Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Pörssi­yhtiöiden sukupuoli­kiintiöiden aika ei ole nyt

Toivakka: Pörssi­yhtiöiden sukupuoli­kiintiöiden aika ei ole nyt

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen Nais­ten Liiton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Lenita Toivakka haluaa pörs­siyh­tiöi­den halli­tus­ten suku­puo­li­kiin­tiöt kansal­li­sen päätök­sen­teon päätet­tä­väksi. Toiva­kan mukaan nais­ten etene­mi­seksi työelä­mässä ei ole vielä tehty lähes­kään kaik­kea, jotta kiin­tiöi­den käyt­töön otto olisi Suomessa ajan­koh­taista. Euroo­pan Unio­nin komis­sio käsit­teli pörs­siyh­tiöi­den halli­tus­ten kiin­tiöitä eilen, mutta juri­di­sista ongel­mista ja poliit­ti­sista erimie­li­syyk­sistä johtuen siirsi päätök­sen­teon myöhem­mäksi.

?Vanhem­pain­va­pai­den ja vanhem­muu­den kustan­nus­ten jaka­mi­nen nykyistä tasai­sem­min nais­ten ja mies­ten kesken on aivan keskeistä kestä­välle työelä­män tasa-arvolle. Kiin­tiöt ovat aina luon­teel­taan posi­tii­vi­sia syrjin­tä­toi­mia ja väliai­kai­sia. Meidän tulee panos­taa nyt ennen kaik­kea kestä­vän ja pysy­vän työelä­män tasa-arvon luomi­seen,? Toivakka sanoo.

Toivakka pitää tärkeänä, että kynnys puut­tua yritys­toi­min­nan sisäi­siin henki­lö­va­lin­toi­hin pysyy korkeana. Toivakka muis­tut­taa, että halli­tuk­sen tasa-arvo-ohjel­massa on sitou­duttu 40 prosen­tin suku­puo­lie­dus­tuk­seen niissä pörs­siyh­tiöissä, jossa valtio on enem­mis­tö­omis­ta­jana. Samassa ohjel­massa on varattu myös mahdol­li­suus säätää suku­puo­li­kiin­tiöistä lailla, ellei asia muuten etene riit­tä­vällä tavalla. Toivakka muis­tut­taa, että Suomessa on eniten EU-maista naisia pörs­siyh­tiöi­den halli­tuk­sissa.

?Kiin­tiöi­den säätä­mi­nen lailla nyt olisi vähän perä edellä puuhun kiipeä­mistä. Ensi on hoidet­tava yhteis­kun­nan eriar­vois­ta­vat raken­teet kuntoon ennen kuin voimme sysätä vastuun nais­ten etene­mi­sestä yrityk­sille,? Toivakka sanoo.

Lisä­tie­toja: Lenita Toivakka, Kokoo­muk­sen Nais­ten Liiton puheen­joh­taja
050-5122928

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content