• FI
 • SV
 • MENU
  Toivakka: Esitätkö veron­ki­ris­tyk­siä pk-yrit­tä­jille, keskus­tan Sipilä?
  Twiittaa

  Toivakka: Esitätkö veron­ki­ris­tyk­siä pk-yrit­tä­jille, keskus­tan Sipilä?

  Julkaistu: 04.06.2013 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka ihmet­te­lee Keskus­tan puheen­joh­taja Juha Sipi­län yrit­tä­jä­lin­jauk­sia.

  ? Sipilä esiin­tyy yrit­tä­jien puhe­mie­henä, mutta ulos­tu­lonsa kerto­vat toista, toteaa Toivakka.

  Maanan­tain Kaup­pa­leh­dessä Sipilä linjaa, kuinka yritys­ve­ro­uu­dis­tuk­sessa yksin­ker­tai­sinta olisi ollut tehdä yhtei­sö­ve­ro­ke­ven­nystä vastaava kiris­tys osin­ko­ve­ro­tuk­sen puolella.

  ? Olisiko Sipilä siis todella valmis kiris­tä­mään pk-yritys­ten vero­tusta, Toivakka ihmet­te­lee?

  Ero halli­tuk­sen kasvua edis­tä­vään linjauk­seen on huomat­tava, koska halli­tuk­sen mallissa yritys­ten koko­nais­ve­ro­ra­si­tus piene­nee.

  ? Halusimme antaa kasvusy­käyk­sen vien­tiy­ri­tyk­sil­lemme yhtei­sö­ve­ron alen­nuk­sella. Kokoo­muk­selle erityi­sen tärkeää oli se, ettei isojen vien­tiy­ri­tys­ten helpo­tuk­sia maksa­teta pk-yrityk­sillä.

  Toiva­kan mukaan nyt jos koskaan on tuet­tava suoma­lai­sia pieniä ja keski­suu­ria yrityk­siä.

  ? Uusien työpaik­ko­jen synty­mi­nen ja Suomen nousu takai­sin kasvu-uralle on hyvin pitkälle heidän harteil­laan, Toivakka muis­tut­taa.

  Sipi­län osin­ko­ve­ro­pu­heita on Toiva­kan mukaan alusta asti sävyt­tä­nyt kaksi­ja­koi­nen suhtau­tu­mi­nen yrityk­siin. Kehys­rii­hen jälkeen Sipilä murehti julki­suu­dessa sitä, miten keske­ne­räi­sen vero­uu­dis­tuk­sen porsaan­reiät tuki­taan, jottei­vät jotkut yrit­tä­jät pääse niistä hyöty­mään.

  Lähtö­koh­dan pitäisi Toiva­kan mukaan päin vastoin olla uskon vala­mi­nen suoma­lai­seen yrit­tä­jä­kent­tään.

  ? Halli­tus haluaa nyt vies­tit­tää yrityk­sille, että poliit­ti­set päät­tä­jät teke­vät kaik­kensa sen eteen, että Suomi olisi mahdol­li­sim­man hyvä maa tehdä työtä ja työl­lis­tää. Suomi tarvit­see yrit­tä­jiä ja heidän luomi­aan työpaik­koja, Toivakka päät­tää.