Toivakka: Kielto­linjan sijaan KYLLÄ kuntien, järjes­töjen ja yritysten yhteis­työlle! – kokoomus.fi
MENU
Toivakka: Kielto­linjan sijaan KYLLÄ kuntien, järjes­töjen ja yritysten yhteis­työlle!

Toivakka: Kielto­linjan sijaan KYLLÄ kuntien, järjes­töjen ja yritysten yhteis­työlle!

Julkaistu: 25.10.2012 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­joh­tajan Lenita Toivakan mielestä on myönteinen asia, että kunnat tukeu­tuvat terveys­pal­ve­luiden tuotan­nossa myös yksityisen sektorin toimi­joihin.
?Minusta on hyvä asia, että A-klinik­ka­säätiö tuottaa päihde­pal­ve­luita, että ikäih­mi­sille annetaan hoivaa yksityi­sessä hoiva­ko­dissa ja paikal­liset urhei­luseurat järjes­tävät iltapäi­vä­ker­ho­toi­mintaa?, Toivakka sanoo.

Kokoomus - kuten tutki­muksen perus­teella 86 prosenttia suoma­lai­sista - suhtautuu myöntei­sesti siihen, että kunta tukeutuu terveys­pal­ve­luiden tuotan­nossa yksityisen sektorin toimi­joihin. Muunlainen toiminta olisi Toivakan mielestä selän kääntä­mistä tylysti kunta­laisten tarpeille.

?Kunta­laiset ovat juuri nyt huolissaan palve­lujen tulevai­suu­desta ja saata­vuu­desta. Siksi meidän ei pidä ideolo­gisin syin tuomita yhtään toimivaa tapaa tuottaa tehok­kaasti laaduk­kaita palveluja. Järjestöt ja yritykset täyden­tävät kunnan omaa palve­lu­tuo­tantoa ja parhaim­millaan toimivat sekä laadun että tehok­kuuden kirit­täjinä. Julkisen ja yksityisen yhteis­työssä onkin mahdol­lista saada kaikille lisää ja samalla tukea suoma­laista pk-yrittä­jyyttä?, toteaa Toivakka.

Toivakka ihmet­telee julki­suu­dessa esitettyjä väitteitä, joiden mukaan yksityiset ovat vallanneet kolmasosan tervey­den­hoi­dosta. THL:n tuorein viral­linen tilasto ?Tervey­den­huollon menot ja rahoitus 2010? kertoo, että kuntien ostot yksityis­sek­to­rilta ovat huomat­ta­vasti vähäi­sempiä.
?Perus­ter­vey­den­huollon ostot olivat 215 miljoonaa koko perus­ter­vey­den­huol­to­potin ollessa n. 2,85 miljardia, eli ostopal­ve­luiden osuus oli tutki­muksen mukaan noin kahdeksan prosenttia?, Toivakka sanoo.

Täydel­linen terveys­pal­ve­lujen ulkois­ta­minen ei saa Toiva­kalta kanna­tusta. Kaiken lähtö­kohtana on, että kunnilla säilyy tulevai­suu­des­sakin järjes­tämis-, rahoitus- ja valvon­ta­vastuu.

?Yksityinen monopoli on huono ja julkinen monopoli riittä­mätön. Järjestöt ja yritykset täyden­tävät kuntien omaa toimintaa. Kunta­uu­dis­tuksen myötä syntyvät leveäm­pi­har­teiset kotikunnat takaavat kunnal­liset palvelut ja mahdol­lis­tavat paremman ostamisen osaamisen. Kunta­uu­dis­tuksen myötä kunnasta tulee vahvempi kumppani muille toimi­joille?, Toivakka sanoo.

Lisätietoja: Kansan­edustaja Lenita Toivakka, p. 050 5122 928


Kokoomus.fi