Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Lenita Toivakka

1.10.2013

Toivakka: Väki­val­tai­sessa perheessä lapsi on aina uhri

Kansan­edus­taja, edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka on huolis­saan perhe­vä­ki­val­lan ylei­syy­destä ja sen vaiku­tuk­sista lapsiin. Toivakka muis­tut­taa, että väki­val­tai­sessa perheessä lapsi on

30.8.2013

Lenita Toivakka: Rahoi­tus uusiksi ja poti­las hyötyy

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka pitää erit­täin tärkeänä budjet­ti­rii­hen raken­ne­pää­tök­siä. Merkit­tä­vää on tervey­den­huol­lon rahoi­tuk­sen yksin­ker­tais­ta­mi­nen ja kokoa­mi­nen yhteen kassaan. ?Enää

7.6.2013

Toivakka: Kunta­lai­set on laitet­tava kuntien edelle

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka iloit­see siitä, että sosi­aali- ja terveys­huol­lon raken­ne­uu­dis­tus sai tänään vahvan tuen edus­kun­nan sosi­aali- ja terveys­va­lio­kun­nan

4.6.2013

Toivakka: Esitätkö veron­ki­ris­tyk­siä pk-yrit­tä­jille, keskus­tan Sipilä?

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka ihmet­te­lee Keskus­tan puheen­joh­taja Juha Sipi­län yrit­tä­jä­lin­jauk­sia. ? Sipilä esiin­tyy yrit­tä­jien puhe­mie­henä, mutta ulos­tu­lonsa kerto­vat toista,

31.5.2013

Kokoo­muk­sen Toivakka: toisen hädällä keinot­telu viimein kuriin

Pika­vip­piyh­tiöt mark­ki­noi­vat jo uuden­lai­sia lainoja ja jatka­vat hädä­na­lais­ten ja harkin­ta­ky­vyt­tö­mien heik­kouk­sien hyväk­si­käyt­töä, vaikka muste­kaan ei ole ehti­nyt kuivua huomenna voimaan

26.10.2012

Toivakka: Kyllä parem­mille terveys­kes­kuk­sille!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka koros­taa, että laaduk­kai­den lääkä­ri­pal­ve­lui­den saata­vuus on keskei­siä kysy­myk­siä suoma­lai­sessa tervey­den­hoi­dossa. SDP on esit­tä­nyt ratkai­suksi lääkä­ri­pu­laan

25.10.2012

Toivakka: Kiel­to­lin­jan sijaan KYLLÄ kuntien, järjes­tö­jen ja yritys­ten yhteis­työlle!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jan Lenita Toiva­kan mielestä on myön­tei­nen asia, että kunnat tukeu­tu­vat terveys­pal­ve­lui­den tuotan­nossa myös yksi­tyi­sen sekto­rin toimi­joi­hin. ?Minusta on

24.10.2012

Toivakka: Pörssi­yhtiöiden sukupuoli­kiintiöiden aika ei ole nyt

Kokoo­muk­sen Nais­ten Liiton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Lenita Toivakka haluaa pörs­siyh­tiöi­den halli­tus­ten suku­puo­li­kiin­tiöt kansal­li­sen päätök­sen­teon päätet­tä­väksi. Toiva­kan mukaan nais­ten etene­mi­seksi työelä­mässä ei

21.10.2012

Lenita Toivakka: Kyllä avoi­melle keskus­te­lulle sekä palvelu­tuottajien kumppa­nuudelle!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toiva­kan mukaan on harmil­lista, mikäli sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luja koske­via valta­kun­nal­li­sia linjauk­sia ei saada julkis­tet­tua ennen vaaleja.

2.10.2012

Toivakka: Vastak­kai­na­set­te­lun aika julkis­ten ja yksi­tyis­ten sote-palve­lui­den välillä on oltava ohi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toiva­kan mukaan kunta­vaa­lien alla on tärkeää käydä keskus­te­lua palve­lui­den tuotan­to­ta­voista ja toimi­vuu­desta. - Vali­tet­ta­van usein ideo­lo­gi­sin

Skip to content