Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Esitätkö veron­ki­ris­tyk­siä pk-yrit­tä­jille, keskus­tan Sipilä?

Toivakka: Esitätkö veron­ki­ris­tyk­siä pk-yrit­tä­jille, keskus­tan Sipilä?

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka ihmet­te­lee Keskus­tan puheen­joh­taja Juha Sipi­län yrit­tä­jä­lin­jauk­sia.

? Sipilä esiin­tyy yrit­tä­jien puhe­mie­henä, mutta ulos­tu­lonsa kerto­vat toista, toteaa Toivakka.

Maanan­tain Kaup­pa­leh­dessä Sipilä linjaa, kuinka yritys­ve­ro­uu­dis­tuk­sessa yksin­ker­tai­sinta olisi ollut tehdä yhtei­sö­ve­ro­ke­ven­nystä vastaava kiris­tys osin­ko­ve­ro­tuk­sen puolella.

? Olisiko Sipilä siis todella valmis kiris­tä­mään pk-yritys­ten vero­tusta, Toivakka ihmet­te­lee?

Ero halli­tuk­sen kasvua edis­tä­vään linjauk­seen on huomat­tava, koska halli­tuk­sen mallissa yritys­ten koko­nais­ve­ro­ra­si­tus piene­nee.

? Halusimme antaa kasvusy­käyk­sen vien­tiy­ri­tyk­sil­lemme yhtei­sö­ve­ron alen­nuk­sella. Kokoo­muk­selle erityi­sen tärkeää oli se, ettei isojen vien­tiy­ri­tys­ten helpo­tuk­sia maksa­teta pk-yrityk­sillä.

Toiva­kan mukaan nyt jos koskaan on tuet­tava suoma­lai­sia pieniä ja keski­suu­ria yrityk­siä.

? Uusien työpaik­ko­jen synty­mi­nen ja Suomen nousu takai­sin kasvu-uralle on hyvin pitkälle heidän harteil­laan, Toivakka muis­tut­taa.

Sipi­län osin­ko­ve­ro­pu­heita on Toiva­kan mukaan alusta asti sävyt­tä­nyt kaksi­ja­koi­nen suhtau­tu­mi­nen yrityk­siin. Kehys­rii­hen jälkeen Sipilä murehti julki­suu­dessa sitä, miten keske­ne­räi­sen vero­uu­dis­tuk­sen porsaan­reiät tuki­taan, jottei­vät jotkut yrit­tä­jät pääse niistä hyöty­mään.

Lähtö­koh­dan pitäisi Toiva­kan mukaan päin vastoin olla uskon vala­mi­nen suoma­lai­seen yrit­tä­jä­kent­tään.

? Halli­tus haluaa nyt vies­tit­tää yrityk­sille, että poliit­ti­set päät­tä­jät teke­vät kaik­kensa sen eteen, että Suomi olisi mahdol­li­sim­man hyvä maa tehdä työtä ja työl­lis­tää. Suomi tarvit­see yrit­tä­jiä ja heidän luomi­aan työpaik­koja, Toivakka päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content