Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Esitätkö veron­ki­ris­tyk­siä pk-yrit­tä­jille, keskus­tan Sipilä?

Toivakka: Esitätkö veron­ki­ris­tyk­siä pk-yrit­tä­jille, keskus­tan Sipilä?

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka ihmet­te­lee Keskus­tan puheen­joh­taja Juha Sipi­län yrit­tä­jä­lin­jauk­sia.

? Sipilä esiin­tyy yrit­tä­jien puhe­mie­henä, mutta ulos­tu­lonsa kerto­vat toista, toteaa Toivakka.

Maanan­tain Kaup­pa­leh­dessä Sipilä linjaa, kuinka yritys­ve­ro­uu­dis­tuk­sessa yksin­ker­tai­sinta olisi ollut tehdä yhtei­sö­ve­ro­ke­ven­nystä vastaava kiris­tys osin­ko­ve­ro­tuk­sen puolella.

? Olisiko Sipilä siis todella valmis kiris­tä­mään pk-yritys­ten vero­tusta, Toivakka ihmet­te­lee?

Ero halli­tuk­sen kasvua edis­tä­vään linjauk­seen on huomat­tava, koska halli­tuk­sen mallissa yritys­ten koko­nais­ve­ro­ra­si­tus piene­nee.

? Halusimme antaa kasvusy­käyk­sen vien­tiy­ri­tyk­sil­lemme yhtei­sö­ve­ron alen­nuk­sella. Kokoo­muk­selle erityi­sen tärkeää oli se, ettei isojen vien­tiy­ri­tys­ten helpo­tuk­sia maksa­teta pk-yrityk­sillä.

Toiva­kan mukaan nyt jos koskaan on tuet­tava suoma­lai­sia pieniä ja keski­suu­ria yrityk­siä.

? Uusien työpaik­ko­jen synty­mi­nen ja Suomen nousu takai­sin kasvu-uralle on hyvin pitkälle heidän harteil­laan, Toivakka muis­tut­taa.

Sipi­län osin­ko­ve­ro­pu­heita on Toiva­kan mukaan alusta asti sävyt­tä­nyt kaksi­ja­koi­nen suhtau­tu­mi­nen yrityk­siin. Kehys­rii­hen jälkeen Sipilä murehti julki­suu­dessa sitä, miten keske­ne­räi­sen vero­uu­dis­tuk­sen porsaan­reiät tuki­taan, jottei­vät jotkut yrit­tä­jät pääse niistä hyöty­mään.

Lähtö­koh­dan pitäisi Toiva­kan mukaan päin vastoin olla uskon vala­mi­nen suoma­lai­seen yrit­tä­jä­kent­tään.

? Halli­tus haluaa nyt vies­tit­tää yrityk­sille, että poliit­ti­set päät­tä­jät teke­vät kaik­kensa sen eteen, että Suomi olisi mahdol­li­sim­man hyvä maa tehdä työtä ja työl­lis­tää. Suomi tarvit­see yrit­tä­jiä ja heidän luomi­aan työpaik­koja, Toivakka päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content