toivoi­vat­kin yhteis­kun­nan parem­min tuke­van epäon­ni­sia yrit­tä­jiä takai­sin yrit­tä­mi­sen tielle. Itsen­sä­työl­lis­tä­jien ja pieny­rit­tä­jien perus­tur­vaan toivot­tiin paran­nuk­sia. Lisäksi rehel­lis­ten konkurs­sin tehnei­den yrit­tä­jien uuteen alkuun toivot­tiin helpo­tuk­sia.

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat ovat kuun­nel­leet herkällä korvalla yrit­tä­jä­ken­tän palau­tetta ja tiivis­tä­neet palaut­teen kymme­neksi päivi­te­tyksi Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män yrit­tä­jyys­ta­voit­teeksi. Tämän lisäksi olemme listan­neet tällä halli­tus­kau­della tehtyjä yrit­tä­jyys­te­koja. Kokoo­mus tekee työtä sen eteen, että uudet yrit­tä­jyys­kär­jet etene­vät samalla menes­tyk­sellä kuin edel­li­sen kier­tu­een esityk­set. Rohkai­semme kaik­kia yrit­tä­jiä olemaan aktii­vi­sesti yhtey­dessä kansan­edus­ta­jiimme ja muihin vaikut­ta­jiin aina, kun yrit­tä­jyy­teen liit­ty­vät asiat askar­rut­ta­vat mieltä. Luotamme asian­tun­te­muk­seenne!

Kalle Joki­nen & Eero lehti

 

Kokoo­muk­sen päivi­te­tyt 10 yrit­tä­jyys­ta­voi­tetta:

Edis­te­tään reilua paikal­lista sopi­mista
Kun luot­ta­mus on kunnossa, yrit­täjä ja työn­te­kijä ovat samalla puolella. Paikal­lista sopi­mista on laajen­net­tava ja sopi­mi­nen on mahdol­lis­tet­tava myös liit­toon kuulu­mat­to­man luot­ta­mus­val­tuu­te­tun johdolla tehtä­väksi. Luot­ta­mus­val­tuu­te­tulla on oltava tuki ja osaa­mi­nen paikal­li­seen sopi­mi­seen saata­villa.

Ei veron­ko­ro­tuk­sille! - Turva­taan hyvät yrit­tä­mi­sen edel­ly­tyk­set
Yrit­tä­mi­sen ja omis­ta­mi­sen vero­tusta ei pidä kiris­tää ensi vaali­kau­della. Talous­kas­vua ei saa vaaran­taa koko­nais­ve­roas­tetta kiris­tä­mällä. Vero­tuk­sen pain­opis­tettä on siir­ret­tävä työstä ja yrit­tä­mi­sestä hait­toi­hin ja pääs­töi­hin.

Huoleh­di­taan osaa­van työvoi­man saata­vuu­desta lisää­mällä työpaik­kaop­pi­mista
Tuetaan koulu­tus­so­pi­muk­sen käyt­töä huoleh­ti­malla amma­til­li­sen koulu­tuk­sen riit­tä­vistä tuki- ja ohjaus­re­surs­seista. Tehdään oppi­so­pi­muk­sesta yrit­tä­jille houkut­te­le­vampi vaih­toehto salli­malla palkan kehit­ty­mi­nen jous­ta­vam­min osaa­mi­sen kertyessä. Vahvis­te­taan palk­ka­tuella työn­teon merki­tystä maahan­muut­ta­jien kotou­tu­mi­sessa.

Työhön kannus­tava sosi­aa­li­turva
Uudis­te­taan perus­tur­vaa kokoo­muk­sen yleis­tu­ki­mal­lin pohjalta kannus­ta­vam­paan ja velvoit­ta­vam­paan suun­taan. Paran­ne­taan yritys­ten työvoi­man saata­vuutta teke­mällä lyhyem­pien­kin työkeik­ko­jen vastaa­not­ta­mi­nen työt­tö­mällä houkut­te­le­vam­maksi. Töitä on tehtävä, jos töitä on tarjolla.

