Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Kiel­to­lin­jan sijaan KYLLÄ kuntien, järjes­tö­jen ja yritys­ten yhteis­työlle!

Toivakka: Kiel­to­lin­jan sijaan KYLLÄ kuntien, järjes­tö­jen ja yritys­ten yhteis­työlle!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jan Lenita Toiva­kan mielestä on myön­tei­nen asia, että kunnat tukeu­tu­vat terveys­pal­ve­lui­den tuotan­nossa myös yksi­tyi­sen sekto­rin toimi­joi­hin.
?Minusta on hyvä asia, että A-klinik­ka­sää­tiö tuot­taa päih­de­pal­ve­luita, että ikäih­mi­sille anne­taan hoivaa yksi­tyi­sessä hoiva­ko­dissa ja paikal­li­set urhei­luseu­rat järjes­tä­vät ilta­päi­vä­ker­ho­toi­min­taa?, Toivakka sanoo.

Kokoo­mus - kuten tutki­muk­sen perus­teella 86 prosent­tia suoma­lai­sista - suhtau­tuu myön­tei­sesti siihen, että kunta tukeu­tuu terveys­pal­ve­lui­den tuotan­nossa yksi­tyi­sen sekto­rin toimi­joi­hin. Muun­lai­nen toiminta olisi Toiva­kan mielestä selän kään­tä­mistä tylysti kunta­lais­ten tarpeille.

?Kunta­lai­set ovat juuri nyt huolis­saan palve­lu­jen tule­vai­suu­desta ja saata­vuu­desta. Siksi meidän ei pidä ideo­lo­gi­sin syin tuomita yhtään toimi­vaa tapaa tuot­taa tehok­kaasti laaduk­kaita palve­luja. Järjes­töt ja yrityk­set täyden­tä­vät kunnan omaa palve­lu­tuo­tan­toa ja parhaim­mil­laan toimi­vat sekä laadun että tehok­kuu­den kirit­tä­jinä. Julki­sen ja yksi­tyi­sen yhteis­työssä onkin mahdol­lista saada kaikille lisää ja samalla tukea suoma­laista pk-yrit­tä­jyyttä?, toteaa Toivakka.

Toivakka ihmet­te­lee julki­suu­dessa esitet­tyjä väit­teitä, joiden mukaan yksi­tyi­set ovat vallan­neet kolmas­osan tervey­den­hoi­dosta. THL:n tuorein viral­li­nen tilasto ?Tervey­den­huol­lon menot ja rahoi­tus 2010? kertoo, että kuntien ostot yksi­tyis­sek­to­rilta ovat huomat­ta­vasti vähäi­sem­piä.
?Perus­ter­vey­den­huol­lon ostot olivat 215 miljoo­naa koko perus­ter­vey­den­huol­to­po­tin ollessa n. 2,85 miljar­dia, eli osto­pal­ve­lui­den osuus oli tutki­muk­sen mukaan noin kahdek­san prosent­tia?, Toivakka sanoo.

Täydel­li­nen terveys­pal­ve­lu­jen ulkois­ta­mi­nen ei saa Toiva­kalta kanna­tusta. Kaiken lähtö­koh­tana on, että kunnilla säilyy tule­vai­suu­des­sa­kin järjes­tä­mis-, rahoi­tus- ja valvon­ta­vas­tuu.

?Yksi­tyi­nen mono­poli on huono ja julki­nen mono­poli riit­tä­mä­tön. Järjes­töt ja yrityk­set täyden­tä­vät kuntien omaa toimin­taa. Kunta­uu­dis­tuk­sen myötä synty­vät leveäm­pi­har­tei­set koti­kun­nat takaa­vat kunnal­li­set palve­lut ja mahdol­lis­ta­vat parem­man osta­mi­sen osaa­mi­sen. Kunta­uu­dis­tuk­sen myötä kunnasta tulee vahvempi kump­pani muille toimi­joille?, Toivakka sanoo.

Lisä­tie­toja: Kansan­edus­taja Lenita Toivakka, p. 050 5122 928

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content