• FI
 • SV
 • MENU
  Toivakka: Kiel­to­lin­jan sijaan KYLLÄ kuntien, järjes­tö­jen ja yritys­ten yhteis­työlle!
  Twiittaa

  Toivakka: Kiel­to­lin­jan sijaan KYLLÄ kuntien, järjes­tö­jen ja yritys­ten yhteis­työlle!

  Julkaistu: 25.10.2012 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jan Lenita Toiva­kan mielestä on myön­tei­nen asia, että kunnat tukeu­tu­vat terveys­pal­ve­lui­den tuotan­nossa myös yksi­tyi­sen sekto­rin toimi­joi­hin.
  ?Minusta on hyvä asia, että A-klinik­ka­sää­tiö tuot­taa päih­de­pal­ve­luita, että ikäih­mi­sille anne­taan hoivaa yksi­tyi­sessä hoiva­ko­dissa ja paikal­li­set urhei­luseu­rat järjes­tä­vät ilta­päi­vä­ker­ho­toi­min­taa?, Toivakka sanoo.

  Kokoo­mus - kuten tutki­muk­sen perus­teella 86 prosent­tia suoma­lai­sista - suhtau­tuu myön­tei­sesti siihen, että kunta tukeu­tuu terveys­pal­ve­lui­den tuotan­nossa yksi­tyi­sen sekto­rin toimi­joi­hin. Muun­lai­nen toiminta olisi Toiva­kan mielestä selän kään­tä­mistä tylysti kunta­lais­ten tarpeille.

  ?Kunta­lai­set ovat juuri nyt huolis­saan palve­lu­jen tule­vai­suu­desta ja saata­vuu­desta. Siksi meidän ei pidä ideo­lo­gi­sin syin tuomita yhtään toimi­vaa tapaa tuot­taa tehok­kaasti laaduk­kaita palve­luja. Järjes­töt ja yrityk­set täyden­tä­vät kunnan omaa palve­lu­tuo­tan­toa ja parhaim­mil­laan toimi­vat sekä laadun että tehok­kuu­den kirit­tä­jinä. Julki­sen ja yksi­tyi­sen yhteis­työssä onkin mahdol­lista saada kaikille lisää ja samalla tukea suoma­laista pk-yrit­tä­jyyttä?, toteaa Toivakka.

  Toivakka ihmet­te­lee julki­suu­dessa esitet­tyjä väit­teitä, joiden mukaan yksi­tyi­set ovat vallan­neet kolmas­osan tervey­den­hoi­dosta. THL:n tuorein viral­li­nen tilasto ?Tervey­den­huol­lon menot ja rahoi­tus 2010? kertoo, että kuntien ostot yksi­tyis­sek­to­rilta ovat huomat­ta­vasti vähäi­sem­piä.
  ?Perus­ter­vey­den­huol­lon ostot olivat 215 miljoo­naa koko perus­ter­vey­den­huol­to­po­tin ollessa n. 2,85 miljar­dia, eli osto­pal­ve­lui­den osuus oli tutki­muk­sen mukaan noin kahdek­san prosent­tia?, Toivakka sanoo.

  Täydel­li­nen terveys­pal­ve­lu­jen ulkois­ta­mi­nen ei saa Toiva­kalta kanna­tusta. Kaiken lähtö­koh­tana on, että kunnilla säilyy tule­vai­suu­des­sa­kin järjes­tä­mis-, rahoi­tus- ja valvon­ta­vas­tuu.

  ?Yksi­tyi­nen mono­poli on huono ja julki­nen mono­poli riit­tä­mä­tön. Järjes­töt ja yrityk­set täyden­tä­vät kuntien omaa toimin­taa. Kunta­uu­dis­tuk­sen myötä synty­vät leveäm­pi­har­tei­set koti­kun­nat takaa­vat kunnal­li­set palve­lut ja mahdol­lis­ta­vat parem­man osta­mi­sen osaa­mi­sen. Kunta­uu­dis­tuk­sen myötä kunnasta tulee vahvempi kump­pani muille toimi­joille?, Toivakka sanoo.

  Lisä­tie­toja: Kansan­edus­taja Lenita Toivakka, p. 050 5122 928