Helpo­te­taan ulko­mai­sen työvoi­man saata­vuutta
Luovu­taan ulko­mai­sen työvoi­man saata­vuus­har­kin­nasta. Vahvis­te­taan reilu­jen työeh­to­jen noudat­ta­mi­sen valvon­taa. Edis­te­tään osaa­van työvoi­man saan­tia myön­tä­mällä ulko­mai­sille tutkinto-opis­ke­li­joille valmis­tu­mi­sen jälkeen auto­maat­ti­sesti vähin­tään kahden vuoden oles­ke­lu­lupa. Oles­ke­lu­lu­pa­käy­tän­töjä tulee edel­leen suju­voit­taa. Tavoite on, että työlu­van saa viikossa.

Poliit­ti­sia lakkoja kohtuul­lis­tet­tava
Pk-yrit­täjä ei ole vastuussa edus­kun­nan tai halli­tuk­sen päätök­sistä. On kohtuu­tonta, että kustan­nus pitkit­ty­neestä poliit­ti­sesta lakosta työrau­han voimassa ollessa kuiten­kin lankeaa yrit­tä­jän makset­ta­vaksi. Työmark­ki­na­jär­jes­tö­jen on päivi­tet­tävä poliit­ti­siin lakkoi­hin liit­ty­viä peli­sään­töjä. Jos järjes­töt eivät pääse sopuun, on edus­kun­nan arvioi­tava lain­sää­dän­nön päivit­tä­mistä muiden Pohjois­mai­den linjalle.

Paran­ne­taan yrit­tä­jän sosi­aa­li­tur­vaa ja tasa­taan vanhem­muu­den kustan­nuk­sia
Kokoo­muk­sen yleis­tu­ki­mal­lissa jous­ta­vaan ja kannus­ta­vaan perus­tur­vaan olisi­vat oikeu­tet­tuja myös itsensä työl­lis­tä­jät sekä pienet yksi­ny­rit­tä­jät. Yrit­tä­jille räätä­löi­täi­siin oma malli aktii­vi­suu­den seuran­taan. Lisäksi vanhem­muu­den kustan­nuk­sia tasa­taan siir­tä­mällä vastuuta yksit­täi­seltä työnan­ta­jalta koko yhteis­kun­nan vastuulle.

Mahdol­li­suus uuteen alkuun
Haluamme, että rehel­li­nen yrit­täjä pääsee myös konkurs­sin jälkeen nopeasti uuteen alkuun. Esimer­kiksi viran­omais­pro­ses­seja tulee uudis­taa niin, että konkurssi ei estä viran­omais­re­kis­te­rei­hin pääsyä tai elin­kei­no­lu­van saamista. Vanhan liike­toi­min­nan velat eivät saa estää uuden liike­toi­min­nan aloit­ta­mista. Erilai­sia maksu­ky­vyt­tö­myys­ti­lan­teita koske­via menet­te­lyjä tulee kehit­tää edel­leen yhä jous­ta­vam­miksi

Jatke­taan normin­pur­kua
Jatke­taan normin­pur­ku­työtä, lupa­pro­ses­sien suju­voit­ta­mista ja toteu­te­taan yhden luukun peri­aate elin­kei­no­toi­min­nan, työpaik­ko­jen luomi­sen ja alku­tuo­tan­non toimin­tae­del­ly­tys­ten edis­tä­mi­seksi. Tempoi­le­vaa lain­sää­dän­töä ja kansal­lista ylisään­te­lyä elin­kei­no­toi­min­nassa pitää vält­tää.

Lisä­tään rehtiä kilpai­lua
Pois­te­taan yritys­ten väli­sen kilpai­lun esteitä, avataan mark­ki­noita ja helpo­te­taan mark­ki­noille pääsyä. Vahvis­te­taan EU:n sisä­mark­ki­noita ja edis­te­tään uusien kaup­pa­so­pi­mus­ten solmimista.Vahvistetaan kilpai­lu­vi­ran­omais­ten resurs­seja valvoa rehdin kilpai­lun toteu­tu­mista. Edel­ly­te­tään julki­silta tilaa­jilta vastuuta hankin­to­jen yhtey­dessä huoleh­tia myös mark­ki­noi­den toimi­vuu­desta. Kuntao­mis­tei­set yhtiöt eivät saa vääris­tää kilpai­lua mark­ki­noilla.

