Toivakka: Pörssi­yhtiöiden sukupuoli­kiintiöiden aika ei ole nyt – kokoomus.fi
MENU
Toivakka: Pörssi­yhtiöiden sukupuoli­kiintiöiden aika ei ole nyt

Toivakka: Pörssi­yhtiöiden sukupuoli­kiintiöiden aika ei ole nyt

Julkaistu: 24.10.2012 Uncategorized

Kokoo­muksen Naisten Liiton puheen­johtaja, kansan­edustaja Lenita Toivakka haluaa pörssiyh­tiöiden halli­tusten sukupuo­li­kiintiöt kansal­lisen päätök­senteon päätet­tä­väksi. Toivakan mukaan naisten etene­mi­seksi työelä­mässä ei ole vielä tehty läheskään kaikkea, jotta kiintiöiden käyttöön otto olisi Suomessa ajankoh­taista. Euroopan Unionin komissio käsitteli pörssiyh­tiöiden halli­tusten kiintiöitä eilen, mutta juridi­sista ongel­mista ja poliit­ti­sista erimie­li­syyk­sistä johtuen siirsi päätök­senteon myöhem­mäksi.

?Vanhem­pain­va­paiden ja vanhem­muuden kustan­nusten jakaminen nykyistä tasai­semmin naisten ja miesten kesken on aivan keskeistä kestä­välle työelämän tasa-arvolle. Kiintiöt ovat aina luonteeltaan positii­visia syrjin­tä­toimia ja väliai­kaisia. Meidän tulee panostaa nyt ennen kaikkea kestävän ja pysyvän työelämän tasa-arvon luomiseen,? Toivakka sanoo.

Toivakka pitää tärkeänä, että kynnys puuttua yritys­toi­minnan sisäisiin henki­lö­va­lin­toihin pysyy korkeana. Toivakka muistuttaa, että halli­tuksen tasa-arvo-ohjel­massa on sitou­duttu 40 prosentin sukupuo­lie­dus­tukseen niissä pörssiyh­tiöissä, jossa valtio on enemmis­tö­omis­tajana. Samassa ohjel­massa on varattu myös mahdol­lisuus säätää sukupuo­li­kiin­tiöistä lailla, ellei asia muuten etene riittä­vällä tavalla. Toivakka muistuttaa, että Suomessa on eniten EU-maista naisia pörssiyh­tiöiden halli­tuk­sissa.

?Kiintiöiden säätä­minen lailla nyt olisi vähän perä edellä puuhun kiipeä­mistä. Ensi on hoidettava yhteis­kunnan eriar­vois­tavat rakenteet kuntoon ennen kuin voimme sysätä vastuun naisten etene­mi­sestä yrityk­sille,? Toivakka sanoo.

Lisätietoja: Lenita Toivakka, Kokoo­muksen Naisten Liiton puheen­johtaja
050-5122928


Kokoomus.fi