 


Kokoo­muk­sen yrit­tä­jyys­te­koja:

Liike­ai­ka­lain kumoa­mi­nen

Alko­ho­li­lain uudis­tus

Taksi­lii­ken­teen vapaut­ta­mi­nen

Ilmoi­tus­me­net­te­lyn lisää­mi­nen ympä­ristö- ja kaavoi­tus­lu­pa­pro­ses­seissa

Kaup­po­jen suuryk­sik­kö­sään­te­lyn keven­tä­mi­nen

Hankin­ta­lain uudis­ta­mi­nen ja pk-yrityk­sien osal­lis­tu­mi­sen helpot­ta­mi­nen julki­siin kilpai­lu­tuk­siin kunnissa

Maksu­pe­rus­tei­sen ALV:n toteu­tus alle 500 000€ liike­vaih­don yrityk­sille

Vero­tuk­sen tulo­läh­de­jaon pois­ta­mi­nen: luovu­tus­tap­pio vähen­nys­kel­poi­seksi kaikesta pääoma­tu­losta

Star­tup-yrit­tä­jien ja ulko­mais­ten asian­tun­ti­joi­den oles­ke­lu­lu­pien suju­voit­ta­mi­nen

Yrit­tä­jien sosi­aa­li­tur­van paran­ta­mi­nen: Yrit­tä­jän sairaus­päi­vä­ra­han omavas­tuu­ai­kaa lyhen­netty

Ensim­mäi­sen työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­sen riskin madal­ta­mi­nen koeai­kaa piden­tä­mällä, takai­sin­ot­to­vel­voi­tetta lyhen­tä­mällä, sairaus­pois­sao­lo­jen omavas­tuuta työn­te­ki­jälle lisää­mällä, määrä­ai­kai­suuk­sien ehtoja helpot­ta­malla pitkä­ai­kais­työt­tö­miä työl­lis­täessä sekä keven­tä­mällä henki­lö­pe­rus­teista irti­sa­no­mista pienim­missä yrityk­sissä.

Yrit­tä­jien ei-omis­ta­vien perheen­jä­sen­ten työt­tö­myys­tur­van paran­ta­mi­nen

Osakeyh­tiöi­den vähim­mäis­pää­oma­vaa­ti­muk­sesta luopu­mi­nen

Kansal­li­sen tulo­re­kis­te­rin käyt­töön­otto ja ilmoi­tus­paik­ko­jen karsinta

Suku­pol­ven­vaih­dos­ten helpot­ta­mi­nen

Yrit­tä­jä­vä­hen­nys vero­tuk­seen

Koulu­tus­so­pi­muk­sen käyt­töön­otto

Teke­sin inno­vaa­tio­se­te­lit laajen­nettu myös pk-yrityk­sien saata­ville

Euroo­pan inves­toin­ti­pan­kin takaus­oh­jel­man kautta helpo­tusta pk-yritys­ten rahoi­tuk­sen saan­tiin

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.4.2022

Mykkä­nen: Sähköstä Suomen kilpai­luetu!

Eurooppa kärvis­te­lee irti venä­läi­sestä ener­giasta. Kiireel­li­sim­min pitäisi päästä kaasusta ja hiilestä. Totuu­den hetki koit­taa ensi talvena. Uuden­lai­set ener­gian­läh­teet ovat tärkeitä,

7.3.2022

Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä: Ukrai­nan sota yhdisti Euroo­pan

Usein on tullut moitit­tua EU:n yhteistä ulko- ja turval­li­suus­po­li­tiik­kaa, tai pikem­min­kin sen puutetta. Yleensä kun sitä yhteistä näke­mystä ja päätök­sen­te­ko­ky­kyä

25.11.2021

Kestä­vän tule­vai­suu­den vaih­toehto

Kestä­vän tule­vai­suu­den vaih­toehto – kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 2022 Pette­rin alkusa­nat Tavoit­teena hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den pelas­ta­mi­nen Kokoo­muk­sen vaih­toehto Suomelle Talous­po­li­tii­kan sään­nöt on uudis­tet­tava entistä

Skip to content